MUSB011 Музиката от древността до барока

Анотация:

Курсът третира основни знания за развитието музикалната история и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура. Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в много практически области на музикалното изкуство - музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на музикалното изкуство в контекста на общокултурното развитие

• основни стилови направления

• музикални школи и автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на историческото развитие на музикалното изкуство до средата на ХVІІІ в.

• да формулират основните стилови направления

• да характеризират музикални школи и автори

• да характеризират и анализират основни музикални творби чрез усвоен музикалнотерминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
Курсът може да бъде посещаван от всички студенти, които имат интереси в областта на музикалната история.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Корени на изкуството. Основни хипотези и теории за произхода на музикалното изкуство, източници. Периодизация. Музиката на първобитното общество.
 2. Музикалната култура на древността. Гръко-римската антична музикална култура. Периоди. Античната драма като синтетично изкуство.
 3. Музикалната култура на Западна Европа през Средновековието - общи сведения. Ранно Средновековие - Грегорианско църковно песнопение.
 4. Музикалната култура през Късното Средновековие. Зараждане на многогласието в църковната музика, полифонични жанрове. Ars antiqua. Светска музикална култура. Рицарското изкуство и куртоазната лирика.
 5. Ars nova. Обща характеристика на епохата на Ренесанса. Музикални школи и жанрове в Италия.
 6. Нидерландска полифонична школа. Поколения и композитори.
 7. Обща характеристика на епохата на Барока. Системата от музикални жанрове.
 8. Еволюция на вокално-инструменталните жанрове в Западна Европа през ХVI - ХVIII век. Исторически корени, естетика и основни школи в италианската опера.
 9. Възникване и развитие на инструменталния стил в Италия. Музика за струнни инструменти, основни жанрове и композитори.
 10. Музикалната култура на Франция - оперна и инструментална музика през ХVII - ХVIII в.
 11. Музикална култура на Англия през ХVI - ХVIII в.
 12. Музикалната култура в Германия през ХVІІ - ХVIII в.
 13. Хендел - творчески път, оперно и инструментално творчество. Ролята му в развитието на английския оперен театър. Ораториално творчество.
 14. Бах - епоха, творчески път, музикална естетика. Вокално - инструментални жанрове - трактовка на сюжетите, музикална драматургия.
 15. Инструменталното творчество на Бах - оркестрова музика, камерни жанрове, органна и клавирна музика. Други най-известни барокови композитори.

Литература по темите:

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 1, София, Музика, 1997

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 2, София, Музика, 1999

Брашованов, С.: История на музиката, София, Издателство „Българска книга”, 1946

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Дьо Сен Ламбер: Принципите на клавесина (Париж, 1702), Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти (Париж, 1707), анотирани преводи Я. Конов, Конов, Я.: Първият трактат по клавесин – "Принципите на клавесина", Дьо Сен Ламбер, Париж, 1702 – дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор (София, 1997), София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1998

Издателство на Българската академия на науките, 1967

Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

Конов, Я.: „За Марк-Антоан Шарпантие и посветената на колекцията негови манускрипти конференция във Франция”, Музикални хоризонти, София, 2004, брой 4, стр. 24-25

Конов, Я.: „За многогласа, както и за същността, практиката и теорията на basso continuo – някои данни и съпоставки”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 1999

Конов, Я.: „Марк-Антоан Шарпантие работи за Евровизия”, Музика. Вчера. Днес, София, 2003, кн. 4, стр. 34-42 и 76-80

Конов, Я.: „Отново Шарпантие подбужда интерес”, Музика. Вчера. Днес, София, 2003, кн. 5, стр. 15-25 и 77-87

Конов, Я.: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2003

Конов, Я.: За полифоничността (книга за студентите от НБУ), София, 2010

Конов, Я.: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

Конов, Я.: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, София, Музикално общество “Васил Стефанов”, 2003

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част І. С., Марс, 2006.

Лазаров, Ст.: История на нотното писмо, София, Наука и изкуство, 1965

Манолов, З., Дим. Христов: Полифония, София, Музика, 1964, 2/1977, 3/1992

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

Царлино, Дж.: Изкуството на контрапункта, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2004

Швайцер, А.: Йохан Себастиан Бах, София, Музика, 1981

Конов, Я., автор и съставител, различни текстове: yavorkonov.alle.bg

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Fawkes, Richard: History of Classical Music, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CD, 2006

Goodall, Howard: Story of Music, BBC2, 2013, https://youtu.be/I0Y6NPahlDE?si=TCRNFFC_nIggtmiy

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

Освен това: текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, качени в Мудъл, налични в Интернет или в собствения ми електронен архив.

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, обаче събеседването може да е решаващо.