MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника)

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

А. Теория на музикалните елементи

Теория на музикалните елементи (ТМЕ) е основен теоретикопрактически курс, който дава знания и умения за установените в резултат на многовековна практика закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика, съвременното нотно писмо и т.н.

Учебната дисциплина представлява неделимо единство на теоретични знания, практически умения и навици. Тъй като овладяването на музикалноизразните елементи предполага продължителна музикалнослухова работа, обучението по теория на музикалните елементи се води паралелно с дисциплината солфеж.

Общият курс на учебната дисциплина Теория на музикалните елементи се провежда в четири семестъра в четири части, чиито условни наименования: нотно-четивна техника, интониране, ритмика и метрика и слухов анализ само акцентират основни моменти от методиката на преподаване. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовкa.

Оценяването е многокомпонентно, текущо, комбинирано и финален изпит (след II и IV семестър). Изпитът представлява писмен тест, който съдържа практически задачи, както и отговори на теоретични въпроси. Прилагат се принципите на тестовото изпитване и формати според стандартите на НБУ.

Цели на курса

Основна цел на курса по теория на музикалните елементи е изграждането на солидна база от теоретични знания, практически умения и навици за възприемане, осмисляне и възпроизвеждане на музика.

Предвид теоретикопрактическия характер на дисциплината, учебният процес протича в няколко направления: наблюдение на музикалните явления, теоретично изложение на учебния материал и практическо овладяване. Всеки елемент от учебния процес се илюстрира и чрез наблюдение на примери от музикалната литература, четене на нотен текст, интониране, метроритмичен анализ и т.н.

Курсът по теория на музикалните елементи представлява основен момент в професионалната подготовка и изпълнителска практика на младия музикант и необходима предпоставка за изучаването на другите музикалнотеоретични дисциплини от бакалавърската програма “Музика” като хармония, полифония, музикален анализ, фолклор, инструментознание и др.

Б. Солфеж

Солфежът е основна практическа дисциплина, посветена на развитието на музикалния слух , важна предпоставка за успешната професионална реализция на студентите.

Съдържанието на дисциплината солфеж е насочено към натрупване на музикалнослухови представи и усъвършенстване на музикалномисловните процеси в съзнанието на младия музикант.

Структурата на дисциплината солфеж съдържа интонационни упражнения, слухов анализ, музикална диктовка, солфежиране.

Курсът се състои от четири части, чиито условни наименования нотно-четивна техника, интониране, ритмика и метрика, интониране акцентират основни моменти от методиката на преподаване на учебната дисциплина. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовка.

Оценяването в курса е многокомпонентно, текущо, комбинирано и финален изпит (след II и IV семестър). Изпитът съдържа устни практически задачи, записване на музикални диктовки и солфежиране.

Цели на курса:

Основна цел на курса по солфеж е да развива музикалните способности на студентите, да формира категориите музикален слух: мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров; метроритмичното чувство и вътрешния слух, да разшири обема на музикалната памет, да усъвършенства нотночетивната техника, да създаде критерии за точна интонация.

Развитието на музикалните способности се осъществява на основата на натрупаните музикалнослухови представи от различни стилове и жанрове.

Развитието на музикалния слух е продължителна и трудна задача, която изисква строга последователност и система в натрупването на уменията и навиците. Спецификата на дисциплината налага обучението по солфеж да се води паралелно с курса по теория на музикалните елементи.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща музикална култура и знания

• Добър музикален слух.

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• елементите на линейно-нотната система (граматиката на нотното писмо)

• основните нотни стойности и знаците за увеличаването им.

• простите диатонични интервали

• видовете тризвучия

2) могат:

Могат:

• да записват височините и трайностите на тоновете на виолинов и басов ключ.

• да определят и построяват прости диатонични интервали, да изпяват и отгатват по слух

• да определят и построяват видовете квинтакорди, да изпяват и отгатват по слух

• да разбират същността на поставените задачи и тяхната връзка с целите на курса

• да анализират музикални примери, съдържащи изучените музикални елементи

• да четат a prima vista

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• мултимедия.

• CD

• Звучащи клавиатури

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

• Български, гръцки

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1

01.10.2013 Въведение. Увод. Цели и задачи на учебната дисциплина теория на музикалните елементи

Звук.Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред.

Усет за мажор и минор.

До мажор – диатоника – степени, полутонове Т5

Размери : 2/4, 3/4 Основна ритмика.

Лекция 2 ч

2

08.10.2013 Музикална система. Звукоред. Окта-вови групи.Основни и производни степени.Буквени и слогови наимено- вания на тоновете. Хроматични знаци

Ред на диезите и бемолите.

Мажорни тоналности до 2 знака вкл. Транспониране.

Лекция 2 ч.

3

15.10.2013 Записване на тоновите височини. Линейно-нотна система. Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов, басов, алтов и теноров ключ.

Сол мажор – диатоника.

Усет за двуглас. Видове движения при двугласа. Интервали – прости, диатонични. Солфежиране.

Лекция 2 ч.

4

22.10.2013 Записване на тоновите трайности. Нотна стойност и тонова трайност. Знаци за увеличаване трайността на тона. Паузи.

Фа мажор – диатоника.Натрупване на слухови представи за мажорни и минорни квинтакорди. Солфежиране.

Лекция

2 ч.

5

29.10.2013 Лад, тоналност, гама. Степени на лада. Квинтов и квартов кръг на мажорните и минорни тоналности. Паралелни тоналности.

Упражнение

Лекция

Упражнение 2 ч.

6

05.11.2013 Текущо оценяване – Нотно-четивна техника - солфежиране

Упражнение

2 ч.

7

12.11.2013 Паралелни тоналности.

Минорни тоналности до 2 знака вкл.

Ла минор – натурален,хармоничен, мелодичен вид

Упражнение

Лекция

Упражнение

2 ч.

8

19.11.2013 Текущо оценяване – контролен тест

Теоретични въпроси, практически задачи, слухови задачи.

Упражнение

2 ч.

9

26.11.2013 Интервали.Прости диатонични интер- вали – мелодични и хармонични. Обръщение на интервалите.

Интервали: м.г.2, м.г.3, ч.1, ч.4, ч.5, ч.8. Солфежиране.

Лекция 2 ч

10

03.12.2013 Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия: мажорни, минорни, ума-лени и увеличени квинтакорди.

Мажорни и минорни квинтакорди – построяване, изпяване, отгатване

Лекция

2 ч.

11

10.12.2013 Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.

Ми минор, Ре минор – натурален, хармоничен, мелодичен вид

Лекция 2 ч

12

17.12.2013 Усет за алтерация в мажор - като диатоничен и хроматичен полутон.

До, Фа, Сол мажор – хроматика. Лека едногласна диктовка с алтерации . Солфежиране.Упражнение

Лекция

Упражнение

2 ч.

13

07.01.2014

Усет за алтерация в минор като диатоничен и хроматичен полутон.

Ла, Ре, Ми минор – хроматика. Едногласна диктовка с алтерации. Солфежиране.Упражнение Лекция

Упражнение 2 ч

14

14. 01.2014 Обобщителни тестове

Комбинирано оценяване

Упражнение

2 ч.

15

21. 01.2014

Финален тест

Комбинирано оценяване

Упражнение

2 ч

Забележка: Различните компоненти от структурата на курса се комбинират в съответствие с конкретните методически задачи за всеки отделен учебен час. Всяка тема от учебната програма се застъпва последователно през целия семестър. Във всеки час се работи за усъвършенстването на мелодическия и хармоничен слух, за метро-ритмичното чувство, за развитие на вътрешния слух и музикалната памет.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• П. Хаджиев – Елементарна теория на музиката, “Музика”, София 1978

• Р. Дюлгерова - Пръвчева – Теория на музикалните елементи – Тестови въпроси и задачи и Тестове. + CD с музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, София 2007.

• Ив.Пеев,Здр.Манолов, А.Диамандиев - Начални солфежи III и IV част.

• Ив.Пеев – Систематичен курс по солфеж

• Ц.Колев, П.Цонкова – Сборник начални солфежи

• К.Попдимитров – Солфежи из творчеството на старите майстори

• Р. Дюлгерова – Пръвчева - Солфеж. Музикални обучителни практики София 2011

• Р. Дюлгерова – Пръвчева А.Попова-Георгиева Курс по теория на музиката част първа, София 2013

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Павлина Величкова  д-р
проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• елементите на линейно-нотната система (граматиката на нотното писмо)

• основните нотни стойности и знаците за увеличаването им.

• простите диатонични интервали

• видовете тризвучия

2) могат:

Могат:

• да записват височините и трайностите на тоновете на виолинов и басов ключ.

• да определят и построяват прости диатонични интервали, да изпяват и отгатват по слух

• да определят и построяват видовете квинтакорди, да изпяват и отгатват по слух

• да разбират същността на поставените задачи и тяхната връзка с целите на курса

• да анализират музикални примери, съдържащи изучените музикални елементи

• да четат a prima vista


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща музикална култура и знания

• Добър музикален слух.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Увод. Цели и задачи на учебната дисциплина теория на музикалните елементи. Необходимост от изучаване на класическата теория. Звук.Тон. Шум. Свойства на тона. Човешкият слух, прагове на чуваемост.
 2. Основни и производни степени.Буквени и слогови наименования на тоновете. Арматурни знаци. Ред на диезите и бемолите. Хроматични знаци - място и значение.
 3. Записване на тоновите височини. Линейно-нотна система. Нотни ключове. Октавови групи.
 4. Записване на тоновите трайности. Нотна стойност и тонова трайност. Знаци за увеличаване трайността на тона. Паузи.
 5. Основни степени в звукореда и техните разновидности. Видове тонове и полутонове - диатоничен, хроматичен, ултрахроматичен.
 6. Енхармонизъм като основен принцип в музикалната теория. Енхармонични тонове. Възможни разновидности и приложение.
 7. Упражнения и самостоятелна работа върху основните компоненти на нотописа. Текущо оценяване.
 8. Основни ритмични фигури. Размер. Такт. Тактуване. Различни метрични комбинации.
 9. Мажорна тоналност. Принципи. Устойчиви и неустойчиви степени. Посока на разрешение на неустойчивите степени в устойчиви. Пирамидална йерархия на тоналността.
 10. Ритмически упражнения с тактуване. С шеснайсетини и паузи в различни комбинации. Практически упражнения.
 11. Построяване на матрицата на мажорна тоналност от различни тонове. Построяване на мелодия на разрешение на устойчиви и неустойчиви степени от различна тоника. Текущо оценяване.
 12. Минорна тоналност - матрица. Място на полутоновете. Изписване на арматурните знаци. Видове минор - натурален, хармоничен, мелодичен. Построяване на различните видове от различна тоника.
 13. Интервали. Количествена характеристика. Основно разделение. Умалени и увеличени интервали. Принцип на преобразуване на интервала в различните му форми. Задание за курсова работа за семестъра.
 14. Интервали - качествена характеристика. Матрици на интервалите. Построяване на интервалите. Обръщение на интервалите.
 15. Преговор на материала от семестъра. Финален тест за текущо оценяване върху материала от семестъра.

Литература по темите:

• П. Хаджиев – Елементарна теория на музиката, “Музика”, София 1978

• Р. Дюлгерова - Пръвчева – Теория на музикалните елементи – Тестови въпроси и задачи и Тестове. + CD с музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, София 2007.

• Ив.Пеев,Здр.Манолов, А.Диамандиев - Начални солфежи III и IV част.

• Ив.Пеев – Систематичен курс по солфеж

• Ц.Колев, П.Цонкова – Сборник начални солфежи

• К.Попдимитров – Солфежи из творчеството на старите майстори

• Р. Дюлгерова – Пръвчева - Солфеж. Музикални обучителни практики София 2011

• Р. Дюлгерова – Пръвчева А.Попова-Георгиева Курс по теория на музиката част първа, София 2013

Средства за оценяване:

Форми на оценка: контролни тестове, участие и активност на студента по време на занятията, теоретични разработки на теми от плана, курсова работа, финални тестове, творчески задачи, домашни работи.

Проверката в края на семестърa се извършва в устна и писмена форма чрез обобщителни тестове, устни практически задачи, четене a prima vista на нотен текст и предстаяне на курсова работа.