BAMB548 Проект: Икономикс

Анотация:

Целта на проекта по икономикс е практическо приложение на основни принципи на икономиката и икономическото мислене чрез изследване на явления и процеси от реалната икономика.

Той е предназначен за майнър студентите в БП „Маркетинг“. В рамките на курса студентите ще разберат основните механизми и принципи на икономическото мислене и ще се научат как да прилагат тези принципи в реална среда и при решаването на реални казуси.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• основни източници на статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

• свободно да боравят с базовия концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската икономика и да разсъждават критично върху основни икономически процеси и/или ситуации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Не е необходима предварителна подготовка, но базови знания по икономика са полезни.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Пазарно търсене и пазарно предлагане: Как работят пазарите
  2. Външни ефекти от стопанската дейност: Негативни и положителни ефекти. Как да ги управляваме
  3. Държавна намеса на пазарите: Ценова регулация

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА:

• Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2008 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2011 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003

• Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 9th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2018

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Еconomics”, Pearson, 2019

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 11th edition.

• Sloman, John: Economics, 7th edition, Pearson, 2009

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010

Адреси в Интернет:

- Wall Street Journal: http://www.wsj.com

- Национален статистически институт: www.nsi.bg

- Българска народна банка: www.bnb.bg

- Статистическа служба на Европейския съюз: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

- Международен валутен фонд: http://www.imf.org

- Световна банка: http://www.worldbank.org