HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне"

Анотация:

Проектът има за цел студентите да се запознаят задълбочено с политическите система и идеологии, културни модели и влияния в европейската история през Средновековието и Новото време; ролята на християнската религия и църква при формирането на новите европейски политически институции и култура. Да насочи студентите към самостоятелен анализ и познаване на новите историографски школи и идеи в историческата наука, да получат по-детайлна представа за значими исторически събития и процеси с цел тяхното осмисляне .

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Зарко Ждраков  д-р
доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните историографски теории и исторически модели.. Приемствеността в държавните институции, политическа идеология и култура през Средновековието и Новото време. Ролята на християнството за формирането на съвременните политически и културни модели в Европа.

2) могат:

•Да анализират проблематиката на развитието на европейската цивилизация, политически модели, политическа идеология, институции. Да формират мнения за факторите на изграждане на средновековния и модерния свят, приемствеността на държавните институции и формиране на нови направления в европейската култура


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конюнктура – временни и трайни измерения
  2. Кой как разбира историята – деформации или политически пръчки
  3. Българската християнска култура
  4. Паметници от епохата на Византийското владичество
  5. Османски паметници на архитектурата по българските земи
  6. Българските възрожденски школи

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Блок, М. Апология на историята или занаятът на историка. С., 1997.

Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморския свят по времето на Филип II. С., 1998.

Колингууд, Р. Дж. Идеята за историята. С., 1995.

Мутафчиева, В. И Клио е муза. С., 1985.

Фукояма, Ф. Краят на историята и последният човек. С., 1993.

Хънтинтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С., 2000.

Бакалов, Г.Византия - културно-исторически очерци. С. 1993

Бешевлиев, В.Първобългарите. История, религия и култура. С., 1984

Божилов, Ив Византийският свят, С., 2008

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. С., 2009

Дагрон, Ж. Императорът и свещеникът. Етюд върху византийския цезаропапизъм. С., 2006

Майендорф, Й.Византийско богословие. С., 1995.

Николова, Б. Устройство и управление на българската православна църква IX-XIV в. С., 1997

Оболенски, Д.Византийската общност. С., 2001

Снегаров, Ив. Кратка история на съвременната православна църква. Т. II, С., 1946

Ждраков, З., А. Делева, Към интерпретацията на шлем-маска №1 от Ашман (Беркасово).- Археология XLI (2000) 3-4, 5-15;

Ждраков, З., А. Делева, Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№9 и 10) с гръцки текст.- Старобългаристика ХХІV (2000) 4, 53-73;

Ждраков, З., Бояджиев, А., С. Александров, Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска.- Старобългаристика ХХVІ (2003) 4, 33-54;

История на България. Т.1-5 /раздел изкуство/, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985

История на българското изобразително изкуство. Т.1. София, 1976

Сб. Българският петнадесети век. София, 1993

Сб. Българският шестнадесети век. София, 1996

Чуждоезикова литература:

Ahrweiler, H. L’ideologie politique de l’empire byzantin, Paris, 1975.

Ducellier, A. Byzance et le monde orthodoxe. Paris, 1986

Byzantina: East and Latin West. Oxford, 1966

Pritsak, O. Die bulgarische Furstenliste und die Sprach der Protobulgaren. Wiesbaden. 1955