HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии"

Анотация:

• Курсът има за цел запознаване на студентите с културно-историческите паметници, свързани със значими събития от българската и европейска история.

• Посещаване на исторически и културни места.

• Изнасяне на лекции на мястото на събитията.

• Свързване на придобитите до този момент в аудиториите знания с тяхната естествена историческа среда.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р
гл. ас. Методи Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Създаване на непосредствена представа за историческите места;

• Познаване на свързани със значими събития от българската и европейска история.

• Познаване на начина на живот, култура, изкуство и бит на участниците в историческите събития.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Студентите издирват самостоятелно литература по избраната от тях тема за есе, свързана със семинара.

• След избора на тема се обръщат за консултация към преподавателя.

Средства за оценяване:

• Участие в пътуващия семинар -50%

• Есе върху тематиката на пътуващия семинар-50%