INTB508 Проект "Пространствено разпределение на функционална жилищна зона"

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с интериора като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина- уютно и спокойно място за пребиваване; дава познания по проектирането и оформлението му; въздействието на цвета, осветлението, текстила, подовите материали и настилки, тавани в съвременния интериор, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на обитателите; видовете интериор; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на интериорния дизайн; дава възможност на студентите да проектират интериор по индивидуални задачи.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

2) могат:

Да реализират проекти за обзавеждане на жилищни обекти.

Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да създават интериорни проекти по зададени теми, което ще им даде самочувствие на добре подготвени дизайнери, които ще могат след дипломирането си да имат основни познания в областта на интериорния дизайн.


Предварителни изисквания:
Начални познания по графично и пространствено проектиране

Познанията по използване на някоя векторна компютърна програма

е от полза за успешното обучение и крайното представяне на проекта.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

2. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, Со

3. International Style, Taschen 2001

4.АСЕНСИО СЕРВЕР, ФРАНЦИСКО. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС. Изд.Книгомания, 2008.

5. Педхем Ч. , Сондерс Дж. Возприятие света и цвета .“Мир” , Москва 1978

6. Агостоп Ж. , Теория цвета. “Мир” 1982

7. Измаилов Ч. А. , Соколов Е.Н. , Черноризов А. М., Психофизиология цветного возприятия. “МУ” Москва 1989

8. Дьолакроа Й. , Дневник. “БХ” София 1980

9. Кандински В. , За духовното в изкуството. “Касталия” София 1995

10. Да винчи Леонардо , Трактат за живописта. . “Касталия” София 1995

11. Райчев Р. , Някой основни проблеми от теорията на цветовете във връзка с обучението по изобразително изкуство. Проблеми на образованието по изкуствата и културата. София кн.4/1982

12. Райчев Р. , Опит за анализ на философско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

13. Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1999

14.Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

15. Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

16. Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.„Лесотехнически университет”, 1999.

33. ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

17. Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

35. Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

18. Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

19. Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

20. Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

21. Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

22. доц.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976г

23. проф.Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995гСофия.

24.проф.Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

СПИСАНИЯ:

INTERIOR DESIGN Magazine

Boca Design & Architectural Review Magazine

ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

FRAME Magazine

MD Мебелен дизайн

DMT Дизайн материали и технологии

Средства за оценяване: