ARTB598 Дизайн на градска среда

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с обществената среда като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина- уютно и спокойно място за пребиваване; дава познания по проектирането й оформлението й; въздействието на цвета, осветлението, материалите и настилките, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на хората; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на организацията на обществената среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват знания и умения да проектират елементи на градската среда по индивидуални задачи. В този курс студентите овладяват основите на комплексното и систематично проектиране на жизнената среда и елементи на градско обзавеждане. Сблъскват се с предизвикателствата на колективното проектиране и синтеза между отделните изкуства, архитектурата и предметите на дизайна.
Предварителни изисквания:
Познания по архитектурно чертане, 3D компютърно моделиране, макетиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

2. Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране : Моногр. / Ред. Здравко Г. Генчев . - София : ЕнЕфект, 2008 .

3. Арх. Надя Стаматова. „Town –scape” CD 2002

4. Дизайн за града- проблеми на теорията и практиката, Изд. на ЦИПЕ 1985 г.

5. Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

6. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, София 1995

Средства за оценяване:

Курсова работа/Проект;

Конферанс