ARTB597 Дизайн на жилищен интериор

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с интериора като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина- уютно и спокойно място за пребиваване; дава познания по проектирането и оформлението му; въздействието на цвета, осветлението, текстила, подовите материали и настилки, тавани в съвременния интериор, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на обитателите; видовете интериор; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на интериорния дизайн; дава възможност на студентите да проектират интериор по индивидуални задачи.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане на жилищни обекти.


Предварителни изисквания:

Познания по теория на композицията.

Да владеят начините за представяне на проектите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

2. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, Со

3. International Style, Taschen 2001

4.АСЕНСИО СЕРВЕР, ФРАНЦИСКО. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС. Изд.Книгомания, 2008.

5. Педхем Ч. , Сондерс Дж. Возприятие света и цвета .“Мир” , Москва 1978

6. Агостоп Ж. , Теория цвета. “Мир” 1982

7. Измаилов Ч. А. , Соколов Е.Н. , Черноризов А. М., Психофизиология цветного возприятия. “МУ” Москва 1989

8. Дьолакроа Й. , Дневник. “БХ” София 1980

9. Кандински В. , За духовното в изкуството. “Касталия” София 1995

10. Да винчи Леонардо , Трактат за живописта. . “Касталия” София 1995

11. Райчев Р. , Някой основни проблеми от теорията на цветовете във връзка с обучението по изобразително изкуство. Проблеми на образованието по изкуствата и културата. София кн.4/1982

12. Райчев Р. , Опит за анализ на философско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

13. Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1999

14.Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

15. Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

16. Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.„Лесотехнически университет”, 1999.

33. ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

17. Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

35. Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

18. Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

19. Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

20. Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

21. Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

22. доц.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976г

23. проф.Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995гСофия.

24.проф.Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

СПИСАНИЯ:

INTERIOR DESIGN Magazine

Boca Design & Architectural Review Magazine

ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

FRAME Magazine

MD Мебелен дизайн

DMT Дизайн материали и технологии

Средства за оценяване:

Текущо оценяване на три етапа:

1/Изготвяне на задание и избор на стил.

2/Проучване за продукта

3/Разработка на проекта-варианти

Окончателно оценяване:

1/Самостоятелна работа/ Проект

2/докладване и защита на проекта.