SECB568 Проект: "Отбранителна сигурност"

Анотация:

Цел на самостоятелната работа: да подготви студенти по проблемите на сигурността, решавани на международно, политическо и гражданско равнище и да ги ориентира в системата от органи и организации, осъществяващи отбранителния аспект на сигурността като фокусира вниманието им върху социалния аспект в процесите на вземане на решения по планиране, развитие и използване на въоръжени сили за постигане на различни национални интереси в съвременни условия.

Задачи на самостоятелната работа: Самостоятелната работа е ориентирана с цел изграждане на експерти, имащи знания, способности, манталитет и управленска култура, необходими за посрещане на предизвикателствата на бъдещето чрез усвояване от студентите на необходимите практически знания и умения за процеса и проблемите на формирането на концепциите, моделите и доктрините за националната сигурност и отбрана, влиянието на гражданско-военните отношения, ролята на военния фактор при отстояването на националните интереси, неговата връзка с останалите елементи на националната мощ, методологията за анализ на ситуациите, рисковете и заплахите с военен характер за националната сигурност, както и мениджмънта на отделените ресурси за изграждане на ефективна система за национална сигурност и отбрана.

Самостоятелната работа е организирана така, че студентите да намерят отговори по съвременните въпроси на планирането и използването на въоръжените сили

- кои са основните тенденции в сферите на сигурността и военното дело, които влияят на политиката за сигурност и на военната политика?

- какъв трябва да бъде баланса между националния и съюзническия елемент в отбраната и развитието на въоръжените сили?

- какви са характеристиките на вероятния военен конфликт през новия век и как следва да се развива стратегията през следващите десетилетия?

- кои вътрешни фактори и условия влияят върху стратегическите процеси в сигурността и отбраната и какви са техните тенденции?

- какви са характеристиките на съвременния военен професионализъм и на какви принципи трябва да се развива лидерство в ръководството на отбраната?

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Състоянието и тенденциите във военния аспект на сигурността

• Международната среда и националните условия на съвременната отбранителна политика

• Параметрите на политиката по отношение на НАТО и ЕС (по отношение на отбраната, сигурността, управлението на кризи)

• Органите и организациите, ангажирани с отбранителната сигурност, тяхната нормативна база и идеология на изграждане и функциониране

• Процесите, факторите и императивите на политическите решения в сферата на отбранителната сигурност

• Идеологията, положителните и слабите страни в нормативната уредба на отбраната и въоръжените сили.

2) могат:

• Да анализират и оценяват състоянието на международните отношения на сигурност в техния отбранителен аспект

• Да извършват сравнителен анализ на решения за използване на въоръжени сили в национален и международен формат

• Да изготвят преценки и предложения по развитието на отбранителната сигурност на страната в съответствие с изискванията за прозрачност и отчетност на политиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са изучили теоретичните основи на сигурността, да познават системата на национална сигурност и международните отношения и да са изучили политическата система на България.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност. Информационното общество - проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004

2. Г. Бахчеванов. Процес за оперативно планиране. МВР, Академия на МВР. С., 2004;

3. Г. Бахчеванов, Ст. Мичев, В. Милина. Предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност на България. ВА "Г. С. Раковски"С., 2004 (СБ 0013012);

4. Г. Бахчеванов и колектив. Оперативно съвместим модел за разузнаване и обезвреждане на мини при участие на формирования на Българската армия в многонационални сили. Камея, С., 2003;

5. Н. Бекярова. Г. Бахчеванов. Етнодемографска характеристика на българското 6. общество и комплектуването на въоръжените сили с личен състав. ВА "Г. С. Раковски", С., 2004; (СБ0013032);

Стратегически документи

1. Стратегическа концепция на НАТО, приета на срещата в Лисабон 2010

2. Европейска стратегия за сигурност

3. Стратегия за национална сигурност на Република България, приета от 41-вото Народно събрание на 25 февруари 2011 г.

4. Национална отбранителна стратегия (приета с решение на МС от 13 април 2011 г.)

5. Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България

6. Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2010 г.

Средства за оценяване:

В рамките на самостоятелната работа всеки студент ще трябва да разработи реферат по индивидуално зададена тема от тематиката на аудиторния курс SECB504 Отбранителна сигурнст“, както и курсова работа по подбор на информационни източници също по индивидуално зададена тема. Подборът следва да бъде придружен от съдържателно рефериране на основните източници.

Оценката на реферата ще носи една четвърт от текущата оценка, а на курсовата работа три четвърти.