SECB566 Проект: "Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност"

Анотация:

Чрез предложения проект се цели студентите да формират цялостно виждане на мястото на специфичната дейност по гарантиране на сигурността в общия контекст на обществените процеси и закономерности. Представеният текст следва да бъде в обем не повече от 30 страници и следва да се съсредоточи върху основните проблеми, съдържащи се в Приложение 1. При написването на проекта студентите следва да ползват посочената в Приложение 1 препоръчителна литература. Проектът следва да бъде изпълнен при спазване на изискванията за самостоятелност, при използване на приетите форми на цитиране на източниците

Студентите защитават устно представения проект пред комисия, определена от ръководителя на ЦИРС.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знания по: основни проблеми на националната сигурност и българската практика в тази област

умения по: да прилагат получените знания в анализа на процеси и явления в сферата на сигурността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат успешно завършена първа и втора година от същото или различно от основната бакалавърска програма професионално направление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

І. Студентите трябва да ползват като основни учебни помагала следните учебници и монографии:

1.Хр. Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. С.,2011. Изд. на НБУ.

2.В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.

3.Й Бакалов. Теоретичен модел на политиката на сигурност и граждански контрол на Република България. С.,2011. Изд. на НБУ.

4.Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство"Стопанство"С.,2008 г.

2. Н.Слатински. Измерения на сигурността. С.,2006 г.

3. Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".

4.Арабаджийски Н. "Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР". Албатрос 2001.

5.Ил. Илиев. Управление на полицейските и специални служби. С.,2000 г.

6. Г. Стефанов. Външна политика и дипломация.С.,2006г.

7. Н.Николов.Граждански контрол над дейността на МВР. С.,2000 г.

8. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Фонд. Демокрация и сигурност, С.,1997.

9. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Изд. Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с.

10.Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

11.Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

12.П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

13.Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

14. Ж. Стоянов. История на шпионажа. С.,1998.

ІІ. За актуална информация и действащи нормативни актове студентите се информират от следните официални страници на български държавни институции:

1. Народно събрание - www.parliament.bg

2. Министерски съвет-www.government.bg

3. Министерство на вътрешните работи - www.mvr.government.bg

4. Министерство на външните работи- www.mfa.government.bg

5. Министерство на отбраната www.md.government.bg

6. Държавна комисия по защита на класифицираната информация- www.dksi.bg

Средства за оценяване:

ПРОЕКТ -70 %

защита на проект - 30 %