SECB504 Отбранителна сигурност

Анотация:

Цел на курса: да подготви студентите по проблемите на сигурността, решавани на международно, политическо и гражданско равнище и да ги ориентира в системата от органи и организации, осъществяващи отбранителния аспект на сигурността като фокусира вниманието им върху социалния аспект в процесите на вземане на решения по планиране, развитие и използване на въоръжени сили за постигане на различни национални интереси в съвременни условия.

Задачи на курса: Курсът на обучение е ориентиран към изграждане на експерти, имащи знания, способности, манталитет и управленска култура, необходими за посрещане на предизвикателствата на бъдещето чрез усвояване от студентите на необходимите знания за процеса и проблемите на формирането на концепциите, моделите и доктрините за националната сигурност и отбрана, вриянието на гражданско-военните отношения, ролята на военния фактор при отстояването на националните интереси, неговата връзка с останалите елементи на националната мощ, методологията за анализ на ситуациите, рисковете и заплахите с военен характер за националната сигурност, както и мениджмънта на отделените ресурси за изграждане на ефективна система за национална сигурност и отбрана.

Общо описание на тематиката на курса: курсът започва с преглед на концепцията за сигурността като социален феномен и на актьорите (оперативните елементи), които участват във вземането и осъществяването на решения; процесът на провеждане на политика за отбранителна сигурност се разглежда като "процес на вземане на решения" - в тази връзка се анализират факторите и императивите, които влияят на решенията с отбранителен характер; разглеждат се проекциите на различните компоненти на сигурността (международнополитическа, икономическа, демографска, геополитическа, информационна, криминогенна) върху отбранителните решения; импровизират се условията и процесите на обвързване на отбраната на страната с НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Учебният план е организиран да насочи студентите към търсене на отговори по съвременните въпроси на мира и войната, въоръжените сили и стратегията за развитието и използването им, като:

- кои са основните тенденции в сферите на сигурността и военното дело, които влияят на политиката за сигурност и на военната политика?

- какъв трябва да бъде баланса между националния и съюзническия елемент в отбраната и развитието на въоръжените сили?

- какви са характеристиките на вероятния военен конфликт през новия век и как следва да се развива стратегията през следващите десетилетия?

- кои вътрешни фактори и условия влияят върху стратегическите процеси в сигурността и отбраната и какви са техните тенденции?

- какви са характеристиките на съвременния военен професионализъм и на какви принципи трябва да се развива лидерство в ръководството на отбраната?

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Състоянието и тенденциите във военния аспект на сигурността

" Международната среда и националните условия на съвременната отбранителна политика

" Параметрите на политиката по отношение на НАТО и ЕС (по отношение на отбраната, сигурността, управлението на кризи)

" Органите и организациите, ангажирани с отбранителната сигурност, тяхната нормативна база и идеология на изграждане и функциониране

" Процесите, факторите и императивите на политическите решения в сферата на отбранителната сигурност

" Идеологията, положителните и слабите страни в нормативната уредба на отбраната и въоръжените сили.

2) могат:

" Да анализират и оценяват състоянието на международните отношения на сигурност в техния отбранителен аспект

" Да извършват сравнителен анализ на решения за използване на въоръжени сили в национален и международен формат

" Да изготвят преценки и предложения по развитието на отбранителната сигурност на страната в съответствие с изискванията за прозрачност и отчетност на политиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са изучили теоретичните основи на сигурността, да познават системата на международните отношения и да са изучили политическата система на България.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Г. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност. Информационното общество - проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004

2. Г. Бахчеванов. Процес за оперативно планиране. МВР, Академия на МВР. С., 2004;

3. Г. Бахчеванов, Ст. Мичев, В. Милина. Предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност на България. ВА "Г. С. Раковски"С., 2004 (СБ 0013012);

4. Г. Бахчеванов и колектив. Оперативно съвместим модел за разузнаване и обезвреждане на мини при участие на формирования на Българската армия в многонационални сили. Камея, С., 2003;

5. Н. Бекярова. Г. Бахчеванов. Етнодемографска характеристика на българското

6. общество и комплектуването на въоръжените сили с личен състав. ВА "Г. С. Раковски", С., 2004; (СБ0013032);

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ ………50 %

ЕСЕ . ..........50 %