SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност

Анотация:

Предназначението на курса е да даде на студентите фундаментални познания по правните и институционални аспекти на съвременната система за сигурност на Р България. Предмет на лекционния курс са следните проблеми: политическата и правна характеристика на системите на сигурност на тоталитарното общество и принципните разлики в методите и средствата в сравнение със съвременните демократични държави и общества. Еволюцията и основните етапи във формирането на сега действащата система на сигурност на Р България, последователното и сравнително разглеждане на отделните системи за гарантиране на сигурността - полиция, специални служби, военни структури и взаимодействието между тях, гражданския контрол върху структурите на сигурност. Целта на курса е да запознае студентите с цялостната нормативна база, която регулира дейността на българските структури на сигурност. Специално внимание ще бъде отделено и на сравнителния анализ на правната уредба на функциониране на полицията и специалните служби в съвременните европейски държави.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р
 Тихомир Стойчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

2) могат:

" да се ориентират в институционните и управленски аспекти на сигурността, както и в съвременната нормативна база в тази област

" да прилагат придобитите знания и умения при работа в държавните институции и организации на гражданското общество


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По обществени науки - администрация и управление, политика и масови комуникации, история, икономика, екология и околна среда, поведенчески и социални науки, антропология и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"

2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"

3. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

4. Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация. Под редакцията на Г.Генов. С. 1997

5. С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996

6. Националната сигурност и предизвикателствата на 21 век

7. Пл. Пантев, Т. Тагарев. Проблеми на гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили. С. 1996

8. Симеон Паси, Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

9. Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996

10. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

11. А. Гълъбов, Етническият проблем в България. Фондация "Свободна инициатива". С. 1995

12. Е. Александров, Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г.

13. Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997

14. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

15. В. Проданов, Военни и невоенни фактори в международните отношения. "Международни отношения", 1995, кн. 4

16. Националната несигурност - предизвикателства към България.- Сп. Международни отношения, кн. 3, 1994

17. Течение на списания "Военен журнал"и "Международни отношения" за периода 1990 - 2000 г.

18. Р. Иванова и др. Основи на европейската интеграция. Център за европейски изследвания. С. 1996

19. О. Борисов, Право на Европейския съюз. Бургаски свободен университет. С. 1998;

20. Е. Александров, Ал. Рангелов и др. Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите.Национален институт за международни изследвания, С. 1996

21. Е. Александров и др. Балканите в политиката на големите държави. САЩ, ФРГ, Англия, Франция. Национален институт за международни изследвания. С. 1995

22. Е. Александров и др. Външната политика на България след 10.10.1989, С. 1997

23. Пл. Пантев, В. Рачев, В. Цачевски. България и балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз, С. 1995

24. Пл. Пантев, В. Рачев, Т. Иванов. България и Европейския съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана. С. 1996

25. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

26. Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход / Иван Цветков и др ; Под ред. на Георги Генов. - [София] : Албатрос, 1998. - 175 с. : с табл. ; Други авт. : Т. Хубенова, А. Първанов, С. Хинкова, Н. Милков, Т. Трифонов, Ю. Търкаланов, Г. Чанков, Б. Иванова, С. Манова, Г. Генов, Н. Слатински, Т. Тагарев, П. Христов, Д. Динков. - Изд. на УНСС, Инст. за нац. сигурност и междунар. отношения. - . - 300.

27. Армията и средствата за масова информация : Материали от конф. на тема Воен. планиране и средствата за масова информ. по пътя към проф. сътрудничество, 11-13 септ. 1995 г., Европ. център за изследвания в областта на политиката за сигурност "Джордж Маршал", гр. Гармиш Партенкирхен, ФР Германия / Ред. Любомир Маринов - отг. ред., Диана Костова ; [Прев. от рус., нем., англ.]. - [София] : Св. Георги Победоносец, [, 1996, ]. - 135 с. ; Изд. на МО. Управл. Информ. и връзки с обществеността. - . - 1 500.

28. Балканската сигурност : Полит. и воен. проблеми / Евгени Александров и др. ; Обща ред. Александър Лилов и др. - София : Христо Ботев, 1995. - 127 с. : с табл. ; Други авт.: Ст. Бараков, Ив. Ганев, Д. Димитров, Т. Ив. Живков, Ю. Захариева, Ил. Конев, Ал. Лилов, Р. Минчев, Д. Недев, Пл. Пантев, Л. Петров, Ю. Радева, Г. Стефанов, А. Тодоров, П. Филева, С. Хинкова, Ап. Христакудис, Т. Хубенова, М. Чавдарова, отбелязани на с. 2 ; Други ред.: Ив. Ганев, Д. Димитров, Р. Минчев, Л. Петров. - Изд. на Център за стратег. изследвания, Асоц. за нац., регион. и европ. политол. изследвания (АНРЕПИ). - . - 1 500.

29. Българо-руските отношения и проблемите на европейската сигурност : [Материали от] конф., София, 23 май 1997 г. - [София] : Асоц. България-Русия, 1997. - 107 с. ; . - 500.

30. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с. : с сх. Други авт.: Ст. П. Карастоянов, М. Р. Русев, С. Т. Стоев, С. П. Докова, Т. К. Иванов, M. П. Манев, Б. Б. Бучински, Ив. Русинов, П. Т. Пенчев, В. В. Иванов. - Изд. на МО. ВА Г. С. Раковски. Генералщабен фак. Кат. Стратегия и оперативно изкуство. - . - 200. - Библиогр. с. 320-322.

31. Гъргаров, Здравко.Национална ли е националната сигурност ? : [Очерк] / Здравко Гъргаров. - София : Воен. изд., 1992. - 35 с. ; Изд. на М-во на отбраната. - 1 214.

32. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Сравн. анализ и култ. особености / Състав. Николай Слатински ; Науч. ред. Димитър Йончев. - София : Фонд. Фридрих Еберт ; Фонд. Демокрация и сигурност, 1997. - 231 с. ; . - 500. - Библиогр. под линия ; Азб. показалец.

33. Икономическо реформиране, асоцииране и национална и регионална сигурност : [Материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1994. - 171 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Ц. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 551. - Библиогр. след отд. докл. и под линия.

34. Инициативата "Партньорство за мир" и икономиката на сигурността и отбраната : [Докл. от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, 18-19 окт., София / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1995. - 202 с. : с табл. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров, А. Хлебаров. - Изд. на УНСС - София. - . - 250. - Библиогр. след някои от докл.

35. Найденов, Атанас Христов и др.Икономика и сигурност : Курс лекции [за слушателите от ВА Г. С. Раковски] / Атанас Найденов, Гергин Гергинов. - София : Св. Георги Победоносец, 1995. - 200 с. : със сх., табл., диагр. ; Изд. на М-во на отбраната. - . - 300.

36. Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към Европейската система за сигурност : [Сб. материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, [26-27.X.1995 г., София] / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив.изд. Стопанство, 1996, [деп. 1997]. - 209 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 300. - Библиогр. след отд. докл.ISBN 954-494-217-3

37. Човешката сигурност в България 1997. ; Хора в преход / Димитър Димитров и др. - София : Прогр. за развитие на ООН, 1998. - 88 с. : с табл., диагр. ; Други авт.: Г. Карасимеонов, Ж. Георгиев, Ал. Стоянов, отбелязани на с. 3. - Изд. на Фонд. Фр. Еберт, Център за изследване на демокрацията. - . - 2 000. - Съдържа и Човешкото понятие за сигурност / А. Виджиланте. ISBN 954-90175-9-1

38. Шаламанов, Велизар Матеев и др.Информационни аспекти на сигурността / Велизар Шаламанов, Тодор Тагарев ; Предг. М. Михов. - София : Прокон, 1996, [деп. 1997]. - 201 с. : със сх., табл. ; . - (По пътя към информационното общество). - 1 500. ISBN 954-90121-4-Х

39. "Балканска сигурност и реформа на въоръжените сили - икономически аспекти" - София; Университетско издателство "Стопанство" 1999г.

40. Найденов Митко "Стопанско разузнаване и фирмена сигурност" Варна 1999г.

41. Гайдеров Йордан "Фирма и сигурност" 1998г. В.Търново издат. "Абагар".

42. "Алтернативи на икономиката и сигурността на Република България в условията на демократичен преход" - Иван Цветков 1998 София изд."Албатрос".

43. Съвременни военни доктрити и стратегии за национална сигурност. 1999 год. УИ "Св. Климент Охридски".

44. Найденов, Борислав Иванов "Национална сигурност и военна доктрина на Република България" - София 1999 год.

45. "Българо - руските отношения и проблемите на европейската сигурност" - София; Асоциация България - Русия; 1997 год.

46. "Кой кой е в бизнеса за сигурност 98" - София 1998год. Изд. "Алфа исполин".

47. Ролята на Г-7 в регионалната интеграция и глобалната сигурност, сп. МО, 2/2000

48. Нови реалности в Централна и Източна Европа и бъдещето на европейската идея, сп. МО 2/2000

49. САЩ и НАТО в обединена Европа, сп. МО 3/1991

50. България и евроатлантическите структури за сигурност 5/1993, сп. МО 2/1995

51. Един план за Европа, сп. МО 2/1995

52. Сигурност и международни отношения, сп. МО 2/1999

53. Какво бъдеше чака общата политика в областта на външните отношения и сигурността, сп. МО 2/1999

54. Новият международен ред, сп. МО 1/1993

55. Международните отношения в началото на XXI век, как изглеждат, видяни от Москва, сп. МО 4/1999

56. Проблемът за европейската сигурност и българските национални интереси, сп. МО 6/1999

57. Новият международен ред: разочарования и страхове, сп. МО 1/2000

58. Международните отношения през XXI век, сп. МО 1/2000

59. Джонсън Пол: Съвремеността, светът от 20-те до 90-те гг 1993

60. Кънчев, Р. Ред. НАТО, предизвикателството на промяната, 1996

61. Младенов Б., Генов Г., Политическа история на Европа, 1997

62. Анатомия на световното геополитическо противостоене, Военен журнал 2/1994

63. СССЕ - Будапещенски документ 1994, Министерство на отбраната, управление "Международно сътрудничество", Изд. "Георги Победоносец" 1995

64. ОССЕ - Харта за европейско сътрудничество, сп. "Демократически преглед" 1-2/2000

65. Тенева Г., Политиката на неутралитет - алтернатива за гарантиране националната сигурност на България, С. 1998

66. Неутралитет - алтернативата за България, сп. МО 2/1996

67. Размисли върху макропрогнозата на международните отношения