CARB550 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра - І част"

Анотация:

• Този курс е първия етап от цялостния четирисеместриален проект по реализацията на анимационен филм.

• Особено важно за този начален етап е цялостното въвеждане на студента в естетиката и практиката на анимационното кино. Фокусът на заниманията е в сферата на драматургията, анимационната стилистика, класическата анимация.

• Работи се с всеки студент индивидуално по сценарий, избран от студента и консултиран с екипа от преподаватели.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да открият своя сценарен замисъл и да го превърнат в анимационен сценарий

• да намерят най-подходящата за този замисъл анимационна стилистика

• основни принципи на анимационното движение

2) могат:

• да напишат литературен сценарий

• да подготвят типажите и декорите на проекта

• да направят груба предварителна режисьорска книга по проекта за кратък анимационен филм


Предварителни изисквания:
• общохуманитарна и художествена култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Brian Lemay – “Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Preston Blair – „Аdvanced Animation”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –”Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

13. Kit Laybourne – “The Animation Book”

15. Edward Muybridge – “The Human Figure in Motion”

16. Edward Muybridge – “Animals in Motion”

17. Ken Hultgren – “Тhe Art of Animal Drawing”

18. Gottfried Bammes –„The Artist’s Guide to Human Anatomy”

19. Gottfried Bammes – „The Artist’s Guide to Animal Anatomy”

20. Mark Byrne -“The Art of Layout and Storyboarding”

21. Don Bluth – “The Art of Storyboarding”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” – сборник статей

• Юрий Норштейн - „Снег на траве”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

Средства за оценяване:

писмени задачи.......40%

практическа задача...60%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Оценката е комплексна. В нея се отчита работата на студента по време на семестъра и реализацията на поставените задачи.