Електронен каталог

гл. ас. д-р Мария Спасова

гл. ас. д-р Мария Спасова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Вторник 8:30-9:30 компютърен център ІІІ Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 компютърен център ІІІ Корпус
Петък 8:30-9:30 компютърен център ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Научна степен: доктор

Образование (къде е получено): доктор по лингвистика със специализация в областта на съдебната лингвистика, Университет „Помпеу Фабра“, Испания; магистър по приложна лингвистика, Университет „Помпеу Фабра“, Испания; магистър по съдебна лингвистика, Университет „Помпеу Фабра“, Испания;бакалавър по приложна линвистика със специализация по устен и писмен превод (български – испански/испански – български), Нов Български Университет

Квалификации и стипендии:

2003 – 2005. Стипендиант финансиран от университета „Помпеу Фабра”

2006 – 2008. Стипендиант финансиран по националната програмата на ипанското министерството на образованието и науката за подготовка на университетски преподаватели (Programa Nacional de Formacion de Profesorado Universitario - FPU)

Основни изследователски интереси в областта на: съдебна лингвистика, езиков анализ с цел съдебна експертиза за установявяне на авторството на писмени текстове, вариативна лингвистика, граматика на испанския език

Допълнителни изследователски интереси в областта на: влияние на Л1 върху Л2 в процеса на писмено изразяване при различните нива на владеене на Л2

Изпълнител:

Научен сътрудник в изследователските проекти на Forensiclab – Лаборатория по съдебна лингвистика,Университет „Помпеу Фабра“, финансирани от Испанското Министество на Образованието и Науката:

2007- 2008.“Idiolectometria aplicada a la linguistica forense” (EXPLORA HUM2007-29140-E)

2008- 2011.”Idiolectometria forense e indice de similitud idiolectal” (FII2008-03583/FILO)


Публикации:


Libros

Turell, M. Teresa; Spassova, Maria; Cicres, Jordi (ed.) (2007). Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law. Barcelona: Institut Universitari de Linguistica Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN 978-84-96742-28-4

Articulos

Spassova, Maria S.; Turell, M. Teresa (2007). "The Use of Morpho-syntactically Annotated Tag Sequences as Markers of Autorship". En Turell, M. Teresa; Spassova, Maria; Cicres, Jordi (ed.) Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law. Barcelona: Institut Universitari de Linguistica Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. Pag. 229-237. ISBN 978-84-96742-28-4

Spassova, Maria (2008). "Las perifrasis verbales en espanol como marcas distintivas en la atribucion forense de autoria" dins Monroy,R.; Sanchez, A. [ed.] 25 anos de linguistica en Espana: hitos y retos = 25 years of Applied Linguistics in Spain: milestones and challenges [Actas del XXVI Congreso de AESLA, Universidad de Almeria, del 3 al 5 de Abril del 2008]. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones; AESLA. Pag. 605-614. ISBN 978-84-8371-714-1

Trabajos academicos

Spassova, Maria (2006). “Las marcas sintacticas de atribucion forense de autoria de textos escritos en espanol”. Tesis Doctoral. Barcelona, Institut Universitari de Linguistica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra

Direccion: M. Teresa Turell Julia

Spassova, Maria (2009). “El potencial discriminatorio de las secuencias de categorias gramaticales en la atribucion forense de autoria de textos en espanol”. Proyecto de investigacion. Barcelona, Institut Universitari de Linguistica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Deposito Legal: B.4508-2010. ISBN: 978-84-693-0278-1

Direccion: M. Teresa Turell Julia

Курсове от текущия семестър: