Електронен каталог

доц. д-р Евелина Стайкова

доц. д-р Евелина Стайкова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
8110601
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 601 II Корпус
Четвъртък 11:30-13:30 601 II Корпус

Професионална автобиография:


Евелина Стайкова е доктор по политически науки и доцент в департамента по Политически науки на НБУ. Ръководител е на департамент "Политически науки" (2020-2024). Координатор е на CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания) и зам.председател на факултетния съвет на Бакалавърски факултет. Тя е член на ръководството на Центъра за изследване на европейските ценности и член на управителния съвет на Българската асоциация за политически науки. Нейните преподавателски и научни интереси включват теми свързани с градски политики и местна демокрация, миграционни изследвания, популистки партии и движения. Евелина Стайкова има опит в координиране и участие в различни проекти в сферите на анализ на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градски политики. Ръководител е на проект ConnectBG (2023-2026, фонд "Научни изследвания"). Автор е на множество текстове, публикувани в български и чуждестранни издания. Последните и книги са: Местна демокрация и градски политики в началото на 21 век, НБУ:2020; Устойчиво градско развитие - поуки за София (съст. и ред.), НБУ: 2021. Migration and Populism in Bulgaria (with Ildiko Otova), Routledge: 2022


Публикации:


Монографии:

E. Staykova and Otova, I (2022). Migration and Populism in Bulgaria. Routledge

Е. Стайкова (2020). Градски политики и местна демокрация през 21 век. София:НБУ

Книги:

Стайкова, Е., Кръстева, А. (съст. и ред.)(2024). Правата на човека в епоха на кризи. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0".

Стайкова, Е., Сидова, Д., Топчийска, Д.(съст. и ред.)(2023). Права и сигурност. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0".

Стайкова, Е., Сидова, Д. & Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2023). Политики и управление по време на кризи. София: Авангард Прима. 185 ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание)

Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и иновации за градовете. София: Авангард Прима. 135. ISBN 978-619-239-754-8 (електронно издание)

Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю. (ред.).(2021). Устойчиво градско развитие: поуки за София. София: НБУ

Статии и студии:

Стайкова, Е. (2024). От универсализация на правата на човека до дехуманизация на определени групи: примерът на мигрантите, В: Стайкова, Е. и Кръстева, А. (съст. и ред.)(2024). Правата на човека в епоха на кризи. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0".

E. Staykova and Otova, I. (2024). Antiestablishment populism in Bulgaria: mainstreaming in the digital era, Journal of Contemporary European Studies, DOI: 10.1080/14782804.2024.2308105

Стайкова, Е. (2023). Управление на граници и миграционни потоци: секуритарни и хуманитарни аспекти, В: Стайкова, Е., Сидова, Д., Топчийска, Д.(съст. и ред.)(2023). Права и сигурност. София: Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0".

E. Staykova and Otova, I., (2023).BULGARIANS IN THE EU: IDENTITIES AND POLITICAL MOBILISATIONS. - In: The State of the European Union – A Need for Unity and Solidarity. Sofia, 2023. ISBN: 978-954-8702-62-1

Стайкова, Е. и Отова, И. (2023). Популистки разкази за миграцията в България: „бежанската криза“. – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 6 април 2023, № 14 [Политическата комуникация]. ISSN 2535-0587.

Staykova, E. (2023). The Digital Transformation of Local Democracy During the Pandemic. In: Rouet, G., Côme, T. (eds) Participatory and Digital Democracy at the Local Level. Contributions to Political Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20943-7_21

Стайкова, Е. (2023).Множество кризи или симптоми на системна неустойчивост. В: Стайкова, Е., Сидова, Д. & Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.)(2023). Политики и управление по време на кризи. София: Авангард Прима. 185 ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание)

E. Staykova and Otova, I., (2022). Refugees in Bulgaria: entrapped between politics and policies. In: Maeva, M., Slavkova, M., Stoyanova, P., Hristova, M.(2022). Between the worlds: Migrants, margins, and social environment. Sofia: IEFSEM-BAS & Paradigma, 2021 (Vol. 3)

Staykova, E. (2022). Return Migration in Bulgaria: A Policy Context of Missed Opportunities. Vienna. ÖGfE Policy Brief, 17’2022

Е. Стайкова (2022). Устойчиво градско развитие по време на (глобална) криза. В:Стайкова, Е., Хаджичонева, Ю. (съст. и ред.). (2022). Политики и иновации за градовете. София: Авангард Прима. 37-48. ISBN 978-619-239-754-8 (електронно издание).;

Эвелина Стайкова. Ильдико Отова (2021). Миграция и популизм. Кризис беженцев в Болгарии (2021) В: ИНТЕГРАЦИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ. УСТОЙЧИВОСТЬ: ПУТИ РАЗ- ВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: материалы I Международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 15-16 сентября 2021 г.) / науч. ред. А. Е. Янтранов; отв. ред. Д. Ц. Будаева. — Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2021. — 272 с. ISBN 978-5-9793-1664-2

Е. Стайкова и Нинова, В. (2021). Българският миграционен опит: между създаването и управлението на кризи, В: Дойков, Н. (съст.) Кризи и конфликти - корелации и предизвикателства. Том 2. Кризи и сигурност на национално ниво. София: Индустрия 4.0

Стайкова, Е. (2021). Качеството на местната демокрация. В: Стайкова Е., Хаджичонева Ю. (съст.). (2021). Устойчиво градско развитие – поуки за София. София: Издателство на НБУ. 53-82. ISBN 978-619-233-176-4 (печатно издание) ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание)

Стайкова, Е. (2020). Градове и глобални кризи: COVID-19 и ролята на местното самоуправление, В: Дойков, Н. (съст.) Широката сигиурност. Том 2. Киберсигурност. Икономическа, Социална и културна сигурност. София:Парадокс

E. Staykova, I. Otova (2018) (Urban) Civic Activity and Corruption Scandals. Sofia As A Case Study, In: IANCU, A. , ANTONY TODOROV (coord.) Reforms, Democratization and Anti-

Corruption in Romania and Bulgaria: Ten Years of EU Membership, Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 231-246

E. Staykova, I. Otova (2017). Antielitisme: la reponse populiste aux crises, In: Gueorguieva, P.,Antonii TodorovA la recherche de la representation perdue : Nouvelles voies a l'ouest, a l'est et au sud, Paris: L’Harmattan, 161-170

Е. Стайкова, И. Отова (2017). Европа под въпрос! Антиелитизмът: популисткият отговор, В:Политически изследвания, Брой 1-2/2017, София: Университетско издателство "Св. КлиментОхридски"

E. Staykova and K. Aitamurto(2017). Countering Populist Othering Online: Strategies of Anti-racist Movements, In: Mojca Pajnik, Birgit Sauer(ed.)Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe, New Yourk: Routledge

Е. Стайкова (2016) Кампания на две скорости: за кандидатите, които нямаха шанс за успех, В: Политически изследвания, Брой 1-2/2016, София: Университетско издателство "Св.Климент Охридски"

E. Staykova, I. Otova, V. Ivanova (2016). Anti-elitism as populist strategy of defending 'the people' In: Ranieri, M. (ed.) Populism, Media and Education. Challenging discrimination in contemporary digital societies, New York: Routledge, p. 105-123

E. Staykova (2016) Formes europeennes d’une Citoyennete nouvelle: la naissance de la citoyennete glocale In: ANALELE UNIVERSITATII DIN BUCURESTI, 2016: Year XVIII, Issue 2, available on http://anale.fspub.unibuc.ro/

Е. Стайкова (2015). Европейски форми на нова гражданственост: раждането на глокалното гражданство. В: Списание население. Книжка 4 (2015), статия 8, стр. 136-144, ISSN 0205-0617 ISSN 2367-9174

Е. Стайкова, И. Отова (2015). Правата на човека в България, В: Политически изследвания, Брой 3-4/2015, София:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр. 35-52

Е. Стайкова (2015) Граници на гражданството: парадокси и противоречия, В: Бокова, И. (съст.) Сборник с паучни публикации по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060, Том ІІ, София: Акцент. стр. 109-121

E. Staykova & E. Bratanova (2015) National Case Study: Bulgaria, In: Devecchi, C. (ed.) Volunteering as Empowerment for Success at School, Sofia: NBU, pp. 235-250

Е. Стайкова (2014) Политическото участие: нормативни и институционални рамки, В: Тодоров, Антоний и Добрин Канев (съст.) Качество на демокрацията в България, София: Изток-Запад. стр. 113-140

Е. Staykova (2013) Emigration and immigration: Bulgarian dilemmas. In: South East Europe Review (SEER); 2013, Vol. 16 Issue 4, p 403-415.

Е. Стайкова (2013) Гражданството в съвременния глобален контекст. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ

Е. Стайкова (2013) Е-гражданственост – (р)Еволюция, В: Кръстева, Анна (съст.) Дигиталния гражданин, София: НБУ. стр. 138-148

Е. Стайкова (2013) Политическите партии във виртуалното пространство - навечерието на парламентарни избори 2013, София: Виртуална агора. Достъпно на: http://virtual-agora.org/display.php?bg/publicati...

Е. Staykova (2013) (e)Citoyennete –(r)Evolution, In: Krasteva, Anna (dir.) E-citoyennetes, Paris: L’Harmattan. p. 81-93 (на френски език)

Е. Стайкова (2012) Миграция и гражданство: Глобални предизвикателства с местни измерения, В: Социологически проблеми „Български и балкански миграции и мобилности" 1- 2 2012, стр. 47-62

Е. Стайкова (2011) Демокрация, партии, интернет, София: Виртуална агора. Достъпно на: http://virtual-agora.org/display.php?bg/publicati...

Krasteva A., I. Otova, E. Staikova and V. Ivanova (2011) A Bulgarian Migration Profile, 2011. Migration Citizenship Education. Достъпно на http://migrationeducation.org/36.1.html?&rid=206&... (на английски език)

Кръстева, Анна. Отова, Илдико. Стайкова, Евелина (2011) Задоволяване нуждите от работна ръка чрез миграция в България : 2004 – 2009. European Migration Network (EMN). Достъпно на http://eprints.nbu.bg/682/

Кръстева, Анна. Отова, Илдико. Стайкова, Евелина (2011) Временна и циркулярна миграция в България: данни, политики, перспективи 2004 – 2009. European Migration Network (EMN). Достъпно на http://eprints.nbu.bg/689/

Е. Стайкова, Т. Трифонова (2010) Имигрантите в България, В: Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България, София, ИОО, стр. 87-107

Е. Стайкова (2009) Изследване на политиката за интеграция в пет държави-членки на ЕС, Испания, В: Сборник "Методически указания за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция", стр. 166-193

Курсове от текущия семестър: