Електронен каталог

гл. ас. д-р Любомир Джалев

гл. ас. д-р Любомир Джалев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Любомир Джалев има магистърска степен по българска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализации по История и теория на културата, Психолингвистика, Психометрични методи и обработване на данни, Логика и приложна статистика и Социолингвистика, както и по Контрол на качеството в образованието в Anglia Polytechnic University, Essex, Великобритания. Има докторска степен по психология в Нов български университет. Работил е като началник на направление в Националния тестов център, началник на отдел в Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието и сътрудник в Института за образование и наука към Министерство на образованието, науката и технологиите; като хоноруван преподавател в Катедрата по социология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и като международен и национален консултант на образователни проекти, финансирани от Световната банка. Неговите изследователски интереси са в областта на психологическите измервания, теории на тестовете и количествените методи в социалните и поведенческите науки. Автор е на статии, публикувани в български и чуждестранни списания. Участвал е в редица национални и международни приложни и изследователски проекти.


Публикации:


Djalev, L., Bogdanov, S. (2019). Age and gender differences in evaluating the pedagogical usability of e-learning materials. English Studies at NBU, 5(2), 169-189. ISSN: 2367-5705 (Print), ISSN: 2367-8704 (Online), https://doi.org/10.33919/esnbu.19.2.0.

Koltcheva, N., Djalev, L. (2019). Bulgarian adaptation of Early childhood acceptance-rejection questionnaire (ECPARQ): A pilot study of the scale structure. Psychological Research, 22(1), 80-101. ISSN: 1311-4700 (Print), ISSN: 2367-9174 (Online).

Djalev, L., Yordanov, I. (2019). Bulgarian adaptation of the long form of the Eating attitudes test for adolescents aged 14-18. Journal of Psychology and Behavioral Science, 7(2), 74-83. ISSN: 2374-2380 (Print), ISSN: 2374-2399 (Online), https://doi.org/10.15640/jpbs.v7n2a8.

Замфиров, М., Джалев, Л. (2018). Демографската катастрофа при българския учител. В: Р. Пенкова, К. Стоянова (съст.), Съвременни педагогически технологии в образованието (стр. 9-22). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN: 978-954-07-4554-1.

Джалев, Л., Замфиров, М. (2017). Демографска картина на българските учители. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, т. 108 (стр. 224-246). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. ISSN: 0861-8216.

Колчева, Н., Джалев, Л. (2017). Скалова структура и надеждност на въпросника за родителско приемане и отхвърляне за деца (PARQ/C, Child). Българска версия. В: С. Джонев, А. Христова и П. Димитров (съст.), Сборник научни доклади от VIII национален конгрес по психология (стр. 282-294). София: Продуцентски център ЛМ ЕООД. ISBN: 978-954-91472-.

Колчева, Н., Джалев, Л. (2017). Българска версия на въпросника за оценка на родителско приемане-отхвърляне/контрол за възрастни (PARQ/C, Adult). Скалова структура и надеждност. В: С. Джонев, А. Христова и П. Димитров (съст.), Сборник научни доклади от VIII национален конгрес по психология (стр. 266-281). София: Продуцентски център ЛМ ЕООД. ISBN: 978-954-91472-.

Колчева, Н., Джалев, Л. (2017). Родителското приемане-отхвърляне през погледа на децата и на техните родители. В: И. Зиновиева, С. Карабельова и М. Миланов (ред.), Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“. Сборник с научни доклади (стр. 119-129). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN: 978-954-07-4340-0.

Колчева, Н., Джалев, Л. (2017). Българска стандартизация на Въпросник за оценка на родителското приемане-отхвърляне в ранна детска възраст. Българско списание по психология, 1(1-4), 136-159. ISSN: 0861-7813.

Джалев, Л., Ферчева, А., Миланова, В. (2016). Нагласи към психичната болест: сравнително изследване на психичноздравни специалисти и родственици на лица с психични проблеми. Обща медицина, 18(4), 36-46. ISSN: 1311-1817.

Джалев, Л., Ферчева, А., Миланова, В. (2016). Фактори на интернализираната стигма при лица с психични проблеми. Обща медицина, 18(3), 46-55. ISSN: 1311-1817.

Джалев, Л. (2016). Емоционалната интелигентност като предиктор за успеха в работата. В: С. Илиева, М. Маркович, Й. Янкулова (съст.), Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“. Сборник с доклади (стр. 492-500). Китен, България, 16-19 юни 2016. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN: 978-954-07-4129-1.

Ферчева, А., Джалев, Л. (2016). Въпросник за оценка на автостигма на психичната болест: междугрупови разлики и норми. Психологични изследвания, 19(2), 43-54. ISSN: 1311-4700 (Print); ISSN: 2367-4563 (Online)

Vulchanova, M., Djalev, L.,Stankova, M., Vulchanov, V., Allison, C. & Baron-Cohen, S. (2016). Factor structure of the Bulgarian CAST (Childhood Autism Spectrum Test). Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 4(2), 117-128. ISSN: 2292-2598 (Online), http://dx.doi.org/10.6000/2292-2598.2016.04.02.5.

Бижков, Г., Джалев, Л., Ванева, В., Танева, К. (2015). Стандартизиран тест за диагностика на готовността на децата за училище. София: МОН. ISBN: 978-619-90100-1-3.

Джалев, Л., Ферчева, А. (2015). Въпросник за оценка на автостигма на психичната болест. Психологични изследвания, 18(1), 59-72. ISSN: 1311-4700 (Print); ISSN: 2367-4563 (Online).

Джалев, Л. (2014). Наблюдения върху взаимовръзките между статистиките на трудност и дискриминативна сила на въпросите в рамките на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос. В: С. Джонев, П. Димитров, Н. Матеева (съст.) Сборник научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология, София, 31.X.-2.XI.2014 г. (с. 408-422). София: Продуцентски център ЛМ ЕООД. ISBN: 978-954-91472-9-2.

Джалев, Л. (2014). Приложимост на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос: преглед на литературата по въпроса. Българско списание по психология, 1(1-3), 81-102. ISSN: 0861–7813.

Цанова, Н., Томова, С., Гайдарова, М., Кирова, М., Бояджиева, Е., Господинов, В., Райчева, Н., Петкова, И., Джалев, Л. (2013). Оценяване на учениците. Ръководство за експерти обучители. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 151 стр. ISBN: 978-954-07-3561-0.

Цанова, Н., Томова, С., Гайдарова, М., Кирова, М., Бояджиева, Е., Господинов, В., Райчева, Н., Петкова, И., Джалев, Л. (2013). Оценяване на учениците. Помагало за педагогически специалисти за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 249 стр. ISBN: 978-954-07-3562-7.

Джалев, Л., Богданов, Ст. (2013). Две гледни точки към педагогическата ползваемост на електронни дидактически материали. Raleigh, N. C.: Lulu Press, 78 стр. ISBN: 978-1-304-01566-2.

Grinberg, M. & Hristova, E. (Eds.) (2012). Efficiency and Usability of E-Learning Systems: A Project-Oriented Methodology Guide. Sofia: New Bulgarian University, 143 pp. ISBN: 978-954-535-746-6.

Джалев, Л., Джалева, М., Крумова-Христемова, Н. (2012). Как да се подготвим успешно за зрелостен изпит по български език и литература (Второ преработено и допълнено издание). София: Анубис, 284 стр. ISBN: 978-954-426-688-2.

Бижков, Г., Ванева, В., Танева, К., Джалев, Л., Трайкова, В. (2011). Тест за диагностика на готовността на децата за училище (експериментален материал). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Бижков, Г., Ванева, В., Танева, К., Захариева, Р., Джалев, Л., Трайкова, В. (2011). Тест за диагностика на готовността на децата за училище. Книга за учителя (експериментален материал). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 105 стр. ISBN 978-954-07-3208-4.