Електронен каталог

гл. ас. д-р Тодор Панайотов

гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
8110689
Приемно време:
Четвъртък 13:00-14:30 709 II Корпус
Петък 10:30-13:00 709 II Корпус

Професионална автобиография:


Тодор Георгиев Панайотов е историк на журналистиката и медиите в България и е главен редактор на Годишник на департамент "Медии и комуникация" (ДМК). Завършил е и работи за шест от най-големите университети в България. Защитил е докторска дисертация и е магистър по журналистика, история и руска филология. Има изследователски и преподавателски интереси в областта на: журналистика, история, медии, ПР. Експерт е по печатни медии и история на България. Член е на Програмния съвет на ДМК, на Факултетния съвет на Магистърски факултет и има административен опит като програмен директор и програмен консултант в НБУ. Член е на Съюза на българските журналисти и е секретар на журналистическо дружество. Автор е на една монография, десетки научни студии, статии, доклади и стотици журналистически публикации. Неговите научни публикации са цитирани над тридесет пъти в монографии, колективни томове и списания с научно рецензиране.

Като научен ръководител, редактор, координатор и академичен наставник участва в следните проекти:

2022 г. и сега научен ръководител "Пролетна научна конференция"

2020 г. и сега главен редактор на Годишник на ДМК

2018 г. "Разширяване влиянието на научната периодика публикувана от НБУ", финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

2015 - 2019 г. отговорен редактор на Годишник на ДМК

2014 - 2021 г. координатор "Пролетна научна конференция"

2013-2016 г. координатор "Есенна научна конференция"

2013-2015 г. академичен наставник BG051РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”

Лекционни курсове:

Пресата като СМК

Новини и новинарство

Медийно моделиране на информацията

Информация и моделиране на общественото мнение

Телевизионна и радио журналистика I част

Информация и новини

Медии и обществено мнение

Професионална журналистика 3.0

Медийна и комуникационна политика

Медийни жанрове

Периодичен печат

Власт и медии

Телевизионни познания

Телевизия и видeо

История на журналистиката

Журналистика за ПР

Политическа журналистика (в екип с проф. д-р Росен К. Стоянов)

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“:

Панайотов, Тодор. Всекидневният вестник "Мир". Промени, личности, водещи теми през периода 1923-1944 г. (348 страници) Автореферат 40 страници.

Научен ръководител доцент доктор Валентин Спасов Китанов. Рецензенти: професор доктор на науките Димитър Саздов Георгиев и доцент доктор Кристина Мирославова Попова.


Публикации:


По-важни публикации:

Монографии

1.Български издатели и журналисти. София: ПАН, 2013 (304 страници) ISBN 9789546602619

Рецензенти: проф. д.н. Владимир Михайлов и проф. д.н. Стефан Симеонов

Студии и статии

1.Вестникарската фирма акционерно дружество „Пряпорец“. – Год. НБУ, ДМК. Т. 25, 2020, с. 91-116. София: НБУ, 2022, ISSN 2815-3359, достъпно на: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2020

2.Основателят на УНСС и развитието на печатните медии в България. В: Новите реалности и политическата наука. Сборник от международна научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2021, с. 132-141, ISBN 978-619-232-564-0

3.Вестникарската фирма акционерно дружество „Радикал“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 24, 2019, с. 103-136. София: НБУ, 2020, ISSN 1310-8670. Редакционна колегия: проф. Толя Стоицова, д.н. – главен редактор, проф. Руси Маринов, д.н., проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, отговорен редактор гл. ас. д-р Тодор Панайотов. Рецензенти: проф. д-р Любомир Гърбев, НАТФИЗ, доц. д-р Александър Христов, УНСС. Включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, индексирано и реферирано в CEEOL, достъпно на:

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2019

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1223

4.Печатните медии и трансформация на общуването в България – В: Трансформация на общуването. XX Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2018, с. 98-104, ISBN 978-619-233-188-7. Редакционна колегия: проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, гл. ас. д-р Евелина Христова. Научен редактор и съставител: проф. д-р Росен Стоянов, достъпно на: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2018

5.Георги Иванов Николов – журналист, медиен предприемач и историк. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 23, 2018, с. 99-110. София: НБУ, 2019, ISSN 1310-8670. Включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, индексирано и реферирано в CEEOL, достъпно на

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2018

https://masscomm.nbu.bg/bg/godishnici/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2018

CEEOL

6.Конституционно – правни проблеми и цензурни ограничения на печатните медии в България. В: България 140 години модерна българска държавност. Сборник от международна научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2018, с. 177-183, ISBN 978-619-232-151-2

Научна редакция: доц. д-р Блага Букева и доц. д-р Елена Симеонова.

7.Първото сдружение в разпространението на пресата в България. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 22, 2017, 15 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mascom18/view_lesson.php?id=8

8.Българската тема в журналистическото творчество на американеца Макгахан. – В: Глад за съдържание. XVIII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 8 с. (електронен носител), ISBN 978-619-233-001-9, достъпно на http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=56

9.Журналистическата дейност на писателя Христо Димитров Бръзицов. – В: Автори – Течения – Взаимодействия. Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2017, с. 313-322, ISBN 978-954-8594-67-7; ISSN 1313-2342

10. Публичният образ на България пред Европа и националните катастрофи. – В: Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите. XVII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 9 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-956-9

11. Начало, развитие и край на акционерните дружества „Български печат“ и „Преса“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 21, 2016, 25 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=11

12. Метаморфозите на акционерно дружество „Стопанско развитие“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 20, 2015, 27 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mascom16/view_lesson.php?id=10

13. Културният елит на България и централните всекидневници през първата половина на XX век. – Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2015, с. 103-109, ISSN 1313-2342

14. Белите петна в историята на българската печатна журналистика. – В: Град и памет. Сборник с доклади от Втора национална научна конференция. Пазарджик: Беллопринт, 2015, с. 90-93, ISBN 978-619-90021-4-8

15. Културните рубрики и сътрудници на половинвековния „Мир“ (българския „Таймс“). – В: Комуникация и култура. XVI Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2015, 10 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-899-9

16.Борис Вазов в развитието на българската журналистика през първата половина на XX век. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 19, 2014, 18 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

17. Предизборна кампания и парламентарни избори без партии. Българският опит. - В: Изборите в ПР и ПР при избори. София: НБУ, 2014, 7 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-851-7.

18. Парламентаристът Велчо Тодоров Велчев като журналист, публицист и издател. – Минало, 2014, № 3, с. 79 – 88.

19. Вестникарските предприятия на медийния магнат Атанас Дамянов. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 18, 2013, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

20. Професор Стефан Савов Бобчев - журналист, публицист, издател и изследовател на пресата. – Минало, 2013, № 4, с. 38 – 45.

21. Гражданската позиция и журналистическите разследвания на Стоян Власаков. – В: Граждани и медии. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с. 111 – 120.

22. Журналистическата дейност на политика и юриста Петко Стоянов Стайнов. – Архивен преглед, 2013, № 1, с. 148 – 156.

23. Политикът и банкерът Атанас Буров като издател и публицист. – Минало, 2013, № 2, с. 77 – 85.

24. Държавникът Константин Стоилов и развитието на българския периодичен печат. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 17, 2012, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

25. Правна рамка и регулация на вестникарската дейност в България (1879-1947) . – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 16, 2011, 20 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

26. Разпространението на пресата в Третото българско царство. – Balkanistic forum, Issue 3/ 2011, 182 – 190.(списанието е достъпно на www.ceeol.com)

27. Всекидневният вестник „Мир“ за политиката на Великите сили, балканските страни и други държави през периода 1923 – 1944 г. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 15, 2010, 42 с. (електронен носител)

28. Всекидневният вестник „Мир“ за управлението, партиите и политиката на България през периода 1923 – 1939 г. – В : България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Т. 2. София: Университетско издателство Стопанство, 2010, с. 182 – 200.

29. Държавникът Иван Евстратиев Гешов като публицист, журналист и издател. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 14, 2009, 7 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

30. Акционерните дружества “Мир” и “Издателство вестник “Мир” (1899 – 1947 г.) – Архивен преглед, 2005, № 3 – 4, с. 117 – 133.

31. Темите на всекидневния вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) в годините на Втората световна война. – Минало, 2005, № 2, с. 49 – 60.

32. Пътят на “Мир” от “класика на буржоазен партиен вестник” до “Българският “Таймс” (1924 – 1939) – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 9, 2003, с. 267 – 282.

33. Софийският всекидневен вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) през периода на Втората световна война – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 7, 2000, с. 337 – 352.

Курсове от текущия семестър: