Електронен каталог

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

доц. д-р Юлияна Гълъбинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
811 0230
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 226 I Корпус
Сряда 13:00-15:00 226 I Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Юлияна Гълъбинова е щатен преподавател към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет. От началото на 2012 година е Програмен директор към Центъра по публична администрация, а от ноември 2012 до май 2016 г. изпълнява длъжността декан на Бакалавърски факултет. Доц. д-р Гълъбинова е заместник-ректор по качеството и акредитацията от юни 2016 г. до настоящия момент.

През 2008 г. защитава дисертация на тема „Регионите в Централна и Източна Европа – подходи за формиране и управление“ и става доктор по научната специалност 05.02.03 „Регионална икономика и администрация“.

Основните й научни и приложни приноси са в областта на регионалната политика и регионалното развитие; местното самоуправление; фискалната децентрализация и местните финанси. Допълнителни изследователски интереси има в областта на фондовете и програмите на Европейския съюз; общинското развитие; публичната етика.

Автор е на научни публикации в областта на местното самоуправление, развитието на големите градове, децентрализацията, кохезионната политика на Европейския съюз. Участва в множество национални и международни конференции по теми, свързани с общинските финанси, регионалното развитие, антикорупционни практики и др.

Чете лекции по: Регионална и местна политика, Гражданско общество и неправителствен сектор, Регионално развитие, Местно самоуправление, Административна етика, Управление на проекти, Административен капацитет при управление на средствата от ЕС, Стратегическо управление в публичната сфера и др.


Публикации:


1. “Местно самоуправление в условията на валутен борд” – бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2000 г.;

2. “Финансовата децентрализация – още един поглед” - бюлетин на Фондацията за реформа в местното самоуправление, 2003 г.,

3. “Политиката на регионално развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз” – Годишник на УНСС, 2005;

4. “The process of decentralization in Bulgaria and the necessity of introducing regional self-government” – “Amfiteatru Economic”, Bucharest Academy of Economic Studies, 2006

5. “Процесът на интегриране към ЕС и неговото влияние върху регионалните и местните власти в България” – Годишник на Центъра по публична администрация за 2006 г., НБУ,

6. “Bulgarian subnational authorities in the process of decentralization of the government” - "Public Finance" списание на Института за реформа в сферата на публичните финанси, Москва, Русия,

7. “Развитието на градовете и европейската регионална политика в периода 2007-2013 година” – Европейският град – политики за устойчиво развитие, НБУ, НАОСБ, София, 2007

8. “Анализ на практиката на Словакия, Унгария и Чехия по отношение формирането на самоуправляващи се региони”, Годишник на Центъра по публична администрация, Нов български университет, София, 2008

Курсове от текущия семестър: