Електронен каталог

доц. д-р Елена Савова

доц. д-р Елена Савова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0889012461
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Елена Савова е преподавател по немски език. Завършила е 91-ва Немска езикова гимназия в София. През 1990 г. е завършила специалността „Немска филология“ в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1987 до 1988 е изучавала същата специалност в “Хумболдт Университет” в Берлин.

Преподавала е немски език в ЦИЧЕ на ИЧС като хоноруван, по-късно като редовен асистент (1991-1999).

От 2005г. е доктор на НБУ, а от 2007 г. е доктор по специалността „Методика на обучението по чужд език” 05.07.03. Дисертацията й е на тема „Стратегии за четене на немскоезичен художествен текст (върху материал от кратка проза)“.

От 1999 до 2016 г. е редовен асистент, а от ноември 2016 г. е доцент в Нов български университет. Води курсове по немски език и литература в бакалавърска програма „Германистика“, дидактика и методика на обучението по чужд език в бакалавърските и програми на департамент „Чужди езици и култури“, както и в магистърска програма „Лингводидактика“. В рамките на международен академичен обмен е чела лекции в университетите в Скопие и Марибор.

Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по чужд език, междукултурната херменевтика, методиката на обучението по литература на немски език като чужд, литературознанието, когнитивната лингвистика, теориите, посветени на четенето. Специализирала е в посочените области в Лудвиг Максимилианс Университет Мюнхен (1995-96 г.) и във Виенския университет (2001 г.). Посещавала е квалификационни курсове за преподаватели по немски език като чужд в Хамбург (1992 г.) и Регенсбург (2007 г., 2011 г.).

Публикациите й са в областта на методиката на чуждоезиковото обучение, методиката за работа с литературни текстове в обучението по немски език като чужд, литературознанието, превода в областта на туризма и др. Съавтор е на учебни комплекси и пособия по немски език за основната и средната степен на българското средно училище. Автор е на монографията „Художествените текстове в обучението по немски език като чужд“.

Участвала е в конференции на Съюза на германистите в България, Дружеството на преподавателите по немски език в България, Международния съюз на преподавателите по немски език, Международния съюз на германистите, Българската асоциация по четене.


Публикации:


Монография:

Савова, Елена. Художествените текстове в обучението по немски език като чужд. София: Фараго, 2015.

Статии:

1. E. Савова. Lesestrategien in der L2 und L3. [Стратегии за четене на първи и втори чужд език] В: Чуждоезиково обучение, 1997, N 3-4, с. 46-55

2. Е. Савова. Задачи и упражнения по немски език като чужд в наръчника на Хойсерман и Пифо. В: Чуждоезиково обучение, 1998, N 2, с. 34-48

3. А. Ламбова, Е. Савова. Приемни изпити в специалността „Приложна лингвистика” с немски като първи чужд език. В: Чуждоезиково обучение, 1999, N 2, с. 34-48

4. Е. Савова. Четене и стратегии при четене на чужд език. В: Чуждоезиково обучение, 2001, N 6, с. 11-24

5. Е. Савова. Херменевтика и чуждоезиково обучение. В: Чуждоезиково обучение, 2002, N 4, с. 23-28

6. Е. Савова. “Литературна дидактика” в обучението по немски като чужд език. В: Чуждоезиково обучение, 2003, N 3, с. 28-34

7. Е. Савова. Стратегии при четене на чужд език. В: Сборник Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. Годишник на Департамент Приложна лингвистика, IV част. Съставител: доц. д-р Павлина Стефанова. София: Нов български университет, 2003, с. 25-30

8. Е. Савова. Студентско творчество при работа с автентични текстове на чужд [немски] език и от чужда култура. В: Чуждоезиково обучение, XIX, 2004, N 4, с. 59-63

9. Е. Савова. Стратегическа компетентност при изучаване и комуникация на чуждия език. В: Език, литература, култура.Юбилеен сборник на Департамент “Приложна лингвистика”. Под ред.на Диана Янкова. София: Нов български университет, 2004, с.135-144

10. Е. Савова. Равнища на преработване на информацията при четене. Възможни проблеми при четене на чужд език. В: Език, литература, култура. Годишник на Департамент Чужди езици и литератури, Т. 6. Под ред. на Елисавета Бояджиева. София: Нов български университет, 2005, с. 167-173

11. П. Стефанова, Е. Савова, М. Нейкова, П. Петкова-Сталева. Стратегии и техники за работа с текст. В: Език, литература, култура. Годишник на Департамент Чужди езици и литератури, Т. 6. Под ред. на Елисавета Бояджиева. София: Нов български университет, 2005, с. 190-200

12. Е. Савова. Die Fragen zum Text. [Въпросите към текста]. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 2, с. 55-57

13. Е. Савова. Четенето като процес и като умение. Развиване чрез програмата «Развитие на критическото мислене чрез четене и писане». В: Активно учене и критическо мислене. Доклади от конференцията, проведена в София, април, 2005. София, Българска асоциация по четене, 2007 (CD-ROM), с. 166-203

14. Е. Савова, М. Нейкова. Развиване на умения за активно учене и критическо четене в контекста на програмата “Развиване на критическо мислене чрез четене и писане”. В: Чуждоезиково обучение, 2007, N 4, с. 62-68

15. E. Savova. Heinrich Heines Atta Troll und Penco Slavejkovs Mango und der Bar – Versuch eines Vergleichs [„Ата Трол” на Хайнрих Хайне и „Манго и мечката” на Пенчо Славейков – опит за сравнение]. В: Н. Бурнева (ред.) Хайнрих Хайне – нега, ирония и жлъч, Библиотека „Германистични студии”, Велико Търново: ПИК 2008

16. Е. Савова. Подкаст в обучението – опитахте ли вече? В: Чуждоезиково обучение, 2008, N 1, с. 46-52

17. Е. Савова. Задачи за проверка на умението за четене – ограничения и възможности при използването им. В: Чуждоезиково обучение, 2008, N 4, с. 38-48

18. E. Savova. Probleme beim Transfer kultureller Realien im Bereich des Fremdenverkehrs bzw. Tourismus [Проблеми при трансфера на културни реалии в тематичната област „туризъм”]. В: N. Burneva. A. Dimova, L. Ivanova, R. Kileva-Stamenova (Hg.). Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Dresden: Thelem, 2009, с. 257-274

19. Е. Савова. Междукултурно общуване, чуждоезиково обучение и многоезичие. В: С. Мичев и др. (ред.). Сборник с доклади от националната междууниверситетска конференция “Език, литература, многоезичие”. София, Нов български университет, 2009

20. Eлена Савова. Междукултурно общуване, чуждоезиково обучение и многоезичие. В: Чуждоезиково обучение, N 5, 2009 г.

21. Е. Савова. Aufgaben rund um das Thema „Deutsches Kino“ im Deutschunterricht. [Задачи за работа по темата “Немско кино” в обучението по немски език] В: А. Андреев, Цв. Кръстева (ред.). Годишник на Департамент “Чужди езици и литератури” N 8, 2009 URL: http://ebox.nbu.bg/cel2/did01.html [18.11.2009, 13:05]

22. E. Savova. Erlebte Textarbeit am Beispiel eines Auszugs aus dem Roman „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“ von Alfred Döblin [Преживяна работа с текст – пример с откъс от романа „Берлин Александърплац“ от Алфред Дьоблин] В: Eзикът. Наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65- годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. Съст. Павлина Стефанова. София: Нов български университет, 2014, стр. 550 – 563

23. Е. Savova. Ermittlung von Prozessen, Problemen und Strategien des Textverstehens durch Protokolle des paarweisen lauten Denkens. [Изследване на процеси, проблеми и стратегии на разбиране на текст чрез протоколи на мислене на глас в работа по двойки]. // Globalisierung, interkulturelle Kommunikation und Sprache. Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums 2009 in Sofia. Hrsg. von M. Grozeva-Minkova, B. Naimushin, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, стр. 341 – 358

24. Е. Savova. Zum Stellenwert literarischer Texte im DaF-Unterricht in Geschichte und Gegenwart [Мястото на художествените текстове в обучението по немски език като чужд – история и настояще]. // Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung. 90 Jahre Germanistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia. Akten der Jubiläumskonferenz der Fachrichtung Deutsche Philologie 11.-12.Oktober 2013. Hrsg. von E. Dentschewa, M. Razbojnikova-Frateva, E. Baschewa, R. Kileva-Stamenova, R. Ivanova, S. Arnaudova.Sofia: Universitätsverlag „St. Kliment Ochridski“, 2015, стр. 759-772

25. Е. Савова. Дисциплина, посветена на използването на художествена литература на немски език като чужд в обучението – названия, предмет, обект, цел и задачи. // Scientia est potentia. Знанието е сила. Юбилеен сборник, по случай 65-та годишнина на доц. Нели Раданова. Съставителство и научна редакция: проф. дфн. Мария Грозева. София: Нов български университет, 2015, стр. 210–225

26. Е. Savova. Ein Gedicht mit mehreren Sinnen erschließen – ein Unterrichtsentwurf zu „Dran glauben“ von Bas Böttcher [Възприемане на стихотворение с повече сетива – разработка на урок по творбата „Вярвай в това“ от Бас Бьотхер]. // BDV-Magazin / Literatur und Theater im DaF-Unterricht, Dezember 2015, стр. 11 - 21.

27. Е. Савова. Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд. // Чуждоезиково обучение, 2016, N 6, стр. 652 - 665

28. Е. Савова. Изобразителното изкуство в обучението по чужд език. // Годишник на департамент "Романистика и германистика - Том 3. Юбилейно издание в чест на 70-тата годишнина на проф. Павлина Стефанова, д.н. Съст. Мария Спасова. София: Издателство на Нов български университет, 2017, стр.256-266, ISBN 978-954-535-993-4

29. Е. Savova. Übersetzen touristischer Texte in der universitären Ausbildung – einige methodisch-didaktische Überlegungen. В: Kučiš, Vlasta, Grozeva, Maria, Lambova, Anelia. Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. Sofia: Neue Bulgarische Universität, 2019, стр. 63 - 86

30. Е. Савова. Развиване на преподавателски умения за използване на оригинални художествени текстове в чуждоезиковото обучение. В: Веселинов, Димитър, Йорданова, Милена (съст.). Лингводидактически ракурси. Linguodidactic Perspectives. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр. 173 – 187

31. Е. Savova. Vermittlung literaturdidsktischer Kompetenzen im Rahmen der Fremdsprachenlehrendenausbildung. В: Kacjan, Brigita, Jazbec, Saša, Leskovich, Anna, Kučiš, Vlasta (Hrsg.). Brücken überbrücken in der Fremdsprachendidaktik und Translationswissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2020, стр. 31 - 45

Рецензии:

1. Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. [Основни въпроси на чуждоезиковото обучение в началното училище]. Hg. von Peter Doye. Braunschweig: Westermann Schroedel. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 5, с. 69-72

2. Гьоте: Фауст. Нови интерпретации. Велико Търново, издателство ПИК. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 3, 73-76

3. Gjote: „Faust“. Novi interpretacii. [Goethe: “Faust”. Neue Interpretationen]. Hrsg. von Nikolina Burneva. (Germanistische Studien der Literaturgesellschaft „Goethe in Bulagrien“). Veliko Tarnovo 2005 В: Goethe Jahrbuch. Hrsg. Von Werner Frick, Jochen Golz und Edith Zehm. Bd. 21, Gottingen: Wallstein Verlag 2006, с. 269-272

Учебници, учебни пособия и методически ръководства (в съавторство):

1. P. Stefanova, E. Savova, A. Lambova. Mein Lesebuch. Texte und Textauszuge aus Kinderbuchern fur den DaF-Unterricht. [Текстове и откъси от книги за деца за обучението по немски език]. Sofia: Neue Bulgarische Universitat, 2006

2. P. Stefanova, E. Savova. Deutsch fur dich. 6 Klasse. (Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD). Sofia: Anubis 2007 – Учебен комплекс за 6 клас, одобрен от МОМН

3. П. Стефанова, Е. Савова. Deutsch fur dich. 6 Klasse. Книга за учителя. София: ИК Анубис 2007

4. P. Stefanova, E. Savova. Deutsch fur dich. 7 Klasse. (Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD). Sofia: Anubis 2008 - Учебен комплекс за 7 клас, одобрен от МОМН

5. П. Стефанова, Е. Савова. Deutsch fur dich. 7 Klasse. Книга за учителя. София: ИК Анубис 2008

6. Hartmut Aufderstra?e, Jutta Muller, Thomas Storz, Pavlina Stefanova, Elena Savova. Lagune. Arbeitsbuch Deutsch als Fremdsprache fur Bulgarien 2. Ismaning: Hueber Verlag, Sofia: Anubis Verlag, 2009 - Работна тетрадка по немски език за България, в състава на учебен комплекс, одобрен от МОМН за интензивно обучение в 8-ми клас на СОУ

7. P. Stefanova, E. Savova. Lagune 1,2,3. Книга за учителя. Sofia: Anubis, 2009

8. P. Stefanova, E. Savova, A. Lambova, Jugendliteratur. Texte und Textauszuge aus der deutschsprachigen Jugendliteratur fur den DaF-Unterricht. Sofia: Anubis Verlag, 2009

9. Павлина Стефанова, Елена Савова. AusBlick 2. Автор: Anni Fischer-Mitziviris, Hueber Verlag. Приложение за български учещи. Изд. къща Анубис, София, 2010

Курсове от текущия семестър: