Електронен каталог

проф. д-р Лилия Гурова

проф. д-р Лилия Гурова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
02 8110 402
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 402 I Корпус
Четвъртък 14:00-16:00 402 I Корпус
Петък 15:00-17:00 402 I Корпус

Професионална автобиография:


Лилия Гурова е професор по философия в департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ, където води курсове по основи на когнитивната наука, философия на науката, философия на психологията, история на психологията и етика за психолози. Автор е на над 130 публикации в международни и български научни издания, включително 3 книги. Изследователските й интереси са в областта на философията и историята на науката и когнитивната наука (обяснителни практики в науката и обяснителни разсъждения). Член е на Асоциацията по философия на науката (PSA), Обществото по когнитивна наука (CSS), Европейската асоциация по философия на науката (EPSA) и е избирана в ръководството на последната в периода 2013 – 2015 г. Участва в учредяването на Българското общество по аналитична философия (БОАФ), на Източноевропейската мрежа по философия на науката (EENPS) и на мрежата POND (Философия на науката около Средиземноморието).

Личен уебсайт: http://l.gurova.bsap.bg


Публикации:


Монографии:

Гурова, Л. (2019). Обяснение, разбиране и извод. София: Изд. на НБУ.

Гурова, Л., Цацов, Д. (1999). Дебатът психологизъм – антипсихологизъм. София: Богианна.

Гурова, Л. (1998). Ролята на проблемите. София: Богианна.

Сборници:

Pleh, C., Gurova, L., Ropolyi, L. (Eds.) (2013). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akademiai Kiado,

Gurova, L. (Ed.) (2012). Inference, Consequence and Meaning: Perspectives on Inferentialism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Избрани статии от последните години

(Пълният списък на публикациите може да се види тук: http://l.gurova.bsap.bg)

А) на английски език

Gurova, L. (2021). Feigned Narratives Do Not Always Satisfy Needs: The Case of Factitious Disorders. Balkan Journal of Philosophy 13 (1), 83-90.

Gurova, L. (2017). On some non-trivial implications of the view that good explanations increase our understanding of explained phenomena. Balkan Journal of Philosophy 9 (1), 45-52.

Gurova, L. (2017). Are Causal Accounts of Explanation Always Useful? In the Case of Personality Trait Explanations They Are Probably Not. In: Massimi, M., Romeijn, J.-W., Schurz, G. (Eds.) EPSA 15 Selected Papers. Cham: Springer, 167-177.

Gurova, L. (2017). A reason to avoid the causal construal of dispositional explanations. Organon F 24 (4), 438-455.

Gurova, L., Shahbazyan, L., Petkov, G. (2015). Understanding Hostile Attributional Bias: Dodge’s Model Revisited. In: Stoyanov, D. (Ed.) Towards a New Philosophy of Mental Health. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 193-206.

Shahbazyan, L., Petkov, G., Gurova, L. (2014) Analogical transfer of intentions. Proc. of 36th Annual Cognitive Science Conference. 23-26 July, Quebec City, Canada: 2907-2912.

Gurova, L. (2014). The Principle Based Explanations Are not Extinct in Cognitive Science: The Case of the Basic Level Effects. Philosophia Scientiae 18 (3): 203-214.

Gurova, L. (2013). ‘Understanding it makes it normal’: is it a reasoning fallacy or not? Journal of Evaluation in Clinical Practice 19, 524-527.

Gurova, L. (2013). Thirty years of cognitive studies of categorization: What is behind the reported progress? In: Pleh, C., Gurova, L., Ropolyi, L. (Eds.). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akademiai Kiado, 165-174.

Gurova, L., Pleh, C. (2013). Existing and would-be accounts of the history of cognitive science: An introduction. In: Pleh, C., Gurova, L., Ropolyi, L. (Eds.). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akademiai Kiado, 1-34.

Gurova, L. (2013). Towards a new philosophical perspective on the history of cognitive science. In: Pleh, C., Gurova, L., Ropolyi, L. (Eds.). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akademiai Kiado, 35-42.

Gurova, L. (2012). Inferentialism and the Laws of Nature Controversy. In: Gurova, L. (Ed.). Inference, Consequence and Meaning: Perspectives on Inferentialism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 131-141.

Gurova, L. (2011). Fodor vs. Darwin: A Methodological Follow-Up. In: Hvorecky, J., Hribek, T. (Eds.) Knowledge, Value, Evolution. London: College Publications, 55-63.

Gurova, L. (2011). Sparse and Dense Categories: What They Tell Us About Natural Kinds. In: Petrov, V. (Ed.) Ontological Landscapes. Recent Thought on Conceptual Interfaces Between Science and Philosophy. Frankfurt: Ontos Verlag, 157-167.

Gurova, L. (2009). Review: Psillos, Stathis (2007). Philosophy of Science A-Z. Edinburgh: University of Edinburgh Press. Balkan Journal of Philosophy, vol.1, No2, 159-162.

Gurova, L. (2008). Assuming Essences and Refuting Them. In: Raynova, I., Petrov, V. (Eds.). Being and Knowledge in Postmetaphysical Context. Wien: Institut fur Axiologische Forschungen, pp. 103-109.

Gurova, L. (2003). Philosophy of science meets cognitive science: the categorization debate. In: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol.236. Dordrecht: Kluwer, 141-162.

Б) на български език

Гурова, Л. (2020). Знание и разбиране – различни, но свързани? В: Елчинов, Д. (Ред.) Пътищата на познанието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 132-139.

Гурова, Л. (2019). Отвъд „обяснителната фундаменталност“ на диспозиционните обяснения. Библиотека „Диоген“, книга „Философия“, том 27 (2), 77-84.

Гурова, Л. (2018). Куайн за диспозиционните обяснения като белег на незряла наука и една алтернативна гледна точка. Философски алтернативи, 6/2018, 20-29.

Гурова, Л. (2017). Пътнам за пътя на философията в един век на науката. Философски алтернативи, 1/2017, 74-77.

Гурова, Л. (2016). Интелигентният дизайн: какво той е и какво не е и как обикновен непрофесионализъм компрометира родната философия (и наука). Философски алтернативи, 4/2016, 115-125.

Гурова, Л. (2016). Обяснение и аргумент. В: Янакиев, К., Колев, И. (Съст.) Обяснение и разбиране. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 18-24.

Гурова, Л. (2014). Аферата „Сокал“, 18 години по-късно. Проблеми на постмодерността 4 (2), 110-120. Гурова, Л. (2013). Две предизвикателства пред желаещите да възродят ремкеанската философска програма. Философски алтернативи 2/2013, 110-117.

Гурова, Л. (2012). За Поликаров в и извън България. Философски алтернативи 2/2012, 111-117.

Гурова, Л. (2012). Синдромът на Дон Кихот. Философски алтернативи 5/2012, 154-158.

Гурова, Л. (2011). Случаят „Сокал” в България – кой какво (не) видя в него. В: Стоянова, Ю., Кючуков, Хр. (Ред.) Психология и лингвистика. Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета, 339-351.

Гурова, Л. (2010). Незавършените проекти на Сава Петров. В: Стефанов, А., Гурова, Л., Апостолов, А. (Ред.) Теоретичните конструкти във философска интерпретация (двадесет години по-късно). София: ИК „Св. Иван Рилски”, 32-42.

Гурова, Л. (2009). Философската психология на Димитър Михалчев. Философски алтернативи, бр. 3, 19-24.

Гурова, Л. (2009). Фодор срещу Дарвин: поуките от една дискусия. В: Стефанов, А., Гурова, Л., Апостолов, А. (Ред.) Еволюция и познание. София: ИК „Св. Иван Рилски”, 5-16.

Гурова, Л. (2008). Приложимост и емпирично съдържание на теориите. В: Стефанов, А., Гурова, Л., Апостолов, А. (Ред.) Приложност на научното знание. София: ИК „Св. Иван Рилски”, 42-47.

Гурова, Л. (2008). Бъдещето на философията или за така наречените негативни последствия от специализацията във философията. В: Цацов, Д., Петров, В., Кънева, С., Градинаров. (Съст.) Философията през ХХІ век. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов”, 250-257.

Гурова, Л. (2008). Какво разкрива и какво скрива понятието стил на мислене. В: Стефанов, А., Гурова, Л., Апостолов, А., Тодоров, Хр. (Ред.) Стил на мислене. В памет на проф. Иванка Апостолова. София: ИК „Св. Иван Рилски”, 67-74.

Гурова, Л. (2007). Защо се разминават експертните и количествените оценки на научното влияние: размишления, предизвикани от едно изследване на случай. В: Проданов, В. (Ред.). Оценката в науката. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 63-67.

Гурова, Л. (2006). Кой и как представяше науката на процеса в Доувър, Пенсилвания, 2005. Списание на БАН, бр.2, 56-60.

Гурова, Л. (2006). За епистемичните и прагматистки корени на антисциентизма и природата на вероятностните твърдения. В: Стефанов, А., Гурова, Л., Апостолов, А. (Ред.) Наука и познание. София: ИК „Св. Иван Рилски”, 50-57.

Гурова, Л. (2006). Съзнанието: защо се интересуваме от него? В: Тодоров, О. (Ред.) Памет, идентичност, съзнание. София: Изд. на НБУ, 125-140.

Гурова, Л. (2005). Наука и псевдонаука – проблеми на демаркацията. Списание на БАН, бр.2, 14-18.

Гурова, Л. (2004). Синдромът на криворазбраната цивилизация: какво го поражда. В: Димитрова, Н., Батулева, Т., Цацов, Д., Латев, Л. (Ред.) (2004). От „криворазбраната цивилизация” към криворазбрана европеизация. София: Фабер, 31-38.

Гурова, Л. (2004). Размишления по повод последната книга на Аристотел Гаврилов “Материалистическата диалектика и субективният идеализъм. Поглед към философията на Дж. Беркли”. Философски алтернативи, бр.1-2, 19-32.

Гурова, Л. (2003). Смисъл и действие. Демократичен преглед, бр.1.

Гурова, Л. (2003). Модели на либерално образование в северноамериканските университети и колежи. Критика и хуманизъм, 2003/1, 191-199.

Гурова, Л. (2001). Кант за невъзможността на психологията като наука. В: Кант и Кантовата традиция в България. София: Лик, 207-216.

Гурова, Л. (2001). Психологическите възгледи на Д. Михалчев в контекста на актуалните в началото на века дебати. В: Димитрова, Н., Цацов, Д., Кънева, С., Янева, Ж. (Ред.) Световност, демокрация, малки народи. София: СУБ, 216-230.

Гурова, Л. (1998). Михалчев, духът на епохата и темата “Философия и наука”. Философски форум, 2-3, 30-40.

Курсове от текущия семестър: