Електронен каталог

д-р Тодор Лазаров

Академична длъжност:
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 18:00-20:00 309 II Корпус
Вторник 18:00-20:00 309 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Лазаров 2016а: Лазаров, Т. Особености на глаголните системи и начините за изразяване на времето в български и английски. Семантичен трансфер при превод на глаголните форми от български на английски – В: „Littera et Lingua“, кн. 1, 2016

Лазаров 2016б: Лазаров, Т. А Possible Solution to the Problem of Machine Translation of Verb Forms from Bulgarian to English – В: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2016), 95 – 100.

Лазаров 2016в: Лазаров, Т. Анализ на ресурсите за статистически модел за превод на глаголните форми от български на английски – В: Български език, 63 (2016), 4. 95 – 101.

Лазаров 2017: Лазаров, Т. Функционални граматични паралели при превода на глаголните форми от български на английски – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин (15/16 май 2017)“, 321-327.

Лазаров 2018: Лазаров, Т. Bulgarian-English Parallel Corpus for the Purposes of Creating Statistical Translation Model of the Verb Forms. General Conception, Structure, Resources and Annotation – В: Proceedings of the Third International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018). 193 – 202.

Лазаров 2019а: Лазаров, Т. Българо-английски паралелен корпус със съотнесени глаголни форми – В: сп. Съпоставително езикознание, XLІV (2019), 1. 5 – 14.

Лазаров 2019б: Лазаров, Т. Съвременно състояние на Българско-английския паралелен корпус със съотнесени глаголни форми – В: Български език, бр. 1, 2019, 103 – 113.

Курсове от текущия семестър: