Електронен каталог

доц. д-р Мария Стамболиева

доц. д-р Мария Стамболиева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
02 8110309
Приемно време:

Професионална автобиография:


Д-р Мария Стамболиева е доцент по общо и съпоставително езикознание, формална и корпусна лингвистика. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ със специалностите Английски език и литература, Български език и литература, Френски език. След защитата на докторската си дисертация (през 1987 г.) специализира формална лингвистика в Университета в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. Работила е като научен сътрудник в Лабораторията за лингвистично моделиране при КЦИИТ, БАН; основател е на Секцията за компютърна лингвистика на Института за български език (ИБЕ); основател е и ръководител на Електронния архив на ИБЕ. В периода 1987-2008 е хоноруван преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“; от 2003 до 2007 г. е лектор във Факултета за чужди езици на Университета Лион-3 „Жан Мулен“, Франция. Хабилитира се като старши научен сътрудник­­ по общо и съпоставително езикознание – математическа лингвистика, с решение на ВАКот 1997 г. През 2007 г. е избрана за доцент на НБУ (английски език). Доц. Стамболиева е ръководител на Лабораторията за езикови технологии на НБУ от 2010 г.

М. Стамболиева е сред пионерите на формалната и корпусната лингвистика в България. Създател е на първите едноезични и многоезични електронни корпуси у нас, на лингвистичен софтуер с приложения в лексикографията, превода и езиковото обучение. Доц. Стамболиева е участник в проектите за изграждане на общоевропейска инфраструктура в областта на езиковите технологии TELRI I и TELRI II, член-основател е на асоциация TELRI. От 2019 г. е член на Управителния съвет на Националната научна инфраструктура за ресурси и технологии в областта на езиковото и културно наследство КЛаДА-БГ – член на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. В НБУ е ръководител на Е-платформа за корпусна лингвистика и компютърно-подпомогнато езиково обучение и превод (финансирана от ЦФСР на НБУ) и на проекта EM TTI Технологии в писмения и устния превод (финансиран от ЕК).


Публикации:


По-важни ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Мария Стамболиева

Книги:

TO BE and СЪМ in the Structure of English and Bulgarian - докторска дисертация, СУ “Св. Климент Охридски” 1987.

Три етапа в развитието на трансформационната граматика. /в съавторство с П. Дошков/.Благоевград 1991.

Building Up Aspect (A Study of Aspect and Related Categories in Bulgarian, with Parallels in English and French). Contemporary Studies in Descriptive Linguistics, vol.6, Graeme Davis & Karl A. Bernhardt (eds.) Peter Lang, Oxford, 2008 (243 с.)

Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи.кн. 1 (М. Стамболиева -- съставител и редактор). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823.

Студии:

"English Impersonal Sentences of the IT IS Y and THERE IS X types and their Bulgarian equivalents". Годишник на СУ, ФКНФ. СУ, София,1988 , т.78 г. 1984, стр.. 117-159.

"Компютър и естествен език" (студия в съавторство). Координационен център за информатика и изчислителна техника, БАН 1987.

“Френското Imparfait и българските му съответствия”. Сб. “Когнитивна граматика на българския и френския език”, Издателство на БАН, 2004.

„Компютърна лингвистика“.В Сб. “Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи”. (ред. М. Стамболиева). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823, с. 9-36.

„Лексиконът в лингвистичното описание“. В Сб. Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи. (ред. М. Стамболиева). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823, с. 68-107.

"The Symbol S in Linguistic Description". Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури“, НБУ (25 с., под печат)

"Bulgarian -- A Language Sui Generis". Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури“, НБУ 2011 (33 c.)

Статии:

"За някои безлични конструкции в българския и английския език." Сп. Съпоставително езикознание кн. 1, Издателство на СУ "Св. Климент Охридски"София 1985 г.

"M. van Acker. MUST and HAVE TO - A Dynamic Perspective”. Antwerp papers in linguistics 1981 No. 22. Сп. Съпоставително езикознание Х/1985 кн. 5. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски". София 1985 (рецензия)

"За един модел на българско-английска асиметрия". Сп. Съпоставително езикознание ХII 1987 кн. 4, 17-22. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", София 1987.

"Към характеристиката на глагола-връзка". Сп. Български език XXXVIII 1988, кн.5, 398-402. Издателство на БАН, София 1988.

"За опозицията моноцентричност-бицентричност и английско-българските междуезикови трансформации TO BE- ИМАМ и TO HAVE-СЪМ". Сп. Съпоставително езикознание XIII кн. 3, София 1988.

"On Some Models of English-Bulgarian Asymmetry". В: Доклади от 4-я международен симпозиум "Методология на математическото моделиране", Варна 1988 . Издателство на БАН, 1988, стр. 122-124.

"On the Semantics of Empty Verbs". European Journal of Semiotic Studies 2, 1989.

"Английски безлични изречения от типа IT IS Y и THERE IS X и българските им съответствия" Втори международен конгрес по българистика том 23. Издателство на БАН, София 1989, с. 213-224.

"Notes on Aspect in English and Bulgarian". Proceedings of the 7th Amsterdam Colloquium, December 1989. Part 2. Martin Stockhof and Leen Torenvliet, eds. ITLI. Institute for Language, Logic and Information, University of Amsterdam, с. 495-508.

"Аналитични глаголни форми, маркирани за продължителност и времева отнесеност в английския и българския език". Сп. Филология том 23. Издателство на СУ "Кл. Охридски", София. 1990

"Towards a Flexible Functional Grammar for Bulgarian" (в съавторство с Г. Гаргов) Доклади от 5ия международен симпозиум "Методология на математическото моделиране", Варна, юни 1990. Издателство на БАН, София, 1990.

“Time Adjuncts and the Compositionality of Aspect" (в съовтарство с Р. Петрова, Франция) Доклади от Първия международен интердисциплинарен симпозиум по логика и приложения, Дружба 1990. Издателство на БАН, София, 1990.

"On the Formalization of Some Aspectual Distinctions". Доклади от Втория международен интердисциплинарен симпозиум по логика и приложения, Дружба 1990. Издателство на БАН, София, 1992, с. 190-193.

“Models of Action Modes. 6th International Symposium "Methodology of Mathematical Modelling" Proceedings, Union of Bulgarian Scientists, Sofia, 190-192.

"Henk J. Verkuyl. A Theory of Aspectuality. The Interaction Between Temporal and Atemporal Structure. Cambridge University Press, 1993" Сп. Съпоставително езикознание XIX 1994 кн. 6. с.64-69 (рецензия)

"Текстови корпуси в съвременната компютърна лингвистика" (в съавторство с Г.Александрова). Сп. Съпоставително езикознание год. XХ, 1995, кн.1, Издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, София, с. 29-35.

"На нивата с компютър". Списание на БАН, София, 1996, бр. 4, с. 53-57.

"Aspectual Build-Up". Papers from the First Conference on Formal Approaches to South Slavic Languages, University of Trondheim Working Papers in Linguistics 28, 1996, с. 269-291.

"A Linguist's Workbench". Papers from the First Conference on Formal Approaches to South Slavic Languages, University of Trondheim Working Papers in Linguistics 28, 1996, с. 293-301.

"Функционална суперструктура". Сп. Български език. Издателство на БАН, 1996, кн. 2, с. 20-28.

"The Republic In a Linguist's Woorkbench". Aieeaa, ecianai ia ?aaioiaoa eiioa?aioey ia naeoeyoa JOINT RESEARCH eui ia?aoia?iaiey i?iaeo TELRI Workshop, 1997.

"Context in Translation". Proceedings of the Third European Seminar "Translation Equivalence". Montecatini Terme, Italy, October 16-18 1997. The TELRI Association. Institut fur deutsche Sprache, Mannheim & The Tuscan Word Centre, 1998, pp. 197-204.

“Проблеми на комуникацията в един многоезичен свят”. Доклад, изнесен по време на официалното откриване на Европейската година на езиците-2001, СУ. Публикуван на страницата на МОН за Европейската година на езиците.

“Проблеми на лингвистичното обезпечаване на информационното общество”. Списание на БАН, кн. 2, София 2001 г. с. 17-20

“Аспект и квантификация”. Конференция на Департамента по чуждоезиково обучение, СУ, ноември 2001 г. Публикация на CD-ROM.

“Българският език и българската азбука в контекста на европейската езикова политика”. В-к Демокрация, Седмично приложение за европейска и евроатлантическа интеграция, 65, с. 20, 20 юни 2001.

“Общуването в многоезична Европа – проблеми и перспективи”. В-к Демокрация, Седмично приложение за европейска и евроатлантическа интеграция, 86, с. 13, 14 ноември 2001.

“Красимир Кабакчиев. Aspect in English. A “Common-Sense” View of the Interplay between Verbal and Nominal Referents”. Kluwer Academic Publishers, 2000. Сп. “Български език”, София, 2002 (рецензия).

“The French Imparfait and its Bulgarian Equivalents”. Etudes cognitives 5. Semantique des categories de l’aspect et du temps. Academie des sciences de Pologne – Institut de slavistique. Varsovie 2003, pp 123-133.

‘Парламентарна реч’.. Сп. Български език №. 2, 2003.

“Електронните архиви в езиковедската работа” Сп. Български език № 3, 2003.

‘An Outline of Bulgarian Phrase Structure’. В: За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2007.с. 90-100.

“Отново за буквите”. Сп. БизнесСекретар, МОМН, брой 3/2007, с. 2-5.

“Корпусната лингвистика в помощ на бързописа: 100 години по-късно”. Сп. БизнесСекретар, МОМН, бр. 4/2007 /брой, посветен на честването на 100 години от създаването на стандартната българска клавиатура/, 13-16.

„Information Entry in the Context of Gloibalisation and EU Enlargement“. BSBS Annual Conference “Discourses of Globalization” Sofia, November 7-9 2008 (Доклад)

„The Scope of Subcategorisation in Bulgarian and English“. 44-и лингвистичен колоквиум, НБУ, София, септември 2009. Доклад.

"Начин на действие и вид". В: Език, литературе, многоезичие. Доклади пред първата национална междууниверситетскаконференция, май 2009 г. Съставители: Св. Димитрова, Ст. Мичев, Р. Велчев. Нов Български университет, 2001, с. 163-9.

„Нов поглед към нивата на лингвистичен анализ“. Годишник на Департамент “Чужди езици и литератури” 2011,(под печат)

„Работно място за обработка на електронни документи и извличане на езикова информация”. Семинар „Е-архиви за е-наука”, НБУ и БАН, 24. 10. 2012 г.

"NBU Language Resources”. Работна среща „Езиковите корпуси в България – разнообразие и приложения”. СУ „Св. Климент Охридски”., 21 май 2011 г.

“Parallel Corpora in Aspectual Studies of Non-Aspect Languages” Proceedings of the International Workshop “Annotation and Exploitation of Parallel Corpora”, RANLP 2011 (39-42)

“Teaching Computer and Translation at New Bulgarian University”. Littera et Lingua. ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”, юли 2012 г.

1.Maria Stambolieva. Le Vieux Bulgare. Сп. Филология. Университетско издателство „Св.. Климент Охридски“ 2019

2. Maria Stambolieva. On the Freedom of Morphemes. В: „Езикът отблизо“ – Сборник в чест на Христо Стаменов. Униерситетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2018, с. 151-156.

3. Мария Стамболиева. Ако Сосюр беше генеративист. Сб. „Сто години от курса на Фердинанд дьо Сосюр“, Издателство на НБУ, София 2017, с. 59-70.

4. Maria Stambolieva, Milka Hadjikoteva, Mariya Neykova Valentina Ivanova, Mariyana Raykova.. Educational Content Generation for Business and Administration FL Courses with the NBU PLT Platform. RANLP 2017.

5. Maria Stambolieva, Milka Hadjikoteva, Mariya Neykova Valentina Ivanova, Mariyana Raykova. Language Technologies in Teaching Bulgarian at Primary and Secondary School Level: the NBU Platform for Language Teaching (PLT) RANLP 2017

6. Stambolieva, M., Milka Hadjikoteva, Mariya Neykova, Valentina Ivanova, Mariyana Raykova. The NBU E-Platform in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. 2017.

7. Мария Стамболиева. Езиковите технологии в помощ на обучението по специализиран чужд език. Сп. Чуждоезиково обучение“ бр. 1 2017 г.

8. Мария Стамболиева. Българско-ирански лингвистични паралели. Сб. Булгарика Ираника. Българска вечност 115, София 2016 г., с. 216-29.

9. Maria Stambolieva. Michail L. Kotin, Richard J. Whitt (eds.): To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives. (Review) LINGUIST List, 2016. http://linguistlist.org/issues/27/27-4340.html

10. Maria Stambolieva. Where Google Fails. English Studies at NBU, 2015, Vol. 1, Issue 2, p. 115-32.

http://www.esnbu.org/data/files/2015/2015-2-8-stambolieva-pp115-132.pdf

11. Maria Stambolieva. The Scope of Subcategorisation in Bulgarian and English. Globalisierung, Interkulturelle Kommunikation und Sprache, Band 33, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014.

12. Maria Stambolieva, Dimitar Dragostinov. The NBU Linguist’s Workbench. Proceedings of the 10th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. Petya Assenova, Vijaj Kanabar (eds.) New Bulgarian University, Hochschule Fulda University of Applied Science, Boston University, 2014, 259-266. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469772

13. Мария Стамболиева. За славянското и неславянското в българския език. Сб. „Българско начало“. Българска вечност, София, 2013 г., с. 260-73.

Maria Stambolieva. Corpus Linguistics, Translation and Error Analysis. Proceedings of the Human-Informed Translation and Interpreting Technology Workshop (HiT-IT 2019) RANLP 2019, Anthology ID W19-8712

Maria Stambolieva. EU 4 U: An Educational Platform for the Cultural Heritage of the EU. Proceedings of the Workshop on Language Technology for Digital Historical Archives. RANLP 2019. Anthology ID W19-9006

Учебници и помагала:

LADYBIRD 1. Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. Учебник.София 1999, ИК "Светлоструй", 95 с. /в съавторство/

LADYBIRD 1. Teacher's Book.Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. Книга за учителя. .София 1999, ИК "Светлоструй", 102 с. /в съавторство/

LADYBIRD 1. Workbook.Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. Работна тетрадка..София 1999, ИК "Светлоструй", 63 с.

“Учебен английско-български речник”. - В: LADYBIRD 1. Stories, Poems, Songs and Words. Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. София 1999, ИК "Светлоструй" 26-40.

LADYBIRD 2. Pupil’s Book. Светлоструй, София, 2000 /80 с./ /в съавторство/

LADYBIRD 2. Workbook. Светлоструй, София, 2000 г. /80 с./ /в съавторство/

LADYBIRD 2. Teacher’s book . Светлоструй , София, 2000 г. 148 с. /в съавторство/

LADYBIRD 2. Учебен речник /60 с./. В: Maria Stambolieva, Rossitsa Tzvetanova. Ladybird. Stories, Poems, Songs and Words.

LADYBIRD 3. Pupil’s Book. Светлоструй, София 2001. /в съавторство/

LADYBIRD 3. Workbook. Светлоструй, София 2001. /в съвторство/

LADYBIRD 3. Teacher’s Book. Светлоструй, София 2001. /в съавторство/

Курсове от текущия семестър: