Електронен каталог

доц. д-р Галина Сачанска

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
02/ 8110 606; GSM 0888 121725
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 606
2k от 30 март 2023/ e-mail - до 30 март 2023 II Корпус
Четвъртък 12:30-14:30 606
2k от 30 март 2023/ e-mail - до 30 март 2023 II Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Галина Христова Сачанска

За периода 2008-2013

Образование:

1994- Магистър „Биохимия и микробиология” - СУ „Св. Климент Охридски”

Специализация „Клинична химия”; Втора специалност „Педагогика - биология и химия”

Месторабота:

1995 – 2008 - Институт по Молекулярна биология- БАН

Биолог-специалист, докторант, доктор, научен сътрудник

Тема на дисерстационния труд „Биоиндикаторна и биотрансформационна активност на микроорганизми в замърсени с ксенобиотици почви и води”, Научен ръководител: Акад. Евгени Головински. Молекулярно-генетичната част от дисертационния труд е изработена по време на специализации в Научно-изследователския център HFZD, Дрезден.

2008-понастоящем - Нов Български университет

Старши асистент, Главен асистент, Доцент по Биологически науки, 2011-2012 – Ръководител департамент ”Медикобиологични науки”

Програмен директор на МП „Регламенти и стандарти в медицината – 2008-2011, Директор УПИЗ по Биология, Член на Академичния съвет до 2012-2013, Член на Факултетния съвет на МФ, Член на Комисия за атестация към ФДЕПО.

Специализации:

2009 – Спечелена персоналана стипендия към DAAD, Бон, Германия за специализация в Научно-изследователски център Дрезден-Росендорф, Дрезден, Германия

Национални и международни проекти:

1. VUX-302 (2007-2011) – МОН, „Разграждане на ксенобиотици посредством специализирани биофилми, регулирани на нанравнище”

2. DAAD, Grant A/09/01585, (2009) “Investigation of microflora shifting in xenobiotics treated biofilms”.

Научно-изследователски център Дрезден-Росендорф, Дрезден, Германия

Чужди езици:

Майчин език – български език

Чужди езици – Английски език – писмено и говоримо; Немски език , Френски и Руски език – добро.

Монографии

1. Галина Сачанска (2011), Микробна биотрансформация на ксенобиотици. Изд. PSSE – София. 126 стр.

Учебни помагала

1.Сачанска, Г., Михова, П.,(2009), Учебно помагало „Биоинформационни приложения в клиничната лаборатория” CD-ROM, ISBN 978-954-535-567-7.

2.Г. Сачанска (2010), Учебно помагало „Основи на биологията“, I и II част, CD-ROM, ISBN 978-954-535-625-4. Изд. Център за дистанционно и електронно обучение, НБУ. Помагалото е изготвено към двусеместриален курс „Обща биология” GENB 007.

Публикации в реферирани и рецензирани списания

1. Kirilov A., Doycheva A. and G. Satchanska, Аntibacterial activity of mature and green Allium cepa. Ecological enegeneering and environmental protection, Accepted.

2. Tomov A., Doycheva A and G. Satchanska, (2013) Evaluation of Antibacterial Activity of Mature and Green Garlic. Journal of Balkan Ecology, Vol. 16, 151-156.

3. Satchanska G., (2013) Lead Toxicity in Humans: A Review. Ecological enegeneering and environmental protection, Vol. 2, 21-29.

4. Satchanska G., (2012) Cadmium Toxicity on Human: A Review. Journal of Balkan Ecology, Vol. 15, 349-357.

5. G. Satchanska, Doycheva, A., S. Panayotova (2012) “Microbiological analysis of expired flour and whole-grain breads;inflenece of the preservatives”, Journal of Balkan ecology, 15 (3), 295-305.

6. SatchanskaG. and S. Selenska-Pobell, (2010), Molecular analysis of bacterial diversity of phenol degrading biofilms formed on PEO cryogels, FZD Dresden, Institute of Radiochemistry, Annual report, FZD 530 2010, ISSN 1437 -322X. рр.15.

7. Satchanska, G. , Ivanova, I., Groudeva, V. and E. Golovinsky, „Ecotoxicity assessment of industrial pollutants via bacterial test ISO/DIS 10712.2." VII Frame Program, EU, WETLANET, Central Laboatory of General Ecology-BAS, CLGE: “Molecular and biochemical markers in Wetlands eco-toxycology”. CD-ROM

8. G. Satchanska, E. Golovinsky and S. Selenska-Pobell, (2009), Xenobiotics tolerant bacteria in soil near a Pb-Zn smelter in Bulgaria as estimated via the 16S rRNA gene approach. „Ecology 2009”, Conference Proceedings Edd. Union of scientists in Bulgaria. ISBN 978-954-397-015-5, 21-30.

9.S. Selenska-Pobell , M. Merroun, G. Satchanska, E.Golovinsky, (2009), Microbial communities in extreme environments and their interactions with uranium and other xenobiotics. Ecology 2009 Conference Proceedings, Edd. Union of scientists in Bulgaria. ISBN 978-954-397-015-5, 10-19.

10. G. Satchanska , Y. Topalova , R. Dimkov, P. Petrov , Ch. Tsvetanov , S. Selenska-Pobell, A. Gorbovska, V. Bogdanov, and Golovinsky E. (2009), Phenolbiodegradationbytwoxenobiotics tolerant bacteria immobilized inpolyethyleneoxide cryogels, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 62 (8), 957-963.

11.G. Satchanska, S. Selenska-Pobell, V. Groudeva, R. Dimkov & E.Golovinsky (2008), “Heavy metal, uranium and phenol derivatives pollution in bulgarian and german environments as a factor influencing the bacterial diversity”., Ecol. Eng. Env. Prot., 2008 (2-3), 61-65.

Публикации на електронен носител (Годишници)

12.Ж. Винарова, Г. Сачанска, (2009), Прeдставяне на нова Магистърска програма „Регламенти и стандарти в медицината“, Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том V, ISBN 978-954-535-344-9, НБУ.

13. Г. Сачанска, (2009) Студентска мобилност по програма „Еразъм” в департамент „Медикобиологични науки”, Годишник на департамент Медикобиологични науки, Tом V, ISBN 978-954-535-344-9, НБУ.

14. Г. Сачанска, П. Михова, И. Пенджуров (2010), Сравнителен анализ на физикохимичните характеристики на най-често използваните минерални води в България, Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VI, ISBN -13 978-954-535-344-9.

15. Г. Сачанска (2011), Резюме на Нобеловата награда по Физиология и медицина за 2010 г., Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VII – 2011,ISBN -13 978-954-535-344-9,Изд. Център за дистанционно и електронно обучение, НБУ.

16. Г. Сачанска (2011), Резюме на Нобеловата награда по Химия за 2010 г. Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VII – 2011ISBN -13 978-954-535-344-9, Изд. Център за дистанционно и електронно обучение, НБУ.

17. Г. Сачанска (2011), Резюме на Нобеловата награда по Физика за 2010 г. Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VII – 2011, ISBN -13 978-954-535-344-9, Изд. Център за дистанционно и електронно обучение, НБУ.

18. Г. Сачанска (2011), Лечебните растения ISBN-13 978-954-535-344-9, Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VII, Изд. Център за дистанционно и електронно обучение, НБУ.

19. Г. Сачанска (2011), 300 години от рождението на М. Ломоносов. Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VII, Изд. Център за дистанционно и електронно обучение, НБУ.

20. Г. Сачанска, (2012) Нобелова награда по Медицина и физиология за 2011 г. Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VIII, Изд. Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. НБУ.

21. Г. Сачанска, (2012) Нобелова награда по Химия за 2011 г. Годишник на департамент Медикобиологични науки, Том VIII, Изд. Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. НБУ.

Участия в национални и международн конференции

1.Satchanska, G., Dimov N., Ahad V., Damianov C., Koleva G., Mincheva M., Tomov A. and A. Doycheva, Аssessment of Lactobacilli in fabricated and home made bugarian yogurt. VIII Microbiologia Balкanica Congress. 02-05 октомври 2013, Велико Търново. Устен доклад.

2. Kirilov A., Doycheva A. and G. Satchanska, Antibacterial activity of Allium cepa. Трета национална конференция с международно участие „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2013), РКИЦ, София, 13-14 юни 2013 г. Постер.

3. Tomov A., Doycheva A. and G. Satchanska, Antibacterial activity of tomato puree, tissue and seeds. Трета национална конференция с международно участие „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2013), РКИЦ, София, 13-14 юни 2013 г. Устен доклад.

4. Satchanska G., Harmful effects of Lead on Human. Конференция с международно участие „Еcology-2013”. 24-25 Април 2013, ИБЕИ–БАН. Устен доклад.

5. Tomov A., Doycheva A. and G. Satchanska, Antibacterial activity of Allium sativum. Конференция с международно участие „Ecology-2013”. 24-25. Април 2012, ИБЕИ–БАН. Постер.

6. Н. Димов, Ц. Дамянов, Г. Колева, А. Дойчева, Г. Сачанска,

Съдържание на лактобацили в домашно приготвено кисело мляко. I-ва Национална научна конференция „Храни”, 22 март 2013, НБУ. Постер.

7. В. Ахад, М. Минчева, А. Томов, А. Дойчева, Г. Сачанска,

Количествено определяне на лактобацили в пълномаслено кисело мляко "LB", "Пършевица" и "Родопея". I-ва Национална научна конференция „Храни”, 22 март 2013, НБУ. Постер.

8. М. Минчева, А. Дойчева, Г. Сачанска, Количествено определяне на Lactobacillus в кисело мляко "Верея", "На баба" и "Елена". I-ва Национална научна конференция „Храни”, 22 март 2013, НБУ. Устен доклад.

9. Томов, А. Дойчева, Г. Сачанска, Антибактериална активност на магданоз. I-ва Национална научна конференция „Храни”, 22 март 2013, НБУ. Устен доклад.

10. Г. Сачанска, Ученият и лекарят Стамен Григоров на фронта на Балканската война. Кръгла маса “100 години от Балканската война”, 18 декември 2012, НБУ.

11. A. Doycheva, G. Pavlova, G. Satchanska, Antimicrobial activity of biofoods: polyflower and manov honey. International conference "Ecology - interdisciplinary science and practice",25-26. 10 2012, гр. София. Постер.

12. G. Satchanska, Cadmium, manganese and mercury and their effect on human health, VIII-ми Международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие", 18 – 20. 10 2012, гр. Враца.

13. A.Tomov, A. Doycheva, G. Satchanska, Antimicrobial activity of biofoods: tomatoes. VIII-я Международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие", 18 – 20. 10 2012, гр. Враца.

14. Г. Сачанска, „Токсичност на фенола и фенолните произ-водни върху човека“

Конференция с международно участие „Екология- 2012”. 26-28. Април 2012, ИБЕИ–БАН. Устен доклад.

15. Г. Сачанска, „Токсичност на металите върху човека“, Конференция „Екологизация-IV”, 6-8 Юни 2012, НБУ. Устен доклад.

16. Satchanska G., Doycheva A. and S. Panayotova, “Microbiological analysis of flour and whole-grain bread and biochemical indentification of bacterial isolates“. XXXVII FEBS Congress. 04-09.септ, 2012, Севиля, Испания.

17. G. Satchanska, Y. Topalova, R. Dimkov, P. Petrov, Ch. Tsvetanov, and E. Golovinsky, Aromatics degradation by bacilli immobilized in poly(ethylene oxide) cryogels. Конференция с международно участие „Екология- 2011”. 28-29. Април 2012, ИБЕИ–БАН, София. Устен доклад.

18. Satchanska G. and S. Selenska-Pobell, Molecular identification of xenobiotic degrading bacteria via the 16S rDNA approach, Конференция с международно участие „Екология- 2011”. 28-29. Април 2011, ИБЕИ–БАН, София. Устен доклад.

19. Satchanska G., Ivanova, I., Groudeva, V. and E. Golovinsky, “Ecotoxicity assessment of industrial pollutants via bacterial test ISO/DIS 10712.2." WETLANET Обучителен курс “Молекулярни и биохимични маркери в екотоксикологията на влажни зони” – 2010. ИБЕИ–БАН, София. Устен доклад.

20. .G. Satchanska, Y. Topalovа, S. Selenska-Pobell, R. Dimkov and E. Golovinsky, Molecular characterization of bacterial cultures isolated from xenobiotic polluted environment and its possible application in bioremediation technologies, XII Национален конгрес по Микробиология с международно участие, 10-13 Октомври, 2010, Юндола-Велинград.

21.G. Satchanska , Y. Topalova, R. Dimkovand Golovinsky E., „Phenol degradation by bacterial biofilms formed into novel poly(ethylene)oxide criogels.”XIII ISME Conference (International Symposium of Microbial Ecology) Seattle, USA, 21-27 August 2010. Постер.

22. Satchanska, G., Ivanova, I., Groudeva, V. and E. Golovinsky, ”Ecotoxicology of soil and water samples near Pb-Zn smelter KCM, Bulgaria.” XX Юбилейна научна конференция, Стара Загора, 3-4 Юни, 2010. Устен доклад.

23.Satchanska, G.,Ivanova, I., Groudeva, V. and E. Golovinsky, „Ecotoxicity assessment of industrial pollutants via bacterial test ISO/DIS 10712.2."Training courseпо VII Frame Program/EU, “Molecular and Biochemical markers in Wetlands Eco-Toxicology”. 14-18 June 2010, Sofia, Поканен доклад.

24.Satchanska G., and Selenska-Pobell S., „Bacterial diversity investigation in uranium waste piles via molecular methods”. Юбилейна национална научна конференция “ГЕНЕТИКА” с международно участие (2009), 28-30 October, Sofia. Устен доклад.

25. Satchanska G., “Xenobiotic tolerant bacteria in soils near a Pb-Zn smelter in Bulgaria.Molecular genetic sanalysis”. Конференция с международно участие “Ecology - 2009”, 23-24 Април 2009, София. Устен доклад.

26. S. Selenska-Pobell, M. Merroun, G. Satchanska, E. Golovinsky, „Microbial communities in extreme environments and their interactions with uranium and other xenobiotics”.Конференция с международно участие“Ecology–2009”,23-24 Април 2009, София. Устен доклад.

27. Golovinsky E., G. Satchanska, Y. Topalova and R. Dimkov, “Capacity for phenol removal by biofilms constructed from polyethyleneoxide cryogels and xenobiotic degrading bacteria. XXIVth FEBS Congress, Prague, 04-09 July 2009, WILLEY-BLACKWELL PUBLISHING. Постер.

28. Symposium “FutureperspectivesofImmunologyandinfectiousdiseases”,12 December, 2008 devoted to100th Anniversary of The Nobel Prize of Paul Ehrlich and Elie Metchnikoff. Berlin-Branderburgische Academieder Wissenschaften, Berlin, Germany.. Организирана от EFIS (EuropeanFederationofImmulogicalSocieties) , Max Plank Society (Германия) и InstitutPasteur (Франция). Поканено участие със стипендия на Макс-Планк Институт по Инфекциозни болести, Берлин.

Организационна дейност на научни конференции и конгреси

1. Председател на секция IV: „Механизми на адаптация на живите системи“

и на постерна сесия на научния семинар „Еcology 2012” и „Еcology-2013”, ИБЕИ-БАН.

2. Член на Организационния комитет и председател на Постерна сесия „General and applied microbiology” на VIII-я Балкански конгрес по Микробиология „Micrоbiologia Balkanica”, Велико Търново, 2-5 Октомври 2013 г.

Член на редколегии

1. Член на редколегията на “Journal of Balkan Ecology”

2. Член на редколегията на Годишник VIII (2012) и „Студентски разработки” на деп. Медикобиологични науки.

Членство в научни организации

Съюз на учените в България: Секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология” и Секция „Микробиология”

Ръководство на дипломни работи: 5 бр.

Отзиви и рецензии: 1 отзив и 4 бр. рецензии

Цитирания:

- В англоезични научни списания – над 50 бр.

- В англоезични книги - 8 бр.

- В български научни издания– над 20 бр.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: