Електронен каталог

гл. ас. д-р Евгения Христова

гл. ас. д-р Евгения Христова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изследователски център по когнитивна наука
Телефон:
Приемно време:
Вторник 16:30-18:30 416 I Корпус
Сряда 10:30-12:30 416 I Корпус

Професионална автобиография:


• assist. prof. Evgeniya HRISTOVA, PhD has a PhD in Psychology and is an assistant professor at the Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University; a researcher at the Research Center for Cognitive Science, New Bulgarian University. Evgeniya Hristova is actively doing research in the fields of moral psychology, game theory, decision-making, experimental philosophy, augmentative and alternative communication. In her research she combines psychological experiments, eye-tracking recordings, and psychophysiological measures. She has more than 50 papers (in Bulgarian and in English) - Google Scholar Profile - https://bit.ly/2SMYzpT

• гл. ас. д-р Евгения ХРИСТОВА – доктор по психология; главен асистент в департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ; изследовател в Изследователски център по когнитивна наука, НБУ. Научните й интереси и публикации са в областите морална преценка, теория на игрите, взимане на решение, експериментална философия, допълваща и алтернативна комуникация. В изследователската си дейност комбинира психологически експерименти, проследяване на погледа, запис на физиологични показатели. Участник в редица международни проекти в различни области – морална преценка, експериментална философия, ползваемост на електронни системи. Автор на над 50 публикации на български и английски език - Google Scholar Profile - https://bit.ly/2SMYzpT

PROJECTS:

• 2014 – 2015 Intellectual Humility and Cultural Diversity in Philosophy: An Examination of the Extent and Implications of Cultural Diversity in Philosophical Intuition, 2012-2015, Rutgers University, John Templeton Foundation -The Science of Intellectual Humility Project.

• 2010 – 2012 SF-HEAT: A Sustainable Framework for Higher Education in Aeronautical Technologies, TEMPUS, 511022-TEMPUS-1-2010-1-LB-TEMPUS-JPCR.

• 2005 – 2008 RASCALLI, 6th Framework Programme, Contr. № 027596

• 2004 – 2007 WELKOM : Work with E-learning and Knowledge Operational Management, Leonardo Da Vinci Programme, Contr. № FR/04/B/P/PP-151124


Публикации:


PUBLICATIONS - Google Scholar Profile - https://bit.ly/2SMYzpT

• Blackburn, A. M., Vestergren, S., the COVIDiSTRESS II Consortium, Tran, T. P., Stöckli, S., Griffin, S. M., Ntontis, E., Jeftic, A., Chrona, S., Ikizer, G., Han, H., Milfont, T. L., Parry, D., Byrne, G., Gómez-López, M., Acosta, A., Kowal, M., …, Hristova, E., …., Zoletic, E. (2022). COVIDiSTRESS diverse dataset on psychological and behavioural outcomes one year into the COVID-19 pandemic. Scientific Data, 9(1), 331. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01383-6

• Wang, K., Goldenberg, A., … Grinberg, M., … Hristova, E., Kadreva, V., …. Moshontz, H. (2021). A multi-country test of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic. Nature Human Behaviour, 5(8), 1089-1110. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01173-x

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2021). Moral Judgments and Triage Principles related to COVID-19 Pandemic. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 1602–1608.

• Христова, Е., & Гринберг, М. (2021). Морални дилеми при недостиг на медицински ресурси. Българско списание по психология,., бр. 1 (4), стр. 59-67.

• Христова, Е., Николова, И., & Гринберг, М. (2021). Изследване на дименсиите за приписване на ум и съзнание. Морални дилеми при недостиг на медицински ресурси. Българско списание по психология,., бр. 1 (4), стр. 68-77.

• Гринберг, М. & Христова, Е. (2020). Лични комуникационни паспорти: Повишаване на възможностите за комуникация на хора с комуникационни проблеми. Сборник "Емоционални и поведенчески нарушения" от Международната логопедична конференция. ЛЦ Ромел ISBN 978-954-9458-28-2

• Rose, D., Machery, E., Stich, S., Alai, M., Angelucci, A., Berniūnas, R., Buchtel, E., Chatterjee, A., Cheon, H., Cho, I.-R., Cohnitz, D., Cova, F., Dranseika, V., Lagos, A. E., Ghadakpour, L., Grinberg, M., Hannikainen, I., Hashimoto, T., Horowitz, A., Hristova, E., ... & Cohnitz, D. (2020). The Ship of Theseus Puzzle. Oxford Studies in Experimental Philosophy Volume 3, 3, 158-170.

• Христова, Е., Гринберг, М. & Тодорова, Е. (2019). Обучителна програма за развитие на базови познания и грамотност при деца с физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед. Сборник доклади от Международната конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019.

• Гринберг, М. & Христова, Е. (2019). Стратегии при използване на допълваща и алтернативна комуникация: Практически съвети за родители и комуникационни партньори. Сборник доклади от Международната конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019.

• Hannikainen, I. R., Machery, E., Rose, D., Stich, S., Olivola, C. Y., Sousa, P., ... & Zhu, J. (2019). For whom does determinism undermine moral responsibility? Surveying the conditions for free will across cultures. Frontiers in psychology, 10, 2428.

• Cova, F., Olivola, C., Machery, E., Stich, S., Rose, D., Alai, M., Angelucci, A., Berniūnas, Buchtel, E., Chatterjee, A., Cheon, H., Cho, I.-R., Cohnitz, D., Dranseika, V., Lagos, A., Ghadakpour, L., Grinberg, M., Hannikainen, I., Hashimoto, T., Horowitz, A., Hristova, E., Jraissati, Y., Kadreva, V., Karasawa, K., Kim, H., Kim, Y., Lee, M., Mauro, C., Mizumoto, M., Moruzzi, S., Ornelas, J., Osimani, B., Romero, C., Rosas, A., Sangoi, M., Sereni, A., Songhorian, S., Sousa, P., Struchiner, N., Tripodi, V., Usui, N., Mercado, A., Volpe, G., Vosgerichian, H., Zhang, X., Zhu, J. (2019). De Pulchritudine non est Disputandum? A cross‐cultural investigation of the alleged intersubjective validity of aesthetic judgment. Mind and Language, 1–22. https://doi.org/10.1111/mila.12210

• Hristova, E. & Grinberg, M. (2018). Study: Barriers to the wider deployment of person centred technology in services for persons with disabilities. EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities)

• Христова, Е. & Гринберг, М. (2018). Помагащи технологии за контрол с поглед за деца с тежки физически увреждания. Сборник „Интердисциплинарни логопедични практики“, ISBN 978-954-535-863-0, том 3.

• Христова, Е., Гринберг, М., Къдрева, В., Палякова, К., Симеонова, Н. (2018). Използване на система за контрол с поглед в работата с деца и възрастни с нарушения в говора и фината моторика. Сборник „Интердисциплинарни логопедични практики“, ISBN 978-954-535-863-0, том 3.

• Христова, Е. & Гринберг, М. (2017). Нагласи и използване на допълващи и алтернативни средства за комуникация в работата с деца със специални нужди: проучване сред ресурсни учители. Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология. Продуцентски център ЛМ, София. ISBN: 978-954-91472.

• Христова, Е. & Стоянова, Р. (2017). Нагласи спрямо хората с увреждания сред специалистите, работещи с тях. Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология. Продуцентски център ЛМ, София. ISBN: 978-954-91472.

• Христова, Е., & Гринберг, М. (2017). Помагащи технологии за контрол с поглед и приложението им при работа с деца със специални нужди. Сборник доклади на международна конференция "Логопедични терапии", pp. 41 - 53

• Гринберг, М., Христова, Е., Павлова, Д., Давчева, К., Дескова, П., Морфова, А., & Вичева, П. (2017). Помагащи технологии за контрол с поглед в България: Споделяне на опит и добри практики. Сборник доклади на международна конференция „Логопедични терапии“, ЛЦ Ромел, София. ISBN: 978-954-9458-24-4, pp. 173- 191.

• Rose, D., Machery, E., Stich, S., Alai, M., Angelucci, A., Berniūnas, R., Buchtel, E. E., Chatterjee, A., Cheon, H., Cho, I.-R., Cohnitz, D., Cova, F., Dranseika, V., Lagos, Á. E., Ghadakpour, L., Grinberg, M., Hannikainen, I., Hashimoto, T., Horowitz, A., Hristova, E., Jraissati, Y., Kadreva, V., Karasawa, K., Kim, H., Kim, Y., Lee, M., Mauro, C., Mizumoto, M., Moruzzi, S., Olivola, C. Y., Ornelas, J., Osimani, B., Romero, C., Rosas Lopez, A., Sangoi, M., Sereni, A., Songhorian, S., Sousa, P., Struchiner, N., Tripodi, V., Usui, N., Vázquez del Mercado, A., Volpe, G., Vosgerichian, H. A., Zhang, X. and Zhu, J. (2017), Nothing at Stake in Knowledge*. Noûs. doi:10.1111/nous.12211, 1 - 24

• Buchtel, E., Chatterjee, A., Cheon, H., Cho, I.-R., Cohnitz, D., Cova, F., Dranseika, V., Lagos, A., Ghadakpour, L., Grinberg, M., Hannikainen, I., Hashimoto, T., Horowitz, A., Hristova, E., Jraissati, Y., Kadreva, V., Karasawa, K., Kim, H., Kim, Y., Lee, M., Mauro, C., Mizumoto, M., Moruzzi, S., Olivola, S., Ornelas, J., Osimani, B., Romero, C., Lopez, A., Sangoi, M., Sereni, A., Songhorian, S., Sousa, P., Struchiner, N., Tripodi, V., Usui, N., del Mercado, A., Volpe, G., Vosgerichian, H., Zhang, X., Zhu, J. (2017). The Gettier Intuition from South America to Asia. Journal of Indian Council of Philosophical Research, 1-25.

• Rose, D., Machery, E., Stich, S., Alai, M., Angelucci, A., Berniūnas, R., Buchtel, E. E., Chatterjee, A., Cheon, H., Cho, I.-R., Cohnitz, D., Cova, F., Dranseika, V., Lagos, Á. E., Ghadakpour, L., Grinberg, M., Hannikainen, I., Hashimoto, T., Horowitz, A., Hristova, E., Jraissati, Y., Kadreva, V., Karasawa, K., Kim, H., Kim, Y., Lee, M., Mauro, C., Mizumoto, M., Moruzzi, S., Olivola, C. Y., Ornelas, J., Osimani, B., Romero, C., Rosas, A., Sangoi, M., Sereni, A., Songhorian, S., Sousa, P., Struchiner, N., Tripodi, V., Usui, N., del Mercado, A. V., Volpe, G., Vosgerichian, H. A., Zhang, X. and Zhu, J. (2017), Behavioral Circumscription and the Folk Psychology of Belief: A Study in Ethno-Mentalizing. Thought: A Journal of Philosophy, 6: 193–203. doi:10.1002/tht3.248

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2017). Moral Action Changes Mind Perception for Human and Artificial Moral Agents. In: Proceedings of the 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society – CogSci 2017. (pp. 2236 – 2241). ISBN 978-0-9911967-6-0

• Kadreva, V. & Hristova, E. (2016). Empathy and Moral Judgments in Trolley-like Dilemmas. Information Content and Processing, vol. 3, n. 2 (pp. 416 – 159). ISSN 2367-5128 (printed) ISSN 2367-5152 (online)

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2016). Should Moral Decisions Be Different for Human and Artificial Cognitive Agents. In: Papafragou, A., Grodner, D., Mirman, D., & Trueswell, J.C. (Eds.) Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society. (pp. 1511 – 1516). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN 978-0-9911967-3-9

• Grinberg, M., & Hristova, E. (2016). Context Dependence of the Cooperation Index Scales in Prisoner's Dilemma. International Journal "Information Content and Processing", vol. 3, Number 4, pp. 317 - 334

• Grinberg, M., Hristova, E., & Kadreva, V. (2016). Moral Judgments: Studying People with Helping Professions. In: Papafragou, A., Grodner, D., Mirman, D., & Trueswell, J.C. (Eds.) Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 704 – 709). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN 978-0-9911967-3-9

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2015). Influence of Induced Mood on the Rating of Emotional Valence and Intensity of Facial Expressions. In Advances in Neural Networks: Computational and Theoretical Issues (pp. 303-310). Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-18164-6.

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2015). Should Robots Kill? Moral Judgments for Actions of Artificial Cognitive Agents. In G. Airenti, B. Bara, & G. Sandini (Eds.). Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science (pp. 306-311) . CEUR – Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073.

• Hristova, E., Kadreva, V., & Grinberg, M. (2014). Moral Judgments and Emotions: Exploring the Role of ‘Inevitability of death’ and‘Instrumentality of harm’.  In P. Bello, M. Guarini, M. McShane, & B. Scassellati (Eds.), Proceedings of the 36th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 2381 - 2386). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN: 978-0-9911967-0-8.

• Hristova, E., Kadreva, V., & Grinberg, M. (2014). Emotions and Moral Judgment: A Multimodal Analysis. In Recent Advances of Neural Network Models and Applications (pp. 413-421). Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-04129-2

• Grinberg, M., Hristova, E., Moudova, M., & Boster, J. (2014). Conceptual Spaces for Emotion Identification and Alignment. In Recent Advances of Neural Network Models and Applications (pp. 405-412). Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-04129-2

• Hristova, E., Grinberg, M., Georgieva, I., & Borisova, M. (2013). Cooperation in Prisoner’s Dilemma Game: Influence of Players’ Social Roles. In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 2578 - 2583). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN: 978-0-9768318-9-1.

• Grinberg, M., Hristova, E. & Borisova, M. (2012). Cooperation in Prisoner’s Dilemma Game: Influence of Social Realations. In N. Miyake, D. Peebles, & R. P. Cooper (Eds.), Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 408 - 413). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN: 978-0-9768318-8-4

• Hristova, E. & Grinberg, M. (2011). Time Course of Eye Movements during Painting Perception. In Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N. (Eds). Proceedings of the European Conference of Cognitive Science. New Bulgarian University Press. ISBN 978-954-535-660-5

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2011). Multi-Modal Analysis of Decision Making in the Prisoner’s Dilemma Game. In Apolloni, B., Bassis, S., Esposito, A., Morabito, C. F. (Eds.). Neural Nets WIRN10 - Proceedings of the 20th Italian Workshop on Neural Nets, FAIA, vol. 226, pp. 311 - 318. IOS press. ISBN 978-1-60750-691-1 (print), 978-1-60750-692-8 (online).

• Hristova, E., Georgieva, S. & Grinberg, M. (2011). Top-Down Influences on Eye-Movements During Painting Perception: The Effect of Task and Titles. In: A. Esposito et al. (Eds.): COST 2102 Int. Training School 2010 (Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues), LNCS 6456, pp. 104--115. Springer, Heidelberg.

• Grinberg, M., Hristova E., & Lalev, E. (2010) Models for cooperative decisions in prisoner’s dilemma, In Nefti, S. & Gray, J. (eds.). Advances in Cognitive Systems, IET, London, pp. 169-207. ISBN 978-1-84919

• Hristova, E. & Grinberg, M. (2010). Testing Two Explanations for the Disjunction Effect in Prisoner’s Dilemma Games: Complexity and Quasi-Magical Thinking. Proceedings of the 32th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society

• Hristova, E., Gerganov, A., Georgieva, S. & Todorova, E. (2010). Eye-Movements of Dyslexic Children Reading in Regular Orthography: Exploring Word Frequency and Length Effects. Proceedings of the 32th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.

• Hristova, E. & Grinberg, M. (2010). How we look at paintings: the influence of the viewer’s task. 4rd International Conference on Cognitive Science, extended abstract.

• Hristova, E., Grinberg, M., & Lalev, E. (2009). Biosignal based emotion analysis of human-agent interactions. In Esposito, A. & Vich, R. (Eds.). Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, LNAI 5641, pp. 63-75, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

• Grinberg, M. & Hristova, E. (2009). SARL: A Computational Reinforcement Learning Model with Selective Attention. In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.

• Hristova, E., Gerganov, A., Todorova, E. (2008). Eye-movements in Reading: Length and Frequency Effects in 9-12 years old children. Proceedings of Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Disjunction effect in prisoner's dilemma: Evidences from an eye-tracking study, In B. C. Love, K. McRae, & V. M. Sloutsky (Eds.), Proceedings of the 30th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 1225-1230). Austin, TX: Cognitive Science Society.

• Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Investigation of the Players’s Selective Attention in the Prisonner’s Dilemma Game. Proceedings of the 3rd International Conference on Cognitive Science, Moscow, p. 62, extended abstract

• Grinberg, M. & Hristova, E. (2007). Is Cooperation in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game Due to Social Interaction? In Stella Vosniadou, Daniel Kayser, Athanssios Protopapas (Eds.). Proceedings of EuroCogSci07: The European Cognitive Science Conference. (pp. 196 - 201). Psychology Press, ISBN 9-781-84169-696-6

• Grinberg, M. & Hristova E. (2007). The role of Usability testing in an integrated approach to CAT deployment: Experience from the WELKOM project, 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST), 3-6 March, 2007 Barcelona, Spain.

• Dimitrov, R., Hristova, E., Grinberg, M. & Trifonova, M. (2007). Semantic Structure of Emotion Concepts in Patients with Schizophrenia. European Neuropsychopharmacology, 17, sup.3, p. S151-S152, extended abstract

• Grinberg, M., Hristova, E., & Popova, M. (2006). Applicability of Eye-Tracking Information Acquisition Methods for Studying the Strategy Dynamics in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game. CogSci 2006, The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Vancouver, July 26-29, Position paper in the workshop: What have eye movements told us so far, and what is next.

• Grinberg, M. & Hristova, E. (2006). Cooperation in the PD game: Effects of the available information. Proceedings of the second biennial conference on cognitive science, St Petersburg, 9-13 June 2006, extended abstract

• Popivanov, D., Stomonyakov, V., Minchev, Z., Jivkova, S., Dojnov, P., Jivkov, S., Hristova, E., Kosev, S. (2006). Multifractality of decomposed EEGduring imaginary and real visual-motor tracking. Byological Cybernetics, 94,2:149-156.

• Hristova, E. & Grinberg, M., (2005). Information Acquisition in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game: An Eye Tracking Study. In Bruno G. Bara, L. Barsaloy, & M. Bucciarelli (Eds.), Proceedings of the 27th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 983-988). Elbraum, NJ.

• Hristova, E. & Grinberg, M., (2005). Investigation of Context Effects in Iterated Prisoner’s Dilemma Game. In: Dey, A., Kokinov, B., Leake, D.,Turner, R. (Eds.) Modeling and Using Context. Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Artificial Intelligence), vol. 3554 (183-196), Springer Verlag.

• Hristova, E. & Grinberg, M., (2005). Eye-tracking applications in decision-making research. Proceedings of the Balkan Conference of young scientists, Plovdiv, Bulgaria.

• Grinberg, M., Hristova, E., Popova, M., & Haltakov, V. (2005). Strategies in Playing Iterated Prisoner’s Dilemma Game: An InformationAcquisition Study. In: Kokinov, B. (ed.) Advances in Cognitive Economics (pp. 192-203). Sofia, NBU Press.

• Popivanov, D., Stomonyakov, V., Minchev, Z., Jivkova, S., Dojnov, P., Christova, E. (2005). Fractal properties of EEG rhythms during cognitive task performance. III National Congress of the Bulgarian Society for Neuroscience, Sofia.

• Hristova, E. & Grinberg, M., (2004) Context Effects on Scale Formation in the Iterated Prisoner’s Dilemma Games. Proceedings of the FirstEuropean conference in Cognitive Economics ECCE1, Gif-sur-Yvette, France.

• Popivanov, D., Stomonyakov, G., Nicolova, G., Hristova, E. (2003). Concordance in EEG oscillations during motor imagery. Comtes rendues de l'Academie bulgare des Sciences, 56, No 10, pp. 81-88.

Курсове от текущия семестър: