Електронен каталог

доц. д-р Маргарита Дилова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ

1972-1976: висше образование по психология в Техническия университет в Дрезден, Германия

1979-1984: докторантура по психология към Института по психология на Българската академия на науките

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

1984-2005: научен сътрудник в Института по психология на БАН; от 2000 - старши научен сътрудник ІІ степен

от 2005: доцент към Нов български университет


Публикации:


Eкспериментална психология на себепознанието (монография), София, изд. НБУ, 2008

Дилова, М. (2018). Себеуважението и себеподценяването като компоненти на общата себеоценка. В: Приложна психология и социална практика. Сборник доклади от XVII международна научна конференция, Варненски свободен университет. Варна: Унив. издателство "Черноризец Храбър".

Дилова, М., Папазова, Е., Коралов, М. Българска стандартизация на скалата за себеоценка на Морис Розенберг. Psychological Thought, 2017, 10 (1)

Дилова, М., Трайкова, А., Маноилова, И. Българска адаптация на скалата за себеосъзнатост на Фенигстейн, Шайер и Бъс. Психологични изследвания, 2012

Стандарти за себеоценяване и чувство за собствена ценност. Психологични изследвания, 2010, кн. 2.

Вярното себепознание като проблем на психологията. В: Златанов, Б. (съст.) Рефлексията. София, Рива, 2008.

Конструиране и валидизация на българска скала за страх от успеха. Психологични изследвания, 2003, кн. 1

Страхът от успеха. Психологични изследвания, 2002, кн. 2

Съдържанието на аз-образа при индивидуалисти и колективисти. Психологични изследвания, 2001, кн. 1

Общата себеоценка: Някои проблеми на нейното дефиниране и измерване. Психологични изследвания, 1999, кн.1-2

Курсове от текущия семестър: