Електронен каталог

доц. д-р Екатерина Тодорова

доц. д-р Екатерина Тодорова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 114 I Корпус
Вторник 14:00-16:00 114 I Корпус

Професионална автобиография:


Лични данни:

Име: Екатерина Въткова Тодорова

Образование:

06/2006: Доктор по психология (ВАК). Дисертация на тема: “Реализация на морфологичната езикова способност за изразяване на множествено число на съществителни имена при деца с дислексия”

10/2001 – 10/2004: Докторска програма “Езикова и речева патология”, Нов български университет

10/1990 – 07/1995: СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия

Професионален опит:

10/2014 - досега: доцент в Нов български университет

07/2010 – 09/2014:главен асистент в Нов български университет

05/2008 – 06/2010: старши асистент в Нов български университет

10/2006 – 05/2008: асистент в Нов български университет

10/2002 – 10/2006: хоноруван преподавател в Нов български университет

09/1995 – 10/2006: логопед в Логопедичен център – София

Участие в академичната администрация на НБУ:

1. 2006-2009: Директор на бакалавърска програма „Психология”.

2. 2006-2008: Директор на бакалавърска програма „Специална педагогика” (след колеж).

3. 2009-2012/ 2016-досега: Член на Комисията по качеството.

4. 2010-2016: Член на Факултетния съвет на Магистърски факултет, Нов български университет.

5. 2014-2016: Директор на Програмен съвет, департамент: Здравеопазване и социална работа, професионално направление: 7.4. Обществено здраве, НБУ.

6. 2016-2020: Декан на Бакалавърски факултет, Нов български университет.

Квалификации:

- ПЪРВА професионално-квалификационна степен, ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски”. Свидетелство No/ дата: 350/ 20.09.2006.

- Обучение: La dyscalculia ou les troubles du raisonnement lagique et du calcul. Свидетелство No/дата: 44/ 03.11.2006.

- Обучение: Brain Gym терапия за дислексия. Свидетелство No/дата:32/ 24.02.2008.

- Обучение: Диагностика и корекция на специфичните нарушения на ученето при юноши. Свидетелство No/дата: 016/ 25.07.2010.

- Обучение: Диагностика и превенция на езика 3-4. Свидетелство No/дата: О1000-Е00075/ 12.12.2010.

- Обучене: Креативното писане като специализирана терапия на езика. Свидетелство No/дата: 009/ 05.06.2011.

- Обучене: SLT Training course “Bridges for ideas and practices”, Project 2014-1-BG01-KA105-000249, Еrasmus+, 22-31.08.2014.

- Обучене: SLT Training course “The magic to communicate”, Project 2015-1-BG01-KA105-013472, Еrasmus+, 31.07 – 09.08.2015.

Професионални умения:

Езици: английски

руски

Членство в професионални организации:

Член на Управителния съвет на Българска асоциация по дислексия

Член на Управителния съвет на Институт за психично здраве и развитие

Член на Дружество на психолозите в България

Член на Национално сдружение на логопедите в България

Социални умения и компетенции:

Добри комуникативни умения

Емпатия за работа с лица с нарушения в развитието

Умения за взимане на решения

Адаптивност

Участие в проекти:

1. 2007 г.-до сега: Разработване и участие в проект: „Идентификация, обучение и оценяване на студенти с дислексия в Нов български университет“.

2. 2008-2010: Работа в екип по проект за изследване на очните движения при четене на деца в начална училищна възраст и на деца с дислексия на развитието, Нов български университет.

3. 2010: Участие в проект: „Чудото да говориш отново”, финансиран от Агенция за хората с увреждания, Фондация „Социална комуникация”.

4. 2011: Участие в проект: „Интеграция на деца с комуникативни нарушения”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Европейски социален фонд.

5. 2011: Участие в проект за адаптиране и стандартизиране на българска версия на тест: DDE-2 Комплект за оценяване на дислексията и дисграфията на развитието-2.

6. 2012: Участие в проект: "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи", финансиран от ОПРЧР, съфинансиран от ЕСФ.

7. 2012: Участие в проект: "Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си", финансиран от ОПРЧР, съфинансиран от ЕСФ.

8. 2012-2014: Участие в проект: "Включващо обучение", финансиран от ОПРЧР, съфинансиран от ЕСФ.

9. 2013-2015: Участие като академичен наставник от името на НБУ в проект „Студентски практики“, финансиран от ОПРЧР, съфинансиран от ЕСФ.


Публикации:


КНИГИ

1. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част І. С., ЛЦ Ромел.

2. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част ІІ. С., ЛЦ Ромел.

3. Тодорова Е. (2007 първо издание, 2008 второ издание). Дислексия, С., Изд. на НБУ.

4. Тодорова Е. (2009, 2014 второ доп. пр. издл, 2018 трето доп. пр. изд.). Артикулационни нарушения – Ръководство за терапия. С., Изд. на НБУ.

5. Тодорова Е. (2013). Специфични артикулационни нарушения през детството. С., Изд. на НБУ.

6. Матанова В., Е. Тодорова (2013). Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. С., МОМН, Институт за психично здраве и развитие.

7. Тодорова Е. (2014). Артикулационни нарушения (второ допълнено и преработено издание). С., Изд. На НБУ.

8. Тодорова Е. (2016). Дислексия (трето допълнено и преработено издание), С., Изд. НБУ.

ГЛАВИ ОТ КНИГИ

9. Matanova V., E. Todorova (2015). Executive Function Disorders, Learning Difficulties and Developmental Dyslexia: Theoretical Underpinnings. Chapter 2, In: New Developments in Clinical Psychology Research (ed. D. St. Stoyanov and R.-D. Stieglitz), 31-54. ISBN: 978-1-63483-223-6, New York, Nova Science Publishers, Inc.

10. Matanova V., E. Todorova (2015). Executive Function Disorders, Learning Difficulties and Developmental Dyslexia: Empirical Research. Chapter 3, In: New Developments in Clinical Psychology Research (ed. D. St. Stoyanov and R.-D. Stieglitz), 55-72. ISBN: 978-1-63483-223-6, New York, Nova Science Publishers, Inc.

МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА

11. Станкова М., Тодорова Е., Димитрова М., Василева В., Мирчева М. (2012). Методологии за работа с деца със СОП, С., Изд. Ето.

12. Боянова В., М. Станкова, Е. Тодорова (2011). Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности у деца с нарушения, София, Славина.

СТАТИИ

13. Тодорова Е., Р. Маринова (1998). Специфични обучителни трудности при деца с езикови нарушения на развитието и със задръжка в психичното развитие. Специална педагогика, 1, 50-57.

14. Тодорова Е., Р. Маринова (1999). Фонологичен анализ на говорната продукция при деца с открита ринолалия, в: Логопедия и фониатрия (сб. под ред. на В. Боянова, В. Матанова, Д. Досков), 130-135. С, Херон Прес.

15. Тодорова Е. (2003). Субективни оценки на български деца за честотата на съществителни имена в българския език, в: Логопедия и фониатрия (сб), 31-38. С., ЛЦ Ромел.

16. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Дискалкулия-прояви при дислексия, в: Ако детето ви има логопедичен проблем (сб.), 55-74. С., ДЛЦ.

17. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Проблеми на психическото и социално функциониране на детето с дискалкулия и неговото семейство, в: Логопедия и фониатрия (сб.), 182-189. С., ЛЦ Ромел.

18. Тодорова Е. (2003). Синдромът дискалкулия-компонент на специфичните нарушения на способността за учене, в: Равен шанс за образование и социална интеграция – Деца със специални образователни потребности (сб.), 63-67. Пловдив.

19. Тодорова Е. (2004). Реализация на морфологична способност при деца с дислексия, Пътища към четенето (мес. бюл.), 4, С., ЛЦ Ромел.

20. Тодорова Е. (2004). Езиково кодиране на словоформи за множествено число при деца с дислексия, Пътища към четенето (мес. бюл.), 12, С., ЛЦ Ромел.

21. Тодорова Е., Сл. Москона (2004). Изследване на зрително-пространствените умения и сметните операции при деца в начална училищна възраст, в: Логопедичната практика в България в началото на 21. век (сб.), 82-89. С., ЛЦ Ромел.

22. Тодорова Е. (2004). Езиков дефицит и дислексия – прояви в процеса на ограмотяване, в: “Диференцираният подход в образованието” (сб.), 85-90. С., ДИУУ-СУ.

23. Тодорова Е. (2006). Оценка на езиковата реализация на граматичното значение множествено число на съществителни имена при деца с дислексия. Психологични изследвания, 1, 115-132.

24. Тодорова Е., Р. Якимова (2006). Дислексия – терминологичен речник, Пътища към четенето (мес. бюл.), 2, С., ЛЦ Ромел.

25. Тодорова Е., Р. Якимова (2007). Поява и функции на предвербалните средства за общуване, в: "Логопедия" (сб.), 100 – 115, С., ЛЦ Ромел

26. Тодорова Е. (2007). Равен шанс за образование – дислексия на развитието. Управление и образование (академично списание), Том ІІІ (3), 54-62, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

27. Тодорова Е. (2008). Дислексия – ръководство за преподаватели, НБУ, С.

28. Тодорова Е. (2008). Дислексия – Как ние помагаме на студенти с дислексия?, НБУ, С.

29. Тодорова Е., С. Ковачева (2008). Дефицит на вниманието (обхват и превключване) при дислексия на развитието, ІІІ Национален конгрес на НСЛБ, 183-191, С., ЛЦ-Ромел.

30. Todorova E. (2008). Diagnostics of verbal coding disorders with children with dyslexia, Verbal Communication Disorders (prevention, detection, treatment), 97-107.

31. Todorova, E (2008). Language aquisition of grammatical category: Plural form of nouns in Bulgarian children with dyslexia, International Journal Of Psychology, Volume43, Issue3-4, Page245-245.

32. Тодорова Е. (2008). Особености на езиковото функциониране при деца с дислексия на развитието, в: Българско списание по психология, бр. 1-4, 692-699.

33. E. Hristova, A. Gerganov, Todorova E. (2009). Eye-Movements in Reading: Length and Frequency Effects in 9-12 years old Children, in Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 333 – 340.

34. Todorova E., S. Kovacheva (2009). A Study of Attention Properties in Children with Developmental Dyslexia, Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 341-351.

35. Тодорова Е. (2009). Класификация на дислексичните прояви, в: Практическа педиатрия (сп.), Брой 8, 2009.

36. Тодорова Е. (2009). Рецензия на монографията "Психотерапия – на игра и наистина", автор: Владимир Бостанджиев, в: Електронно списание LiterNet, Август/ 2009, бр. 8 (117), http://liternet.bg/publish25/ek_todorova/psihoterapia.htm

37. Матанова В., Е. Тодорова (2010). Дислексия на развитието – политики и практики в България, в: сп. Клинична и консултативна психология, Година ІІ, бр.1 (3), 20 – 24.

38. Тодорова Е., С. Ковачева (2010). Когнитивни аспекти на психичното функциониране при дислексия на развитието, в: Иновации в образованието (сб. под ред. на Е. Иванова), 451 – 459, ШУ.

39. Hristova, E., Gerganov, A., Todorova, E. & Georgieva, S. (2010). Eye-Movements of Dyslexic Children Reading in Regular Orthography: Exploring Word Frequency and Length Effects. In S. Ohlsson & R. Catrambone (Eds.), Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 1986 - 1991). Austin, TX: CognitiveScienceSociety.http://palm.mindmodeling.org/cogsci2010/papers/0481/index.html

40. Тодорова Е. (2011). Артикулационни нарушения и чуждоезиково обучение, в: Език, литература, многоезичие (сб.), 284 – 294, С., НБУ

41. Тодорова Е., С. Ковачева (2011). Особености на психосоциалното функциониране при дислексия на развититето, в: сп. Клинична и консултативна психология, Година ІІ, бр. 3, 25 – 45.

42. Тодорова Е., Д. Ненова (2011). Дислексия на развитието – мислене извън рамката, в: Българско списание по психология, бр. 3-4, 647-654.

43. Тодорова Е. (2011). Дислексия, в: Интеграция на деца с комуникативни нарушения (под ред. на Виолета Боянова), 33-48, С., изд. Славина.

44. Тодорова Е. (2011). Дислексия на развитието – идентификация и възможни решения за оценяване и преподаване, в: Годишник на департамент "Медикобиологични науки" (под ред. на Ж. Винарова, Г. Сачанска, П. Михова), С., НБУ, file:///E:/index.php.htm.

45. Тодорова Е. (2012). Дислексия на развитието – феномен на различен тип преработка на информация или езиково нарушение, в: Сборник по клинична и консултативна психология (под ред. на В. Матанова), В., Изд. къща Стено, 206-212.

46. Тодорова Е. (2012). Специфични нарушения на способността за учене – характеристика, прояви, диагностични критерии (протокол за оценка), в: Методологии за работа с деца със СОП (под ред. на В. Боянова, М. Станкова), С., Изд. Ето, 103-136.

47. Тодорова Е. (2012). Особености на социалното функциониране при лица с артикулационни нарушения, в сп. Клинична и консултативна психология, бр. 4., 2012.

48. Йосифова Р., Тодорова Е., Щерева К. (2013). Логопедичен речник на термините, употребявани във връзка с нарушенията на четенето и писането, в „Четене и дислексия“ (сб.). С., Изд. ЛЦР.

49. Тодорова Е. (2014). Диференциране на симптомите на неправилно функциониращата фонологична езикова система от проявите на артикулационна дисфункция, в: Годишник на департамент „Здравеопазване и социална работа“, С., Изд. на НБУ. http://ebox.nbu.bg/med14/view_lesson.php?id=42.

50. Тодорова Е., Нинова П. (2014). Аспекти на краткосрочната вербална памет при деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, в сп. Клинична и консултативна психология, бр. 3., 28-37.

51. Тодорова Е. (2014). Характеристика на артикулационното поведение като диагностичен маркер за говорна или езикова патология, в: „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“ (сб.), С., Изд. НБУ, 14-24.

52. Тодорова Е. (2015). Ранни симптоми при дислексия на развитието – митове и реалност, в: „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания“ (сб.), С., Изд. ЛЦР, 185-203.

53. Тодорова Е. (2015). Лингвистични и социални аспекти на билабиалния ламбдацизъм. Защо "скакауец" не може да бъде узус или кодифицирана норма?, в: Психологията - традиции и перспективи (сб.), Изд. ЮЗУ, 205-209.

54. Василева В., Ненова Д., Тодорова Е., Станкова М. (2016). Креативност при деца с дислексия и ХАДВ, в: "Логопедична диагностика" (сб.), Изд. ЛЦР, 204-212.

55. Тодорова Е., Парталозова В. (2016). Влияние на фактора „пол “при оценка на уменията за четене и писане при деца с дислексия, в: „Интердисциплинарни логопедични практики“ (on-line сб.), 34-40, ebox.nbu.bg.

56. Matanova V., E. Todorova (2016). DDE-2 Test Battery for Evaluation of Dyslexia of Development—Bulgarian Adaptation, OS Bulgaria Ltd.: Sofia, Bulgaria.

57. Тодорова Е. (2017). Българската логопедична практика. Една история от архива. В: „Логопедични терапии“ (сб.), С., Изд. ЛЦ-Ромел, 7-40.

58. Михлюзова Н., Тодорова Е. (2018). Специфични артикулационни нарушения при деца от ромски произход. В: „Детския език“ (сб), С., Изд. ЛЦ-Ромел, 273-281.

59. Станкова М., Тодорова Е., Иванова В. (2018). Ефекти от приложението от образователни компютърни игри в работата с деца със СОП (Effects of the Application of Educational Computer Games in Work With Children with Special Educational Needs), в: Образованието и изследванията в информационното общество (Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society"), 94-98, С., ISSN 1314-0752.

60. Todorova, E. (2019). Specific Articulation Disorders in Children Native Speakers of Bulgarian – Distribution, Characteristics, Demographic Patterns. European Journal of Social Science Education and Research, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 51-56, apr. 2019. ISSN 2312-8429.

61. Тупарова Д., Станкова М., Каменски Ц., Тодорова Е., Тупаров Г (2019). Нагласи към приложението на образователни компютърни игри в диагностиката и терапията на деца със специални образователни потребности, в сп. Педагогика, година XCI, кн. 5, 725-735. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print)

62. Тодорова Е. (2019). Тюлените и русалките оставят своите белези в душите на съвременниците. И това е магия…, Международна конференция в памет на д-р Росица Йосифова. В „Работа с родители“ (сб), С., Изд. ЛЦ-Ромел, 7-19.

63. Христова Е., Гринберг М., Тодорова Е. (2019). Обучителна програма за развитие на базови познания и грамотност при деца с физически увреждания чрез технологии с контрол с поглед. В „Работа с родители“ (сб), С., Изд. ЛЦ-Ромел, 228-244.

64. Тодорова Е. (2021). Развитие на умения за базова грамотност при деца с тежки физически увреждания. в сп. Педагогика, година XCIII кн. 1/2021, 9-20. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print).

65. Todorova E., Mileva-Angelova T., Ninova P. (2021). Characteristics of Short-Term Verbal Memory of Children with Dyslexia and Children with ADHD, в: „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушенията в развитието“ (сб.), 234-242, ISBN 978-619-233-146-7(Online).

66. Тодорова Е. (2021). Превенция на академичните затруднения и приобщаващо образование на студенти със специални образователни потребности в Нов български университет. В „Превенция на комуникативните нарушения“ “ (сб), С., Изд. ЛЦ-Ромел, 40-49, ISBN 978-954-9458-30-5.

67. Тодорова Е. (2023). Дислексия на развитието или езиково нарушение на развитието – коморбидни състояния или независими нозологични единици, в: Логопедията с поглед към бъдещето (сб.), С., УИ „Св. Климент Охридски“, 29-41, ISBN 978-954-07-5839-8.

Курсове от текущия семестър: