Електронен каталог

доц. д-р Николай Петров

доц. д-р Николай Петров
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
02/ 8110 606
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:00 606 II Корпус
Вторник 14:45-16:15 606 II Корпус
Четвъртък 13:00-16:00 606 II Корпус

Професионална автобиография:


доц. д-р Николай Манчев Петров

ОБРАЗОВАНИЕ:

1990 – 1995 - средно образование в езикова гимназия ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора (английски, руски и френски език)

1998-2002 – Бакалавърска програма „Молекулярна биология“ в СУ „Св. Климент Охридски”.

2002 – 2004 – Магистърска програма „Вирусология“ в СУ „Св. Климент Охридски

2012 – Докторска степен по професионално направление 6.2. Растителна защита (Специалност Фитопатология – Растителна вирусология),

Тема на дисертационен труд: „Картофен вирус y (Potato virus Y - PVY) по културни видове от сем. Solanaceae“ в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, Селскостопанска Академия

2016 - Докторска степен по професионално направление 4.3. Биологични науки (Специалност Вирусология), Тема на дисертационен труд: „Ефект на малки интерфериращи РНКи (siRNAs) върху репликацията на ентеровирусите“ в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН

ПРОФЕСИЯ:

2022 - досега - Доцент в Нов Български Университет, Директор на Програмен съвет по биологични науки в НБУ

2017 – 2022 - Доцент в Нов Български Университет, Програмен консултант в направление 4.3. биологични науки в НБУ

2016 – 2017 – Доцент в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Направление Защита на растенията, Отдел: Фитопатология, Селскостопанска Академия

2012 - 2016 - Главен асистент в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Направление Защита на растенията, Отдел: Фитопатология, Селскостопанска Академия

2011 – 2012 - Главен асистент в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”

2007 - 2011 - Научен сътрудник II ст. в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”, Селскостопанска Академия

2005 - 2007 - Научен сътрудник III ст. в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”, Селскостопанска Академия

2003 – 2010 - Молекулярен биолог в Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”- БАН, Секция „Вирусология”, ателие на Институт „Пастьор”, антивирусни вещества, психотропни вещества

ПРЕПОДАВАНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ В НБУ:

Вирусология, Клетъчна биология, Молекулярна биология, Природни органични вещества, Психотропни вещества, ДНК технологии, Еволюция на живота на земята, Фитопатология, физиология на растенията, Анатомия и морфология на растенията, Биоземеделие, Екология и Генно инженерство и ГМО, Геномика, протеомика и метаболомика

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Member of Section Microbiology, Union of Scientists in Bulgaria (Member from 2006, From 2019 member of the Board of BgSM )

2. Member of The American Phytopathological Society, ID 223821 from 2016

3. Member of International Society of horticultural science, plant protection (ISHS) from 2006

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Брой научни проекти: 21

Международни: 3 (към 6th FP на EC)

Двустранни: 3 (Bulgaria-India; Bulgaria- Vietnam; Bulgaria-Ukraine )

Национални: 8 (към ФНИ)

Локални : 5 (към ССА)

COST Actions 2 към ЕК (към 7th FP of EC)

Координатор на проекти: национални: 2 (към ФНИ, МОН)

ИЗДАДЕНИ КНИГИ:

1. Gaur, R.K., Petrov, N.M., Patil, B.L., Stoyanova, M.I. 2016. Plant Viruses: Evolution and Management. Springer, ISBN 978-981-10-1406-2, 312 p.,book

2. Petrov, N.M 2016. Chapter 2 “Transmission and movement of plant viruses” In Plant Viruses: Evolution and Management. Springer, ISBN 978-981-10-1406-2, chapter

3. Petrov N., Stoyanova M., Gaur R.; 2018. Chapter 3 “Characterization and Control of Potato Virus Y in Crops” In Plant Viruses Diversity, Interaction and Management. CRC Press Taylor & Francis Group, ISBN 13: 978-1-138-06151-4

4. Petrov, N., Stoyanova, M. and R. K. Gaur 2019. Chapter 23 “ Post-transcriptional Gene Silencing as a Tool for Controlling Viruses in Plants” In Plant Biotechnology: Progress in Genomic Era. Springer Nature Singapore Pte Ltd., ISBN 978-981-13-8498-1

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:

• Molecular methods for identification of viruses. University of Hamburg, Germany, 2006

• Double-stranded RNA production for plant biotechnology. Helsinki, Finland, 2009

• Amplification of whole bacterial genomic DNA. FERA, Sand Hutton, UK, 2009.

• Real-Time PCR, PPI-FERA, UK, 2009

• Storage and maintenance of reference material from bacteria and viruses, NBIMCC, Sofia, 2010

• Small to large scale vaccination of plants - A hands on training on the vaccine delivery technology, Tel Aviv, Israel, 2010

• EMBO world lecture course. Virus-Host: partners in pathogenicity. San Jose, Costa Rica, 2010.

• School on bioinformatical analyses of phytoplasma sequences, Vilnius, Lithuania, 2011


Публикации:


2020/2021

Научни публикации:

- Bozhilova-Sakova, M., Dimitrova, I., Tzonev, T., Petrov N. 2020. Genotype frequencies in Calpastatin (CAST) and Callipyge (CLPG) genes in Northeast Bulgarian Merino sheep breed using PCR-RFLP method. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26 (No 2) 2020, 475–479 (Scopus, Q3, IF 0.248) https://www.agrojournal.org/26/02-30.pdf

- Dimitrova, I., Bozhilova-Sakova, M., Ignatova, M., Petrov N. 2020. Polymorphism of FABP3 gene in some Merino and local sheep breeds in Bulgaria. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, Tome 73, No 5, 2020 (Scopus, Q2, IF 0.436)

http://www.proceedings.bas.bg/DOI/doi2020_5_18.html

- Petrov, N., Stoyanova, M., Stoev, A., Gaur, R. 2021. Induction of ecological resistance to Potato virus Y in potato varieties through silencing of main viral genes, Acta Microbiologica Bulgarica, 37(2), 95-97 (Scopus, Q4, SJR 0.115)

https://actamicrobio.bg/archive/issue-2-2021/amb-2-2021-article-5.pdf

- Petrov, N., Ivanova, V. 2021. Reduction of Potato virus Y damage on pepper plants through Systemic Acquired Rresistance, Acta Microbiologica Bulgarica, 37(2), 98-100 (Scopus, Q4, SJR 0.115)

https://actamicrobio.bg/archive/issue-2-2021/amb-2-2021-article-6.pdf

Глави от книги:

1. Petrov N., Stoyanova M., Gaur R.; 2021. Chapter 19 “ Ecological methods to control viral damages in tomatoes” In Plant Virus-Host Interaction. Molecular Approaches and Viral Evolution, Second ed., © 2021 Elsevier Inc, ISBN 978-0-12-821629-3 (469-488)

https://www.elsevier.com/books/plant-virus-host-interaction/gaur/978-0-12-821629-3

2. Petrov N., Stoyanova M., Gaur R.; 2021. Chapter 3 “ Viruses of some bulbous ornamental flowers from Liliaceae family” In Virus Diseases of Ornamental Plants: Characterization, Identification, Diagnosis and Management, First ed., Springer Singapore, ISBN 978-981-16-3919-7; 61-75 (61-75)

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-3919-7

2021/2022

- Стоев А., Петров Н., Друмева Л. 2021. Здравеопазване на растенията (Студия), „ПъблишСайСет – Еко“, София. 32 стр. ISBN: 978-954-749-122-9 https://sinor.bg/62789-novo-izdanie-za-nachina-na-zdraveopazvane-na-kulturite

- Petrov, N., Stoyanova, M., Stoev, A., Gaur, R. 2022. Induction of gene silencing of NIb gene region of Potato virus Y by dsRNAs and siRNAs and reduction of infection in potato plants cultivar Djeli. Biotechnology & Biotechnological equipment, VOL. 36, NO. 1, 159 – 164. (Scopus, Q3, IF 1.762 )

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2022.2058889

- Yadav, N., Issar, S., Petrov, N., Stoyanova, M., Gaur, R. 2022. Plant-microbe interactions and sustainable agriculture development, Acta Microbiologica Bulgarica, 38(2) 83-90 (Scopus, Q4, SJR 0.132)

https://actamicrobio.bg/archive/issue-2-2022/amb-2-2022-article-1.pdf

- Petrov, N., Stoyanova, M., Stoyanova, A., Nikolova, I., Grozdanov, P, Galabov A. 2022. Gene silencing of VP1 gene of Coxsackievirus B3 neurotropic strain Nancy by dsRNAs and siRNAs. Biotechnology & Biotechnological equipment, VOL. 36, NO. 1, 353-361 (Scopus, Q3, IF 1.762)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2022.2082320

Глави от книги:

1. Petrov N., Stoyanova M., Gaur R., Bozhilova-Sakova М., Dimitrova, I; 2022. Chapter 17 “ Contemporary genomic approaches in modern agriculture for improving tomato varieties” In Bioinformatics in agriculture. Next generation sequencing era, First ed., © 2022 Elsevier Inc, ISBN 9780323897785 ( 265- 278 )

https://www.elsevier.com/books/bioinformatics-in-agriculture/sharma/978-0-323-89778-5

2. Nehra, C., Verma, R., Petrov N., Stoyanova M., Sharma, P., Gaur R; 2022. Chapter 24 “ Computational analysis for plant virus analysis using next-generation sequencing” In Bioinformatics in agriculture. Next generation sequencing era, First ed., © 2022 Elsevier Inc, ISBN 9780323897785 (383 - 398)

https://www.elsevier.com/books/bioinformatics-in-agriculture/sharma/978-0-323-89778-5

2022/2023

- Petrov, N., Stoyanova, M., Gaur, R. 2023. siRNAs based gene silencing of Potato Virus Y by simultaneous blocking of HC-Pro and NIa. Biotechnology & Biotechnological equipment, VOL. 37, NO. 1, 1-6, (Scopus and Web of Science, Q3, IF 1.762 (Scopus, Q3, IF 1.73)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2022.2149349

Глави от книги:

1. Petrov N., Stoyanova M., Gaur R.; 2023. Chapter 12 “ Biodiversity and characterization of economically important viruses on potato cultivars” In Plant RNA Viruses: Molecular Pathogenesis and Management, First ed., ELSEVIER Inc., ISBN: 978-0-323-95339-9, 245-270 ( 245 - 270)

https://www.elsevier.com/books/plant-rna-viruses/gaur/978-0-323-95339-9

Курсове от текущия семестър: