Електронен каталог

проф. д-р Даниела Пиларска

проф. д-р Даниела Пиларска
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
0887096126
Приемно време:

Професионална автобиография:


1. Име Даниела Пиларска

2. Дата на раждане 07.01.1957

3. Националност Българска

4. Граждански статус Омъжена

5. e-mail: dpilarska@yahoo.com

6. Образование - висше 1975- 1980

Софийски университет Кл.Охридски специалност Биология

7. Специализации и стипендии 1995, 1999, 2001-2002,

2003,2004,2005, 2010, 2013, 2018

Държавен унверситет на Айова, САЩ; Университет на Илинойс, САЩ; Институт за горска ентомология,патология и опазване на горите, Виена, Австрия;

Университет по приложни науки, Еберсвалде, Германия

Стипендии: Кохран (Федерално министерство на САЩ), Юнеско, Фулбрайт, DAAD, DFG.

8. Професионална кариера

1980-1983 Биолог в Института по зоология при БАН

1983 - 1987 Докторант в Карлов университет, Прага, Чехия

1988 - 2001 Н. сътрудник в Института по зоология при БАН

от 2002 Ст.н.с.II степен по зоология

от 2010 Доцент по зоология в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

от 2012 Професор по зоология в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

от 2015 Професор в НБУ

9. Научни интереси и постижения

Научната й дейност е в областта на протозоологията и биологичен контрол на вредни насекоми. Изучава, биологията, разпрострaнението и патогенността на едноклетъчни паразити, микроспоридии и гъбни паразити на насекоми. Съвместно с колеги от България, САЩ, Германия, Австрия, Чехия, Словакия публикува нови данни за биологията и разпространението на 42 вида едноклетъчни паразити, гъби, микроспоридии и нематоди паразитиращи във вредни насекоми,

Резултатите от научната й дейност са публикувани в над 100 научни трудa, от които 75 са в международни научни списания. Научните й публикации и постижения са цитирани над 350 пъти, от които повечето в чуждестранни издания. Участвала е в62 научни форума (44 международни и 17 национални) и е ръководила 8 международни и 5 национални проекта.

10. Езикови умения Езици Четимо Говоримо Писмено

руски 2 2 3

чешки 1 2 2

английски 1 1 2

френски 1 2 2

немски 2 3 3

словашки 2 4 4

1.Свободно; 2.Много добре; 3.Добре на работно ниво; 4.Задоволително; 5.Основно


Публикации:


Списък на публикациите на проф. д-р Даниела Пиларска през последните 6 години (2013-2019)

1.Takov, D., Doychev, D., Linde, A., Draganova, S., Pilarska, D. 2012. Pathogens of bark beetles (Curculionidae: Scolytinae) and other beetles in Bulgaria. Biologia, 67 (5) 966-972, ISSN: 0006-3088.

2.Georgiev, G., Hubenov, Z., Georgieva, M., Mirchev, P., Matova, M., Solter, L., Pilarska, D., Pilarski, P. 2013. Interactions between the introduced fungal pathogen Entomophaga maimaiga and indigenous tachinid parasitoids of gypsy moth Lymantria dispar in Bulgaria. Phytoparasitica, 41, 125-131. ISSN: 0334-2123.

3.Contarini, M., Luciano P., Pilarska D., Pilarski P., Solter L., Huang W.-F., Georgiev G. 2013. Survey of pathogens and parasitoids in late instar Lymantria dispar larval populations in Sardinia, Italy. Bulletin of Insectology, 66, 51-58. ISSN: 1721-8861.

4.Georgiev, G., Tabakovic-Tosic, M., Pilarska, D., Mirchev, P., Georgieva, M., Petkov, P., Pilarski, P. 2012. Distribution of Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) on Balkan Peninsula. International Scientific Conference „Forests in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges“, Book of Abstracts, 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, 619-622.

5.Kereslidze, M., Pilarska, D., Draganova, S., Linde, A. 2013. Preliminary study of a Georgian isolate of Isaria fumosorosea Wize against Lymantria monacha and L. dispar. Proceedings of International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26, Artvin, Turkey, 472-476.

6.Pilarska D., Todorov M., Pilarski P., Djorova V. Solter L., Georgiev G. 2013. Bioassays for detection of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomophtorales: Entomophtoraceae) in soil from different sites in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65: 173-177. ISSN: 0324-0770.

7.Draganova, S., Takov, D., Pilarska, D., Doychev, D., Mirchev, P., Georgiev, G. 2013. Fungal entomopathogens on some lepidopteran forest pests in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65, 179-186. ISSN: 0324-0770.

8.Georgieva M., Georgiev G., Pilarska D., Pilarski P., Mirchev P., Papazova-Anakieva I., Naceski S., Vafeidis P., Matova M. 2013. First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Lymantria dispar populations in Greece and the Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Sumarski list, 5-6, 307-311. ISSN: 0373-1332.

9.Georgiev G., Mirchev P., Rossnev B., Petkov P., Georgieva M., Pilarska D., Golemansky V., Pilarski P., Hubenov Z. 2013. Potential of Entomophaga maimaiga for supressing Lymantria dispar outbreaks in Bulgaria. Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 66, 1025-1932. ISSN: 1310-1331.

10.Nedelchev, S., Pilarska, D., Takov, D., Golemansky, V. 2013. Protozoan and Nematode Parasites of the American Coakroach Periplaneta americana (L.) from Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65, 403-408. ISSN: 0324-0770.

11.Hrasovec, B., Pernek, M., Lukic, I., Diminic, D., Franjevic, M., Hajek, A., Linde, A., Pilarska, D. 2013. First record of the pathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophtorales: Entomophtoraceae) within an outbreak populations of Lymantria dispar (Lepidoptera: Erebidae) in Croatia. Periodicum Biologorum, 115, 379-384. ISSN 0031-5362.

12.Mirchev, P., Linde, A., Pilarska, D., Pilarski, P., Georgieva, M., Georgiev, G. 2013. Impact of Entomophaga maimaiga on gypsy moth populations in Bulgaria. IOBC – WPRS Bulletin, 9, 359-363. ISBN: 978-92-9067-273-9.

13.Georgieva M., Takov D., Georgiev G., Pilarska D., Pilarski P., Mirchev P., Humber R., 2014. Studies on non-target phyllophagous insects in oak forests as potential hosts of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 66, 115-120. ISSN: 0324-0770

14.Zubrik M., M. Barta, D. Pilarska, D. Goertz, M. Uradnik, J. Galko, J. Vakula, A. Gubka, S. Rell, A. Kunca. 2014. First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Slovakia. Biocontrol Science and Technology, 24, 710-714. ISSN: 0958-3157

15.Kereselidze, M., Draganova, S., Pilarska, D., Linde, A. 2014. Susceptibility of Lymantria monacha and L. dispar to the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea Wize. Sumarski list, 3-4, 185-191. ISSN: 0373-1332.

16.Грозева, С., Тричкова, Т., Любомиров, Т., Огнянова, Н., Пиларска, Д., Иванов, Д., Симов, Н., Часовникаровa, Ц. 2014. Климатичните промени и влиянието им върху биологичното разнообразие и екосистемите. Сборник доклади на конференция на Български ловно рибарски съюз „Законодателство и научни изследвания в Европа и България”, Елин Пелин, 1.03.2013 г., 13-36. ISBN 978-954-380-312-5

17.Contarini, M., Luciano, P., Pilarska, D., 2014. Preliminary investigations to possible introduction of Entomophaga maimaiga in Sardinia. IOBC-WPRS Bulletin, 101, 227-233. ISBN: 978-92-9067-273-9.

18.Todorov, M., Pilarska, D., Georgiev, B. 2014. 80th Anniversary of Professor Vassil Golemansky. Acta zoologica bulgarica, 66, 141-144.

19.Pilarska, D., Radek, R., Huang, W.F., Takov, D.I., Linde, A., Solter, A. 2015 Review of the genus Endoreticulatus (Microsporidia, Encephalitozoonidae) with description of a new species isolated from the grasshopper Poecilimon thoracicus (Tettigoniidae) and transfer of Microsporidium itiiti Malone to the genus. Journal of Invertebrate Pathology, 124, 23-30. ISSN: 0022-2011.

20.Milotic, M., Mujezinovic, O, Trestic, M., Pilarska, D., Diminic, D. 2015. First record of gypsy moth entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper in Bosnia and Herzegovina. Sumarski list, 1-2, 59-67.

21.Pilarska, D., Hajek, A., Keena, M., Linde, A., Kereselidze, M., Georgiev, G., Georgieva, M., Mirchev, P., Takov, D., Draganova, S. 2016. Susceptibility of nun moth, Lymantria monacha, larvae to the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga under laboratory versus field condition. Acta zoologica bulgarica, 68, 117-126.

22.Contarini M., Ruiu L., Pilarska D., Luciano P. 2016. Different susceptibility of indigenous populations of Lymantria dispar to the exotic entomopathogen Entomophaga maimaiga. Journal of Applied Entomology, 140 (4), 317-321.

23.Zubrik, M., Hajek, A., Pilarska, D., Spilda, I., Georgiev, G., Hrasovec, B., Hirka, A., Goertz, D., Hoch, G., Barta, M., Saniga, M., Kunca, A., Nikolov, C., Vakula, J., Galko, J., Pilarski, P. and Csoka, G. 2016. The potential for Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in Europe. Journal of Applied Entomology. 140 (8), 565–579.

24.Contarini, M., Ruiu, L., Pilarska, D., Luciano, P. 2015. Potential impact of Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophtorales, Entomophtoraceae) on the Lepidopteran fauna inhabiting cork forests in Sardinia (Italy), Redia, 98, 93-97.

25.Teofilova, T., Mecheva, S., Pilarska, D. 2016. The lower valley of the Tundzha river and the adjacent protected areas and zones – conservation significance in terms of the invertebrate fauna. Ann.Univ.Sofia, 101 (4), 71-84.

26.Pilarska, D., Georgiev, G., Golemansky, V., Pilarski, P., Mirchev, P., Georgieva, M., Tabakovic-Tosic, M., Todorov, M., Takov, D., Pernek, M., Hrasovec, B., Milotoc, M., Dautabasic, M., Mujezinovic, O., Naceski, S., Anakieva_Papazova, I., Matova, M., Vafeidis, P. 2016. Entomophaga maimaiga (Entomophtorales, Entomophtoraceae) in Balkan peninsula – an overview. Silva Balcanica, 17 (1), 31-40.

27.Pilarska, D., Takov, D., Solter, L. 2017. Current state of microsporidia research in Bulgaria. Seminar of Ecology, 2016 with International participation, 21-22.04.2016, Sofia. Proceedings, 15-18.

28. Vladova, D., Takov, D., Pilarska, D. 2017. New data about prevalence of Endoreticulatus poecilimonae (Microsporidia: Encephalitozoonidae) in the grasshopper Poecilimon thoracicus (Orthoptera: Tettigonida). Annuaire de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Biologie 102 (4), 28-32.

29.Pilarska D., Takov D., Hylis M., Radek R., Fiala, I., Solter L., Linde A. 2017. Natural occurrence of microsporidia infecting Lepidoptera in Bulgaria. Acta Parasitologica, 62(4), 853-858.

30.Draganova, S., Doychev, D., Pilarska, D., Takov, D. 2017. Bioassays with Entomopathogenic Fungi Against some Xylophagous Insects in Bulgaria - Laboratory and Field Experiments. Acta Zoologica Bulgarica, 69 (3), 411-419.

31.Zubrik, M., Spilda, I. , Pilarska, D. , Hajek, A.E., Takov, D., Nikolov, C., Kunca, A., J.Pajtik, J., Lukasova, K., Holusa, J. 2018. Distribution of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) at the northern edge of its range in Europe. Annals of Applied Biology. IF = 2.04 https://doi.org/10.1111/aab.12431

32. Zubrik, M., Pilarska, D., Kulfan, Barta, M., J., Hajek, A., Bittner, T., Zach, P., Takov, D., Kunca, A., Rell, S., Hirka, A., Csoka, G. 2018. Host specificity of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Central and Southeastern European oak forests – a field study. Journal of Invertebrate Pathology, 155, 52-54. IF = 2.37

33. Pilarska, D., Georgiev, G., Dobreva, M., Takov, D., Mirchev, P., Doychev, D., Georgieva, M., Nachev, R., Dermendzhiev, P., Draganova, S., Linde, A., Hajek, A. Pathogens and parasitoids of forest pest insects in the region of the Forest Protection Station Plovdiv (Bulgaria), during the period 1990 - 2017. Silva Balcanica, 19, 3, Институт за гората, БАН, 2018, ISSN:1311 - 8706

34.Takov, D, Doychev, D, Pilarska, D, Draganova, S, Nedelchev, S, Linde, A. 2019. Occurrence of pathogens and nematodes in forest beetles from Curculionidae and Attelabidae in Bulgaria. Biologia, 74, 10, Springer, ISSN:0006-3088, DOI:10.2478/s11756-019-00250-x, 1339-1347. JCR-IF (Web of Science):0.728

35. Pilarska D., Kereselidze M., Linde A. 2019. Spore viability of microsporidian species isolated from gypsy moth larvae (Lymantria dispar) after long-term storage in liquid nitrogen. Sumarski list, 7-8, Croatian Forestry Society, ISSN:0373-1332, 319-324. SJR (Scopus):0.421, JCR-IF (Web of Science):0.421

36. Kereselidze M., Pilarska D., Linde A. 2019. First record of a microsporidium in the population of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) in the Republic of Georgia. Acta zoologica bulgarica, 71, 3, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS,427-432. JCR-IF (Web of Science):0.278

37.Takov, D., Pilarska, D., Doychev, D., Nedelchev, S., Draganova, S. 2019. Investigations on the complex of pathogens and parasites in spruce bark beetle Ips typographus in Bulgaria – A review.. Годишник на Департамент "Природни науки", Нов български университет, Издателство на Нов български университет, ISSN:2367-6302 (online)

38. Barta М., Zúbrik М., Kulfan J., Zach P., Pilarska D., Hajek A., Bittner T. D., Takov D., Kunca A., Rell S., Hirka A., Csóka G. Non-target phyllophagous insects in oak forests of central and southeastern Europe as potential hosts of Entomophaga maimaiga. IOBC-WPRS Bulletin, 145, International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, West Palearctic Regional Section (IOBC-WPRS).ISBN:978-92-9067-330-9, 1-5.

39. Takov, D., Ostoich, P., Tchorbanov, A., Pilarska, D.. Order Diptera as model in studies of insect immunity: a review. Turkish Journal of Zoology, 44, 6, Scientific and Technological Research Council of Turkey, 2020, ISSN:1300-0179, 481-489. JCR-IF (Web of Science):0.68 Q3 (Web of Science) Линк

40. Barta, M., Takov, D., Pilarska, D., Doychev, D., Horáková, M. K.. Entomopathogenic fungi of Beauveria genus and their pathogenicity to Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae) in the Vitosha National Park, Bulgaria. Journal of Forest Science, 66, 2020, ISSN:1212-4834, DOI:https://doi.org/10.17221/123/2020-JFS, 420-435. SJR (Scopus):0.27 Q3 (Web of Science) Линк

41. Barta, M., Horáková, M. K., Georgieva, M., Mirchev, P., Georgiev, P., Zaemdzhikova, G., Pilarska D., Takov, D., Todorov, M., Hubenov, Z., Pilarski, P., Georgiev, G.. Entomopathogenic fungi (Ascomycota: Hypocreales) as natural antagonists of the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae), in Bulgaria.. Acta zoologica bulgarica, Supplement 15,, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS, 2020, ISSN:0324-0770, 89-96. JCR-IF (Web of Science):0.278 Q4 (Web of Science) Линк

42. Hoch, G., Pilarska, D., Georgieva, M., Georgiev, G., Mirchev, P., Schafellner, C.. Erstnachweis des insektenpathogenen Pilzes Entomophaga maimaiga in Populationen des Schwammspinners in Österreich.. Forstschutz Aktuell, 66 (online), BFW, 2020, ISSN:ISSN 1815-5103

43. Holuša, J, Zúbrik, M, Resnerová, K, Vanická, H, Liška, J, Mertelík, J, Takov, D, Trombik, J, Hajek, A.E., Pilarska, D. Further spread of the gypsy moth fungal pathogen, Entomophaga maimaiga , to the west and north in Central Europe. Journal of Plant Diseases and Protection, Springer, 2021, ISSN:18613829, 18613837, SJR (Scopus):0.37, JCR-IF (Web of Science):1.526 Q2 (Web of Science) Линк

44. Kereselidze M., Pilarska D., Linde A., Sanscrainte N. D., Hajek A. E.. Nosema maddoxi infecting the brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentatomidae), in the Republic of Georgia. Biocontrol Science and Technology, 30, 10, Taylor and Francis, 2020, ISSN:1360-0478, DOI:https://doi.org/10.1080/09583157.2020.1787346, 1083-1089. JCR-IF (Web of Science):1 Q2 (Scopus) Линк

Курсове от текущия семестър: