Електронен каталог

гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

гл. ас. д-р Александър Пожарлиев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 Библиотека I Корпус
Вторник 16:00-18:00 Библиотека I Корпус
Б1 apojarliev@nbu.bg
Б2 Viber:0898941200 Онлайн

Професионална автобиография:


Образование: Доктор по психология, организационен психолог - НБУ.

Специализация „Управление и организация“. СУ „Св. Кл. Охридски“.

Професионална квалификация по мениджмънт, сертификати „Ефективният мениджър“, „Управление на развитието и промяната“, УМ-НБУ и The Open University, UK.

Акредитиран консултант по организационно развитие и тренинг на Human Synergistics International. Сертифициран практик по системата за оценка и тренинг Insights Discovery. Сертифициран оценител в център за развитие на висши служители от публичната администрация.

Магистър: Психология; Българска филология. Специализация: Културология.

Професионална кариера:

Преподавател в Магистърски факултет, департамент „Администрация и управление“.

2005-2014 г. - директор на Училище по мениджмънт – НБУ. Занимава се с обучение и развитие на мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.

От 1999 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на УМ-НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“ и др. Проектира и ръководи множество квалификационни управленски програми и работи като треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 100 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.

От 2004 г. започва професионална коучинг практика на ръководители и предприемачи с натрупан над 500 ч. опит. Води акредитирани от Institute of Leadership and Management, UK програми „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“. Осъществява супервизия по коучинг и менторство.

Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Работил е в United States Peace Corps 1997-2002 г., обучавайки в тримесечни интензивни тренинги групи от американски доброволци.

През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”. През 2005 г. получава награда на БАУРЧР за подкрепа и оказано партньорство. 2004 г. - сертификат на Български форум на бизнес лидерите за изключителен принос към професионалната реализация на младите хора в България.

Съосновател и член е на управителния съвет на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ.

Основни области на интереси:

Организационно развитие, развитие на лидери и мениджъри, лидерство, управление на хора, ефективен мениджмънт, личностни компетенции, учене и развитие, коучинг, самоуправление, развитие на обучители и др.


Публикации:


Пожарлиев, А. (2018) Промени в използването на властта и следствия за съвременните управленски практики. Сборник от Международна научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие“, София, НБУ, Департамент „Администрация и управление“, с. 161-176. ISBN 978-619-233-007-1.

Пожарлиев, А. (2017). Убеждения за човешката природа на ръководители в български организации. В: Зиновиева, И., Карабельова, С, Миланов, М. (ред.) Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология. Сборник научни доклади от международна научна конференция, 2-3 юни 2017, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Пожарлиев, А. (2016) Използване на групата за повишаване на ефективността на управленското учене – учене чрез действие. Българско списание по психология, София, 2016, бр.1-4, с. 5-26. ISSN 0861-7813.

Пожарлиев, А. (2016) Дизайн мисленето като стратегически подход за иновации. Сборник от Национална научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации“, София, НБУ, Департамент „Администрация и управление“, с. 144-154. ISBN 978-954-535-949-1.

Pojarliev, A. (2016) Towards transformative learning by enhancing the group dialogue and introducing action learning in a Bulgarian university. In Andritsakou, D., & Kostara, E., (Eds). (2016). The Role, Nature and Difficulties of Dialogue in Transformative Learning. Proceedings of the 2nd Conference of ESREA’s Network “Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: An International Dialogue”. Athens, Greece: ESREA & Hellenic Adult Education, pp.40-48.

Пожарлиев, А. (2016) Развитие на умения за екипен коучинг на лидери в аджайл среда. Сборник с доклади от международна конференция “Лидерство и организационно развитие”, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. с. 441-450.

Пожарлиев, А., Добрев, Ч. (2015) Лидерски практики за развитие на организационната култура и повишаване на ефективността на средна производствено-търговска организация. Сборник от Международна научно-практическа конференция „Лидерството – време за промени“, София, НБУ, Департамент „Бизнес Администрация“, с 194-212.

Пожарлиев, А., Ангелова, М. (2015) Организационно развитие на малък семеен бизнес чрез промени в организационната култура. Сборник с доклади от международна конференция “Лидерство и организационно развитие”, 2015 г. София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. с. 703-712.

Пожарлиев, А. (2015) Ученето чрез действие като иновативен подход в обучението по мениджмънт в НБУ. Сборник с доклади от Научно – практическа конференция “Човешкият капитал – методология, измерения и практики”, София, НБУ, Департамент „Бизнес Администрация“.

Пожарлиев, А. (2014) Учене чрез основани на дилеми игри при тренинг на ръководители. Българско списание по психология, София, 2014, бр.1-4.

Bancheva, E., Ivanova, M., Pojarliev, A. (2013) Adult Education and Transformative Learning. Proceedings of ESREA’s 7-th European Research Conference “Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times”, 4-7 September, Berlin, Humboldt University, pp. 257-273.

Пожарлиев, А. (2013) Разкриване на потенциала на играта за способстване на рефлексия и трансформиращо учене в магистърска програма по мениджмънт. В сборник Иновации в управлението и подготовката на мениджъри, София, Общество за организационно съвършенство, УМ-НБУ. ISBN: 978-619-90130-1-4, с.18-30. Достъпно на: http://um.nbu.bg/bg/pages/69-nauchna_sesiya_2013.html

Пожарлиев, А. (2013) Използване на „дилема на затворника“ за насърчаване на трансформиращо учене при обучение на мениджъри. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години катедра Икономика и стопанско управление“. Академик Пъбликейшънс, ISBN: 978-954-2940-12-8, с. 7-15.

Пожарлиев, A. (2011) Насърчаване на рефлексивното учене при развитието на мениджъри и лидери, Българско списание по психология, София, 2011, бр.3-4.

Pozharliev, A., Yalkalay, Y. (2010) Applying the Ideas of Transformative Learning in Management Education. Bulgarian Journal of Psychology, Sofia, 2010, issue 1-4.

Пожарлиев, А. (2009) Управление и развитие на кариерата в организациите. В Управление на кариерата в организацията. Наръчник с добри практики от България и Европа, БАУРЧР.

Пожарлиев, А. (2008) Развитие на мениджъри и лидери – подходи при моделиране на необходимите умения. Българско списание по психология, София, 2008, бр.1-4.

Pozharliev, A. (2008) Instructional (Teaching, Training) Methods and Communication Skills, in Psychology (training course), ed. Paspalanova, Е., p. 94-117, Sofia, NBU.

Pozharliev, A. (2007) Supporting the Process of Managing Self- Development in Professional Management Programs, Collection of papers: INTERNATIONAL DISTANCE EDUCATION ADVANCED FORUM “The Achievement of Quality in Distance Education”, 2007, Beijing.

Пожарлиев, А. (2005) Използване на подходи за управление на собственото развитие за повишаване на ефективността на професионални програми по мениджмънт, Сборник научни доклади, ІІІ-ти национален конгрес по психология, София, Софи-Р.

Пожарлиев, А. (2005) Успешен трансфер на добра практика в бизнес обучението и устойчиво развитие на едно българско бизнес училище. Сб. с доклади от Международна научно-практическа конференция „България и ЕС предизвикателства към бизнес обучението“; сп. Банки, инвестиции, пари, бр. 8/ 2005 г.

Пожарлиев, А. (2004) Оценка на уменията за учене и стиловете на учене при обучение на мениджъри. Психологични изследвания, кн. 1, БАН.

Пожарлиев, А. (2004) Управление и развитие на кариерата, в Ефективно управление на човешките ресурси, ред. проф. Е. Вачкова, РААБЕ, София.

Пожарлиев, А. (2003) Стилове на учене и специализация в образованието и професията. Българско списание по психология, кн.1-2.

Пожарлиев, А. (2002). Апробиране на методиката на Дейвид Колб за оценка на индивидуалния стил на учене. Психологични изследвания, кн. 1, БАН.

Курсове от текущия семестър: