Електронен каталог

проф. д-р Стоян Малешков

проф. д-р Стоян Малешков
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Стоян Малешков е завършил Технически университет – София - специалност “Автоматика и телемеханика”. Има следдипломна специализация по Приложна математика към същия университет и защитава докторантура в областта на автоматизирано проектиране на системи за управление. В периода от 1989 г. до 2013 г. е доцент, а от 2014 г. до 2016 г. - професор в кат. Програмиране и компютърни технологии на ТУ – София; от 2000 г. до 2014 е доцент, а от 2015 г. - професор в НБУ – БФ. От 2017 г. е и ръководител на Лаборатория "Виртуална и разширена реалност" към изследователския комплекс на София Тех парк. Заемал е изборните длъжности ръководител на катедра Програмиране и компютърни технологии и зам. декан на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ – София и председател на програмен съвет на програма „Компютърни медийни технологии” в НБУ. Бил е специализант на Фондация Фулбрайт в Изследователската лаборатория по интерактивно моделиране на Щатския университет на Луизиана, гр. Батон Руж, САЩ и е провел многократни краткосрочни специализации в страни от Европа и в САЩ. Ръководител и участник в множество научно изследователски и образователни проекти. Има над 80 публикации по идентификация и проектиране на системи за управление, моделиране и симулация, компютърна графика, визуализация, виртуална реалност, алгоритмизация и програмиране, автоматизация на инженерния труд и автоматизирано проектиране. Над 40 от публикациите са в международни списания или издания на международни конференции. Автор и съавтор на 8 книги и учебници по програмиране, системи за автоматизирано проектиране и компютърна графика. Преподава курсове по компютърна графика и фотореалистична визуализация в НБУ от 20 години и многократно е изнасял курсове с подобно съдържание пред студенти в университети в Германия и Австрия по програма Еразъм.


Публикации:


СПИСЪК

НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И УЧЕБНИЦИ

в периода 2008 – 2018 год.

на проф. д-р инж. Стоян Богданов Малешков,

I. Хабилитационен труд - монография

1. Малешков, С. Методи и средства на виртуалната реалност за решаване на технически инженерни задачи, ISBN 978-619-167-052-9, Издателство на ТУ – София, 2013, 185 стр.

II. Научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация - SCOPUS Web и of Science

2. Bachvarov, A., S. Maleshkov, I. Boyadjiev, Efficient Virtual Reality Projection Scheme for Product Design Engineering. Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, 22-25th October 2008, Trnava, Slovakia, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-68-1, Katalinic, B. (Ed.), pp. 0041-0042, Published by DAAAM International Vienna, Vienna, 2008. https://spreadsheets.google.com/pub?key=0Av3ne3G71sICdERlR3FVeDQ5a0VhcXJPeHpNZGkySFE&hl=en_GB&output=html

3. A. Bachvarov S. Maleshkov, P. Stojanova, J Katicic, Design-by-the-Customer through Virtual Reality, Proceedings of the 4-th International Conference on Advanced Research and Rapid Prototyping, ISBN 978-0-415-87307-9, Leiria, Portugal 6-10 October 2009, Published by CRC Press, 2009, pp. 561-566. Digital Object Identifier: 10.1201/9780203859476.ch86

4. Maleshkov, S., A. Bachvarov, N. Milenkov, D. Chotrov, Service Oriented Product Data Customization through Visual Markers on Mobile Devices, Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-83-4, ISSN 1726-9679, pp 1349-1350, Editor B[ranko] Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2011.

5. Bachvarov A., S. Maleshkov, D. Chotrov, J. Katicic, Immersive Representation of Objects in Virtual Reality Environment, Implementing Implicit Properties, Proceedings of the Fourth IEEE International Conference on Developments in eSystems Engineering DeSE 2011, ISBN 978-0-47695-4593-6, Dubai, 2011, pp. 587-592. Digital Object Identifier: 10.1109/DeSE.2011.80.

6. Maleshkov S., A. Bachvarov, D. Chotrov, J. Ovtcharova, J. Katicic, Using Implicit Features for Enhancing the Immersive Object Representation in Multimodal Virtual Reality Environments, Proceedings of the IEEE International Conference on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces, and Measurement Systems VECIMS 2012, ISBN 978-1-4577-1759-8, Tianjin, pp. 91-96. Digital Object Identifier: 10.1109/VECIMS.2012.6273204.

7. Chotrov D., S. Maleshkov, Simultaneous Bidirectional Geometric Model Synchronization between CAD and VR Applications, Advances in Visual Computing - 9th International Symposium on Visual Computing ISVC’13, July 29-31, 2013, Rethymnon, Crete, Greece, G. Bebis et al. (Eds.) Lecture Notes in Computer Science series - LNCS 8034, Springer-Verlag, Part II, pp. 288-297.

8. A. Bachvarov, S. Maleshkov, D. Chotrov. Extending Configuration and Validation of Customized Products by Implicit Features in Virtual Reality Environments, Proceedings of the 7th World Conference on Mass Customization, Personalization and Co-Creation (MCPC), Aalborg, Denmark 4-7.02.2014, Lecture Notes in Production Engineering, DOI: 10.1007/978-3-319-04271-8_17, Springer International Publishing Switzerland, 2014, pp. 189-199.

III. Научни публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове

9. Maleshkov S., Representation of Implicit Product Properties in Virtual Reality Environments. Proceedings of the 8th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Boston, 2012, pp. 169-175.

10. Maleshkov S., D. Chotrov, Affordable Virtual Reality System Architecture for Representation of Implicit Object Properties, International Journal of Computer Science Issues, ISSN 1694-0814, Vol. 9, Issue 4, No 2, July 2012, pp. 23-29.

11. Katicic J., J. Ovtcharova, A. Bachvarov, S. Maleshkov, S. Walter, D. Hrabal, A. Scheck, H. Traue, Customer Emotion Capturing during Experiencing of Virtual Engineering Products in Virtual Reality, International Journal on Information Technologies and Security, ISSN 1313-8251, № 4/2012, pp. 63-76.

12. Chotrov D., S. Maleshkov, Methods and Tools for Design and Implementation of an Affordable Mobile Virtual Reality System for Solving Engineering Problems, Proceedings of the Technical university of Sofia, ISSN 1311-0829, Volume 62, Issue 4, 2012, pp. 161-168.

13. Малешков С., Д. Чотров, А. Бъчваров, К. Камберов, Мултимодално представяне на резултати от FEM анализ в среда на виртуална реалност, International Scientific Conference FIT`2012, ISBN 978-954-438-854-6, 18-20 October 2012, TU-Sofia, Bulgaria, pp. 301-306.

14. Nachev I., S. Maleshkov, Android-based Control Interface Solution for Windows Applications, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, The 1st Virtual International Conference ARSA 2012, Published by Thomson ISBN 978-80-554-0606-0, 3-7 December 2012, pp. 2073-2077.

15. Daskalov V., T. Schuetzle, A. Sinigersky, S. Maleshkov, Analysis of advanced database techniques for organization and handling of large structural optimization results implementing HDF5, Computer and communications engineering, ISSN 1314-2291, Volume 6, Issue 2, 2012, pp. 42-46.

16. Maleshkov S., D. Chotrov, Post-processing of Engineering Analysis Results for Visualization in VR System, International Journal of Computer Science Issues, ISSN 1694-0784 Vol. 10, Issue 2, No 2, March 2013, pp. 258-263.

17. Maleshkov S., Virtual and Augmented Reality in Engineering Education. Proceedings of the 9th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, ISBN – 1313-8624, Fulda, 2013, pp. 64-69.

18. Maleshkov S., Conceptual Model of Virtual Reality System, Information, Communication and Control Systems and Technologies, ISSN 1314-7455, Year 2, No. 1/2013, pp. 50-53.

19. A. Tzokev, A. Bachvarov, S. Maleshkov. Optimization of HDF5 Performance for Virtual reality Objects Enhanced by Implicit Features, Published in the Proceedings of The Ninth International Conference on Systems, ICONS, IARIA, February 23 - 27, 2014 - Nice, France ISBN: 978-1-61208-319-3, 2014.

20. Камберов, К. Х., Тодоров, Г. Д., Малешков, С. Б., Романов Б.Г., Подходи за обратно интегриране на оптимизирани геометрични модели в процеса на развитие на продукта, Машиностроене и електротехника, брой 5, стр. стр. 14-19, 2014, България, София, ISSN 0025-45X.

21. Nachev, I., S. Maleshkov, Manipulation and presentation of object features in virtual reality environments through smart interaction device, International Journal of Computer Science Issues, ISSN 1694-0814, September 2015 Issue (Volume 12, Issue 5): Paper IJCSI-2015-12-5-10742.

22. Kerefeyn, S., S. Maleshkov, Manipulation of virtual objects through a LeapMotion optical sensor, International Journal of Computer Science Issues, ISSN 1694-0814, September 2015 Issue (Volume 12, Issue 5): Paper IJCSI-2015-12-5-10754.

23. Zlatka Uzunova, Dimo Chotrov, Stoyan Maleshkov, Virtual Reality System for Motion Capture Analysis and Visualization for Volk Dance Training. Proceedings of the 12th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 01-02 2016, Fulda, and July 03-04 2016, Nürnberg, Germany.

24. Бъчваров, А. Г., Малешков, С. Б., Чотров, Д. И., Мултимодално представяне на резултати от инженерни (CAE) анализи в среда на виртуална реалност, Сборник доклади на XIII Международен научен конгрес "Машини, технологии, материали 2016", 14-17.09.2016, Варна, България.

25. Dimo Chotrov, Angel Bachvarov, Stoyan Maleshkov, Automatic CAE Mesh and Analysis Results Export for Presentation in Virtual Reality Environments. International Journal of Engineering Research And Management (IJERM), ISSN: 2349- 2058, Volume-03, Issue-12, December 2016, pp. 51-55.

26. Bachvarov, A., Georgiev , St., Maleshkov, St., Configuring Customized Products in VR Using HDM, Industry 4.0, Vol. 2 (2017), Issue 6, pg(s) 261-264.

IV. Публикации в сборници с научно рецензиране на международни конференции

27. Chotrov, D., S. Maleshkov, A. Bachvarov, Interaktion in Systemen der virtuellen Realität durch Gesten, Wissenschaftliche Konferenz Technik und Wirtschaft in der globalen Krise, ISSN 1310-3946, 26-27 November 2009, Technische Universität – Sofia, pp. 113-120.

28. Andjelkovic, M., A. Bachvarov, S. Maleshkov, Affordable Tracking for Virtual Reality Environment, Wissenschaftliche Konferenz Technik und Wirtschaft in der globalen Krise, ISSN 1310-3946, 26-27 November 2009, Technische Universität – Sofia, pp. 144-155.

29. Todorova, V., S. Maleshkov, Visualization techniques for multidimensional data implemented as Web-services. Proceedings of the 5th International Scientific Conference Computer Science’2009, ISBN 978-954-438-855-9, Sofia, Bulgaria, November 5th-6th, 2009, pp. 117-122.

30. Bachvarov, A., S. Maleshkov, J Katicic, P. Stoyanova, Product Individualization by the Customer through Virtual Reality Integration. Proceedings of the 5-th International Conference on Mass Customization & Personalization MCPC 2009, ISSN 0782-1778, Helsinki, Finland, 4-8. October 2009, pp. 1-11. http://scg.mit.edu/images/MCPC2009_Proceedings/MCPC2009_Proceedings.pdf

31. Andjelkovic, M., S. Maleshkov, A. Bachvarov, Affordable Gesture Recognition with Wii Remote, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2010), ISSN 1314-1023, 16th - 17th September 2010, Bulgaria, pp.195-202.

32. Бъчваров, А., С. Малешков, Приложение на виртуалната реалност за решаване на инженерни задачи, XІХ ННТК с международно участие „АДП-2010”, ISSN 1310-3946, Созопол, юни 2010 г. стр. 550-555.

33. Chotrov D., S. Maleshkov, A. Bachvarov, Yordan Yordanov, Workflow for Automatic CAD-Object Presentation in Virtual Reality Environments. Wissenschaftliche Konferenz: „Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit”, ISSN 1310-3946, 24-25 Nov. 2011, Technische Universität – Sofia, pp. 181-186.

34. Milenkov N., S. Maleshkov, Augmented reality software system with Web and Android clients. Wissenschaftliche Konferenz: „Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit”, ISSN 1310-3946, 24-25 Nov. 2011, Technische Universität – Sofia, pp. 239-244.

35. Chotrov D., S. Maleshkov, A. Bachvarov, Augmented Reality Application for cooperative work based on visual markers, Reprints of the III-rd International Scientific Conference “e-GOVERNANCE”, ISBN 978—954-438-971-0, Sozopol, 19-22 June, 2011, pp. 132-137.

36. Chotrov D., S. Maleshkov, A. Bachvarov, Marker-based object alignment in virtual environments using bounding boxes. Wissenschaftliche Konferenz: „Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit”, ISSN 1310-3946, 24-25 Nov. 2011, Technische Universität – Sofia, pp. 175-180.

37. Maleshkov S., A. Bachvarov, J. Katicic, I. Babani, Virtual Reality Product Configuration Considering Implicit Properties, Wissenschaftliche Konferenz “Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit”, ISSN 1310-3946, 24-25 Nov. 2011, Technische Universität – Sofia, pp. 255-260.

38. Chotrov D., S. Maleshkov, A. Bachvarov, Configuration of Object Properties through Visual Markers in Augmented Environments. Wissenschaftliche Konferenz: „Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit”, ISSN 1310-3946, 24-25 Nov. 2011, Technische Universität – Sofia, pp. 167-173.

39. Yordanov, Y., S. Maleshkov, A. Bachvarov. Integration of Applications for Optimization of the Workflow in Immersive Virtual Reality Environments, Wissenschaftliche Konferenz “Wirtschaft und Technologie im Dienst der Gesellschaft”, ISSN 1310-3946, 21-22 Nov. 2013, Verlag der Technischen Universität – Sofia, pp. 234-241.

40. A. Tzokev, A. Bachvarov, S. Maleshkov. Analysis of the Influence of the Cache Parameters on the HDF5 I/O Performance for two Dimensional Datasets, Wissenschaftliche Konferenz “Wirtschaft und Technologie im Dienst der Gesellschaft”, ISSN 1310-3946, 21-22 Nov. 2013, Verlag der Technischen Universität – Sofia, pp. 139-153.

41. D. Chotrov, Zl. Uzunova, Y. Yordanov, St. Maleshkov, Mixed-Reality Spatial Configuration with a ZED Mini Stereoscopic Camera, reprints of the FDIBA Conference 2018: Technologies and Education for a Smart World, Sofia, 30.11.2018.

V. Учебници и учебни пособия

42. Малешков, С., В. Георгиев, Компютърна графика и фотореалистична визуализация, учебник, издателско на НБУ, ISBN: 978-954-535-808-7, 2014, – автор на глави 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 и 13.

43. К. Манев, И. Ланджев, С. Малешков и др. (общо 16 автори), Основи на информатиката, учебник, издателско на НБУ, ISBN: 978-954-535-983-5, 2017, – автор на главата "Компютърна графика" стр. 304 - 329.

Курсове от текущия семестър: