Електронен каталог

доц. д-р Йордан Дойков

доц. д-р Йордан Дойков
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:45-14:30 203 II Корпус
Вторник 16:15-17:30 203 II Корпус
Сряда 13:00-15:00 203 II Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Йордан Дойков е роден в София на 7 май 1963 г.

Завършва средното си образование със сребърна значка /медал/ през 1981 г. в 29 ЕСПУ „Георги Бакалов”, /физико-математическа паралелка/.

Бакалавър по военно дело и магистър по педагогика от Общовойсковия факултет на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново (1985); магистър по социология от СУ „Св. Климент Охридски” (1993); магистър по политология от НБУ – първенец на випуска по специалност – носител на значката на НБУ (1998); магистър по икономика /специалност „Финанси”/ от УНСС (2001).

Носител на Първа награда на XVI-я Национален студентски политически конкурс с тема: „Милитаризация на капиталистическата икономика и борбата против въоръжаването за предотвратяване на термоядрена война” (1984).

Служи в Българската армия и системата на Министерството на отбраната в периода 1981-2008 г. Има военно звание „подполковник“.

Защитава докторска дисертация в СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност в България 1947-2007. (Опитът при членството във Варшавския договор и при членството в НАТО)”и получава от ВАК ОНС „Доктор” по научна специалност 05.11.02. „Политология” (2009).

Член на преподавателския състав на фондация "Европартньори 2007" в периода 2004 -2009 г. и технически сътрудник в периода 2008 - 2009 г.

От летния семестър на учебната 2009/2010 г. е „Хоноруван асистент“ в катедра „Политология” на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС по учебните дисциплини „Методология и методики на политическия анализ” и „Политология”.

От 2013 г. е „Асистент“ в катедра „Комукации и сигурност“ във Факултета по информационни науки на УниБИТ и води дисциплините „Военни аспекти на националната сигурност“, „Граждански контрол върху системата нанационалната сигурност“ и „Социология на сигурността“.

Избран за „Доцент“ по сравнителна политология (05.11.02) в катедра „Политология, социология и културология“ на Философския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2014). В периода 2014 -2016 г. чете лекции по дисциплините „Теория на политиката“, „Теория на международните отношения“, „Теория на демокрацията“, „Теория на управлението“, „Политология“, „Социология“, „Политическа конфликтология“, „История на политическите идеи“, „Социология на читателите и четенето“, „Международни институции и организации“. Участва в акредитирането на специалност „Национална сигурност“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с академичните курсове „Водене на преговори в сферата на националната сигурност“ и „Стратегическо ръководство и лидерство в системата на националната сигурност“.

От 2014 г. едновременно е и „Доцент“ в катедра „Комуникации и информиране“ на Факултета по библиотекознание и културно наследство на УниБИТ. Чете лекции по дисциплините „Стратегическо мислене и организационно поведение“, „Информиране и модели и практики на управление“, „Механизми при вземане на политически решения“, „Представително управление“, „Публични политики“. От 2016 г. води и дисциплините „Политика и институции“, „Политическа психология“, „Психология на управлението“, „Политически аспекти на сигурността“, „Фирмено и корпоративно разузнаване“, „Управление на кризи“, „Защита на информацията в условия на кризи и конфликти“, „Основи на обществени политики и практики“, „Аспекти на хюман-дизайна в медийна информационна среда“, „Проекции на публичните политики в медийна информационна среда“.

От академичната 2021 – 2022 г. е „Хоноруван доцент“ в катедра „Сигурност и граничен контрол“ на факултет „Полиция“ в Академията на МВР, където чете лекции по „Политология“, „Основи на националната сигурност“, „Управление на системата за сигурност“, „Политика и публична власт“, „Национална сигурност“, „Граждански контрол над сектора за сигурност“.

От есенният семестър на академичната 2022-2023 г. е хоноруван доцент в департамент "Национална и международна сигурност" на НБУ. Чете курса "Равнища на сигурност. От 1 май 2023 г. е редовен доцент в департамента. Чете лекции по дисциплините "Равнища на сигурност", "Отбранителна сигурност", "Организация на международната сигурност", "Общество и сигурност", "Криза на ценностти и асиметрични заплахи", "Международни отношения и сигурност", "Основи на сигурността", "Геополитика и сигурност".

Автор е на монографиите:

- „Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност”, ИК „КОТА”, София, 2007, ISBN 978-954-305-227-1, 176 с., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13340, /книгата е част от фонда на Библиотеката на Конгреса на САЩ, Вашингтон, САЩ – Писмо изх. № 983/09.11.2007 г. на Директора на НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/,

- „България във Варшавския договор и в НАТО. (Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век)”, изд. „Парадигма”, София, 2010, ISBN 978-954-326-119-2, 388 с., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14180, /книгата е част от фондовете на Библиотеката на Конгреса на САЩ, Вашингтон, САЩ, на Университетската библиотека – Сиатъл, САЩ на Народната библиотека – Прага, Чехия, на Народната библиотека – Варшава, Полша, на Руската държавна библиотека - Москва, Русия – Писмо изх. № 557/20.09.2010 г. на Директора на НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/ и

- „Методологическо конструиране в социалния анализ, том 1. За познанието, опита и практиката“, изд. „Парадигма”, София, 2019, ISBN 978-954-326-412-4, 308 с., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13737, /книгата е част от фонда на Библиотеката на Конгреса на САЩ, Вашингтон, САЩ – Писмо изх. № КФ-05-428/19.08.2020 г. на Директора на НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/,

- "Войната, военното дело и армията, том 1. Социологически и политологически подходи към тяхното концептуализиране, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-519-0, 336 с., /книгата е част от фонда на Института за научна информация по обществени науки на АН на РФ, Москва, Русия – Писмо изх. № КФ-05-79/16.02.2024 г. на Директора на НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/,

както на над 100 публикации – монографии, студия, методически пособия, статия, доклади, анализи и др. Има участие в един международен и няколко университетски проекти.

Член е на Българската асоциация по политически науки (2004) и на Българската социологическа асоциация (2005).


Публикации:


Книги /монографии/ - 4

ДОЙКОВ Йордан. 2023. Войната, военното дело и армията, (Социалнонаучни подходи към тяхното концептуализиране), том 1. Социологически и политологически подходи, Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-519-0, 336 с.

ДОЙКОВ Йордан. 2019. Методологическо конструиране в социалния анализ, том 1. За познанието, опита и практиката, Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-412-4, 308 с. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13737

ДОЙКОВ Йордан. 2010. България във Варшавския договор и в НАТО. (Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век). Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-119-2, 388 с. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14180

ДОЙКОВ Йордан. 2007. Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност. ИК „КОТА”, София, ISBN 978-954-305-227-1, 176 с. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13340

Студии -1

ДОЙКОВ Йордан. 2018. За и против моделите за икономически растеж, в: Илиева И, проф. д-р, доц. д.ю.н. А. Анастасов, доц. д-р Т. Кобуров, (ред. съв.). Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. Емил Константинов, изд. на ИДП – БАН, София, 2018, ISBN 978-954-9583-36-6, с. 127-170. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13739

Автореферати - 1

ДОЙКОВ Йордан., автор. 2008. Политическото рещение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност в България 1947-2007 (Опитът при членството във Варшавския договор и при членството в НАТО), София, 22.10.2008, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17661, 16 с.

Методически пособия и учебни помагала – 37 +1

Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2022. Комуникации и политики, т. 6, АИ "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-562-9, 238 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. За феноменологичната социологическа парадигма на познанието и понятията социологическо обяснение, разбиране и изначално социално, с. 75-83. DOI: 10.13140/RG.2.2.18161.97120

Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2021. Комуникации и политики, т. 5, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-505-6, 180 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Към обяснението на обществото като субективна реалност: познавателни конституенти на първичния и вторичния социализационни процеси в интернализацията на реалността (По концептуализацията на Питър Бъргър и Томас Лукман), с. 57-70.

Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2020. Комуникации и политики, т. 4, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-440-0, 233 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Субективноидеалистическият методологически подход към конструиране на познанието (По концептуалното схващане на Имануел Кант), с. 117-126. DOI:10.13140/RG.2.2.26494.31043;Handle:http://hdl.handle.net/20.500.12641/16651; - ДОЙКОВ Й., автор. Източници на институционализацията (По концептуалното схващане на Питър Бъргър и Томас Лукман), с. 99-116. DOI: 10.13140/RG.2.2.34882.91849;Handle:http://hdl.handle.net/20.500.12641/16650

Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2019. Комуникации и политики, т. 3, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-391-5, 168 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Понятията образование и sensus communis в херменевтическия познавателен инструментариум, с. 94-104. – DOI 10.13140/RG.2.2.33349.06882

Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2018. Комуникации и политики, т. 2, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-390-8, 212 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Методологически основания на Хайдегер за определяне същността на онтологичното познание, с. 26-36. – DOI 10.13140/RG.2.2.19927.29601

ДОЙКОВ Йордан. 2018. Защита на информацията в условия на кризи и конфликти, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-356-1, 249 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.29495.88489

ДОЙКОВ Йордан. 2018. Управление на кризи, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-357-8, 235 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.34535.91042

ДОЙКОВ Йордан. 2018. Политика и институции, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-358-5, 273 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.32858.18885

ДОЙКОВ Йордан. 2018. Политическа психология, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-359-2, 214 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.19436.41602

ДОЙКОВ Йордан. 2018. Психология на управлението, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-360-8, 209 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.26147.30247

ДОЙКОВ Йордан. 2018. Политически аспекти на сигурността, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-361-5, 402 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.12725.52967

Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2018. Комуникации и политики, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-304-5 (Print), ISBN 978-619-185-304-2 (Online), 340 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Български опити в институционалната координация по отбраната и сигурността, с. 80-104; - ДОЙКОВ Й., автор. Социална ситуация и механизми на социално конструиране, с. 154-170.

ДОЙКОВ Йордан. 2017. Фирмено и корпоративно разузнаване, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-270-3, 360 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.29325.95209

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Социология - I част, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-218-5, 215 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.15017.80482

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Социология - II част, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-223-9, 186 е-с., /CD формат, методическо пособие/. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13759

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Водене на преговори в сферата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-228-4, 328 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.17534.38726

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Международни институции и организации, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-216-1, 283 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.15856.66568

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на международните отношения, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-225-3, 212 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.23406.41286

ДОЙКОВ Йордан. 2016. История на политическите идеи - I част /Античност, Средновековие, Ренесанс и Просвещение/, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-215-4, 243 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.34311.60323

ДОЙКОВ Йордан. 2016. История на политическите идеи - II част /Модерност и Постмодерност/, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-221-5, 201 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.25922.99521

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Политология, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-222-2, 492 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.22567.55202

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Политическа конфликтология, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-217-8, 203 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.25084.13445

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Стратегическо ръководство и лидерство в системата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-227-7, 305 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.28439.57765

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Социология на читателите и четенето, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-224-6, 213 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.21728.69128

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на демокрацията /по Джовани Сартори/, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-219-2, 392 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.33472.74240

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на политиката, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-226-0, 356 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.10023.96168

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на управлението, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-220-8, 280 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.30117.29922

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Стратегическо мислене и организационно поведение, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-173-7, 189 е-с., /CD формат, методическо пособие/. - DOI 10.13140/RG.2.2.10862.82243

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Информиране и модели и практики на управление, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-175-1, 239 е-с., /CD формат, методическо пособие/.- DOI 10.13140/RG.2.2.13379.40487

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Механизми при вземане на политически решения, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-172-0, 166 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.26801.17768

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Представително управление, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-171-3, 363 е-с., /CD формат, методическо пособие/.- DOI 10.13140/RG.2.2.18412.56964

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Публични политики, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-174-4, 152 е-с., /CD формат, методическо пособие/.- DOI 10.13140/RG.2.2.11701.68327

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Социология на сигурността, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-176-8, 275 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.17573.70880

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Граждански контрол върху системата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-177-5, 246 е-с., /CD формат, методическо пособие/.- DOI 10.13140/RG.2.2.30156.62085

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Военни аспекти на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-178-2, 328 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.16734.84805

ДОЙКОВ Йордан. 2012. Полета на политологията, фондация "Европартньори 2007", София, ISBN 978-954-91557-9-2, 492 е-с., /CD формат, методическо пособие/.- DOI 10.13140/RG.2.2.16276.09609

ДОЙКОВ Йордан. 2012. Към методологиите и методиките на политическия анализ, фондация "Европартньори 2007", София, ISBN 978-954-91557-8-5, 391 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.28020.14720

ДОЙКОВ Йордан, майор. 1999. съставител. Промененият Атлантически съюз, №2, София, Военно издателство ЕООД, ISBN 978-954-509-425-5, 28 с., (Учебно помагало). Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14181

Организация на форуми - 2

ДОЙКОВ Йордан. Съорганизатор, - Международна он лайн конференция „Войната и мира в 21 век“, катедра „Политология“ на СУ и Катедрата по международни отношения на Университета Есенов в Казахстан.

ДОЙКОВ Йордан. Съорганизатор, - Първа национална конференция „Хибридните войни – импликации за България“, ноември, 2019, СУ „Свети Климент Охридски“.

Проекти - 6

ДОЙКОВ Йордан. Проект „Затворена безжична мрежа в зала 115 II – корпус“, Фонд „Учебни програми“ на НБУ – МП „Киберсигурност“, (ръков. доц. д-р Й. Дойков) .

ДОЙКОВ Йордан. Проект 2019-2-BG01-KA347-062709 Фактите, моля! Борба против фалшивите новини- национални и европейски политики, насочени към младежта, изпълняван от Фондация Европартньори 2007 и РУО Бургас, (ръков. проф. д.п.н. Т. Дронзина) .

ДОЙКОВ Йордан. 2019. Научноизследователски проект към УниБИТ по Договор № НИП – 2019-09 от 03.2019 г. по Наредба № 3 на МОН на тема: „Стресът на работното място – предпоставки, последствия и стратегии за управление“, (ръков. доц. д-р М. Гарванова), Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13894

ДОЙКОВ Йордан. 2018. Научноизследователски проект към УниБИТ по Договор № НИП – 2018-09 от 06.03.2018 г. по Наредба № 3 на МОН на тема: „Интернет зависимост при българските студенти“, (ръков. доц. д-р М. Гарванова), Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13893

ДОЙКОВ Йордан. 2017. Научноизследователски проект към УниБИТ по Договор № НИП-2017-02 от 04.03.2017 г. по Наредба № 3 на МОН на тема: “Изследване на ценностните измерения на съвременния български културен модел в кроскултурна перспектива”, (ръков. доц. д-р М. Гарванова), Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13892

DOYKOV Jordan. 2009. Hidalgo D. C. (ed.). Studying and Preventing of the Radicalization of Islam: What school communities can do? Comparative analysis of cases of Bulgaria, Rumania, Spain, Morocco. The Bulgarian case, from International Conference in Sofia, 17-18 September 2008, under of the same name International Project, funded by the European Program for the Prevention and Response to violent Radicalization, (project man. Assoc. Prof. PhD T. Dronzina) – 2009 – in http://www.projectjls2007rad015.org/pages/conferencia_sofia/ponencias, pp. 19, and in CD format, Grenada, Spain, ISBN 978-84-338-4987-8, 9 pp., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13881

Рецензии и отзиви - 5

ДОЙКОВ Йордан. 2020. за Блъскова Д. Библиотеката и нейният обществен образ, Авангард Прима, София, ISBN 978-619-239-378-6, в Предисловие, с. 16. – DOI 10.13140/RG.2.2.25697.63846

ДОЙКОВ Йордан. 2018. за Кобуров Т. Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността – монография с принос в политологическата литература, е-сп. „Международна политика”, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, год. XIV, бр. 1-2, ISSN 2367-5373, 2018, с. 208-209, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13898.

ДОЙКОВ Йордан. 2016. за Георгиев Б. Геополитическият императив, Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-293-9, на задна корица. – DOI 10.13140/RG.2.2.34086.24649

ДОЙКОВ Йордан. 2015. за Георгиев Б. Растеж накъде? (Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж), сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2015, год.V, бр.1, с. 91-93. – DOI 10.13140/RG.2.2.12275.86564

ДОЙКОВ Йордан. 2014. за Георгиев Б. Растеж накъде? (Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж), Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-240-3, на задна корица, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13899

Статии и доклади – 48+3

ДОЙКОВ Йордан. 2024. Триномът време-пространство-действие е осевото значение на бинома политика-война в Сборник от международна научна конференция „Икономика, управление, сигурност“, НБУ – София, 18-19.04.2024 г., изд. …, ISSN …, 9 с. /под печат/

ДОЙКОВ Йордан. 2024. Политологическо обяснение на военното дело в Сборник от международна научна конференция „Икономика, управление, сигурност“, НБУ – София, 18-19.04.2024 г., изд. …, ISSN …, 9 с. /под печат/

ДОЙКОВ Йордан. 2023. Относно политическата обусловеност на войната, в Сборник от юбилейна международна научна конференция „Рискове пред етнорелигиозния мир в контекста на националната и международна сигурност (в Югоизточна и Централна Европа)“, ВУСИ – Пловдив, 3-4.11.2023 г., ИК ВУСИ, ISBN (Print) 978-619-7343-94-6, ISBN (ePub) 978-619-7343-96-0, ISBN (pdf) 978-619-7343-95-3, с. 81-88.

ДОЙКОВ Йордан. 2023. Шелеровото схващане за самопознанието и идеиращата способност на човека, Научни трудове на УниБИТ, т. 20, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, с. 89-95.

ДОЙКОВ Йордан. 2023. Въведение в социологическото обяснение на войната, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Девета Международна Кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“, София, 2 юни 2023 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, 10 с. 424-431.

ДОЙКОВ Йордан. 2023. Относно (частно)научни подходи към концептуализирането на войната, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Девета Международна Кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“, София, 2 юни 2023 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 413-423.

ДОЙКОВ Йордан. 2022. Познавателни конституенти на трансформацията на субективната реалност, Научни трудове на УниБИТ, т. 19, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, с.98-103.

ДОЙКОВ Йордан. 2022. Метафизическо стереотипизиране на знанието и неговите феноменологически съотнасяния и социологически проекции в схващанията на Макс Шелер, Девета Научна конференция „Хармония в различията“, съст. Назърска, Ж., С. Шапкалова. Сборник с доклади, Т. 9., София, 09.12.2022, ISSN 2367-7899, АИ „За буквите – О писменехь“, с. 584–597.

ДОЙКОВ Йордан. 2022. Понятията тълкуващо разбиране и разбиращо обяснение във феноменологичния социологически анализ, сб. „Проблеми на обществената комуникация” – Осма международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“, София, 3 юни 2022 г., АИ „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 129-137.

ДОЙКОВ Йордан. 2021. Индивид – институционални функционери: феноменологично познавателно разбиране на вторичната социализация (по Бъргър и Лукман), Осма Научна конференция с международно участие „Хармония в различията“, съст. Назърска, Ж., С. Шапкалова. Сборник с доклади, Т. 8., София, 10.12.2021, ISSN 2367-7899, За буквите – О писменехь, с. 521–528.

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Интерпретацията на Бъргър и Лукман на социалното взаимодействие във всекидневието, Седма Научна конференция с международно участие „Хармония в различията“, съст. Назърска, Ж., С. Шапкалова. Сборник с доклади, Т. 8., София, 10.12.2020, ISSN 2367-7899, За буквите – О писменехь, с. 499–508.

ДОЙКОВ Йордан. 2021. Организационният подход на Бъргър и Лукман за поддържане на символния универсум, сб. „Проблеми на обществената комуникация” – Седма международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“, София, 4 юни 2021 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 73-83.

ДОЙКОВ Йордан. 2021. Бъргър и Лукман за субективното поддържане на реалността, Сборник с научни доклади от XIX национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, София, 1 ноември 2021 г., АИ "За буквите – О писменехь", София, ISSN 2683-0094, с. 101-111, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17893

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Познавателни проблематизации при институционалната сегментация (По концептуалното схващане на Питър Бъргър и Томас Лукман), сб. „Новите реалности и политическата наука” - Юбилейна международна научна конференция, УНСС - София, 30 октомври 2020 г., Издателски комплекс - УНСС, ISBN 978-619-232-564-0, с. 368-374

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Роли и граници на институционализацията, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Шеста Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация София, 28-30 октомври 2020 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 105-111. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17003

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Интерсубективната седиментация като познавателен инструментариум, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Шеста Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация София, 28-30 октомври 2020 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 98-104. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17002

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Интерпретацията на Бъргър и Лукман на социалното взаимодействие във всекидневния живот, Седма Национална научна конференция „Хармония в различията“, съст. Назърска, Ж., С. Шапкалова. Сборник с доклади, Т. 7., София, 10.12.2020, ISSN 2367-7899, За буквите – О писменехь, с. 499–508.

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Интерпретацията на Бъргър и Лукман за ролята на езика и знанието във всекидневния живот, Сборник на XVIII Научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, посветена на 70-та годишнина на УниБИТ, 01-02.11.2020 г., изд. „За буквите – О писменехь“, ISSN 2683-0094, София, с. 149-157. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13859

DOYKOV Yordan. 2020. Methodological cognitive potential of the face-to-face situation in Berger and Luckmann’s concept. The role of typification mechanism. Доклады Казахской академии образования №4/2020, ISSN 2305-7831, с. 251-259. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13992

DOYKOV Yordan. 2020. Gadamer’s understanding of the hermeneutic circle - methodological problems of knowledge. Доклады Казахской академии образования №3/2020, ISSN 2305-7831, с. 210-219. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13991

DOYKOV Yordan. 2020. Russell’s description of experience. Доклады Казахской академии образования №2/2020, ISSN 2305-7831, с. 247-256. Handle:

http://hdl.handle.net/20.500.12641/13971

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Въведение във феноменологичното основополагане на Бъргър и Лукман за реалността и знанието, Научни трудове на УниБИТ, т. 18, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17648, с. 158-163.

ДОЙКОВ Йордан. 2019. Реалността като познавателна детерминация на съзнанието във феноменологичното разбиране на Бъргър и Лукман, Научни трудове на УниБИТ, т. 17, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17646, с. 227-233.

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Концептуальная схема диалектико-материалистической концепции познания, BULLETIN of Karaganda university. History. Philosophy Series, № 2(102)/2021, издательство КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан, ISSN 2518-7236 (Print), ISSN 2663-5100 (Online), с. 154-157. DOI 10.31489/2021HPh/154-157

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Общая концептуальная основа понимания знаний Гегелем, BULLETIN of Karaganda university. History. Philosophy Series, № 2(98)/2020, издательство КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан, ISSN 2518-7236 (Print), ISSN 2663-5100 (Online), с. 157-161. – DOI 10.31489/2020HPh2/157-161 /?!/ Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13970

ДОЙКОВ Йордан. 2020. О некоторых основных структурных компонентов кантовского понимание о природе научного знания, н.ж. „Вестник Карагандинского университета“, серия История. Философия, № 2 (98) 2020 /?/, издательство КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан, 2020, ISSN 2518-7236 (Print). ISSN 2663-5100 (Online), 15 с. /под печат/

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Размышления о знаниях, BULLETIN of Karaganda university. History. Philosophy Series, № 3(99)/2020, издательство КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан, ISSN 2518-7236 (Print), ISSN 2663-5100 (Online), с. 219-224. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13989

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Възпитателните фактори в Българската армия през XX век – гарант за националната сигурност, сп. „Национална сигурност“, год. II, бр. 5, 2020, Виктори ИЗДАТ, София, ISSN: 2682-941X онлайн & ISSN: 2682-9983 принт, с. 39-47. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13988

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Предизвикателства пред интеграцията на България в евроатлантическите структури /Военнополитически аспекти и динамика на армейското обществено мнение в периода 2000-2004 г./, сп. „Национална сигурност“, год. II, бр. 3, 2020, Виктори ИЗДАТ, София, ISSN: 2682-941X онлайн & ISSN: 2682-9983 принт,, с. 39-44. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13966

ДОЙКОВ Йордан. 2020. Влияние на науката и културата върху военното дело и армията, в Сборник: „Поуките от историята за ефективността на политиката“, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев, София, 2020, Издателски комплекс - УНСС, ISSN 978-619-232-314-1, с. 529-538. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13968

DOYKOV Yordan. 2020. The Security councils. The Bulgarian attempt, в Сборник: „Поуките от историята за ефективността на политиката“, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев, София, 2020, Издателски комплекс - УНСС, ISSN 978-619-232-314-1, с. 270-286. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13969

DOYKOV Yordan. 2019. The (national) security council – differentia specifica of “the competent and responsible circle” in the state, in Proceedings “Knowledge Society and 21st Century Humanism” of the 17th International Scientific Conference, ULSIT, Sofia, 1st November 2019, APH “Za Bukvite – O Pismeneh”, ISSN 2683-0094, pp. 660-672. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13857

ДОЙКОВ Йордан. 2019. За познанието, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Пета Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация, София, 4-5 юни 2019 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 156-165. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13856

ДОЙКОВ Йордан. 2019. Гадамер за херменевтичния кръг и херменевтичното познание, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Пета Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация София, 4-5 юни 2019 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 121-131. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13855

ДОЙКОВ Йордан. 2017. Екзистенциалистката парадигмата за познанието: методологическите конституенти на Бъдене-ето-на (Dasein), Научни трудове на УниБИТ, т. 14/2016, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, с. 110-119. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13963

ДОЙКОВ Йордан. 2018. За опита в аналитичната концепция на познанието на Бъртранд Ръсел, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Четвърта Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация, Благоевград, 12-13 юни 2018 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 121-133. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13854

ДОЙКОВ Йордан. 2019. Междуетническите отношения в България и в Българската армия в годините на прехода (1989-2004), Шеста Национална научна конференция „Хармония в различията“, УниБИТ, София, 10.12.2019, Сборник с доклади, ISSN 2367-7899, с. 335-344. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13858

ДОЙКОВ Йордан. 2018. (Диалектико)материалистическата парадигма за познанието, Сборник на XV Национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ на УниБИТ и НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ 01.11.2017 г., изд. „За буквите – О писменехь“, ISSN 1314-7099, София, с. 193-206. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13964

ДОЙКОВ Йордан, Белла ТЕТЕВЕНСКА. 2017. Интереси и корупция, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Трета Международна Кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, Ниш, Сърбия, 23-25 юни 2017 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 244-261. Handle:

http://hdl.handle.net/20.500.12641/13852

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Власт и общество: изменения в комуникациите чрез партиите, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Втора Международна Кръгла маса „Проблеми и деструкции при обществената комуникация”, Златни пясъци - Варна, 14-16 юни 2016 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 137-149. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13850

ДОЙКОВ Йордан. 2016. Български търсения на институционални решения по сигурността в началните години на прехода (1989-1991 г.), Тематичен сборник с научни изследвания: „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите”, том 3, изд. „ИВИС”, Велико Търново, ISBN 978-619-205-023-8, с. 230-243. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13962

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Композиране и влияния на международните фактори в процеса на присъединяване на България към военнополитически съюзи през втората половина на XX–ти и началото на XXI-ви век, /сравнителни аспекти/, в Илиева И, проф. д-р, доц. д-р Т. Кобуров, (съст.). Научни трудове на ИДП – БАН, том XI, ISSN 1314-6459, с. 91-104. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13961

ДОЙКОВ Йордан. 2015. За познанието, опита и практиката. Кантианското обобщение в идеализма, сайт на фондация „Европартньори 2007“, 17 с. – http://www.europarthers2007.org/???

ДОЙКОВ Йордан. 2013. Понятията за война, военно дело и армия, сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2013, год. III, бр. 4, с. 94-105. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13959

ДОЙКОВ Йордан. 2011. Геополитическа ситуация и политическите институции на българската държава при присъединяването й към НАТО, сп. "Международни отношения", година XL, бр. 5-6, 2011, УИ "Стопанство", София, ISSN 0324-1092, с. 157-168. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13958

ДОЙКОВ Йордан. 2011. Геополитическа ситуация и политическите институции на българската държава при присъединяването й към Варшавския договор, сп. "Международни отношения", година XL, бр. 2-3, 2011, УИ "Стопанство", София, ISSN 0324-1092, с. 139-152. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13955

ДОЙКОВ Йордан. 2011. Институционални решения по сигурността (Съветът по национална сигурност: необходимост и политики), сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2011, год. I, бр. 4, с. 54-67. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13956

ДОЙКОВ Йордан. 2010. Към анализа на институциите, в Сборник на Юбилейна международна научна конференция по повод 20 години от създаването на катедра „Политология“ в УНСС: „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи”, УИ „Стопанство”, София, 5-6 ноември 2010, ISBN 978-954-644-214-7, с. 133-144. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13848

ДОЙКОВ Йордан. 2009. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност (1947-1971 г.) и членството на България в Организацията на Варшавския договор, стр. 76-86 в Сборник на Международна научна конференция „100 години независима България: стълбовете на държавността” на Центъра за военна история и поуки от практиката, факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г.С. Раковски”, 14-15 октомври 2008, София, Военно издателство, ISBN 978-954-509-425-5, с. 76-86. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13846

ДОЙКОВ Йордан. 2007. Развитие на военното дело и борбата с тероризма. В -www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/terror_dokladi.pdf и на CD формат - Интердисциплинарна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, Департамент „Масови комуникации”, ЦЕМ, НБУ, 19 ноември 2007, София, ISBN 978-954-535-494-6, 122-128 с. URL: www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/terror_dokladi.pdf

ДОЙКОВ Йордан. 2005. Войната срещу тероризма в българския преса, в: Публичност и тероризъм: комуникационни и поведенчески модели (сборник статии), под състав. Денчев С., И. Петева, изд. „За буквите – О писменехъ”, ISBN 954-8887-07-Х и УИ „Св. Климент Охридски”, ISBN 954-07-2170-9, София, с. 105-116. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13929

ДОЙКОВ Йордан. 2005. Общоевропейската отбранителна политика в сп. “Един завет”, бр. 3 (52), год. XIV, ISSN 0861-8151, с. 41-43. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13927

DOYKOV Yordan. 2004. The Bulgarian Army – from the Warsaw Pact to NATO (Some problems of the military reform) – in revista electronica Papeles del Este: Transiciones poscomunistas, ISSN 1576-6500, №8/2004, Universidad Complutense Madrid, (www.ucm.es/bucm/cee/papeles), 25 pp. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13926

Анализи - 6

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Отношение на финансови експерти към критиките на Доклада на ЕК за включване в задълбочени прегледи за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси – март 2015 г., 20 с., сп. B2B Magazine, ISSN: 1314-3638 - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA – 22.07.2015 г. – DOI 10.13140/RG.2.2.17599.92329

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Обществени нагласи към избора на управител на БНБ – април 2015 г., 12 с., сп. B2B Magazine, ISSN: 1314-3638 - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0 – 22.07.2015 г. – DOI 10.13140/RG.2.2.12566.75842

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Мнение на експертен състав към избора на управител на БНБ – май-юни 2015 г., 11 с. – в http://www.europarthers2007.org/ – DOI 10.13140/RG.2.2.25569.10080

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Фокус-групи сред представители на бизнессреди и финансови експерти към избора на управител на БНБ – юни 2015 г., 10 с., сп. B2B Magazine, ISSN: 1314-3638 - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7 – 22.07.2015 г. – DOI 10.13140/RG.2.2.27246.82249

ДОЙКОВ Йордан. 2004. Военен телевизионен канал – някои проблеми на зрителския интерес във в. “Българска армия”, № 15914 (10.08.2004 г.), ISSN 08614407, с. 10 – 11; www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13925

ДОЙКОВ Йордан, Георги ГРОЗДЕВ, Теодора ГРОЗДАНОВА. 2004. Професионалната реализация на командния състав на Българската армия в условията на социална трансформация във в. “Българска армия”, № 15844 (03.05.2004 г.), ISSN 08614407, с. 10; www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll Handle:

http://hdl.handle.net/20.500.12641/13924

Редакторство - 1

ДОЙКОВ Йордан, майор. 1999. редактор. Списание „Политика за сигурност“ (Информационен бюлетин на Министерството на отбраната), бр. 3, София, Военно издателство ЕООД, ISBN 978-954-509-425-561 с., (Учебно помагало в помощ на занятията по Вътрешна информация в Българската армия).

Курсове от текущия семестър: