Електронен каталог

проф. д-р Христо Георгиев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
8110642
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Звание, Име, Фамилия проф.д-р Христо Георгиев

Телефон служебен 028110642

Факс Служебен 02/8110272

E-mail hgeorgiev@nbu.bg

Семейно положение Женен с три деца

Националност българин

ТРУДОВ СТАЖ

2009 г.

2005-2009

2006-2008

2004-2006 г.

От 2003 г.и досега

1997 -2005 г.

1997-2001 г.

1996 -2001г.

1991-1996 г.

От 1991 г. и досега

1976-1991 г. Главен експертен сътрудник към Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

Експерт към Комисията по жалби и петиции на гражданите към 40 Народно събрание.

Член на национална експертна група към МС за изработване на Стратегия за национална сигурност

Декан на Бакалавърски факултет ,НБУ

Директор на Центъра за изучаване на рисковете и сигурността, НБУ

Експерт към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 38 и 39 Народно събрание.

Председател на комисията по помилванията в Администрацията на Президента на републиката.

Pедовен доцент в УНСС – катедра “Национална и регионална сигурност”

Главен експерт и ръководител направление в Министерство на отбраната- Център за подготовка на ръководни кадри по националната сигурност и отбраната.

Хоноруван и щатен преподавател в НБУ.

Научен сътрудник и старши научен сътрудник в Института за международни отношения и външна политика, БАН

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1991-2009

1996 г.

1992

1977 г.

1971 г. Специализации по проблемите на управление на сигурността в Германия, Холандия, Гърция , Италия , Унгария и др./1990-2009 /

Доцент по организация и управление извън сферата на материалното производство в УНСС. Научна специалност: 05. 02. 24. Управление извън сферата на материалното производство.

Доцент по политически науки. Избран от Специализирания научен съвет по политически науки към Президиума на ВАК. Научна специалност: 05.11.02. Политология.

Доктор по право. Научна специалност: 05.05.15. Международно право и международни отношения

1971 г. Висше юридическо образование- СУ»Кл.Охридски»

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски език

Френски език

Руски език Отлично

Добро

Отлично

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Работа с екипи от МВР, МО, МДПБА, МОН, Академия на МВР, Военна академия и др.;

Активно участие в управлението на Нов български университет. Ръководител и участник в национални и международни проекти.

Преподавателска дейност по проблемите на сигурността , кризисен мениджмънт, държавно и местно управление.

Основни лекционни курсове:

1. Обща теория на сигурността.

2. Институционални и правни основи на политиката на сигурност на Република България.

3. Европейска сигурност и интеграция

4. Политики и институции на сигурност в европейското пространство

5. Политики и институции на сигурност в Югоизточна Европа

6. Дипломатическо и консулско право

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за координация, управление и адмистриране.

Умения за разработване и реализация на международни и национални проекти по широк кръг от проблеми на сигурността на обществото,държавата и личността.

Научни изследвания и обучение на студенти по проблематиката на сигурността .

Умения и опит в организацията и провеждането на семинари и конференции, , работа с екипи от науката и практиката..

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

Работа с Windows, MS Office , Internet, Corel Draw, Page Maker и др.

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

І. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Субекти на международните отношения – понятие и видове /защитена в Специализирания научен съвет по право – 1977 г.

ІІ. МОНОГРАФИИ, СТУДИИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

1. Монографии

1. Проблеми на разоръжаването. С.,1985. Наука и изкуство /съавтор/

2. Международна закрила на правата на човека. С.,1985. Наука и изкуство. /съавтор/

3. Екологическата сигурност в международните отношения.С.1990.Изд. на БАН/съавтор/

4. Обективните и субективни фактори в съвременните международни отношения /проблеми на теорията/. С.,1990. Изд. на БАН /хабилитационен труд/

5. Alternative Security Models of Republic of Bulgaria and the Change of Concept for Defense Sufficiency. Изследователски проект по стипендия на НАТО. Публикуван в електронен вариант в страницата на НАТО. 1999г.

2. Изследователски студии и статии

1. Резултатите от Виенските преговори за съкращаване на въоръженията и въоръжените сили в Европа и националната сигурност на Република България. С.,1991 г. Изд. на БАН.

2. България след Варшавския договор. С.,1991 г. Изд. на БАН.

3. Неутрална България: за и против. С.,1992 г. Изд. на БАН /съавтор/.

4. Малцинствата и правото на майчин език.С.,1992. Изд. на БАН.

5. Инициативата “Партньорство за мир в политиката на сигурност на Република България. В сб. “Политика на сигурност и отбрана на Република България”. Изд. “Стопанство” С.,1995 г.

6. Моделът на политическа и военна сигурност в проекта за концепция за национална сигурност. В сб. “Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране. Изд. “Стопанство”. С.,1997 г.

7. Общата външна политика в областта на външните отношения и сигурността. В сб. “Общата европейска отбрана – икономически аспекти”. Изд. “Стопанство”.С.,1998 г.

8. Принципът на разделение на властите в институционната система за национална сигурност. В сб. “За модерна институциализация на службите за сигурност. Издание на ВИПОНД-МВР и Института за политически и правни изследвания. С.,1999 г.

9. Правни проблеми на усъвършенстване на института на помилването. В сб. “Наказателната реформа:нови подходи през новия век”. Изд. на Института за политически правни изследвания и фондация “Ханс Зайдел”. С.,1999 г.

10. The Bulgarian Way to NATO: Historical Background and Lessons. In: Transformation and Integration – Political and Economic Aspects of NATO Enlargement. The Bulgarian Approach. University Publishing House Stopanstvo, 2000.

11. Състояние на образованието по проблемите на сигурността в гражданските университети. В: “Съвременни стандарти във военното образование”. Международна конференция. Изд. на ВА “Г. С. Раковски”С.,2004 г.

12. Специалните служби на комунистическите режими – рисков фактор за сигурността на държавите от Югоизточна Европа. Научен доклад на международна конвференция , организирана от сдружение “Евроинтеграция”. С., 2004 г.

13. Принципи на изграждане и функциониране на специалните служби.Особености на гражданския контрол. Научен доклад на международна конференция , организирана от Балаканския форум по сигурност. . С.,2004 г. Публикувана в: “Разширяването на НАТО – повишаване на сигурността и защита на личността” С.2004 г.

14. Необходима е цялостна реформа на образованието по проблемите на сигурността. Научен доклад на международна конференция , организирана от Балкански форум по сигурността. . Публикувана в: “Образование , отбрана , сигурност”С.,2004 г. :

15. Рисковете на сигурността на балканския регион. В сб. ”Югоизточна Европа: политики и институции на сигурност.Научен доклад на конференция , организирана от института за политически и правни изследвания и фондация “Ханс Зайдел”.С., 2004 г

16. Законодателно проучване “Икономически аспекти на изграждането на американски военни бази в България. Съавтор , научно ръководство, редакция . Публикувано в страницата на Народното събрание. С.,2005 г.

17. “Взаимодействие на президентската институция с разделените власти при осъществяване на националната политика на сигурност”. В сб. “САЩ, НАТО , ЕС. Трансформация на системите за сигурност”/под печат/.

18. “Военните ни – граждани в униформа или затворена общност”. В. “Монитор”, 21 .02.2007 г.

19. “Не тройна , а четворна коалиция държи спецслужбите”. В.”Монитор”, 24.01. 2007 г.

20. В България никой не изследва етническите конфликти” в. “Контрасти” , 5-11 август 2005 г.

21. “Нужен ни е закон за династията” в. “Труд” 10.11.2003 г.

22. “Законът за МВР- добре препечатано старо” в. Политика, 8-14 октомври 2005 г.

23. “Професионалната армия – мит и реалност” в. “Пари”, 13 01.2004 г.

24. “Вождизмът е погубил не една партия”. В. Пари 1 16 февруари 2004.

25.В България никой не изследва етническите конфликти”, в. “Контрасти”, 5-11 август 2005 г.

26. “Военните ни – граждани в униформа или затворена общност”. В. “Монитор”, 21.02.2007 г.

27. “Не тройна, а четворна коалиция държи спецслужбите”. В. “Монитор”, 24.01.2007 г.

28. Законодателно проучване “Икономически аспекти на изграждането на американски военни бази в България. Съавтор, научно ръководство, редакция. Публикувано в страницата на Народното събрание. С., 2005 г.

ІІІ. Изследователски проекти.

1. Georgiev H , Ratchev V. Security Model of Republic of Bulgaria. Conceptual, Foreign Political and Military Dimensions. Progect of Center for European Security Studies, University of Groningen, the Netherlands, 1995 .

2. Овладяване на социални умения и активно поведение на трудовия пазар. Развиваща програма за общественно въздействие. Изследователски проект по поръчка на Министерство на правосъдието.С., 2007 г. Изд. на НБУ.

ІV. Членство в професионални организации:

Член и съосновател на Атлантическия клуб, Дружеството за ООН в България и др.


Публикации:


І. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Субекти на международните отношения – понятие и видове /защитена в Специализирания научен съвет по право – 1977 г.

ІІ. МОНОГРАФИИ, СТУДИИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

1. Монографии

1. Проблеми на разоръжаването. С.,1985. Наука и изкуство /съавтор/

2. Международна закрила на правата на човека. С.,1985. Наука и изкуство. /съавтор/

3. Екологическата сигурност в международните отношения.С.1990.Изд. на БАН/съавтор/

4. Обективните и субективни фактори в съвременните международни отношения /проблеми на теорията/. С.,1990. Изд. на БАН /хабилитационен труд/

5. Alternative Security Models of Republic of Bulgaria and the Change of Concept for Defense Sufficiency. Изследователски проект по стипендия на НАТО. Публикуван в електронен вариант в страницата на НАТО. 1999г.

2. Изследователски студии и статии

1. Резултатите от Виенските преговори за съкращаване на въоръженията и въоръжените сили в Европа и националната сигурност на Република България. С.,1991 г. Изд. на БАН.

2. България след Варшавския договор. С.,1991 г. Изд. на БАН.

3. Неутрална България: за и против. С.,1992 г. Изд. на БАН /съавтор/.

4. Малцинствата и правото на майчин език.С.,1992. Изд. на БАН.

5. Инициативата “Партньорство за мир в политиката на сигурност на Република България. В сб. “Политика на сигурност и отбрана на Република България”. Изд. “Стопанство” С.,1995 г.

6. Моделът на политическа и военна сигурност в проекта за концепция за национална сигурност. В сб. “Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране. Изд. “Стопанство”. С.,1997 г.

7. Общата външна политика в областта на външните отношения и сигурността. В сб. “Общата европейска отбрана – икономически аспекти”. Изд. “Стопанство”.С.,1998 г.

8. Принципът на разделение на властите в институционната система за национална сигурност. В сб. “За модерна институциализация на службите за сигурност. Издание на ВИПОНД-МВР и Института за политически и правни изследвания. С.,1999 г.

9. Правни проблеми на усъвършенстване на института на помилването. В сб. “Наказателната реформа:нови подходи през новия век”. Изд. на Института за политически правни изследвания и фондация “Ханс Зайдел”. С.,1999 г.

10. The Bulgarian Way to NATO: Historical Background and Lessons. In: Transformation and Integration – Political and Economic Aspects of NATO Enlargement. The Bulgarian Approach. University Publishing House Stopanstvo, 2000.

11. Състояние на образованието по проблемите на сигурността в гражданските университети. В: “Съвременни стандарти във военното образование”. Международна конференция. Изд. на ВА “Г. С. Раковски”С.,2004 г.

12. Специалните служби на комунистическите режими – рисков фактор за сигурността на държавите от Югоизточна Европа. Научен доклад на международна конвференция , организирана от сдружение “Евроинтеграция”. С., 2004 г.

13. Принципи на изграждане и функциониране на специалните служби.Особености на гражданския контрол. Научен доклад на международна конференция , организирана от Балаканския форум по сигурност. . С.,2004 г. Публикувана в: “Разширяването на НАТО – повишаване на сигурността и защита на личността” С.2004 г.

14. Необходима е цялостна реформа на образованието по проблемите на сигурността. Научен доклад на международна конференция , организирана от Балкански форум по сигурността. . Публикувана в: “Образование , отбрана , сигурност”С.,2004 г. :

15. Рисковете на сигурността на балканския регион. В сб. ”Югоизточна Европа: политики и институции на сигурност.Научен доклад на конференция , организирана от института за политически и правни изследвания и фондация “Ханс Зайдел”.С., 2004 г

16. Законодателно проучване “Икономически аспекти на изграждането на американски военни бази в България. Съавтор , научно ръководство, редакция . Публикувано в страницата на Народното събрание. С.,2005 г.

17. “Взаимодействие на президентската институция с разделените власти при осъществяване на националната политика на сигурност”. В сб. “САЩ, НАТО , ЕС. Трансформация на системите за сигурност”/под печат/.

18. “Военните ни – граждани в униформа или затворена общност”. В. “Монитор”, 21 .02.2007 г.

19. “Не тройна , а четворна коалиция държи спецслужбите”. В.”Монитор”, 24.01. 2007 г.

20. В България никой не изследва етническите конфликти” в. “Контрасти” , 5-11 август 2005 г.

21. “Нужен ни е закон за династията” в. “Труд” 10.11.2003 г.

22. “Законът за МВР- добре препечатано старо” в. Политика, 8-14 октомври 2005 г.

23. “Професионалната армия – мит и реалност” в. “Пари”, 13 01.2004 г.

24. “Вождизмът е погубил не една партия”. В. Пари 1 16 февруари 2004.

25.В България никой не изследва етническите конфликти”, в. “Контрасти”, 5-11 август 2005 г.

26. “Военните ни – граждани в униформа или затворена общност”. В. “Монитор”, 21.02.2007 г.

27. “Не тройна, а четворна коалиция държи спецслужбите”. В. “Монитор”, 24.01.2007 г.

28. Законодателно проучване “Икономически аспекти на изграждането на американски военни бази в България. Съавтор, научно ръководство, редакция. Публикувано в страницата на Народното събрание. С., 2005 г.

ІІІ. Изследователски проекти.

1. Georgiev H , Ratchev V. Security Model of Republic of Bulgaria. Conceptual, Foreign Political and Military Dimensions. Progect of Center for European Security Studies, University of Groningen, the Netherlands, 1995 .

2. Овладяване на социални умения и активно поведение на трудовия пазар. Развиваща програма за общественно въздействие. Изследователски проект по поръчка на Министерство на правосъдието.С., 2007 г. Изд. на НБУ.

ІV. Членство в професионални организации:

Член и съосновател на Атлантическия клуб, Дружеството за ООН в България и др.

Курсове от текущия семестър: