Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Телекомуникации“ представя съвременния свят на телекомуникационните и компютърни мрежи и системи, технологии и услуги. Обхваща една от най-перспективните за професионално развитие и иновации област. Програмата се разгръща в няколко области на телекомуникациите – телекомуникационни и компютърни мрежи и системи, мобилни клетъчни мрежи, мрежи за радио и телевизионно разпръскване, телекомуникационни оператори и услуги, платформи за разпространяване на цифрово аудио и видео съдържание, системи и софтуер за професионално производство на цифрова аудиовизуална продукция и звукозапис, проблеми на етиката и елегантността на изкуствения интелект в дигиталните услуги и ергономия на дигиталното работно място, архитектура и дизайн на центрове за дигиталното производство и услуги, софтуер и мрежови операционни системи, изграждане и управление на центрове за данни, инсталиране и поддържане на уеб платформи и услуги, мониторинг и управление на мрежова инфраструктура, компютърна и комуникационна сигурност, системно и мрежово администриране и надеждност на комуникацинна и информационна инфраструктура и услуги, бизнеспланиране и маркетинг на дигитални услуги, лицензиране, регулиране и мениджмънт на електронни медии, радио и телевизия, иновации и реализация на технологични и инфраструктурни проекти в информационните и телекомуникационните технологии, електромагнитна съвместимост и безопасност при електромагнитни излъчвания, правна рамка и стандарти в телекомуникациите и компютърните системи.

Програмата има две специализации:

- Цифрови телекомуникационни и компютърни мрежи и системи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

прочети още
Телекомуникации
 • проф. д-р Иван Драганов TCMM137 Телевизията в Европа TCMM214 Програмен мениджмънт на радио и телевизия TCMM330 Основаване, лицензиране, управление и програмиране на телевизии съгласно директивите на ЕС
 • проф. д-р Пламен Цветков TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи TCMM329 Измерване във фиксираните и мобилни радиомрежи TCMM342 Семинар: Безжични мрежи за пренос на данни TCMM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии
 • проф. Антони Славински TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите
 • проф. Маргарита Петкова TCMM208 Корпоративни мрежи
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи TCMM020 Семинар: Радио и телевизионни мрежи и системи и мрежи TCMM021 Практика: Основи на радиото и телевизията TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM206 Стандарти в телекомуникациите TCMM257 Проект: Радиокомуникации и електронни медии TCMM260 Перспективни мобилни комуникации - GSM, UMTS, WiMAX, LTE TCMM270 Електромагнитна съвместимост в безжични мрежи TCMM307 Широколентови мрежи TCMM336 Безжичен достъп в телекомуникационните мрежи TCMM366 Европейски стандарти ISO в управлението
 • доц. д-р Бончо Балабанов TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS
 • доц. д-р Васил Къдрев MBAM299 Високотехнологични решения за сигурност на критичната инфраструктура TCMM006 Основи на цифровите мрежи TCMM017 Семинар: Далекосъобщителни мрежи TCMM106 Цифрови кабелни и радиопреносни системи TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи TCMM204 Глобална мрежа - технологии и достъп TCMM208 Корпоративни мрежи TCMM209 Практика: Стаж по телекомуникационни системи и технологии TCMM230 Семинар: Телекомуникационни мрежи в условията на дерегулация TCMM290 Семинар: Интегрирани услуги през хибридни мрежи TCMM299 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии TCMM308 IP телекомуникационни мрежи TCMM309 Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Георги Петров TCMM050 Семинар: Иновационен инженеринг TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM227 Проект: Телекомуникационни системи и технологии TCMM228 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии TCMM292 Семинар: Софтуерни приложения за създаване на бизнесмодели TCMM307 Широколентови мрежи TCMM343 Семинар: Програмиране на видео компютърни системи TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMM025 Технологии на информационното общество TCMM032 Семинар: Технологии на информационното обществo TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии TCMM360 Системи за управления на знания
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM308 IP телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Йосиф Аврамов TCMM011 Основи на икономиката и финансите в телекомуникациите TCMM295 Семинар: Стопанско управление в електронните съобщения TCMM296 Семинар: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMM172 Спътникова и кабелна телевизия TCMM298 Семинар: Основи на цифровите мрежи за електронни комуникации TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни
 • доц. д-р Росица Голева TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи
 • доц. д-р Цвета Апостолова TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи TCMM143 Структура и характеристики на микровълнови системи TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS TCMM388 Влакнестооптични комуникации
 • гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова TCMM237 Нормативна уредба на електронните съобщения в РБ - Регулация, правни аспекти и евроинтеграция TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова MBAM299 Високотехнологични решения за сигурност на критичната инфраструктура TCMM058 Техники за интеграция в цифровото видео производство TCMM060 Проектиране и моделиране на високотехнологични центрове TCMM359 Интелигентни транспортни системи TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория TCMM387 Стаж
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM357 Облачни технологии (Cloud Computing) TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория TCMM387 Стаж
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMM054 Системи и устройства за озвучаване TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM062 Системи и устройства за озвучаване TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM227 Проект: Телекомуникационни системи и технологии TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни
 • гл. ас. д-р Цветелина Симеонова TCMM106 Цифрови кабелни и радиопреносни системи TCMM309 Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации
 • д-р Владимир Димитров TCMM271 WEB радио и IPTV
 • Ангел Александров TCMM055 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни
 • Венцислав Йорданов TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството
 • Вергиния Тодорова TCMM262 Маркетинг в телекомуникациите и управление на взаимоотношенията с клиентите
 • Колю Колев TCMM271 WEB радио и IPTV