Германистика (с втори чужд език английски)

Кратко представяне на програмата:

Програма „Германистика (с втори чужд език английски)“ дава широкопрофилна подготовка в областта на езика, литературата, теорията и практиката на превода, методиката на преподаване на немски език, както и на историята и културата на немскоезичните страни. Езиковото обучение се провежда през четирите години и съчетава теоретичен и приложен характер. По време на обучението си студентите получават задълбочена подготовка по два чужди езика: първи чужд език немски (на ниво С2), и втори чужд език английски (на ниво В2). Обучението предлага основополагащи курсове както в областта на филологическите науки, така и интердисциплинарни курсове, които имат допирни точки с професионалното направление „Филология“. Студентите придобиват задълбочени знания за немския език, литературата, историята и култура на немскоезичния свят, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. През третата и четвъртата година програмата предлага специализации „Превод“ и „Преподавател по немски език“, както и възможност за minor програма – втора специалност по избор на студентите, която при постигане на определен успех е безплатна.

На студентите от програмата се предлагат преференциални условия при посещение на езикови курсове към Гьоте-институт. В рамките на програмата се изучават специални дисциплини за подготовка на учители по немски език, според разработената от Гьоте-институт програма „Уча се да преподавам немски език“.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика BCLB804 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ" GERB546 Проект "Морфологичен анализ на текст" GERB552 Превод на обществено-политически текст GERB554 Практика: Преводаческа практика GERB560 Стаж: Специализиран превод GERB563 Проект “Немски заемки в българския език” GERB568 Стаж: Преводачески стаж GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB611 Морфология на немски език GERB613 Техники в устния превод GERB711 Лексикология и фразеология на немския език GERB751 Устен превод GERB813 Синтаксис на немския език OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Веселин Методиев OOOK269 Граждански знания и умения
 • проф. д-р Лидия Денкова OOOK005 Естетика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Христо Тодоров OOOK269 Граждански знания и умения
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. OOOK269 Граждански знания и умения
 • доц. д-р Венета Сиракова BCLB310 Изкуството на превода през вековете BCLB777 Науката за превода
 • доц. д-р Галина Куртева BCLB321 Български език за лингвисти (норма и узус) OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование GENB076 Психология на образованието
 • доц. д-р Елена Савова BCLB005 Комуникативни умения в образователна среда BCLB008 Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009 Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010 Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB300 Увод в западноевропейската литератра BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB766 Дидактика BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение GERB031 Стаж: Текуща педагогическа практика GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB116 Проект: „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“ GERB545 Семинар: "Превод в туризма" GERB547 Проект "Феминистка немска литература" GERB549 Проект: Превод на публицистичен текст GERB551 Практика: Хоспитиране GERB556 Семинар "Работа с автентични текстове" GERB557 Проект: Превод на научно - популярен текст GERB561 Проект “Анализ на литературно произведение” GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио» GERB594 Проект: „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“. Компетентностите на учителя GERB699 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт” GERB710 Практически немски език GERB712 История на немскоезичната литература GERB810 Практически немски език
 • доц. д-р Живко Лефтеров BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB766 Дидактика ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • доц. д-р Наталия Христова OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Пенка Христова GENB076 Психология на образованието
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB008 Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009 Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010 Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB682 Педагогика и езиково обучение BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Живко Минков BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще GERB516 История и традиции на страните в немскоезичния свят GERB539 Проект "История и традиции на страните в немскоезичния свят" GERB555 Проект "История и традиции на страните в немскоезичния свят" GERB616 Държавно и политическо устройство на немскоезичните страни
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“ BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB867 Възрастова психология GENB076 Психология на образованието
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK005 Естетика
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB003 Разработване на уроци за обучение в електронна среда BCLB424 Дигитална компетентност и дигитална креативност BCLB682 Педагогика и езиково обучение BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB004 Практически немски език - умения за писмено изразяване GERB213 Немски език и автентичен текст GERB415 Практическа граматика на немски език GERB510 Практически немски език GERB511 Фонетика и фонология на немския език GERB513 Стратегии на писмения превод GERB538 Проект: "Произношение и правопис" GERB542 Немски език и медии GERB548 Практика: Преводаческа практика GERB554 Практика: Преводаческа практика GERB562 Проект “Идиоми и фразеологизми в немския език” GERB563 Проект “Немски заемки в българския език” GERB568 Стаж: Преводачески стаж GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB614 Бизнес немски език GERB752 Писмен превод и редактиране на преводен текст- I част GERB854 Филмов превод OOOK159 Междукултурна комуникация
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева BCLB300 Увод в западноевропейската литератра BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“
 • ас. Сияна Харизанова BCLB005 Комуникативни умения в образователна среда BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение
 • преп. Анжела Ангелова GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB211 Практически немски език GERB318 Практически немски език GERB418 Практически немски език GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио» GERB653 Превод на административно-правни документи
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Вержиния Велкова OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Веселинка Крушева GERB852 Писмен превод и редактиране на преводен текст- II част
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова GERB318 Практически немски език GERB418 Практически немски език GERB551 Практика: Хоспитиране GERB564 Проект: Превод на специализиран текст GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» GERB568 Стаж: Преводачески стаж GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB750 Превод на специализиран текст GERB800 Превод на художествен текст
 • преп. Галина Величкова BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията
 • преп. Гергана Стоилова OOLE211 Английски език, A2
 • преп. Десислава Дуриданова BCLB994 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда
 • преп. Ива Митрева OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Камелия Джурелова GERB031 Стаж: Текуща педагогическа практика GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB211 Практически немски език GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио»
 • преп. Мария Ганчева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Нора Кръстева BCLB804 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ" GERB111 Практически немски език GERB113 Немски език и автентичен текст GERB116 Проект: „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“ GERB553 Проект „Германски митове и легенди“ GERB560 Стаж: Специализиран превод GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB594 Проект: „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“. Компетентностите на учителя GERB610 Практически немски език GERB699 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт”
 • преп. Ралица Митева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева GERB031 Стаж: Текуща педагогическа практика GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB111 Практически немски език GERB116 Проект: „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“ GERB510 Практически немски език GERB551 Практика: Хоспитиране GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио» GERB594 Проект: „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“. Компетентностите на учителя GERB699 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт”
 • преп. Светлана Ташевска BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • преп. Слава Черпокова OOLE211 Английски език, A2