Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по изкуствознание и артмениджмънт към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална.

Първи семестър: През първия семестър студентите получават знания и умения в областта на древното изкуство, както и за описание на произведения на изкуството. Придобитите знания и умения се пробират в проекта Артмениджмънт на антично културно наследство.

Втори семестър: През втория семестър студентите получават знания и умения в областта на Средновековното изкуство и европейския Ренесанс, както и за работа в галерия. Придобитите знания и умения се пробират в проекта Артмениджмънт на средновековно и възрожденско културно наследство.

Треи семестър: През третия семестър студентите получават знания в областта на Новото европейско и българско изкуство, както и умения за работа в галерия, дигитализиране и каталогизиране на произведения на изкуството.

Четвърти семестър През четвъртия семестър студентите получават знания в областта на Съвременното българско и световно изкуство, българска култура от ХХ в., както и умения за работа върху съвременните форми на изкуство – фотография, видео и инсталации.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност 8.1. Теория на изкуството, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB509 Семинар: "Антично изкуство и култура" HACB527 Антично изкуство по българските земи HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • проф. д-р Ирина Генова HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB700 Европейското изкуство през ХІХ век HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB723 Изкуството на Барока и Просвещението HACB728 Практика "Каталогизиране на произведения на модерното изкуство" HACB770 Проект:"Армениджмънт на Ново и Съвременно изкуство" HACB806 Практика в галерия - II част HACB831 Практика "Документация на видео и дигитално изкуство" HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACB512 Практика в музей - I част HACB615 Изкуството на Северния Ренесанс HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB770 Проект:"Армениджмънт на Ново и Съвременно изкуство" HACB806 Практика в галерия - II част HACB824 Изкуството на ХХ век
 • доц. д-р Катерина Гаджева HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • доц. д-р Наталия Христова HACB659 Проект: Теренно проучване HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване " HACB724 Традиции и иновации в модерната българска култура HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB512 Практика в музей - I част HACB527 Антично изкуство по българските земи HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB617 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура" HACB668 Проект:"Артмениджмънт на Средновековието и Възрожденското културно наследство" HACB727 Семинар "Музейно документиране на средновековни и възрожденски паметници"
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACB151 Тракийското изкуство HACB509 Семинар: "Антично изкуство и култура" HACB512 Практика в музей - I част HACB518 Изкуство на Балканите и Мала Азия в праисторията HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"
 • доц. Борис Данаилов HACB618 Проект "Подготовка на изложба" HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура" HACB728 Практика "Каталогизиране на произведения на модерното изкуство" HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект" HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB512 Практика в музей - I част HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB614 Изкуството на Италианския Ренесанс HACB668 Проект:"Артмениджмънт на Средновековието и Възрожденското културно наследство" HACB722 Българско Възрожденско изкуство
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"