Електронен каталог

проф. д-р Пламен Цветков

проф. д-р Пламен Цветков
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
0882270098
Приемно време:
Вторник 11:15-13:00 609 II Корпус
Вторник 14:30-14:45 609 II Корпус
Четвъртък 18:00-20:00 609 и/или 617 II Корпус

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: ПЛАМЕН МАРИНОВ ЦВЕТКОВ

Телефон: +359895590218

E-mail: tzvetkov@tu-sofia.bg

Националност: българин

Дата на раждане:13.03.1959

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до): 2013 г.-продължава.

Име и адрес на работодателя: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, бул. Монтевидео 21, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа:Факултет Базово Образувание, дейности- преподаване в департамент Телекомуникации, създаване и актуализиране на нови и действащи учебни програми и планове.

Заемана длъжност: Професор

Основни дейности и отговорности: Разработване на лекции и учебни материали за осигуряване на учебния процес.; Консултиране на студенти; Член на департаментния съвет на департамент Телекомуникации; Преподаване на повече от 15 учебни дисциплини в програма Телекомуникации

• Дати (от-до): 2002 г.-2013 г..

Име и адрес на работодателя: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, бул. Монтевидео 21, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа: Факултет Базово Образувание, дейности- преподаване в департамент Телекомуникации, създаване и актуализиране на нови и действащи учебни програми и планове.

Заемана длъжност: Доцент и Гост доцент

Основни дейности и отговорности: Разработване на лекции и учебни материали за осигуряване на учебния процес.; Консултиране на студенти; Член на департаментния съвет на департамент Телекомуникации; Преподаване на повече от 15 учебни дисциплини в програма Телекомуникации

• Дати (от-до): 1998 г.-2002 г.

Име и адрес на работодателя: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, бул. Монтевидео 21, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа: Факултет Базово Образувание, дейности- организиране на учебния процес в департамент Телекомуникации, обучение на студенти, създаване и актуализиране на нови и действащи учебни програми и планове.

Заемана длъжност: Директор базова програма Телекомуникации

Основни дейности и отговорности: Организиране, координиране и осигуряване на учебния процес.; Комуникация, консултиране и управление на преподаватели и студенти; Член на факултетния на ФБО; Преподаване на повече от 10 учебни дисциплини в програма Телекомуникации

• Дати (от-до): 2012 г.-продължава

Име и адрес на работодателя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, бул. Климент Охридски 8, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа: Факултет Автоматика, дейности- обучение на студенти и докторанти, както и научноизследователска дейност, свързана със използването, проектирането и метрологичното осигуряване на средства за измерване на електрически и неелектрически величини и информационно-измервателни системи

Заемана длъжност: Ръководител катедра Електроизмервателна техника; Доктор по специалност Метрология и метрологично осигуряване; Професор по специалност Електроизмервателна техника

Основни дейности и отговорности; Преподавател; Ръководител катедра; Член на факултетния съвет на Факултет Автоматика (ФА)

• Дати (от-до): 2004-2012 г.

Име и адрес на работодателя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, бул. Климент Охридски 8, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа: Факултет Автоматика, дейности- обучение на студенти и докторанти, както и научноизследователска дейност, свързана със използването, проектирането и метрологичното осигуряване на средства за измерване на електрически и неелектрически величини и информационно-измервателни системи

Заемана длъжност: Ръководител катедра Електроизмервателна техника; Доктор по специалност Метрология и метрологично осигуряване; Доцент по специалност Електроизмервателна техника

Основни дейности и отговорности: Преподавател; Ръководител катедра; Член на факултетния съвет на Факултет Автоматика (ФА); Член на факултетния съвет на Факултета на английско инженерно обучение (ФАИО); Член на Академичния съвет на Технически университет - София

• Дати (от-до): 2001-2004 г.

Име и адрес на работодателя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, бул. Климент • Охридски 8, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа: Факултет Автоматика, дейности- обучение на студенти и докторанти, както и научноизследователска дейност, свързана със използването, проектирането и метрологичното осигуряване на средства за измерване на електрически и неелектрически величини и информационно-измервателни системи

Заемана длъжност: Доцент по специалност Електроизмервателна техника; Заместник ръководител катедра Електроизмервателна техника

Основни дейности и отговорности: Преподавател; Ръководител катедра; Член на факултетния съвет на Факултет Автоматика (ФА); Член на факултетния съвет на Факултета на английско инженерно обучение (ФАИО)

• Дати (от-до): 1986-2001 г.

Име и адрес на работодателя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, бул. Климент Охридски 8, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа: Факултет Автоматика, дейности- средства за измерване на електрически и неелектрически величини, метрология и метрологично осигуряване, информационно-измервателни системи

Заемана длъжност: Асистент, старши асистент, главен асистент

Основни дейности и отговорности: Преподавател

• Дати (от-до): 1985-1986 г.

Име и адрес на работодателя: Централен институт по изчислителна техника и технологии, бул. Цариградско шосе, 7-ми километър, гр. София

Вид на дейността или сферата на работа: Секция Централни процесори, дейности- проектиране и настойка на цифрови и аналогови електронни системи

Заемана длъжност: Конструктор

Основни дейности и отговорности: Проектиране и настройка на цифрови електронни системи

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до): 1996-1998 г.

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Технически университет- София, Катедра Електоизмервателна техника

Основни предмети/застъпени професионални умения: Тема на дисертацията: "Използване на робастни структури за подобряване на метрологични характеристики на средства за измерване", ръководител проф. д-р Николай Колев, катедра Електроизмервателна техника, факултет Автоматика, Технически университет- София; Електрически измервания; Уреди за измерване и контрол; Електронни измервателни преобразуватели; Виртуални средства за зимерване; Програмни системи за анализ и моделиране

Наименование на придобитата квалификация: Доктор по 02.05.12 „Метрология и метрологично осигуряване” от 25.01 1999 г., СНС по Автоматика и системи за управление при ВАК

Ниво по националната класификация (ако е приложимо): 02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване

• Дати (от-до): 1980-1985 г.

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Висш машинно-електротехнически институт ВМЕИ, понастоящем Технически Университет- София

Основни предмети/застъпени професионални умения: Електроинженер, Специалност Електроизмервателна техника, Специализация Информационно-измервателни уреди и системи

Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер, Висш машинно-електротехнически институт ВМЕИ, понастоящем Технически Университет- София, Електроинженер, специалност Електроизмервателна техника, Специализация Информационно-измервателни уреди и системи

Ниво по националната класификация (ако е приложимо): Електроинженер, специалност Електроизмервателна техника, Специализация Информационно-измервателни уреди и системи

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. Леко общуване, добър опит в комуникацията, опит в екипната работа, добра комуникация със студенти и преподаватели.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. Заемани изборни административни длъжности - ръководител катедра Електроизмервателна техника на ТУ-София – от 2004 г. и продължава и заместник ръководител на катедра Електроизмервателна техника на ТУ-София (2001-2004)

Ръководител на 8 научноизследователски проекта. Член на научни екипи в повече от 20 научноизследователски проекта.

Ръководител на 9 докторанти, от които 4 са защитили дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Научен секретар и член на Националния организационен комитет на Националния научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване", провеждан ежегодно през месец септември в гр. Созопол.

Член на Съюза на метролозите в България.

Член на научни журита по процедури за заемане на академични длъжности и научни степени.

Рецензент на дисертации, учебници и учебни пособия, ученни програми, научни статии и доклади, предложения и отчети на научно-изследователски проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Преподавателска и научно-изследователска дейности: Преподавателска дейност - четене и разработване на лекции, лабораторни и семинарни упражнения, курсови работи и курсови проекти; разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни планове по бакалавърски и магистърска специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника” и учебни програми повече от 10 учебни дисциплини; подготовка на учебна документация по акредитиране на бакалавърски, магистърски и докторантски специалности и програми; ръководство на 9 докторанта, от които 4 са успешно защитили образователна и научна степен „доктор”; ръководство на повече от 50 дипломанти от магистърска и бакалавърска степени на специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”.

Научно-изследователска дейност: автор на монографичен труд „Метрологично осигуряване контрола на качеството на електрическата енергия” и съавтор в книга-справочник „Метрология и измервателна техника- том 2”; съавтор в един учебник и в повече от 10 учебни пособия; автор и съавтор на повече от 100 научни публикации в рецензирани научни списания, научни конгреси, конференции, симпозиуми и форуми, в това число на една статия с импакт фактор, повече от 20 публикации в чужбина, има повече от 40 цитирания, от които около 20 от чуждестранни автори в чужбина; повече от 20 участия в научно-изследователски договори, като на 9 от тях е ръководител, в това число ръководител на един успешно приключил договор на МОМН, финансиран по фонд „Научни изследвания” на тема „Разработване на метрологично-потвърдена адаптивна процедура за оценка и контрол на качеството на електрическата енергия с цел защита интересите на потребителите”.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.: MS Windows 7, MS Office 2007, LabView 8 и специализиран софтуер за проверка и калибриране на средства за измерване.

Измервателна техника за измерване на електрически и неелектрически величини, в това число компютърно-базирани системи, информационно-измервателни, виртуални измервателни и разпределени измервателни системи.

Първични измервателни преобразуватели и електронни аналогови и цифрови измервателни преобразуватели.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Член на научния съвет по метрология към Българския институт по метрология


Публикации:


СПИСЪК

НА

НАУЧНИ ТРУДОВЕ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ,

ПАТЕНТИ И АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

НА ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖ. ПЛАМЕН МАРИНОВ ЦВЕТКОВ

А. ДИСЕРТАЦИИ И МОНОГРАФИИ

А1. Цветков П. Използване на робастни структури за подобряване на метрологични характеристики на средства за измерване. Автореферат на дисертационен труд за научна степен доктор, Технически университет- София, 1998.

А2. Цветков П. Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия. Монография, ISBN:978-954-580-304-8, Херон Прес, София, 2011, с.128. Prof

Б. ПУБЛИКАЦИИ

СТАТИИ В СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

СПИСАНИЯ С IMPACT FACTOR

Б1. Kolev N., S. Yordanova, P. Tzvetkov. Computerized Investigation of Robust Measurement Systems, Journal IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol. 51, No. 2, April 2002, pp.207-210, ISSN:0018-9456, eISSN:1557-9662, DOI:10.1109/19.997813 Web of Science, SCOPUS Prof

http://www.sciencegateway.org/impact/if02i.html

http://www.genebee.msu.su/journals/if02i.html

Impact Factors of Scientific Journals in 2002: 0.592 IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

СПИСАНИЯ В ЧУЖБИНА

Б2. Yordanova S., P. Tzvetkov, Z. Nedic, W.K. Chan. Robust Control Design for an Anti-Vibration System. Journal of Electrical and Electronics Engineering, Australia, ISSN:0725-2986, vol.20, №3, 2000, pp.203-209. SCOPUS Doc

Б3. Цветков П., И. Калчев, С. Йорданова. Робастная схема и алгоритм поверки измерительных каналов ИИС. Вiсниk Тернопiльськоi академii народнаго господарства, ISBN 966-654-008-8, №10, 2000, c.60-65. Doc

Б4. Yordanova S., N. Noikova, R. Petrova, P. Tzvetkov. Neuro-Fuzzy Modelling in Anaerobic Wastewater Treatment for Prediction and Control, International Journal of Computing, ISSN:1727-6209, Vol. 5, Issue 1, 2006, pp.51-56. Prof

Б5. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. Многомерный анализ динамических сцен. Обнаруживание наличия движения с помощью анализа 3D гистограмм и 3D ентропныйх функций, International Journal of Computing, ISSN:1727-6209, Vol. 6, Issue 1, 2007, pp.35-43. Prof

Б6. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. Многомерный анализ динамических сцен. Прослеживание движуцихся объектов в последовательностях изображений, International Journal of Computing, ISSN:1727-6209, Vol. 6, Issue 3, 2007, pp.30-37. Prof

Б7. Tzvetkov P. Modeling and simulation of analog amplitude and pulse-amplitude modulation and demodulation measurement transducers, Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, ISSN 2073-7378, випуск 3(29), 2011, с.209-214. Prof

СПИСАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Б8. Ставракев Ж., П. Цветков. Условия за пълно развързване на уравновесяващите (регулиращите) канали при автокомпенсаторите за измерване на променливи напрежения. Известия на ТУ-София, ISSN 0374-342X, 1989, том 44, кн.7, с.31-43. Doc

Б9. Цветков П., С. Йорданова. Анализ на грешката на средства за измерване с робастносттна обратна връзка. Годишник на Технически университет - София, Юбилейна научна сесия "50 години ТУ- София", том 48, кн.4, 1995. с.351-356. PhD

Б10. Цветков П., И. Калчев. Алгоритъм за статистическа обработка на резултатите от измерванията с робастен АЦП., Електротехника и електроника, ISSN 0861-4717, 11-12 брой, 1999, с.31-34. Doc

Б11. Цветков П. Функцията на преобразуване на - аналогово-цифров преобразувател. Стандартизация, метрология, сертификация, ISSN 1310-0831, 6 брой, 1999, с.22-23. Doc

Б12. Костов Ж.,, И. Калчев, П. Цветков. Цифрово-аналогови преобразуватели със свръх линейни характеристики. Електротехника и електроника, ISSN 0861-4717, 1-2 брой, 2000, с.31-34. Doc

Б13. Цветков П. Инструментална грешка на робастен аналогово-цифров преобразувател. Електротехника и електроника, ISSN 0861-4717, 3-4 брой, 2000, с.28-30. Doc

Б14. Цветков П. Виртуалните инструменти: интерактивните средства за измерване на 21 век. Стандартизация, метрология, сертификация, ISSN 1310-0831, 5 брой, 2000, с.13-16. Doc

Б15. Цветков П., И. Калчев. Променливотоков интегратор със синхронна компенсация на дрейфа, Електротехника и електроника (Е+Е), ISSN:0861-4717, том 37, 3-4 брой, 2002, с.24-28. Prof

Б16. Милушев Г., В. Василев, П. Цветков, Н. Гуров. Симулатори на несъответствия при захранване с промишлена честота, приложими в образователния процес, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 17, 2010, с.261-265. Prof

Б17. Славов В., К. Гълъбов, П. Цветков. Мобилно работно място за проверка и калибриране на средства за измерване, Стандартизация, метрология, сертификация, ISSN:1310-0831, 10 брой, 2010, с.19-22. Prof

Б18. Никовски П., П. Цветков. Метрологичен анализ на капацитивен измервателен преобразовател с прехвърляне на заряд при наличие на проводимост, Електротехника и електроника (Е+Е), ISSN:0861-4717, том 46, 1-2 брой, 2011, с.24-28. Prof

Б19. Цветков П. Компютърно моделиране и симулиране на цифрови фазови модулационни и демодулационни измервателни преобразуватели, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 18, 2011, с.40-45. Prof

Б20. Цветков П. Компютърно моделиране и симулиране на аналогови амплитудни и амплитудно-импулсни модулационни и демодулационни измервателни преобразуватели, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 18, 2011, с.46-51. Prof

Б21. Петров Г., А. Станчева, И. Маринова, П. Цветков, В. Матеев. Влияние на електромагнитните полета върху живите организми, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 18, 2011, с.52 -55. NBU

Б22. Цветков П. Моделиране и симулиране на широчинно-импулсен модулационен измервателен преобразувател, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 20, 2012, с.34-37. Prof

Б23. Цветков П. Програмен модел за обработка на резултати от измервания при проверка линейността на цифрово-аналогови преобразуватели, Известия на Съюза на учените - Сливен, ISSN:1311-2864, том 20, 2012, с.38-43. Prof

Б24. Цветков П., Г. Милушев, В. Константинова, И. Коджабашев, Н. Гуров, В. Славов. Междулабораторни сравнения в обхвата на контрола на качеството на електрическата енергия - част 1, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2012”, 1-4 юни 2012, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 62, книга 2, 2012, с.369-376. NACID

Б25. Цветков П., Г. Милушев, В. Константинова, И. Коджабашев, Н. Гуров, В. Славов. Междулабораторни сравнения в обхвата на контрола на качеството на електрическата енергия - част 2, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2012”, 1-4 юни 2012, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 62, книга 2, 2012, с.377-384. NACID

Б26. Цветков П., Г. Милушев, Н. Гуров, Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2012”, 1-4 юни 2012, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 62, книга 3, 2012, с.29-38. NACID

Б27. Гуров Н., В. Иванчева, П. Цветков, Г. Милушев,, Г. Дюкенджиев, Х. Радев, Обучение по „Метрология и измервателна техника“ в съответствие с изискванията на бизнеса, Годишник на Технически университет – София, Международна научна конференция „Автоматика 2014”, 13-15 юни 2014, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 64, книга 1, 2014, с.253-260. NACID

Б28. Н. Николов, А. Панделова, П. Цветков, Модифицирана процедура за качествен контрол на данни за разтворен кислород в Черно море, Годишник на Технически Университет - София, Международна научна конференция „Автоматика 2015“, Созопол, 05-07 юни 2015, Созопол, България, ISSN:1311-0829, том 65, книга 1, 2015, с.263-270. +++

Б29. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev, Some Features and Opportunities for Calibration of Analyzers of Electric Power by Total Harmonic Distortion, Journal of ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA “Е+Е”, ISSN:0861-4717, vol. 53, 11-12, 2018, с.285-288. NACID

Б30. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev, Some Features for Calibration of Analyzers of Electric Power by Power Factor, Journal of ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E, ISSN 0861-4717, , vol. 54, 1-2, 2019, с.22-25. +++

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Б31. Милушев Г., В. Василев, П. Цветков, Н. Гуров. Приложение на симулатори за онагледяване на несъответствия при захранване с промишлена честота, Сборник доклади на XIX Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, България, с.241-245. Prof

Б32. Петров Г., П. Цветков, И. Богомилов. Интернет базирана ЕКГ пациентска мониторинг система, Сборник доклади на XIX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, България, с.423-426. Prof

Б33. Петров Г., П. Цветков, П. Илиев, И. Богомилов. Адаптиране на измервателни модули за работа в Интернет мрежи, Сборник доклади на XIX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, с.427-432. Prof

Б34. Стефанова Т., Г. Петров, П. Цветков, И. Богомилов. Приложение на обучителни модули в практическото обучение по аналогова електроника, Сборник доклади на XIX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2009", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2009, Созопол, България, с.526-530. Prof

Б35. Цветков П., И. Маринова, Г. Петров, В. Матеев. Система за многочестотно измерване на импеданс чрез компютърна звукова карта, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-2926, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.113-118.

Б36. Никовски П., П. Цветков. Приложение на фазово-константен елемент при изграждане на еквивалентни електрически схеми на капацитивни сензори, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.119-123. Prof

Б37. Милушев Г., П. Цветков, В. Василев, Н. Гуров. Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия за обезпечаване на изискванията на „Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители” от 17.06.2010 г. на ДКЕВР, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.205-213. Prof

Б38. Василев В., Г. Милушев, П. Цветков. Система за дистанционен контрол на качеството на електрическата енергия, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.214-218. Prof

Б39. Цветков П., И. Маринова, Г. Петров, В. Матеев. Особености на обработката и сегментацията на изображения за създаване на 3D модели на комплексни биоелектромагнитни структури, Сборник доклади на XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2010, Созопол, България, с.241-248. NACID

Б40. Mateev V., I. Marinova, P. Tzvetkov, G. Petrov. Electromagnetic Field Modeling for Contactless Blood Flow Measurements, Proc. of the 21th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2011", ISBN: 1313-9126, 10-14 September 2011, Sozopol, Bulgaria, pp.233-238. NACID

Б41. Mateev V., I. Marinova, P. Tzvetkov, G. Petrov. Biometric Tissue Classification and Segmentation for Automatic 2D Model Building, Proc. of the 21th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2011", ISBN: 1313-9126, 10-14 September 2011, Sozopol, Bulgaria, pp.239-242. NACID

Б42. Цветков П. Функционални възможности и метрологични характеристики на ELVIS II на National Instruments, Сборник доклади на XXI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2011, Созопол, България, с.341-345. Prof

Б43. Цветков П. Програмен модел за обработка на резултати от измервания при проверка линейността на цифрово-аналогови преобразуватели, Сборник доклади на XXI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2011, Созопол, България, с.346-351.

Б44. Цветков П. Моделиране и симулиране на широчинно-импулсен модулационен измервателен преобразувател, Сборник доклади на XXI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2011, Созопол, България, с.352-355.

Б45. Цветков П., Г. Милушев, Н. Гуров, И. Маринова. Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия, Сборник доклади на XXII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2012", ISSN:1313-9126, 10-14 септември 2012, Созопол, България, с.171-178.

Б46. Дюкенджиев Г., П. Цветков, Р. Йорданов, Г. Милушев. Перспективи на обучението по измервателна техника и управление на качеството в Техническия Университет – София, Сборник доклади на XXIII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2013", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2013, Созопол, България, с.37-40. NACID

Б47. Станчева А., П. Цветков, Г. Петров. Хармонизирани стандартни методи за измерване на параметрите и нивата на електромагнитно излъчване от най-разпространените мобилни терминали, Сборник доклади на XXIII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2013", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2013, Созопол, България, с.331-338. NBU

Б48. Цветков П., А. Станчева, Г. Петров. Измерване и оценка на електромагнитно излъчване в честотния диапазон от 100 kHz до 6 GHz, Сборник доклади на XXIII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2013", ISSN:1313-9126, 9-13 септември 2013, Созопол, България, с.339-348. NBU

Б49. Stancheva A, P. Tzvetkov, P. Mihova. International Research Projects - Justification for Introduction of Lower Exposure Limits for EMF with Low Intensity, Годишник, том 1/ 2014, Департамент Здравеопазване и социална работа, редколегия: В.Боянова, Ж.Винарова, П.Михова, ISSN 1313-7875, Издателство на НБУ, София, 2014, http://ebox.nbu.bg/med14/lessons.php , NBU

Б50. Цветков П.,, Г. Милушев, И. Коджабашев, Н Гуров, В. Иванчева. Концепция за актуализиране на обучението в Технически Университет-София по Електроизмервателна техника в съответствие с изискванията на индустрията, Сборник доклади на XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014" - Доклади от специализирани сесии, ISSN:1313-9126, 7-11 септември 2014, Созопол, България, с.56-65. NACID

Б51. Славов В., В. Иванчева, П. Цветков, Г. Милушев. Методическа разработка на лабораторно упражнение за измерване на електрически величини с виртуални инструменти, Сборник доклади на XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014" - Доклади от специализирани сесии, ISSN:1313-9126, 7-11 септември 2014, Созопол, България, с.99-105. NACID

Б52. Станчева А., П. Цветков, Н. Петков. Измерване н анализ на резултатите от измерванията на електромагнитните полета на територията на НБУ, Сборник доклади XXV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2015“, Созопол, 07-11 септември 2015, Издателство на ТУ-София, С., 2015, ISSN:1313-9126, с.554-560. NBU

Б53. Цветков П., Н. Стоянов. 50 години катедра „Електроизмервателна техника“ при Технически университет - София, Сборник доклади XXVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2016“, Созопол, 07-11 септември 2016, Издателство на ТУ-София, С., 2016, ISSN:1313-9126, с.554-560, с.35-41. NACID

Б54. Гуров Н., П. Цветков. Измерване на съпротивителен момент при превключване на мощностен превключвател, Сборник доклади XXVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2016“, Созопол, 07-11 септември 2016, Издателство на ТУ-София, С., 2016, ISSN:1313-9126, с.186-192. NACID

Б55. Пасарелски Р., А. Станчева, П. Цветков. Механизми за превенция от електромагнитно Излъчване от мобилни радиопредавателни станции, Сборник доклади XXVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2016“, Созопол, 07-11 септември 2016, Издателство на ТУ-София, С., 2016, ISSN:1313-9126, с.383-392. NBU

Б56. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev. Some Features and Opportunities for Calibration of Analyzers of Electric Power by Harmonics, Proc. of the 28th International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2018", Sozopol, September 10-14, 2018, Publishing house of the Technical University of Sofia, Bulgaria, ISBN:2603-3194, pp.205-210. NACID

Б57. MMO2019

ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ НА КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ

МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА И БЪЛГАРИЯ

Б58. Yordanova S., N. Kolev, P. Tzvetkov. Investigation of the properties of measuring devices with robustness feedback. Proc. of CIMI'95 6th International Conference on Industrial Metrology, 25-27 October 1995, Zaragoza, Spain, pp.614-623. PhD

Б59. Kostov J., P. Tzvetkov, I. Kalchev. Fast Successive-Approximation ADC Testing Procedures. Proc. of the IMEKO TC-4 International Workshop on "ADC Modelling", 7-9 May 1996, Smolenice Castle, Slovak Republic, Published by SUES Salerno, Italy, pp.172-175. Doc

Б60. Kolev N., P. Tzvetkov, S. Yordanova. Development of Measurement Systems with Robustness Feedback. Proc. of IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference & IMEKO Technical Committee 7, Vol. 1 of 2: Quality Measurements: The Indispensable Bridge Between Theory and Reality (No Measurements? no Science!), ISBN:0-7803-3312-8 , 4-6 June, 1996, Brussels, Belgium, pp.881-883, Web of Science, SCOPUS PhD

Б61. Yordanova S., P. Tzvetkov, N. Kolev. Robust Structure ADC. Proc. of XIV IMEKO Word Congress- 2nd International Workshop on ADC Modelling and Testing, Vol. IVB, 2-3 June 1997, Tanpere, Finland, pp.282-286. PhD

Б62. Tzvetkov P., N. Kolev, S. Yordanova. Robust Approach to ADC Calibration. In Proc. of the IMEKO TC-4 ISDDMI'98 10th International Symposium on "Development in Digital Measuring Instrumentation" and 3rd Workshop on "ADC Modelling and Testing", 17-18 September 1998, Naples, Italy, pp.458-460. Doc

Б63. Yordanova S., P. Tzvetkov. Discretization error reduction in ADC. In Proc. of the IMEKO TC-4 IWADC'99 4th Workshop on "ADC Modelling and Testing", 9-10 September, 1999, Bordeaux, France, pp.116-118. Doc

Б64. Kolev N., S. Yordanova, P. Tzvetkov. Computerised Investigation of Robust Measurement Systems, Proc. of International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2001, July 1-4, 2001, Foros, Ukraine, pp.211-214, ISBN:0-7803-7164-X; 978-078037164-4, DOI:10.1109/IDAACS.2001.942015 Web of Science, SCOPUS Prof

Б65. Yordanova S., P. Tzvetkov. Application of MATLAB for Education on Control and Measurement, Proc. 1st International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 3, ISBN:954-580-140-9, May 22-24, 2003, Sozopol, Bulgaria, pp.132-136. Prof

Б66. Tzvetkov P., G. Petrov. Software integrated development environments (IDE), Proc. of the Second International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 2, ISBN:954-580-158-1, June 2-5, 2004, Sozopol, Bulgaria, pp.123-127. Prof

Б67. Kostov, J., I. Kalchev, P. Tzvetkov, Performance of digital-to-analog converters employing the principle of accumulation, Proc. of 3rd International Symposium on Instrumentation Science and Technology, Vоl. 3, ISBN:7-5603-2056-2, August 18-22, 2004, Xian, PEOPLES R CHINA, pp.902-905. Web of Science NACID

Б68. Yordanova S., R. Petrova, P. Tzvetkov. State-of-the-art and trends in fuzzy process control, Proc. of the Third International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 3, ISBN:954-580-178-6, June 1-3, 2005, Sozopol, Bulgaria, pp.261-266. Prof

Б69. Iliev P., P. Tzvetkov, G. Petrov. Motion Detection Using 3D Image Histograms Sequences Analysis, Proc. of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2005, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp.596-601, ISBN:0-7803-9446-1;978-078039446-9, DOI:10.1109/IDAACS.2005.283054 Web of Science, SCOPUS Prof

Б70. Yordanova S., N. Noikova, R. Petrova, P. Tzvetkov. Neuron-Fuzzy Modelling on Experimental Data in Anaerobic Digestion of Organic Waste in Waters, Proc. of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2005, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp.84-88, ISBN:0-7803-9446-1;978-078039446-9, DOI: 10.1109/IDAACS.2005.282946 Web of Science, SCOPUS Prof

Б71. Roumenin Ch., K. Dimitrov, P. Tzvetkov. Vertical Hall effect Devices in the Basis of Smart Silicon Sensors, Proc. of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2005, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp.55-58. ISBN:0-7803-9446-1;978-078039446-9, DOI: 10.1109/IDAACS.2005.282940 Web of Science, SCOPUS Prof

Б72. Tzvetkov P., G. Petrov, P. Iliev. Software Development Environments for Image Acquisition and Processing, Proc. of the Fourth International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 4, ISBN-10:954-580-206-5, ISBN-13:978-954-580-206-5, June 1-3, 2006, Sozopol, Bulgaria, pp.29-33. Prof

Б73. Tzvetkov P., G. Petrov, P. Iliev. Multidimensional Dynamic Scene Analysis for Video Security Applications, Proc. of International Scientific Conference "Computer Science 2006", Part 2, October 12-15, 2006, Istanbul, Turkey, pp.364-368. Prof

Б74. Tzvetkov P., G. Petrov, P. Iliev. Instrumentation Periphery Modules for PC Based Platforms, Proc. of the Fifth International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", vol. 5, ISBN:978-954-580-227-0, June 5-9, 2007, Sozopol, Bulgaria, pp.70-74. Prof

Б75. Petrov G., P. Iliev, P. Tzvetkov. Comparison of Global Histogram Methods for 2D and 3D Entropy Based Image Segmentation, Proc. of the 9th WSEAS International Conference on Evolutionary Computing (EC’08), ISBN:978-960-6766-58-9, ISSN:1790-5109, May 2-4, 2008, Sofia, Bulgaria, pp.57-62. Web of Science, SCOPUS Prof

Б76. Tzvetkov P., G. Petrov, P. Iliev. Using National Instruments Multisim Software to Accelerate the Process of Practical Training in Electronics for Students in It Education, Proc. of the Fifth International Conference “Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, vol. 6, ISBN:978-954-580-247-8, June 4-7, 2008, Sozopol, Bulgaria, pp.182-184. Prof

Б77. Iliev P., G. Petrov, P. Tzvetkov. Multidimensional Object Based Image Sequences Segmentation, Proc. of the 8th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Data Bases (AIKED'09), ISBN:978-060-474-051-2, ISSN:1790-5109, February 21-23, 2009, Cambridge, United Kingdom, pp.111-115. Web of Science, SCOPUS Prof

Б78. Slavov V., P. Tzvetkov, N. Gurov. Computer Based System for Automated Calibration of Measuring Devices, Proc. of 5th International Scientific Conference "Computer Science 2009", part II, ISBN:978-954-438-853-9, November 5–6, 2009, Sofia, Bulgaria, pp.267–272. Prof

Б79. Gourov N., P. Tzvetkov, G. Milushev, E. Gourova. Distance Monitoring of the Power Quality, Applications of Mathematics and Computer Engineering, American Conference on Applied Mathematics (AMERICAN-MATH’11), 5th WSEAS International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA’11), January 29-31, 2011, Puerto Morelos, Mexico, pp.195-200, ISBN:978-960-474-270-7, ISSN:1792-7250, ISSN:1792-7714 SCOPUS Prof

Б80. Gourov N., P. Tzvetkov, G. Milushev, V. Vassilev. Remote Monitoring of the Electrical Power Quality, CD and Printed Proc. of the 11th IEEE International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation EPQU 2011, October 17-19, 2011, Lisbon, Portugal, pp. 594-598, ISSN: 2150-6647, ISBN: 978-1-4673-0379-8, DOI:10.1109/EPQU.2011.6128842 SCOPUS Prof

Б81. Stancheva A., P. Tsvetkov, V. Kadrev G. Petrov, New approach regulation for radio equipment, In Proceedings of the XIV International Conference "Challenges in Higher Education and Research in XXI Century", ISBN:978-954-580-365-9, vol. 14, 31 May-3 June 2016, Sozopol, Bulgaria, рр.70-73, NBU

Б82. Kadrev V., A. Stancheva, P. Tsvetkov, Evolution of network communications functions and their influence in the training, In Proceedings of the XIV International Conference "Challenges in Higher Education and Research in XXI Century", ISBN:978-954-580-365-9, vol. 14, 31 May-3 June 2016, Sozopol, Bulgaria, рр.86-90. NBU

Б83. Galabov K., I. Kodjabashev, P. Tzvetkov. Virtual system for calibration of energy analyzers, Материалы второй всероссийской научно-технической конференции с международным участием “Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики в промышленности и на транспорте“, ISBN 978-5-949-41154-4, 20 октября 2016 г., Омск, Руссия, pp.179-185. NACID

Б84. Yordanova S., P. Tzvetkov, Intelligent Approaches for Control of Nonlinear Plants with Significant Time Delay, CD and Printed Proc. of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS’2017. September 21-23, 2017 Bucharest, Romania, pp. 586-591. ISBN:978-1-5386-0696-4, ISBN:978-153860697-1, DOI:10.1109/IDAACS.2017.8095143 Web of Science, SCOPUS NACID

Б85. Tzvetkov P., K. Galabov, I. Kodjabashev, Calibration of power quality analyzers using periodic square pulse signal, Материалы второй всероссийской научно-технической конференции с международным участием “Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики в промышленности и на транспорте, ISBN 978-5-949-41213-8, 18-19 октября 2018 г., Омск, Руссия, pp.210-219, NACID

Б86. A. Serov, N. Serov; P. Tzvetkov, Features of Modeling of Analog-to-Digital Converter Transfer Function by Simulink, Proc. of IV International Conference on Information Technologies in Engineering Education (Inforino), pp.1-6, 23-26 October 2018, Moscow, Russia Electronic ISBN:978-1-5386-5832-1, USB ISBN:978-1-5386-5831-4, Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-5386-5833-8, DOI:10.1109/INFORINO.2018.8581797. Web of Science, SCOPUS NACID

НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ

Б87. Цветков П., Ж. Ставракев. Автоматичен полярнокоординатен компенсатор, изграден на базата на диференциални индикаторни преобразуватели. Научен симпозиум с международно участие "Измервания'88", 10-11 Ноември 1988, София. Doc

Б88. Ж. Ставракев, П. Цветков. Измервателна схема за формиране на входни сигнали за полярнокоординатни автокомпенсатори, изградени на базата на диференциални детектори на равновесието. Трети национален научен семинар с международно участие "Метрология'92", 22-27 Септември 1992, Созопол. Doc

Б89. Йорданова С., Н. Колев, П. Цветков. Синтез на структурна схема на средство за измерване с робастна обратна връзка. Сборник доклади на VI-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и надеждност'95", 19-23 Септември 1995, Созопол, с.148-151. PhD

Б90. Колев Н., С. Йорданова, П. Цветков. Use of Robust Approach to Improve the Measuring Systems. Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие "Автоматика и информатика'95", 7-9 Ноември 1995, София, с.51-54. PhD

Б91. Колев Н., П. Цветков, С. Йорданова. Използване на робастни структури за подобряване на метрологичните характеристики на средствата за измерване. Сборник доклади на VII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и надеждност'96", 24-27 Септември 1996, Созопол, с.95-101. PhD

Б92. Цветкова В., П. Цветков. Методика за създаване на критериално ориентирани тестове при обучението по електрически измервания. Доклади на VII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и надеждност'96", 24-27 Септември 1996г., Созопол, с.490-495. Doc

Б93. Цветков П., С. Йорданова, Н. Колев. Оценка ефективността на робастна структура на средство за измерване. Сборник доклади на Национална конференция с международно участие "Автоматика и информатика'97", 13-17 Октомври 1997, София, с.67-70. PhD

Б94. Цветков П., Н. Колев, С. Йорданова. Анализ на статичната грешка на робастна структура на средство за измерване. Доклади на VIII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'98", ISBN:954-438-229-1, 14-18 Септември 1998г., Созопол, с.124-130. Doc

Б95. Цветков П. Анализ на динамичната грешка на робастна структура на средство за измерване. Доклади VIII-ми национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'98", ISBN:954-438-229-1, 14-18 Септември 1998г., Созопол, с.131-137. Doc

Б96. Цветков П. Моделиране на функцията на преобразуване на аналогово- цифровите преобразуватели. Десети национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2000", ISBN:954-438-229-3, 14-17 Септември 2000г., Созопол, с.108-110. Doc

Б97. Цветков П., Т. Ташев. Изчислителен алгоритъм за осигуряване на надеждността на средства за измерване. Доклади на Десети национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2000", ISBN:954-438-229-3, 14-17 Септември 2000г., Созопол, с.235-238. Doc

Б98. Ташев Т., П. Цветков. Синхронизация на виртуални инструменти при управление на измервателни уреди с вграден интерфейс. Доклади на Десети национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2000", ISBN:954-438-229-3, 14-17 Септември 2000г., Созопол, с.262-264. Doc

Б99. Ташев Т., П. Цветков. Динамични характеристики на средствата за измерване с робастна структура, Сборник доклади на XI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2001", ISBN:954-438-229-4, 16-19 септември 2001, Созопол, България, с.77-79. Prof

Б100. Цветков П., Т. Ташев. Оценка влиянието на смущаващите въздействия върху точността на информационно-измервателните системи с робастна структура, Сборник доклади на XI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2001", ISBN:954-438-229-4, 16-19 септември 2001, Созопол, България, с.80-82. Prof

Б101. Iliev P., A. Redjepi, P. Tzvetkov, S Yordanova. Pyramidal Functional Model for 3-D Image Processing, Proc. of the 12th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2002", ISBN:954-438-229-5, September 18-21, 2002, Sozopol, Bulgaria, pp.194-197. Prof

Б102. Yordanova S., P. Tzvetkov. Noise Cancellation and Modelling Using Fourier Approximation of Measurement System, Proc. of the 13th National Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2003", ISBN:954-9725-76-6, September 16-20, 2003, Sozopol, Bulgaria, pp.145-148. Prof

Б103. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. ЕКГ велоергонометричен модул за персонален компютър, Сборник доклади на XIII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2003", ISBN:954-9725-76-6, 16-20 септември 2003, Созопол, България, с.242-246. Prof

Б104. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. ЕЕГ модул за персонален компютър, PIC & Microconvertor, Сборник доклади на XIV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2004", ISBN:954-9725-89-8, 14-18 септември 2004, Созопол, България, с.285-289. Prof

Б105. Цветков П., П. Илиев, Г. Петров, И. Попова. Използване и интегриране на LabVIEW в процеса на автоматизирано проектиране, Сборник доклади на XV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2005", ISBN:954-334-008-0 , 13-17 септември 2005, Созопол, България, pp.355-357. Prof

Б106. Илиев П., П. Цветков, Г. Петров. Цифрова обработка на изображения чрез използване на 3D ентропийна функция, анализ и класификация на микрообекти, Сборник доклади на XV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2005", ISBN:954-334-008-0, 13-17 септември 2005, Созопол, България, pp.416-423. Prof

Б107. Велков К., П. Цветков. Използване на виртуални инструменти при изследване на влаковите спирачни системи, провеждани чрез симулация на стенд за газодинамични изследвания, Сборник доклади на XII Международна научно-техническа конференция "TRANS&MOTAUTO’05+", ISBN:954-9322-10-6, 23-25 ноември 2005, Велико Търново, с.109-112. Prof

Б108. Петров Г., П. Цветков, П. Илиев. Детектиране на ключови кадри в цифровите видеозаписи, Доклади на XVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2006", ISBN-10:954-334-035-8, ISBN-13:978-954-334-035-8, 12-16 септември 2006, Созопол, България, с.147-152. Prof

Б109. Петров Г., П. Цветков, П. Илиев. Неинвазивни медицински измервателни устройства (ЕКГ, ЕМГ, ЕЕГ, ПГ, МКГ, МЕГ), Сборник доклади на XVI национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2006", ISBN-10:954-334-035-8, ISBN-13:978-954-334-035-8, 12-16 септември 2006, Созопол, България, с.299-304. Prof

Б110. Iliev P., P. Tzvetkov, G. Petrov. Universal System for Multy Dimentional Image Analysis and Recognition Using Walsh-Hadamard Functions, Proc. of the XVII National Scientific Symposium with International Participants "Metrology and Metrology Assurance 2007", ISBN:978-954-334-061-3, September 10-14, 2007, Sozopol, Bulgaria, pp.186-190. Prof

Б111. Милушев Г., В. Василев, З. Митев, П. Цветков, И. Коджабашев, А. Йовчева, К. Банев. Методика за контрол на качествата на електрическата енергия съгласно БДС ЕN 50160 Сборник доклади на XVII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2007", ISBN:978-954-334-061-3, 10-14 септември 2007, Созопол, България, с.384-388. Prof

Б112. Милушев Г., П. Цветков, Н. Гуров, В. Василев. Подходи при контрола на качеството на електрическа енергия, Сборник доклади на XVIII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2008", ISBN:978-954-334-078-1, 10-14 септември 2008, Созопол, България, с.213-216. Prof

Б113. Милушев,Г. В. Василев, П. Цветков, Н. Гуров, А. Йовчева. Основни параметри и методична стойност в стандартите БДС 61000–4–30, БДС 61000–4–15 и

БДС 61000–4–7, Сборник доклади на XVIII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2008", ISBN:978-954-334-078-1, 10-14 септември 2008, Созопол, България, с.220-225. Prof

Б114. Петров Г., П. Илиев, П. Цветков, Анализ на грешката при методи за автоматизирана сегментация на цифрови видео филми, Сборник доклади на XVIII Национален Научен Симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2008", ISBN:978-954-334-078-1, 10-14 септември 2008, Созопол, с.405-409. Prof

Б115. Цветков П., Г. Милушев, Н. Гуров, Контрол на качеството на електрическата енергия, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, том 8, ISBN:978-954-753-095-9, 14-15 юни 2012, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.160-170.

Б116. Цветков П., Ю. Афзали, Г. Илиев, Измерване и анализ на радиочестотни електромагнитни полета в гъсто населени райони в България, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, том 8, ISBN:978-954-753-200-7, 16-18 октомври 2013, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.74-83. NBU

Б117. Къдрев В., П. Цветков, А. Станчева, Г. Илиев, Анализ на параметрите на излъчваните електромагнитни полета от мобилни устройства и системи, Сборник научни трудове от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ на НВУ „Васил Левски”, том 7, ISBN: 978-954-753-200-7, 16-18 октомври 2013, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.53-63. NBU

Б118. Цветков, П., Т. Стефанова, Приложение на компютърно базирани методи за измерване в обучението на студенти по телекомуникации и компютърни технологии в Нов български университет, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция, ISBN:(1314-1937(print), ISSN:2367-7481 (online), ISBN:978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 юни 2018, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, България, с.998-1006. NBU

Б119. Dukendjiev G., Tsvetkov P., R. Jordanov, Milushev G., Perspectives of the education in measurements and quality management at the Technical University of Sofia, Proc. of the 10th Anniversary International Conference Standartization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration, (12) 13-14 September 2013, Sozopol, ISBN:978-619-167-048-2,

НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

Б120. Василев В., Г. Милушев, П. Цветков, Н. Гуров. Контрол на качеството на електрическата енергия. Апаратура и калибриране, Енергиен форум 2010, 23-26 юни 2010, Варна, България, с.439-444. Prof

Б121. Гуров Н., П. Цветков, Г. Милушев, Василев В,. Дистанционно следене на качеството на електрическата енергия, Енергиен форум 2011, 15-19 юни 2011, Варна, България, с.467-473. Prof

Б122. Станчева, А., П. Цветков, П. Михова, Международни изследователски проекти – обосновки за въвеждане на по-ниски норми за електромагнитно облъчване от полета с ниска интензивност, http://ebox.nbu.bg/med14/view_lesson.php?id=15, Годишник на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ при НБУ, том 1/ 2014, Издателство на НБУ, С., 2014, с.12. NBU

В. ПАТЕНТИ И АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

В1. Цветков П., Ж. Ставракев. Автоматичен полярнокоординатен компенсатор с диференциални детектори на равновесието. Авторско Свидетелство № 46570 МПК G01R17/00 с приоритет от 12 Октомври 1988г, Бюлетин на ИНРА №1/15.01.1990 г. Doc

Г. КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

КНИГИ

Г.1. Богев В., М. Джамбазов, Г. Дюкенджиев, Д. Дяков, А. Еленков, К. Илиев, Р. Йорданов, И. Йосифов, И. Калиманова, И. Коджабашев, И. Кралов, Г. Милушев, Н. Панчев, Х. Радев, Г. Ранев, Б. Сотиров, Б. Троянов, П. Цветков. Метрология и измервателна техника, Книга-справочник в три тома, Том 2, ISBN:978-954-334-093-4, Под редакцията на проф. д.т.н. Христо Радев, Софттрейд, София, 2010, c.988 (П. Цветков: с.77-102, с.811-857). Prof

Г.2. Богев В., М. Джамбазов, Г. Дюкенджиев, Д. Дяков, А. Еленков, К. Илиев, Р. Йорданов, И. Йосифов, И. Калиманова, И. Коджабашев, И. Кралов, Г. Милушев, Н. Панчев, Х. Радев, Г. Ранев, Б. Сотиров, Б. Троянов, П. Цветков. Метрология и измерительная техника, Книга-справочник в трех томах, Том 2, ISBN:978-5-696-04648-8 (т.2), ISBN:978-5-696-04552-8, Под общей редакции проф. д.т.н. Христа Радева, ЮУрГУ, Челябинкс, 2015, c.1098 (П. Цветков: с.89-117, с.906-923). NACID

УЧЕБНИЦИ

Г.3. Йорданова С., П. Цветков. Приложно моделиране и симулиране на системи, ISBN:954-580-105-0, Heron Press, София, 2000, c.92. Prof

Г.4. Dinov R., I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, T. Tashev, P. Tzvetkov. Measurement and Instrumentation, Part 1, ISBN-10:954-438-683-5, ISBN-13:978-954-438-583-5, Technical University of Sofia, Sofia, 2010, p.146. Prof

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Г.5. Tzvetkov P., I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, I. Petrov. Laboratory Manual on Measurement and Instrumentation. Technical University of Sofia, Sofia, 1997, p.130. Doc

Г.6. Иванов И., И. Калчев, И. Коджабашев, Н. Колев, А. Лазаров, М. Маджарова, В. Туренков, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. УДК 621.317 (076), Технически университет- София, София, 1997, с.205. Doc

Г.7. Костов Ж., В. Туренков, П. Цветков, Н. Гуров. Ръководство за лабораторни упражнения по измервания на неелектрически величини. Технически университет- София, София, 1998, с.121. Doc

Г.8. Derjanova D., N. Gurov, I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, I. Petrov, P. Tzvetkov, T. Tashev. Laboratory Manual on Measurement and Instrumentation. Second edition, Technical University of Sofia, Sofia, 1999, p.248. Doc

Г.9. Иванов И., И. Калчев, И. Коджабашев, Н. Колев, А. Лазаров, М. Маджарова, В. Туренков, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. УДК621.317 (076), Второ стереотипно издание, Технически университет- София, София, 2000, с.205. Doc

Г.10. Костов Ж., П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по цифрови измервателни преобразуватели и уреди. ISBN:954-438-225-9, Технически университет- София, София, 2000, с.104. Doc

Г.11. Derjanova D., N. Gurov, I. Kalchev, I. Kodjabashev, N. Kolev, I. Petrov, P. Tzvetkov, T. Tashev. Laboratory Manual on Measurement and Instrumentation, Second edition, Technical University of Sofia, Sofia, 2002, p.250. NACID

Г.12. Гуров Н., Д. Държанова, А. Еленков, И. Калчев, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания, Част 1, ISBN-10:954-438-563-0, ISBN-13:978-954-438-563-7, Технически университет- София, София, 2006. c.80. Prof

Г.13. Гуров Н., С. Дичев, А. Еленков, И. Коджабашев, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания, Част 2, ISBN-10:954-438-562-2, ISBN-13:978-954-438-562-0, Технически университет- София, София, 2006. c.66. Prof

Г.14. Петров Г., П. Цветков, И. Богомилов. Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II, Част III: Процесори, обработка, предаване и кодиране на сигнали, ISBN:978-954-580-300-0, Херон Прес, София, 2011, с.127. Prof

Г.15. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, Д. Държанова, А. Панделова, В. Славов, П. Цветков. Електрически измервания, Част 1 - ръководство за лабораторни упражнения, ISBN:978-954-438-980-2, Технически университет- София, София, 2012. c.85. NACID

Г.16. Н. Гуров, А. Еленков, В. Иванчева, Г. Милушев, Н. Стоянов, П. Цветков. Електрически измервания, Част 2 - ръководство за лабораторни упражнения, ISBN:978-954-438-981-9, Технически университет- София, София, 2012. c.66. NACID

Д. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОГОВОРИ

И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОГОВОРИ

Д.1. Договор №876-7/1987г., Тема: Проучване на възможностите за автоматизиране на лабораторни токоизправители с микропроцесирни системи.

Д.2. Договор №878-7/1987г., Тема: Проучване и разработване на програма за изграждане на автоматизирани работни места в ОЦК.

Д.3. Договор №4002/1987г., Тема: Проучване, проектиране и изработване на програмируеми източници за проверка на волтметри и амперметри.

Д.4. Договор №1034/1988г., Тема: Стенд-уредба за изследване на магнитно меки материали в затворени магнитни вериги при осигурена синусоидалност на магнитната индукция.

Д.5. Договор №1128/1988г., Тема: Уредба за изследване на магнитно меки материали в затворени магнитни вериги.

Д.6. Договор №4024/1988г., Тема: Проучване, проектиране и изработване на програмируеми източници за проверка на волтметри, амперметри и постояннотокови волтметри.

Д.7. Договор №1350/1990г., Тема: Автоматизиран ферометър за тороидни образци от магнитно меки материали.

Д.8. Договор №2082/1992г., Тема: Разработване на система за определяне на магнитните характеристики на меки феромагнити (Ферометър ЕМТ).

Д.9. Договор №И-617/1996г., Тема: Разработване на информационно управляващи алгоритми с използване на нови подходи, 1996-1998г.

Д.10. Договор №126-8/2001г., Тема: Виртуални средства за измерване (Виртуални инструменти).

Д.11. Договор №12005/2003г., Тема: Създаване на учебна лаборатория по „Интелигентни и разпределени измервателни системи.

Д.12. Договор №448-8НК/2004г., Тема: Автоматизирано работно място за идентификация на основните характеристики на температурни сензори (терморезистори, термодвойки, полупроводникови сензори) (АРМИТС).

Д.13. Договор №448-8НК/2004г., Тема: Автоматизирано работно място за идентификация на основните характеристики на температурни сензори (терморезистори, термодвойки, полупроводникови сензори) (АРМИТС) – продължение. (Ръководител на договора)

Д.14. Договор №538НИ-8/2005г., Тема: Виртуални средства за измерване – реализиране, измерване, метрологични характеристики. (Ръководител на договора)

Д.15. Договор №930НИ-8/2007г., Тема: Изграждане на информационно-измервателна система за експериментални изследвания на електро-изолационни и полупроводникови материали. (Ръководител на договора)

Д.16. Договор №ВУ-ЕЕС-302/2007г., Тема: Разработване на метрологично-потвърдена адаптивна процедура за оценка и контрол на качеството на електрическата енергия с цел защита интересите на потребителите. (Ръководител на договора, Финансиран от ФНИ при МОН: 250000 лева)

Д.17. Договор № 79НИ-8/2008 Тема: Работно място за изследване на характеристиките на електронни средства за измерване.

Д.18. Договор №ДО02-157/2008г., Тема: Оптимизация на енергийното взаимодействие между биологични структури и електромагнитни устройства.

Д.19. Договор №091НИ-08/2009г., Тема: Виртуална информационно измервателна система за проверка и калибриране на средства за измерване. (Ръководител на договора), Финансиран от ТУ-София: 8000 лева, Участници: 6 преподаватели и 1 докторант.

Д.20. Договор №102НИ101-08/2010г., Тема: Разработване на виртуална среда за интелигентни измервания на физични величини. Ръководител: доц. д-р Ташо Ангелов Ташев, Финансиран от ТУ-София: 9000 лева, Участници: 8 преподаватели, 2 докторанти и 2 студенти.

Д.21. Договор №102НИ102-08/2010г., Тема: Мобилно работно място за проверка и калибриране на средства за измерване. (Ръководител на договора), Финансиран за два едногодишни етапа от ТУ-София: 12000+3500 лева, Участници: 7 преподаватели, 1 докторант и 2 студенти.

Д.22. Договор №ДФНИ-Б01/0017/27.11.2012г., Тема: Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъстонаселени райони, период: 2012-2014 год., финансиран от ФНИ при МОМН. Ръководител: доц. д-р Анушка Цветанова Станчева, Финансиран за два 1,5 годишни етапа от МОМН по ФНИ: 210000 + 90000(очаква се финансиране) лева, Участници: 9 преподаватели и 2 докторанти.

Д.23. Договор в помощ на докторанти №141ПД0016-08/27.03.2014г., Тема: Измерване и контрол на параметри на води, период: 27.03.2014-30.11.2014 год. (Ръководител на договора), Финансиран от ТУ-София: 4000 лева, Участници: 1 преподавател и 1 докторант.

Д.24. Договор в помощ на докторанти №152ПД0032-08/ 2015г., Тема: Измерване на параметри на стъпални регулатори за високо напрежение, период: 2015 г., (Ръководител на договора) Финансиран два едногодишни етапа от ТУ-София:3000 +1500 лева, Участници: 1 преподавател и 1 докторант.

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Д.25. Договор №BG051PO001-4.3.04-0042, Тема: „Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”, период: 2012-2014 год., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОМН.

Д.26. Договор №BG051PO001-4.3.04-0058, Тема: „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети”, период: 2012-2014 год., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МОМН.

Д.27. Договор №BG051PO001-3.1.07-0018, Тема: Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК), период: 2012-2014 год., финансиран по финансиран по програма BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” на МОМН.

Д.28. Проект BG05М2ОР001-2.009-0033-C01 „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи от ново поколение в Технически университет – София и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в областта на инженерно – техническите науки и технологичното развитие“, съфинансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот” Процедура BG05M2ОP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1”, Участие през 2017-2018 г.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Д.29. Project TEMPUS JEP 1977, Project Title: Manufacturing Metrology and Industrial Engineering at Technical University of Sofia, Bulgaria, 1991-1994г.

Д.30. Project TEMPUS CME-01033-95, Project Title: Complementary Measures Project- Development of English Language Department of Engineering (ELDE) at Technical University of Sofia, Bulgaria, 1995-1996г.

Д.31. Project № FP6-044728, Project Title: Universities by Night (U-Night), Instrument: FP6-2006-Mobility-13.

Д.32. Project № 200184, Project Title: REGGAE – Researchers as Guides to Glory of Ancient Europe (REGAME), Call identifier: FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT.

Д.33. Project № 228629, Project Title: Researchers Careers and e-Motions (RE-CAME), Call identifier: FP7-PEOPLE-NIGHT-2008.

Д.34. Project № 244975, Project Title: STAR NIGHT - Astronomy and the challenges of new technologies,Call identifier: FP7-PEOPLE-NIGHT-2009.

Д.35. Project № 265814, Project Title: REACT - Researchers in Industry and Academy for Technology Development, Call identifier: FP7-PEOPLE-NIGHT-2010.

Д.36. Project: № 287367, Project Title: RECSES - Researchers in Chemistry Supporting Economy and Society, Call identifier: FP7-PEOPLE-NIGHT-2011.

Д.37. Project: № 316611, Project Title: IN-Close - Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance, Call identifier: FP7-PEOPLE-2012-NIGHT.

Д.38. Project: № ?????, Project Title: RESINE - Renewable-Energies Systems Interoperability Networking of East, Call identifier: FP7-PEOPLE-2013-IAPP.

Курсове от текущия семестър: