Електронен каталог

гл. ас. д-р Памела Бучкова

гл. ас. д-р Памела  Бучкова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Право
Телефон:
02/8110432
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 410 I Корпус
Четвъртък 10:00-12:00 410 I Корпус

Професионална автобиография:


Памела Бучкова е завършила магистърска степен по Право в Нов български университет през 2003г. След успешно участие в конкурс е назначена на 1 март 2005 г. като редовен асистент по Административно право и административен процес в Програма „Право” на НБУ. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема "Административният договор в Република България". Има силно изразени научни интереси в областта на публичното право.


Публикации:


Монографии:

Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти, Фенея, 2012

Статии:

1.Конституционна основа на членството на Република България в Европейския съюз, Сп. “Правен преглед”, бр. 1/2005

2.Президентският указ за награждаване с ордени и медали, Сп. “Правен преглед”, бр. 1/2006

3.Указът – особен акт на държавното управление, Сп. „Право без граници”, бр. 1/2007

4.Лишаването от право да се управлява моторно превозно средство според Конвенцията, съставена на основание Член К.3 от Договора за Европейския съюз, Сп. „Правен преглед”, бр. 1/2008

5.Спорни въпроси при съдебното обжалване на ревизионните актове по реда на ДОПК. Съдебната практика на Върховния административен съд и ТР № 7 от 11. 12. 2008г. ,сп. “Общество и право”, бр.3 от 2009

6.Уредбата на договора във френското административно право, Сп. „Административно правосъдие”, бр.1/2010

7.Административен договор ли е споразумението по чл. 20 от Административно-процесуалния кодекс, Сп. „Административно правосъдие”, бр.3/2010

8.Административният договор в България. Теоретични и практически аспекти, Сп. „Административно правосъдие”, бр. 4/2010

9.Административният и частноправният договор, Сп. „Общество и право”, бр.7/2011 и бр.8/2011

10.Основни положения в теорията на административния договор в Русия, Сп. „Административно правосъдие”, бр.2/2011

11.Общественият интерес при административното договаряне, Юбилеен сборник „20 години Нов български университет. Департамент „Право””2011

12.Административният договор в практиката на Върховния административен съд, Сборник „100 години Върховен административен съд”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014

13.Давностният срок по чл. 285 от АПК, Сп. „Общество и право”, бр.5/2014

14.Относно някои практически въпроси на изпълнителното производство по АПК.Преглед на съдебната практика на административните съдилища и на Върховния административен съд, Юбилеен сборник "Видни юристи", посветен на 85-годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014

15.Инспекторатът към ВСС – накъде?, Електронно издание на сп. Правен свят, 2014, в съавторство със съдия Николай Гунчев

16.Практически проблеми при приложението на чл. 431, ал.6 от ГПК в хипотезата на отказ на орган на МВР да спре от движение моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс – Сп. „Административно правосъдие”, бр.5/2016

17.Защита на конституционното право на неприкосновеност на жилището в изпълнителното производство по АПК- Сборник "25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права”, 2016

18.Обжалването на действията на органа по изпълнението по реда на чл. 294-298 от АПК като процесуална предпоставка за допустимост на иска за обезщетение на вреди от незаконно принудително изпълнение, сп. Норма, бр.1/2018

19. Практически проблеми при изпълнението на административния договор по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Сборник с доклади от Национална конференция 10 години България в ЕС-въздействие върху публичните политики и законодателството, достъпен на http://ebox.nbu.bg/bgineu/

20. За някои съвременни административноправни проявления на правилото “Publicum bonum privato est praeferendum“, сп. Ius Romanum, I/2018

21. Принципът на съразмерност по Административнопроцесуалния кодекс, Сборник Правата на гражданите и тяхната защита, изд. НБУ, 2019

22. Теоретико-практически проблеми на удостоверителните административни актове, Сборник с доклади от национална кръгла маса “15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи“, изд. Наука и икономика, Икономически университет-Варна, 2022

23.Решения на местните комисии за налагане на мерките по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, сп. Обществено възпитание, бр.1/2023, с.16-31

Курсове от текущия семестър: