Електронен каталог

доц. д-р Цветалина Петкова

доц. д-р Цветалина Петкова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
02/8110432
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 9:30-11:30 412 I Корпус
Петък 10:30-12:30 412 I Корпус

Професионална автобиография:


ЦВЕТАЛИНА АВРАМОВА ПЕТКОВА

Научно звание: доцент

Научна степен: доктор

Специализации и награди:

„Обучение на преподаватели в правна клиника” в American Bar Association Central European and Eurasia Legal Initiative (ABA-CEELI) – сертификат № 12 от 26 ноември 2005 г.

М. април 2017 - University of Geneva - Сертификат за успешно положен изпит по курса "Children's Human Rights - An interdisciplinary Introduction", с преподаватели Philip D. Jaffe, Professor, Jean Zermatten, Dr. h. c., Roberta Ruggiero, Dr.

Основни изследователски интереси в областта на: всички дялове на гражданското право

Допълнителни изследователски интереси в областта на: търговско право

Преподавателски интереси в областта на: вещното, семейното и наследственото право

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

Редактор на LAW JOURNAL OF NBU (ISSN 1314-5797)

Редактор на Journal of Politics and Law, ISSN 1913-9047 (Print) ISSN 1913-9055 (Online)(Списание за политика и право, Канада, към Канадския център за наука и образование (Canadian Center of Science and Education – CCSE): Вж. редакторския екип на http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam);

Редактор в Първата виртуална международна конференция за модерни научни изследвания, Словакия, 2012 г. (The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia);

Член на научния комитет на Първата виртуална международна конференция за модерни научни изследвания, Словакия, 2012 г. (The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia): Вж. членовете на научния комитет на http://www.arsa-conf.com/arsa-scientific-and-organizing-committee/.

Член на Съвета на Департамент "Право"


Публикации:


Монографии:

1. Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. СОФИЯ, 2013. 224 стр. ISBN 978-954-28-1404-7. Издателство "Сиела"

2. Придобиване по давност на недвижими имоти. Издателството на НБУ. София, 2015. ISBN 978-954-535-891-3

Участия с доклади в научни конференции:

2012 г.

Научно-практическа конференция „Развитие на правото в глобализиращия се свят”, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер, гр. София, 16 май 2012 г., аула на СУ „Св. Кл. Охридски”, организатори: Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” и Институт за държавата и правото при БАН; научен доклад на тема: «Трябва ли неосигуряването на семейното благополучие да бъде conditio sine qua non за определянето на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос». Публикуван в Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер.

Международна научна конференция, гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 26-27 октомври 2012 г., организатори: Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе научен доклад на тема «Обект на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос». Публикуван в Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 51, серия 7, стр. 166. Русе, 2012; достъпен и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/7/7-26.pdf;

Годишната научна конференция 2012 г. на ЮФ на УНСС с доклад на тема " Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос според българския Семеен кодекс и националните законодателства на други държави-членки на Европейския съюз", публикуван в сборник доклади от Годишна научна конференция 2012 г. на ЮФ на УНСС "Европейското бъдеще на България. Правни аспекти", УНСС, 2013 г.

2013 г.

Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, гр. Бургас, Бургаски свободен университет, 14-15 юни 2013 г. научен доклад на тема «Някои въпроси относно придобиването по давност на правото на собственост», публ. в Сборник от научна конференция с международно участие: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том 2. Бургас, 2013 г.;

Международна научна конференция, гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 25-26 октомври 2013 г., организатори: Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе научен доклад на тема «Usucapio според испанското и френското право». Публикуван в Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 52, серия 7, стр. 153 - 156. Русе, 2013; достъпен и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/7/7-26.pdf;

Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев”, гр. София, голяма конферентна зала на УНСС, 17 октомври 2013 г., организатор: Юридически факулет на УНСС научен доклад на тема „Правна уредба на придобивната давност в руското, австрийското, швейцарското и италианското право». Издаден в Юбилейна научна коференция, организирана по повод 160 г. от рождението на проф. Стефан Бобчев. ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС УНСС. С.,2014 г.

2014 г.

Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа” по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров, гр. София, голяма конферентна зала на УНСС, 21 ноември 2014 г., организатор: Юридически факултет на УНСС, научен доклад на тема ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАВНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО ЗАКОНА ЗА ЗЕМИТЕ ОТ 1858 г.

Международна научна конференция, гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 24-25 октомври 2014 г., организатори: Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе научен доклад на тема «Придобиване по давност според римското право”.

Редакторство на научнни трудове като Доктор на НБУ:

- 2011 - до настоящия момент: Редактор на Списание за политика и право (Journal of Politics and Law), Канада, към Канадския център за наука и образование (Canadian Center of Science and Education – CCSE), като доктор на НБУ:; Вж. редакторския екип на http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam);

- Редактор и член на научния комитет на Първата виртуална международна конференция за модерни научни изследвания, Словакия, 2012 г. (The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia) Вж. членовете на научния комитет на http://www.arsa-conf.com/arsa-scientific-and-organizing-committee/.

- Редактор и член на научния комитет на Първата глобална виртуална конференция 2013 (The 1 st Global Virtual Conference 2013 (GV-CONF 2013) Goce Delchev University Macedonia & THOMSON Ltd. Slovakia), April 8. - 12., 2013.; Вж. членовете на научния комитет на http://www.gv-conference.com/global-virtual-conference-scientific-and-organizing-committee/; http://www.arsa-conf.com/archive/?vid=1&aid=1&kid=60101 в качения файл committee.pdf

- Редактор и член на научния комитет на Първата международна виртуална конференция за напреднали научни резултати (The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10. - 14., 2013); http://www.scieconf.com/about-conference/;

- Член на научния комитет и редактор в международна научна (онлайн)конференция: The 2rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2014) Slovakia, December 2 - 6, 2013.

- Член на научния комитет и редактор в Международна научна (онлайн)конференция: The 2rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2014) Slovakia, December 2 - 6, 2013 :: (от името на НБУ) - - Член на научния комитет и редактор на The 2nd Global Virtual Conference 2014 (GV-CONF 2014)Goce Delchev University Macedonia & THOMSON Ltd. Slovakia (April 7 - 11, 2014) :: Член на научния комитет и редактор (от името на НБУ) .

- От 2014 г.: Експерт и оценител в различни състезания и научни събития, организирани от GLОBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT към Internatonal Academy of science and higher education (IASHE, London UK) http://gisap.eu/experts-2014; http://gisap.eu/node/51021

- От май 2014 г. член на Консултативния съвет към AASRC (AMERICAN ACADEMIC & SCHOLARLY RESEARCH CENTER): http://aasrc.org/advisory-board/. Членовете на Консултативния съвет извършват дейност като редактори, рецензенти, членове на организационния комитет и съветници.

Научни статии:

1) Петкова, Цв. За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Закона за наследството. Собственост и право, 2005, № 3;

2) Петкова, Цв. Исковете по чл. 28 и чл. 21 от Семейния кодекс. Собственост и право, 2005, № 8.

3) Петкова, Цв. Допустимостта на ревандикационния иск в случаите на реституция по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol.VI, ISSN 1311-9192. Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005, Plovdiv, 197-202.

4) Петкова, Цв. Формиране на дялове и съпружеската имуществена общност. Собственост и право, 2006, № 6.

5) Петкова, Цв. Паричният влог и съпружеската имуществена общност – съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г. Собственост и право, 2006, № 10;

6) Петкова, Цв. Правното положение на самотния родител в българското законодателство. Научни трудове на Русенски университет „Ангел кънчев”. Том 45, серия 5.3. Русе, 2006. ISSN 1311-3321;

7) Петкова, Цв. Паричният влог и съпружеската имуществена общност – съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г. Юбилеен сборник на департамент „Право”, 2006;

8) Петкова, Цв. Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец. Собственост и право, 2007, № 3;

9) Петкова, Цв. Брак и имуществени отношения между съпрузите по Византийската Еклога. Научни трудове на Русенски университет „Ангел кънчев”. Том 46. Русе, 2007. ISSN 1311-3321;

10) Петкова, Цв. Съпружеските имуществени отношения в древния свят и в Римската империя. Правен преглед, 2007, № 1;

11) Петкова, Цв. Пред нотариуса имотът трябва да бъде индивидуализиран по начин, изключващ всякакво съмнение. Собственост и право, 2008, № 1;

12) Петкова, Цв. Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договора за банков сейф? Собственост и право, 2008, № 4;

13) Петкова, Цв. Брак и имуществени отношения между съпрузите в Средновековната българска държава. Правен преглед, 2008, № 1.

14) Петкова, Цв. Историческо развитие на съпружеските имуществени отношения до утвърждаване на принципа на разделност на придобитото през време на брака имущество. Научни трудове на Русенски университет „Ангел кънчев”. Том 47, серия 7, стр. 85. Русе, 2008, ISSN 1311-3321; публикуван на страницата на конференцията: http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp/7/7-14.pdf и http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp/7/7-frontMatter.pdf;

15) Петкова, Цв. Електронните пари и съпружеската имуществена общност. Собственост и право, 2009, № 2.

16) Petkova, Tsvetalina. Regimes of property relations between spouses according to the Bulgarian Family Law, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1 (2011), p. 100-109

17) Петкова, Цв. Искът за по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс и искът за оборване на презумпцията за съвместен принос. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 50, серия 7, стр. 157. Русе, 2011; достъпен и на http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp11/7/7-29.pdf;

18) Петкова, Цв. Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс. Собственост и право, 2011, № 10;

19) Петкова, Цв. Право на част от стойността на личното имущество на съпруг. Собственост и право, 2012, № 2;

20) Петкова, Цв. Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Собственост и право, 2012, № 6;

21)Петкова, Цв. Трябва ли неосигуряването на семейното благополучие да бъде conditio sine qua non за определянето на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер;

22) Petkova, Tsvetalina. RIGHT OF A GREATER SHARE OF THE JOINT MATRIMONIAL PROPERTY DUE TO A CONTRIBUTION ACCORDING TO THE BULGARIAN FAMILY CODE. Law Journal of NBU, No 3, 2012, p.56;

23)Петкова, Цв. Обект на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 51, серия 7, стр. 166. Русе, 2012; достъпен и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/7/7-26.pdf;

24)Петкова, Цв. Особености на прекратяването на съпружеската имуществена общност през време на брака поради важни причини. Годишник на Департамент „Право“, НБУ, 2012 г.;

25)Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос според българския Семеен кодекс и националните законодателства на други държави-членки на Европейския съюз. Сборник с научни трудове на Годишната научна конференция на УНСС "Европейското бъдеще на България", 2013 г.

26) Петкова, Цв. Приносът като условие за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност. Собственост и право, 2012, № 12;

27)Петкова, Цв., Тонев, Ал. Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. Собственост и право, 2013, № 3;

28) Петкова, Цв. Някои въпроси относно придобиването по давност на правото на собственост. Сборник от научна конференция с международно участие: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том 2. Бургас, 2013 г.;

29) Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС. Собственост и право, 2013, № 10;

30) Петкова, Цв. Usucapio според испанското и френското право.Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев". Том 52, серия 7, стр. 153 - 156. Русе, 2013; достъпен и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/7/7-26.pdf;

31) Петкова, Цв. Формиране на неравни дялове от прекратената съпружеска имуществена общност съгласно чл. 29, ал. 3 СК от 2009 г. Собственост и право, 2014, № 2;

32)Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижими имот в чуждестранното законодателство. Годишник на НБУ, 2014 г.;

33)Петкова, Цв. Правна уредба на придобивната давност в руското, австрийското, швейцарското и италианското право. Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев. Юбилейна научна коференция, организирана по повод 160 г. от рождението на проф. Стефан Бобчев. ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС УНСС. С.,2014 г.

34)Петкова, Цв. ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАВНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО ЗАКОНА ЗА ЗЕМИТЕ ОТ 1858 г. - доклад на Юбилейната научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа” по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров, гр. София, голяма конферентна зала на УНСС, 21 ноември 2014 г., организатор: Юридически факултет на УНСС, под печат.

35)Петкова, Цв.«Придобиване по давност според римското право” - доклад на Международната научна конференция, гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 24-25 октомври 2014 г., организатори: Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе. Публикуван в НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 7, достъпен онлайн на адрес: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/7/7-27.pdf

36) Петкова, Цв. Придобиване по давност на земеделски земи. Собственост и право, 2015, № 6

37) Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижим имот от държавата и общините. Годишник на НБУ, 2015 г. (под печат)

38)Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижими имоти на територията на българските земи по време на Османското владичество. Law Journal of NBU(под печат)

39)Участие с доклад в Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЧАСТНОТО ПРАВО",организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Правно?историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград, 29.05.2015 г. от 10.00 часа, VI-ти Учебен корпус на Югозападен университет „Неофит Рилски.Тема на доклада: "Отказ от придобивна давност върху недвижими имоти", под печат в Сборника от конференцията.

40) Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижими имоти от сънаследник. Собственост и право, 2015, № 8.

Петкова, Цв. Right of a greater share of the joint matrimonial property due to a contribution according to the Bulgarian Family Code and other national legislations. Годишник на НБУ, 2017 г., № 1193 в Референтния списък на НАЦИД, CEEOL

Петкова, Цв. Актуално ли е ППВС № 8 от 1980 г. в случаите на придобиване по давност от съпрузи в режим на имуществена общност? Сп. Собственост и право, № 09, 2017 г. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. REGARDING THE HIDDEN POSSESSION AND THE PRINCIPLE CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT PRAESTCRIPTIO IN THE CASE OF ACQUISITIVE PRESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY ACCORDING TO THE BULGARIAN LEGISLATION. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Националния военен университет "Васил Левски", Велико Търново, Издателски комплект на НВУ "Васил Левски", 2017 г., № 4718 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Придобиване по давност от съпрузи - от древността до съвременната уредба в Семейния кодекс, IUS ROMANUM, ISSUE 1/2017. № 1752 в Референтния списък на НАЦИД, CEEOL

Петкова, Цв. Възприемане на съпружеската имуществена общност от българското семейно право. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на Националния военен университет "Васил Левски" 14-15.06.2018 г., Велико Търново, Издателски комплект на НВУ "Васил Левски", 2018 г. № 4718 в Референтния списък на НАЦИД, CEEOL

Петкова, Цв. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА БРАКА ПОРАДИ ВАЖНИ ПРИЧИНИ. Собственост и право, кн. 5/2018 г. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Здравна закрила на детето: анализ на нормативната уредба относно храненето на децата. Годишник на Департамент "Право" на Нов български университет. С., 2018, с. 265-294. № 1193 в Референтния списък на НАЦИД, CEEOL

Петкова, Цв. Актуални въпроси относно спирането на придобивната давност, сп. Собственост и право, № 6, 2020 г. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Развод, родителски права и защита от домашно насилие в период на пандемия Собственост и право, бр. 4/5 от 2020 г. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Правото на наследяване по завещание в две противоречиви решения на ВКС. Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. / Ред. и кор. Катерина Йочева; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Гинка Симеонова. - София : Нов български университет (НБУ), 435-441. № 3912 в Референтния списък на НАЦИД.

Petkova, Tsvetalina. MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES: HISTORICAL ANALYSIS“ София, IUS ROMANUM, СУ "Св. Климент Охридски“ 1/2019, № 1752 в Референтния списък на НАЦИД, CEEOL.

Родителското отчуждение – психологични и юридически аспекти – В: Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., Нов български университет. Съставител: доц. д-р Цветалина Петкова. София: Издателство на Нов български университет, 2021, с. 567 (бел. 4). ISBN 978-619-233-198-6 (електронно издание); ISBN 978-619-233-200-6 (печатно издание), № 4582 в Референтния списък на НАЦИД, CEEOL.

Петкова, Цв. Бъдещи грижи за завещателя - мотив на завещанието или основание за нищожност? Собственост и право, № 8, 2020. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Случай на наследяване в четвърти наследствен ред. Собственост и право, № 5, 2021. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя и сестри. Собственост и право, № 9, 2021. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Развитие на концепцията за детето като субект на права. В: - Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиан Таков. С.: Издателство на НБУ, 2022. № 4584 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Наследяване от низходящи на братя и сестри. Списание "Собственост и право" № 4, 2022 г. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Особени случаи на СИО. Списание "Собственост и право" № 11, 2022 г., с. 40. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. прекъсване на придобивната давност с признаване. Списание "Собственост и право" № 3, 2023 г., с. 5. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Дялове при наследствена трансмисия. Списание "Собственост и право" № 08, 2023 г., с. 54. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

Петкова, Цв. Най-добрият интерес на детето при оспорване на припознаването от биологичния родител, "Собственост и право" № 12, 2023 г., с. 54; достъпно онлайн в рубрика "Избрани статии" на списанието: https://trudipravo.bg/izbrani-statii/izbrani-statii-ot-epi-sobstvenost/naj-dobriyat-interes-na-deteto-pri-osporvane-na-pripoznavaneto-ot-biologichniya-roditel/. № 1044 в Референтния списък на НАЦИД.

НЕПЪЛЕН СПИСЪК НА ЦИТИРАНИЯТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ:

Публикация: Петкова, Цветалина. (2006). Формиране на дялове и разпореждане със съпружеска имуществена общност. В: Собственост и право, 2006 (5). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 49.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2006). Паричният влог и съпружеската имуществена общност – съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г. В: Собственост и право, 2006 (10). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 49.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2007). Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец. В: Собственост и право, 2007 (3). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 49.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2008). Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договорът за заем на сейф? В: Собственост и право, 2008 (4). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 49.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2009). Електронните пари и съпружеската имуществена общност. В: Собственост и право, 2009 (2).Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 49.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2005). Исковете по чл. 28 и чл. 21 от Семейния кодекс. В: Собственост и право, 2005 (8). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 57.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2013). Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. София: Сиела. Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 108.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2014). Формиране на неравни дялове от прекратената съпружеска имуществена общност съгласно чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс от 2009 г. В: Собственост и право, 2014 (2). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 108.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2012). Право на част от стойността на личното имущество на съпруг. В: Собственост и право, 2012 (2). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 108.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2012). Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос? В: Собственост и право, 2012 (6). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 108.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2011). Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс. В: Собственост и право, 2011 (10). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 108.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2005). За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Семейния кодекс. В: Собственост и право, 2005 (3). Цитирано от: Марков, Методи. (2014). Семейно и наследствено право. С., 2014, с. 210.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2013). Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос, София: Сиела, с. 94. Цитирано от: Марков, Методи. (2016). По въпроса за трансформацията на лично имущество. Собственост и право, 2016 (2).

Публикация: Петкова, Цветалина. (2012). Обект на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, т. 51, серия 7, с. 166. Цитирано от: Мулешков, Георги. (2014). Отменителният иск и сделките с имот - съпружеска имуществена общност. В: Собственост и право, 2014 (10)

Публикация: Петкова, Цветалина. (2005). Исковете по чл. 28 и 21 СК. Собственост и право. В: Собственост и право, 2005 (8). Цитирано от: Малчев, Михаил. (2012). Искът по чл. 21 ,ал. 4 за липсата на съвместен принос. В: Собственост и право, 2012 (9)

Публикация: Петкова, Цветалина, Александър Тонев (2013). Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие деца. В: Собственост и право, 2013 (3). Цитирано от: Станева, Анна (2014). Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице. В: Собственост и право. 2014 (7)

Публикация: Петкова, Цветалина, Александър Тонев (2013). Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие деца. В: Собственост и право, 2013 (3).Цитирано от: Димитрова, Антонина. (2015). По някои въпроси на (не)приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. В: Научни трудове на Русенския университет, 2015, том 54, серия 7, с. 51.

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет. Цитирано от: Недев, Делян (2016). Конкуренция между първични способи за придобиване на вещно право. В: Съвременно право, 2016 (3).

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет. Цитирано от: Ставру, Стоян (2017). Спиране на придобивната давност. В: Предизвикай давността! София: Сиела

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет. Цитирано от: Недев, Делян. (2017). Чисто право ли се придобива по давност? В: Предизвикай давността! София: Сиела

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет. Цитирано от: Пенчев, Мартин, Петров, Васил. (2017). Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016 г. В: Предизвикай давността! София: Сиела

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на земеделски земи. В: Собственост и право, 2015 (6). Цитирано от: Пенчев, Мартин, Петров, Васил. (2017). Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016 г. В: Предизвикай давността! София: Сиела

Публикация: Петкова, Цветалина. (2013). Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС. В: Собственост и право, 2013 (10). Цитирано от: Пенчев, Мартин, Петров, Васил. (2017). Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016 г. В: Предизвикай давността! София: Сиела

Публикация: Петкова, Цветалина. (2013). Придобиване по давност на недвижим имот от сънаследник В: Собственост и право, 2015 (8). Цитирано от: Пенчев, Мартин, Петров, Васил. (2017). Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016 г. В: Предизвикай давността! София: Сиела

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет. Цитирано от: Недев, Делян (2017). По повод тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГК на ВКС (спирането на придобивната давност за имоти – частна държавна и общинска собственост). В: Предизвикай правото. – София: Предизвикай

правото! https://www.challengingthelaw.com/veshtno-pravo/po-povod-talkuvatelno-delo-3-2017-osgk-vks/

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет. Цитирано от: Недев, Делян. (2016) Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права. В: Предизвикай правото. – София: Предизвикай правото! https://www.challengingthelaw.com/veshtno-pravo/istoricheski-belejki-parvichni-sposobi/

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015) Придобиване по давност на поземлен имот по Закона за земите от 1858 г. – В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа. Т. 1. С.: ИК „УНСС“, 2015, 157–163. Цитирано от: Недев, Делян. (2016) Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права. В: Предизвикай правото. – София: Предизвикай правото! https://www.challengingthelaw.com/veshtno-pravo/istoricheski-belejki-parvichni-sposobi/

Публикация: Петкова, Цветалина. (2015). Придобиване по давност на недвижими имоти. София: Нов български университет. Цитирано от: Ставру, Стоян. (2016) Правосубектността между интереса, волята и паметта. В: Предизвикай правото. – София: Предизвикай правото! https://www.challengingthelaw.com/grajdansko-pravo/pravosubektnostta/

Публикация: Петкова, Цветалина (2008). Историческо развитие на съпружеските имуществени отношения до утвърждаване на принципа на разделност на придобитото през време на брака имущество, Научни трудове на Русенския университет. 2008, том 47, серия 7, с. 85. Цитирано от: Топузов, Димитър (2012). Уредба на брачния договор в българската и други правни системи. В: Предизвикай правото. – София: Предизвикай правото! https://www.challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/brachen-dogovor/

Курсове от текущия семестър: