Електронен каталог

Цветанка Генова-Стоянова

Академична длъжност:
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Собствено име / Фамилия: Цветанка Петрова Генова - Стоянова

Мобилен телефон: 0888 918 490

E-mail tzveti_gst@abv.bg

Националност: българка

Дата на раждане: 15.11.1963

Пол: женски

Трудов стаж

Дати: 2003 до сега

Заемана длъжност или позиция: Невропсихолог

Основни дейности и отговорности:Невропсихологична оценка и речева терапия на лица преживели мозъчно съдов инцидент,когнитивна оценка на пациенти с болест на Алцхаймер и Паркинсон.

Име и адрес на работодателя: „Национална кардиологична болница”

Клиника по неврология

гр. София, ул. Коньовица № 65

Вид на дейността или сферата на работа: Невропсихология

Дати: 2002 до сега

Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател

Основни дейности и отговорности:Езикова и говорна патология при възрастни пациенти

Име и адрес на работодателя: НБУ гр. София - департамент „Здравеопазване и социална работа”

СУ"Кл.Охридски" катедра "Логопедия"

Вид на дейността или сферата на работа: Речева патология

Дати: 2002-2007 г.

Заемана длъжност или позиция: Афазиолог

Основни дейности и отговорности: Оценка и речева терапия на пациенти с афазия и дизартрия

Име и адрес на работодателя: Болница за рехабилитация „Здраве” – Банкя

Вид на дейността или сферата на работа: Речева рехабилитация

Дати: 2000-2002 г.

Заемана длъжност или позиция: Логопед и клиничен психолог

Основни дейности и отговорности: Невропсихологична оценка и речева рехабилитация

Име и адрес на работодателя: „Диагностично консултативен център №6

Гр. София, ул. Коньовица № 65;

Банкя СБР "Здраве"

Вид на дейността или сферата на работа: Речева рехабилитация

Дати: 1994-2000 г.

Заемана длъжност или позиция: Афазиолог

Основни дейности и отговорности:Оценка и речева рехабилитация на пациенти с афазия и дизартрия

Име и адрес на работодателя: Национална кадиологична болница

Гр. София, ул. Коньовица № 65

Вид на дейността или сферата на работа: Невропсихологична оценка и речева рехабилитация

Образование и обучение

Дати:

Декември 2008 - Лиценз по "Невропсихология" СДК на Медицински университет гр.София

Октомври 2002 – до сега

Наименование на придобитата квалификация:Докторант „Комуникативни нарушения”

Основни предмети/застъпени професионални умения: Невропсихология,Невролингвистика

Име и вид на обучаващата или образователната организация:Нов Български Университет, гр. София, департамент „Когнитивна наука и психология”

Дати:

Остомври 1994 – Юни 1997 г.

Наименование на придобитата квалификация:Специалност „Медицинска психология”

Име и вид на обучаващата или образователната организация: Медицински университет гр. София

Дати: Октомври 1991 – Юни 1993 г.

Наименование на придобитата квалификация: Магистър „Логопед”

Име и вид на обучаващата или образователната организация:

СУ„Климент Охридски”, гр. София

Дати: Септември 1984 – Юни 1989 г.

Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър, специалност „Дефектология”

Име и вид на обучаващата или образователната организация:

Висш педагогически институт, гр. Благоевград


Публикации:


1.“Еволюция на афазичния синдром в ранен етап на възстановяване”, Цв.Стоянова, Май 2002 г., ІІІ Национална конференция на Националното сдружение на логопедите и фониатрите в България;

2.“Специфика на вербалното извличане при аграматизъм и аномия”, Цв.Стоянова, Септември 2002 г.,

Годишна научна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология”, НБУ;

3.“Взаимовръзката на проява на оралната и речева апраксия в съчетание с Брока афазия и проби доказващи наличието им в афазичното нарушение”,Цв. Стоянова

Сборник 2003 г., стр. 162, ІІ Национален конгрес по логопедия и фониатрия;

4.“Детска афазия – специфика на изява, терапия и социална адаптация”, Цв.Стоянова, 2003 г.,

СУ “Климент Охридски”, департамент “Информация и усъвършенстване на учители”, стр. 75;

5.“Възможности за интеграция на хора преживели мозъчен инсулт с афазия”, Цв.Стоянова,

сп. “Физикална медицина и рехабилитация” бр. 2, стр. 21, 2004 г., гр. София;

6.“Способността за продуциране на въпроси при аграматични пациенти с моторна кортикална афазия”, Цв.Стоянова, Май 2004 г.,

Сборник “Логопедичната практика в България в началото на ХХІ век”, стр. 177;

7.“Невролингвистичен подход към патологията на речта при аграматизъм и аномия”, Цв.Стоянова, Септември 2004 г., Сборник СУ “Климент Охридски”, ІІ есенна научна конференция, стр. 379, гр. Китен;

8.“Теоретични модели за генериране на глаголи и съществителни имена при афазия”, Цв. Стоянова, 2005 г.,

ІV Национална конференция на Националното сдружение на логопедите и фониатрите Албена Сборник-стр.175 Изд.”Ромел”

9.“Терапевтични модели за преодоляване на лексикално семантични нарушения при пациенти с афазия”, Цв. Стоянова,

ІV Национална конференция на Националното сдружение на логопедите и фониатрите; Сборник стр.180 Изд. „Ромел”2005г.

10.“Способността за спонтанно писане при пациенти с афазия” Цв.Стоянова

Сборник „Образование и изкуство” том III Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 2004 стр.300

11.“Терапевтични подходи за преодоляване на аграфични нарушения при пациенти с афазия”, Цв.Стоянова,

Май 2005,Бюлетин N:5 Логопедичен център “Ромел”,издателство “Ромел”,год.издание.

12. ”Терапевтичен модел за преодоляване на лексикално-семантични нарушения при пациенти с афазия” Цв.Стоянова, Март 2006 г. Списание“Специална педагогика” стр.57-67

13. ”Невропсихологични проявления на афазия при увреда в дясна хемисфера и логопедична терапия /клиничен случай/.” Цв.Стоянова

IV Есенна научна конференция на ФНПП СУ”Кл.Охридски”

Китен 18-22 септември 2006 г. 623 стр.

14.”Методическо ръководство за работа с лица с речеви нарушения/афазия/”.-

доц.д-р В.Боянова,ас.д-рМ.Станкова,хон.ас.Цв.Стоянова

Агенция за хора с увреждания,Фондация”Социална комуникация”

София 2006 г.

15.”Терапевтичен албум за работа с лица с рачеви нарушения/афазия/”

Доц.д-р В.Боянова, д-р М.Станкова, афазиолог Цв.Стоянова

Агенция за хора с увреждания; Фондация”Социална комуникация”

София 2006г.

16.”Модели и терминологично дефиниране на класификациите в съвременната афазиология”-Цв. Стоянова

„Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология”София 2007

Научна конференция.Сборник с доклади на СУ”Св.Климент Охридски” София 2008 стр.210

17.”Непълен синдром на десен париетален дял при болен с десекация на дясна вътрешна сънна артерия и вторичен инфаркт в Басейна на дясна средна мозъчна артерия” Л.Хараланов, Н.Кирилов, В.Игнатова, Цв.Стоянова

сп.”Българска неврологична и психиатрична практика” бр.2; IV; 2008 г. Стр.2-6

18.”Visual restoration in cortical visual impairment”.

Valentina Ignatova; Tsvetanka Stoyanova

Sekont European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communikation Disorders NBU Sofia, Bulgaria 26-28 September, 2008 .

19. „Случай на хеминеглект и хемианопсия при възстановяване от корова слепота”. Л. Хараланов, В. Игнатова, Цв. Стоянова, О. Колев. Списание „Българска неврологична и психиатриична практика”, 2008; 4:

20."Механизми и стимули за зрително възстановяване при деца с кортикални зрителни нарушения." Цв.Генова-Стоянова VII Национална конференция на НСЛБ София 06-08 март 2009 стр.104-110

21.”Случай на фокална левкоенцефалопатия при JC- вирусна инфекция”

В.Игнатова, Л.Хараланов, И.Цеков, Цв.Стоянова, З.Кълвачев

Сп.”Българска неврологична и психиатрична практика”, 2009; 2;2-5

22.”Хеминеглект, хемианопсия и признаци на Герстманов синдром при лобарен паренхимен мозъчен кръвоизлив” /описание на клиничен случай/

В.Игнатова; Л.Хараланов; Цв.Стоянова; В.Атанасова

Сп.”Невросонология и мозъчна хемодинамика” Том 7/бр.2 2011 стр.101-107

23.„Изследване на нарушенията в речниковия фонд при пациенти с афазия на Брока.”

Силввия Райчева, Цветанка Стоянова, Виолета Боянова

Сп.” Специална педагогика” Септември 2011 стр.52-65 , София

24.“Праксисни нарушения и вербални дефицити в назоваването на действени форми при аграматизъм" Цветанка Генова- Стоянова

Сп.” Специална педагогика” 1/ 2013 София стр. 73-84

25."Социални аспекти на когницията при пациенти с множествена склероза. Затруднена социална комуникация-органично мозъчно разстройство или коморбиден психо-социален феномен" В.Игнатова, Цв.Генова-Стоянова, Л.Павлова Тодорова

Сборник с научни доклади Седми национален конгрес по психология 31.10-2.11 2014 стр:1007-1015http://ncp2014.wordpress.com/abstracts-papers/ncp2014-proceedings/

26.„Праксис и неговият контрол върху екзекутивните функции при пациенти с мултиплена склероза”- В.Игнатова, Цв.Стоянова, Л.Хараланов, Л.Тодорова

Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения” 12-14 Декември 2014 г.София стр.74-79

http://ebox.nbu.bg/comunications/index4.php?id=1#t

27."Компютърните технологии в терапевтичните подходи при афазия " Цв. Генова-Стоянова , Надежда Славчева

Сборник доклади международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания“ Албена 2015 стр. 177-184

28. „Предизвикателствата на информираното съгласие при пациенти с афазия” Цв. Генова-Стоянова ,Н. Славчева, Л. Хараланов

сп.Българска неврология Том 16 бр.2 юли 2015 стр121-124

29. НАСТРОЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА. ДИНАМИКА В ХОДА НА БОЛЕСТТА (стр.329-334) В.Игнатова, Л.Тодорова, Ц.Стоянова БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2015 (БР.1-4) ISSN 0861-7813

30. “A 3-year-follow - up study of cognitive performance and facial emotion recognition in persons with relapsingremitting multiple sclerosis. Comparison with the course of depression and anxiety symptoms”

V. Ignatova 1 , Ts. Stoyanova 1 ,L. Todorova 2,L. Haralanov 1

VI-Conference of the International MS Cognition Society IMSCOGS 2017 Dusseldorf

31.“Субективна перцепция на когницията при пациенти с множествена склероза. Съпоставка с обективното когнитивно функциониране и нивото на депресивност.” В. Игнатова1, Цв. Стоянова1, 2, Л. Тодорова3

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ СОФИЯ , 3-5. XI.2017

Сборник с доклади

32. Ignatova, V., Todorova, L., Stoyanova, T., Haralanov, L., & Surchev, J. (2019). Depression and Anxiety in Patients with Multiple Sclerosis. Comparison with Grade of Disability. COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, 72(10), 1433-1440. IF 0.378

33. В. Игнатова, Цв. Стоянова, Л. Хараланов .Невропсихологични патерин на увреда при инфратенториални мозъчни инсулти. Българска неврология, 2019; 20(3): 122-127

34.Valentina IG,Tsvetanka SG, Peter VM, Lyubomir HH, Lyudmila TP. "Social Cognition Impairments in Patients with Multiple Sclerosis":If;,drison with Grade of Disability.Neurol India 2020;68:94-98 http://www.neurologyindia.com/text.asp?2020/68/1/94/279700 IF 2.128

35."Ниво на ментализация при пациенти с множествена склероза.Съпоставка със степента на когнитивна увреда." Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова

Сборник доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие София, 2020 стр.88 -97

36. В. Игнатова, Цв. Стоянова, Л. Хараланов. Метод за компютърно базирана диагностика и рехабилитация на когнитивни нарушения при множествена склероза, базиран на платформа Рила Когни Софт, MD, 2021; 3 (123); 63-68

37. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕКУЩО ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА АПРОБИРАНЕ

НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА „КОГНИ СОФТ“ ЗА ДИАГНОСТИКА

И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛИЦА

С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Любомир Хараланов

Клиника по неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“–София Доклади от IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ- Доклад -Сп.Българско списание по психология 2021 бр.1/4/ Секция "Обща психология" стр.13

38."Метод за компютърно базирана диагностика и рехабилитация на когнитивни нарушения при множествена склероза, базиран на платформа Рила Когни Софт"-

Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Любомир Хараланов

Клиника по неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“–София

Списание МД, юни 2021, брой 3

MD, 2021, 3 (123): 63-68

39."Вторично-проградиентна множествена склероза- предизвикателства и перспективи в терапевтичния подход." Л. Хараланов, В. Игнатова, Цв. Стоянова. PRO MEDIC,2/2022.

40."Терапевтична стратегия при разстройство на комуникацията със сходна клиничана картина и придружаващи неврологични състояния" Международна Логопедична конференция„Логопедични практики при

неврогенни и тежки комуникативни нарушения“ Албена,02–04 юни2023г.

Участие в конгреси (постeри; научни доклади):

1.“Рехабилитационна обезпеченост на болните с афазия- данни за периода 1998-2001г.” К.Стоянова, М.Куюмджиева /СБФТР”Овча купел”/, Цв.Стоянова /СРБ “Здраве”Банкя/ постер стр.65-резюме

VII Национален конгрес по неврология 27-30 септември 2001г.Сф.

2.„Непълен синдром на десния париетален дял при болен с дисекация на дясна вътрешна сънна артерия и вторичен инфаркт в басейна на дясна средна мозъчна артерия”. Л. Хараланов, Н. Кирилов, Цв. Стоянова

Постер 1103, Х-ти юбилеен конгрес по неврология: 07-09 юни 2007, НДК зала 3 Първа постерна група на Първа постерна сесия- 08.06.2009.

сп.Българска неврологияр 2007,том 7, бр.3,стр.117

3.”Тромботичен мозъчен инсулт при пациенти с полицитемия вера” Л.Хараланов, Сн.Ангелова, Цв.Стоянова

Постер 07 , ХІ-ти национален конгрес по неврология с международно участие: 14-16 май 2009, НДК Първа постерна сесия зала 3.1 Резюме сп.”Българска неврология” 2009;9;2;89-90

4.”Понтиен мозъчен инфаркт при долихобазиларис и кингкинг на вертебралните артерии – представяне на клиничен случай” В.Игнатова,С.Ангелова,Цв.Стоянова, Л.Хараланов, М.Митев Постер08 ХІ-ти Национален конгрес по неврология с международно участие: 14-16 май 2009, НДК Първа постерна сесия зала 3.1 Резюме сп.”Българска неврология” 2009;9;2;80-81

5.“Вербални и невербални аспекти в индентифицирането и назоваването на действени и обектни форми при аграматизъм и аномия.” Цв. Стоянова

Научна конференция с международно участие”Психологията –традиции и перспективи”

Благоевград 29-31 октомври 2010г. доклад

6.”Gnosis, praxis and executive functions impairment in multiplesclerosis compared to MRI” - V.Ignatova, Ts.Soyanova, L.Haralanov

Conference of the International MS Cognition Society IMSCOGS Bоrodo 2012 г.

7. “Праксисни нарушения и вербални дефицити в назоваването на действени форми при аграматизъм “- Цветанка Генова- Стоянова НБУ, Клиника по неврология НКБ Юбилейна Научна Конференция с международно участие Благоевград 16-18 ноември 2012 УЦ Бачиново

8. “Impact of depression and fatigue on cognitive functions in Multiple Sclerosis” – V.Ignatova, Ts.Soyanova, L.Todorova, L.Haralanov

II -Conference of the International MS Cognition Society IMSCOGS Zurich 2013

9. Cognitive impairment and low level of empathy in MS – is there a relationship between them? - Ignatova V.?, Todorova L.?, Haralanov L.?, Stoyanova Ts.?

III -Conference of the International MS Cognition Society IMSCOGS Barcelona 2014

10. ”Reading the mind in patients with multiple sclerosis. Are the impaired cognitive social skills related with symptoms of mood disorder ?”

Ignatova V., Todorova L., Stoyanova Ts.

16th Conference of INPP 26-29 June 2014 Melia Grand Hermitage Hotel

Golden Sands Resort SCIENTIFIC PROGRAM 26 June / Thursday 17.30h

11.”Социални аспекти на когницията при пациенти с множествена склероза. Затруднената социална комуникация – органично мозъчно разстройство или коморбиден психосоциален феномен”

д-р Валентина Георгиена Игнатова, гл. ас. д.м.?; Цветанка Генова Стоянова, хн. преп.?'?; Доц. Людмила Павлова Тодорова?-

VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ СОФИЯ, 31.X.-2.XI. 2014 г Секция «Клинична психология» 1.11.2014г представен доклад.

12."Информирано съгласие при пациенти с афазия.Предизвикателство с възможни решения"

Цв.Генова-Стоянова;Н.Славчева;Л.Хараланов

Научна конференция с международно участие "Комуникативни и емоционално -поведенчески нарушения" 12-14 декември 2014 София Нов Български Университет

13. .”Mood, behavior and communication in patient with multiple sclerosis. How do they change within the course of the disease?” V.Ignatova, PhD, Ts.Stoyanova, L.Todorova

12-14 декември 2014 НБУ София Конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения“ депертамент „ Здравеопазване и социална работа”

14. "Компютърните технологии в терапевтичните подходи при афазия" - Цветанка Генова-Стоянова, Надежда Славчева

Международна конференция «Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания» 29 май-1 юни 2015 България Албена х-л Санди Бийч - представен доклад

15.“Социални когнитивни умения при пациенти с ранна болест Паркинсон“

В.Игнатова, Цв.Стоянова, Л.Тодорова , В.Атанасова, Л.Хараланов

XV Национален конгрес по неврология с международно участие - 2-5 юни 2016 к.к. Златни пясъци. Втора постерна сесия -3 юни 2016 Постер 202

Резюме - сп.Българска неврология 2016,том 17, бр.1,стр. 90

16."Ментализация и когнитивен профил при пациенти с ранна болест на Паркинсон" -В.Игнатова,Цв.Стоянова, Л.Тодорова

Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие 06-09 октомври 2016г. Витоша Парк Хотел -София -представен доклад

17.A 3-year-follow - up study of cognitive performance and facial emotion recognition in persons with relapsing-remitting multiple sclerosis.Comparison with the course of depression and anxiety symptoms

V. Ignatova 1, Ts. Stoyanova 1, L. Todorova 2, L. Haralanov 1

P02/28 IMSCOGS 2017 DUSSELDORF,6th Annual Meeting

OF THE INTERNATIONAL MS COGNITION SOCIETY

18.В. Игнатова, Цв. Стоянова, Л. Тодорова, В. Атанасова, Л. Хараланов. «Ниво на настроение при пациенти с множествена склероза. Съпоставка с клинични показатели и социална ангажираност». Постер № 203, VII Национален конгрес по българска неврология 17-20.05.2018, Златни пясъци. Втора постерна сесия: Възпалителни, демиелинизиращи и автоимунни заболявания. Резюме в сп. Българска неврология, 19 (2): 46

19. В.Игнатова, Цв. Стоянова, Л. Хараланов. Невропсихологични корелати при малкомозъчен инфаркт. Постер 116, първа постерна сесия. XVIII Национален Конгрес по неврология с международно участие, Златни пясъци. Резюме в сп. Българска неврология, 2019, 20 (7): 27

20. В. Игнатова, И. Еленков, Цв. Стоянова, Б. Милков, В. Карабинов, В Маринова, Л. Хараланов. Проследяване на случай на HIV-инфекция, протичаща с дългогодишен полиневритен синдром и еволюирала до централна псевдо-МС симптоматика. Постер 212, Втора постерна сестия:„ Автоимунни, демиелинизиращи и възпалителни заболявания на нервната система“ХVIII Национален конгрес по българска неврология 17-20.05.2019, Златни пясъци.Резюме- в сп Българска неврология,2019,20(7):41

21.РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕКУЩО ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА АПРОБИРАНЕ

НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА „КОГНИ СОФТ“ ЗА ДИАГНОСТИКА

И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛИЦА

С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Любомир Хараланов

Клиника по неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“–София Сборник резюмета IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ-13-15 ноември 2020г.стр.24-26 Доклад -14.11.2020 Секция "Обща психология"

22. В. Карабинов, Г. Георгиев, Й. Митева, Цв. Стоянова, Л. Хараланов. Оценка на качеството на съня при пациенти със синдром на карпалния канал, лекувани с мини- инцизионна декомпресия. Постер 414, Четвърта постерна сесия, XX Национален Конгрес по неврология с международно участие, Златни пясъци 2021. Резюме в сп. „Българска неврология”, 2021, 22 (3): 13

23.World congress of neurology (WCN)-2021 – с постерен доклад.

Ignatova V., Haralanov L., Todorova L. Efficacy of computer based cognitive rehabilitation in multiple sclerosis according to frequency of training sessions. Journal of the Neurological Sciences, Vol429, Supplement, October 2021, 118096

24.International Multiple Sclerosis Cognition Society Meeting (IMSCOGS)-18-19.05.2022- с постерен доклад EP1390.

Ignatova V., Todorova L., Stoyanova Ts., Haralanov L.. Predictors of long term disability progression in patients with relapsing remitting multiple sclerosis. MS journal,vol. 28 (2), suppl., Jun 01 2022

25."Терапевтична стратегия при разстройство на комуникацията със сходна клиничана картина и придружаващи неврологични състояния" Международна Логопедична конференция„Логопедични практики при

неврогенни и тежки комуникативни нарушения“ Албена,02–04 юни2023г.

Курсове от текущия семестър: