Електронен каталог

доц. д-р Момчил Баджаков

доц. д-р Момчил Баджаков
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
08764994
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. Д-р Момчил Дойчев Баджаков е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“, специализира философия на историята, социология и политически науки. Става доктор по философия през 1989 г. Работи в БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски“, а от 2006 г. е редовен доцент в департамент „Политически науки” на Нов български университет.

Той е изследовател с широк кръг от научни интереси като политически конфликти и демократични промени, съвременни политически системи и режими, международни отношения и геополитически анализ. Автор е на десетки научни публикации и медийни изяви. Сред най-значимите публикации са публикациите: монография „В какво общество живеем?“ 1993, студия „Възможен ли е обективен политически анализ?“ 2018, монография „Политическата коректност срещу либералната толерантност“2010, учебник „Политика. Основи на политиката“ 1998, студия „Номенклатурната връзка на новия политически елит“1994, монография „Фейсбуквар. Към отговорна власт и правова държава?“2005, студия „Непублична политика, конспиративизъм, политическо задкулисие“2018, „Как авторитаризмът влияе върху социално-икономическото развитие“, „Българската независимост и Русия“2010, статия „Седем мита за Освобождението“, студия „Петър Мутафчиев и геополитическите фактори в българската история“ , статия „Защо марксистите станаха путинисти“ и др.


Публикации:


I. Монографии

1. В какво общество живеем? Методологични подходи и теоретични модели на преходното общество. С., Микропринт 1993, 122 с.

2. България в кръговете на аномията (с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров), С., Софийски новини, 1998, 244 с.

3. Bulgaria in the Circules of Anomie, (avec J. Vladimirov, I. Katzarski et T. Todorov) Neuchatel, 1998, 121 p.

4. България след 1997 г. - ефекта на тунела. (с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров), С., Софийски новини, 2000, 344 с.

5. Bulgaria after 1997: Curant Situation and Developmental Tendencies. Sofia, Sofiiski Novini, 2000. 101 p. (with J. Vladimirov, I. Katzarski and T. Todorov)

6. Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: Конкурентно-способност в условията на социална промяна (социологически анализ). С. Примтрейд 2002. 231 с. (с Ж. Владимиров, И. Кацарски, О. Харизанова, Н. Маламова и Т. Тодоров)

7. Политика. Част Първа: Основи на политиката. Благоевград 2002, Изд. На ЮЗУ "Неофит Рилски". 204 с.

8. „Политическата коректност” срещу либералната толерантност. С. 2010, Фабер, с.160

9. Фейсбуквар. Към отговорна власт и правова държава. С.2015. Фабер, 404 стр

II. Статии и студии:

1. Номенклатурната връзка, В: Новият политически елит, С., Перун, 1994, с. 53-74

2. Критика на идеологическия разум, Демократически преглед 1996 N6-7, с.42-50

3. Краят на политическия преход, В: Метаморфози на властта, С.1995, с.42-51

4. La fin de la transition politique. Dans: La Bulgarie, Une transition menacee, EDES, Nеuchatel, 1996 р.41-52

5. Facteues рolitique et ideologique et anomie, Dans: Insertiоn dans l eсоnomie mundiale et anomie, Neuchatel 1997, p. 246-255

7. Българският нов цивилизационен избор, Демократически преглед, Есен, 1998 г., стр. 230 -245.

8. Преходът като алиби на политическия елит. В: Елит и общество в историята, ИК Америка консулт, Пловдив, 1998 г., стр. 208 - 219.

9. Вълните на прехода, политическият режим и разделението на властите (1989 - 1998 г.). В: Либерална библиотека, 1998, кн. 10. - “Либерализъм и власт”, стр. 25 - 33.

10. Bulgaria in Circle of Anomie, (with J. Vladimirov, I. Katzarski and T. Todorov) in: Comperative Anomie Research, Lоndon 1999, p. 47-73

11. Conflict, In: Bulgaria 1960-1995. Trends of Social Development, National and Global Development. McGill-Qeens University Press. Montreal & Kingston - London - Ithaca. 1999, p.218-223

12. Post-communist Syndrome or a Circle of the Political Cycle. CD of the Vilnius University, July 1998

13. Attempt at Flaying with a Noose araund the Neck. In: 1989-1999 Ten Years Later. Lessons Learned for the Future. Faundation "Dr. Zhelyu Zhelev", Sofia 2000, p.149-156

14. Накъде вървим ? Фактори за нестабилност от външно-политически характер. Във: Външната политика на България. Либерална библиотека №23. С. 2000. С.20-30

15. Опит за летене с примка на шията. В: 1989-1999 Десет години по-късно. Уроци за бъдещето. С., 2000, Фондация "д-р Желю Желев", с.354-361

16. Цената на политическата стабилност. Икономика, март 2001. (с Ж. Владимиров)

17. Универсално и национално като ценности и модели на развитие. В: България - национална и европейска идентичност, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър" 2001, с.201-207

18. Ценности и интереси, конфликт и консенсус в политиката. В: Европейски ценности. Благоевград, Университетско издателство "Н. Рилски" 2003, с.205-228

19. Нагласи на гражданското общество за присъединяване на България към Европейския съюз. Социологическо изследване на инициатива "Граждани на Европа" в рамките на комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС - януари - май 2004. Cfbrs 2004, 38 c.

20. Civil Society attitudes towards Bulgaria,s accession to the European Union. Sociological survey carried out on the "Citizens of Europe" initiative within the framework of the Communication Strategy for Bulgaria,s Accession to EU. Sofia 2004, 38 p.

21. Феноменът насилие в координатната система на лявото мислене. Разум 2004 №3, с. 109-118

22. Типология на политическия субект. Югозападни листи. 2005 №1 , с. 177-197

23. За „фасадната демокрация” - Media Times Review 03.2007 – 16 с.

24. Принципи на демокрацията в "Европейска България" Media Times Review 04.2007, 16с.

25. Елементи на фасадната демокрация”. Обречени ли са България и Балканите на нея? В: Балканската културна матрица и европейският проект. С. Фабер 2007, с.64-106

26. Демократичните ценности в европейска България”. Първа година европейска България. Избори и образи НБУ 2008, 121-134 с.

27. Нови тенденции и практики, Местни избори 2007 НБУ 2008, с.45-52

28. Освободени, но не свободни. http://www.bm-businessmagazine.bg/bg/articles/ 18.11.2007

29. Mediation and Management of Intractable Conflicts. In: Regulation of Conflicts and Mediation. Granada 2008, р. 6

30. Посткомунистически технологии за манипулация на масовото съзнание. Философия и езотерика. Благоевград . ЮЗУ. 2008

31. Айн Ранд и българският преход към капитализъм. http://www.libertarium.net/main.php?id=293&d

32. Геополитическите фактори в българската история. Годишник на катедра „Международни отношeния” към Правно-истoрическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” 31 с.

33. Манипулацията с политическата терминология и медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. В: Международна политика 2008 №1, с. 61-78 (заедно с д-р Имер Исмаили)

34. Защо Русия не следва западния модел на демокрация? Рецензия на книгата на Р. Кънчев. Политически изслезвания 2009 бр. 1-2, с.162-166;

35. Грандиозният посткомунистически грабеж http://www.desnite.net/main.php?id=293&d

36. Тило Сарацин – жертва на политическата коректност. В: Обектив, С.2010 с. 12-15

37. За политическата коректност. В: Демокрацията в България през ХХІ век. В. Търново, 2010, с.150-160

38. Българската независимост и Русия. С., 2010, Про и Анти, бр. 50, 32 с.

39. Българският политик – между популизма и рационалния избор. В: Българският политик. Щрихи към портрета. С., НБУ, 2010, с. 117-135;

40. Българското дисидентство с и без кавички. В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 Г.), С. НБУ, Годишник на департамент „История”, 2012, с. 115-125

41. Неполитическият вот - 2011 .

42. Как се манипулира референдум http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1496738

43. Защо се премълчават престъпленията на комунизма в България? http://www.svobodata.com/page.php?pid=8905&rid=154&archive=

44. Граничната дата 9-ти септември. Дискусия за вината, свободата и достойнството. В: Границите. Философски и политически прочити. С. Фабер, 2012. с. 157-178;

45. Непублична политика, конспиративизъм, политическо задкулисие. Философски алтернативи № 5. 2013, с. 20-35

46. Как е възможен обективен анализ на интрактабилни конфликти? – Политически изследвания (под печат)

47. Психологията на комунизма в условията на посткомунизма. Предговор към Асен Игнатов, Психология на комунизма. С. НБУ 2013.

48. Петър Мутафчиев и геополитическите фактори в българската история. Годишник на Деп. „История“, НБУ. 2015, 33 с.

49. Политически рискове пред демокрацията след избори 2013

50. Дефицити на антиолигархичните протести.

51. Аксиологически основания на протестите, Философски алтернативи № 5. 2013, с. 124-140

52. Дефицити на антиолигархичните протести . - http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum_arch.php?page=discussion_show&discID=79

53. За континюитета и промяната след комунизма . - http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=93

54. Как влияние авторитаризмът върху социалноикономическото развитие. - http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=101

55. За капитализма и демокрацията, http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=120

56. Левите митове и мутациите на посткомунистическия преход. – В: Деветосептемврийският преврат, тоталитарният режим и съвременна България С. 2015, с. 38-54

57. . Възможен ли е обективен политически анализ?– Политически изследвания 2015 г. №2, с. 138-155

58. Un partie communiste en transition. – Communisme en Europe 1989-2014. L’éternel retour des communistes (1989-2014), р. 297-315

59. Фейсбуквар. Към отговорна власт и правова държава?, Фабер, BТ, 2015, 404 с.

60. Un partie communiste en transition. – Communisme en Europe 1989-2014. L’éternel retour des communistes (1989-2014), р. 297-315

61. Няма звезди на политическия небосклон. Кризата на демократичното лидерство. - Балканистичен форум 2017, № 1 с. 255-267

62. No Stars on the Political Sky. The Crisis of Democratic Leadership. –

63. Когато авторитарни държавници либерализират и това води до просперитет и демокрация. В: Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев, УИ „“Св. Климент Охридски“, С. 2018. С. 247-256. ISBN 978- 954-07-4533-6

64. Репресивната коректност на популизма. Политически изследвания 2017. № 1-2, с.134-150.

65. Защо марксистите станаха путинисти? Философски алтернативи. - № 3/2018, с. 84-95.

66. Генеалогия на комунистическата менталност. Conservative Quarterly. - 2018 N 5/6, с.76-87

67. Клио пред съда на новия тоталитаризъм. – Под знака на музата Клио. Юбилеен сборник по случай 20 годишнината на департамент „История“ , С., Изд. НБУ 2019, с. 549-580 ISBN 978-619-233-029-3

68. Прелом в българското общество по отношение на съседите. – Европейските ценности. Новата констелация, Съставител Георги Фотев, НБУ, 2019, с. 471- 480

69. За съзидателна революция и разграждане на дълбоката държава на посткомунизма. 2020. https://bulgariaanalytica.org/2020/10/22/za-sazidatelna-revolucia/

70. За противопоставянето в американското и българското общество. https://bulgariaanalytica.org/2020/05/26/za-protivopostavianeto-v-amerikanskoto-i-bulgarskoto-obshtestvo/

71. Консервативен ли е режимът на Путин? https://bulgariaanalytica.org/2020/03/31/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd/

72. Кибернетичната атака по повод пандемията. 2020 https://bulgariaanalytica.org/2020/04/08/kibernetichna-ataka-po-povod-pandemiata/

73. Съвременната македонска идентичност като въобразена и конструирана общност. Булгария аналитика. 2021. https://bulgariaanalytica.org/2021/02/09/za-savremennata-makedonska-identichnost/

74. „Меката сила“ в хибридната война. Eastern Academic Journal ISSN: 2367–738 Issue 2, pp. 20-40, August, 2020, 20-40 стр. https://www.e-acadjournal.org/pdf/article-20-2-3.pdf

75. За съзидателна революция и разграждане на дълбоката държава на посткомунизма. Булгария аналитика. 2021.https://bulgariaanalytica.org/2020/10/22/za-sazidatelna-revolucia/

76. Полковник Меснер и първообразът на руската хибридна война :Сборник в чест на 70-г. на доц. д-р Лъчезар Стоянов.*под печат

77. Политическа употреба на Ковид 19 кризата за информационна война под печат

Курсове от текущия семестър: