Електронен каталог

доц. д-р Албена Павлова

доц. д-р Албена Павлова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0888949168
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 212 II Корпус
Сряда 10:30-11:15 212 II Корпус
Четвъртък 10:00-12:15 212 II Корпус

Професионална автобиография:


Доцент в научно направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (реклама и публичен брандинг) - НБУ, 2016

Образование:

Доктор - научно направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Реклама) - тема на дисертацията: "Еротиката в рекламата - семиотични и комуникативни аспекти" - Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация – 2009-2011

Магистър по логопедия - програма „Езикова и речева патология“, тема на магистърската теза: "Обществени нагласи и обществена осведоменост за езиковите нарушения в детска възраст" - НБУ, Департамент „Здравеопазване и социална работа“ - 2015-2018

Бакалавър “Реклама и маркетинг” - тема на бакалавърската теза: “Сексът и еротиката в рекламата” - Нов Български Университет, Департамент “Кино, реклама и шоубизнес” – 1998-2004

Магистър (пет годишен курс на обучение) "Биолог" със специализация по “Хидробиология и опазване на водите” - тема на дипломната работа: “Окислителна способност на Tiobacillus Ferooxidans при ниска концентрация на субстрат” - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически факултет - 1986-1992

Национална природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов" – 1983-1986 Диплома за средно образование – специалност “Лаборант на биохимични анализи”.

Дипломи, специализации, сертификати:

октомври 2006 Сертификат - Архивиране и защита на информацията в Windows

октомври 2006 Сертификат - Създаване на база данни с MS Access

февруари 2008 Сертификат - Рефлективната практика: да се учим преподавайки

юни 2009 ECDL Certificate – Европейска диплома за компютърни умения – седем модула

март 2010 Сертификат - Завършена програма за подготовка на тютори, НБУ (по проект)

юни 2010 Сертификат - Завършен курс “Митологичното мислене” в СУ

юни 2013 Сертификат за участие в Трета международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието на страните от Югоизточна Европа

октомври 2015 Сертификат за участие с презентация на тема: “Цветовата символика в рекламите на храни” в Национална научна конференция с международно участие на тема: “Цвят и храни”, Варна 9-11 октомври 2015 г., организатори Медицински университет Варна, Група Цвят България и IW клуб “Варна – Еуропеа“

ноември 2015 Удостоверение за участие в практически семинар за специалисти на тема: Сензорна терапия, С-Иввена, Пловдив

юни 2016 Сертификат за участие с презентация на тема: „Езикът на цветовете в рекламите на парфюми“, в Научна конференция с международно участие „Цвят и език“ - София 01 юни 2016

юни 2018 Сертификат за участие с презентация на тема: „Публично отговорната реклама“, в Международна кръгла маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, 11 юни 2018, НБУ

септември 2021 Сертификат за участие с презентация на тема: „Виждане, чуване и разбиране в съвременния свят“, в Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Бизнес комуникации, език, литература и култура“, 17-20 септември 2021, Св. Константин и Елена, НБУ

май 2022 Сертификат за участие с презентация на тема: „Публичен брандинг и регионално развитие“, в Международна научно-практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“, 20, 21 и 22 май 2022 г.,| гр. Струмица, Македония, НБУ

март 2023 Сертификат за участие с презентация на тема: „Голямата промяна на семантичните полета“, в 6-та Международна научно-практическа конференция „The socio-cultural codes of modern development“, 17, 18 и 19 март 2023 г.,| гр. Пловдив, България, НБУ

Членство в научни организации и други:

От 2013 Член на група Цвят България

2019 Член на организационния комитет на международна научна конференция и сборник: ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODECEG NACIONALNOG ZNACAJA (M-44) TRANSGRANICNA SARADNJA, PREDUZETNISTVO I BEZBEDNOST SA OSVRTOM NA ZLATAR I NOVU VAROS EDICIJA BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU KNJIGA XXVIII

От 2012 до сега Технически и отговорен редактор на Годишник на Департамент Администрация и управление на НБУ

2022 Съставител на дял „Съвременният свят и общество“, на "БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА" - сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма „Бизнес комуникации“ и 25-годишнината на бакалавърска програма „Русистика (руски език, литература и култура)", издателство на Нов български университет, 2022

Членство в университетски съвети и комисии:

2017- до сега член на комисията за оценка на преподавателите към ФДЕПО

2017- до сега член на Комисията по акредитация на ФДЕПО

2016- до сега член на Факултетния съвет на БФ на НБУ

2016- до сега член на Комисия за разглеждане на проекти от фонд „Учебни програми“ към МФ на НБУ

2016-2020 член на Библиотечния съвет на НБУ

Административен опит в НБУ:

2022 - до сега Директор на Център за обучителни ресурси

2019 - 2022 програмен консултант

2014 - 2016 програмен консултант

2013 - 2014 програмен директор

2012 - 2013 директор на Център за обучителни ресурси

2006 - 2012 специалист в Център за обучителни ресурси

Участия в събития и интервюта:

2021 Участие в „Цвят на годината 2022“, организирано от Оргахим с анализ на избрания цвят Медара. Медийно отразено: http://www.bta.bg/bg/c/IF/id/2524186

2020 Участие в работните групи за избор на "Цвят на годината 2021", организатор - Оргахим, широко медийно отразено - https://www.orgachim.bg/koi-shte-e-cvetut-na-2021/

2020 Участие в изследователския екип и комисията за избор на герб на Община Овча купел, ръководител на проекта - медийно отразяване - https://ovchakupel.bg/%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB/

2019 Участие в „Цвят на годината 2019“, организирано от Оргахим. Отразено широко медийно: https://www.orgachim.bg/%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2019/ ; https://gradat.bg/produkti-i-tehnologii/orgahim-izbra-organik-nyuans-na-zelenoto-za-cvyat-na-2019-g и други.

2018 интервю, Актуално в НБУ. Отразено на: https://news.nbu.bg/bg/actuals/doc-d-r-albena-pavlova-nbu-e-izkljuchitelno-novatorski!29448

Изложби:

Самостоятелна акварелна изложба "Емоции в малък формат", 2020 - https://news.nbu.bg/bg/events/izlozhba-emocii-v-malyk-format!42173

Научни интереси:

реклама, публичен брандинг, приложна семиотика - визуална и лингвистична символика, административни комуникации


Публикации:


Монографии:

1. Секс, еротика, реклама. Нова звезда, С., 2013, ISBN: 978-954-8933-74-2

2. Реклама, публичен брандинг, нормативна уредба. Нова звезда, С., 2015, ISBN: 978-619-198-014-7

3. Етика и конкуренция в рекламата - под печат

Статии:

1. Употреба на секса и еротиката в рекламата, в: сп. Социална медицина, бр. 1-2, 2005, стр. 46-49, ISSN 1310-1757

2. Косата като знакова система, в: Studia Semiotica, vol I, 2009, електронно издание, НБУ, 2009, Available from: [http://ebox.nbu.bg/semiotika10/view_lesson.php?id=174], ISBN: 978-954-535-633-9

3. Еротиката в рекламите – физиологичната гледна точка, в: сп. Социална медицина, бр. 1, 2010, стр. 30-32, ISSN 1310-1757

4. Знаковата система на цветовете, в: Научно електронно списание Медии и обществени комуникации, изд. УНСС, бр. 7, 2010, раздел “Реклама”, Available from: [www.media-journal.info]

5. Пространството от гледна точка на сексуалността, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 17, 2010, ISSN 1311 - 4883

6. El cabello como sistema de signos, Revista Chilena de Comunicacion, publicacion editada por nuestra Casa de Estudios, XII, 2010

7. Рекламата като част от средата. Амбиент рекламата, Научно електронно списание Проблеми на постмодерността, том 2, бр. 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, ISSN:1314-3700, Available from: [http://ppm.swu.bg/media/34443/pavlova,a.%20advertising%20as%20part%20of%20environment.pdf]

8. Рекламата като част от публичната среда, Годишник 2012/том 7, Център по публична администрация, НБУ, 2012, ISSN 1313-476, Available from: [http://ebox.nbu.bg/pa2012/7_A.Pavlova.pdf]

9. Червеното и черното – символика в рекламата. Балканколор 2013, електронно издание, 2013, ISSN 1313-4884

10. Еротиката в рекламата - знаковата система на дрехите. Знаковата система на татуировките, Научен електронен архив на НБУ, 2013

11. Синьото - изборът на публичната администрация, Годишник на департамент "Публична администрация", том 9, 2014, ISSN 1313-476

12. Философски за стерилитета, електронно списание "Сигурността", достъпно на: http://www.sigurnostta.com/Publicistika/ster.html

13. Рекламная коммуникация и культурная среда. Современные коммуникации: социально-экономические и культурологические аспекты: сборник материалов международной научно-практической конференции (9 октября 2014 г.) / науч. ред. У. А. Назарова. – Уфа : БАГСУ, 2014, ISBN 978-5-4457-0067-8

14. Текст и контекст в рекламата, Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес", НБУ, 2014q ISSN 2535-1079

15. Имидж, репутация, бранд, Научно електронно списание Проблеми на постмодерността, том 5, бр. 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2015, ISSN:1314-3700

16. Недооценената реклама, Годишник на департамент "Публична администрация", том 10, 2015, ISSN 1313-476

17. Цветовата символика в рекламата на храни, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие "Цвят и храни", Варна, 2015, ISSN 2367-7813

18. Езикът на цветовете в рекламите на парфюми, Сборник с материали от научна конференция с международно участие „Цвят и език“ - София 01 юни 2016, ISSN: 1314-6564

19. Носители на етични правила в рекламата, Научно електронно списание Проблеми на постмодерността, Том 7, Брой 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2017, ISSN:1314-3700, достъпна на: http://ppm.swu.bg/media/45739/pavlova_a_%20nositeli%20na%20etichni%20pravila.pdf

20. За морала и етиката в рекламата, Годишник 2017/том 2, Департамент „Аадминистрация и управление“, НБУ, 2017, ISSN 2603-2961 (CD)и ISSN 2603-297X (Online)

21. Свободата и сексуалността в рекламите на цигари, Сборник "Семиотика на всекидневния живот: Дискурсите на тютюна“, ЮЦСИ, НБУ, 2017, ISBN 978-619-233-017-0, достъпна на: http://ebox.nbu.bg/tobacco2017/view_lesson.php?id=14

22. Публично отговорната реклама, Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, НБУ, 2019 ISSN 2603-2961 (CD) и ISSN 2603-297X (Online)

23. Мисия - благотворителност, Списание за университетска култура "Следва", бр.39, 2019, ISSN 1311-9060

24. Реклама и брандинг в публичното управление, В: TEMATSKI ZBORNIK RADOVA TRANSGRANICNA SARADNJA, PREDUZETNISTVO I BEZBEDNOST SA OSVRTOM NA ZLATAR I NOVU VAROS, knjiga XXVIII, proceedings medunarodna naucna konferencija, Editor Prof. dr Slobodan Neskovic, Beograd, 2019, ISBN: 978-86-85985-39-3

25. Българската мечта - поглед през рекламите. Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 4, 2019, НБУ, 2020 ISSN 2603-2961 (CD) и ISSN 2603-297X (Online) - достъпно на: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online

26. Комуникиране на сигурността, В: Сборник с доклади от международна научна конференция - ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA „DRUŠTVO I C O V I D – 19“, KNJIGA XXXI PROCEEDINGS MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA Editor Prof. dr Slobodan Nešković, Beograd, 2020, ISBN: 978-86-85985-43-0

27. Рекламата по време на COVID пандемия (съавторство с Мартин Вършев), В: Сборник с научни доклади от Международна научно-практическа конференция “Икономика и бизнес в постпандемичния свят“, София 2021, ISBN 978-954-383-140-1

28. Знаковите места на София - символика и исторически наслагвания, В: Сборник "Устойчиво градско развитие – поуки за София", НБУ, 2021, ISBN 978-619-233-176-4 (печатно издание) и ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание), онлайн видим на: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/ustojchivo-gradsko-razvitie-pouki-za-sofiq

29. Виждане, чуване и разбиране в съвременния свят, В: БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ, ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА - сборник от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10-годишнината на магистърска програма „Бизнес комуникации“ и 25-годишнината на бакалавърска програма „Русистика (руски език, литература и култура)", издателство на Нов български университет, 2022, ISBN 978-619-233-209-9 (печатно издание) и ISBN 978-619-233-210-5 (електронно издание), налично на: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/biznes-komunikacii-ezik-kultura-i-literatura

30. Публичен брандинг и регионално развитие, В: Икономическа интеграция и регионално развитие, Сборник с научни доклади от V международна научно-практическа конференция, 2022, ISBN 978-954-383-145-6

31. Голямата промяна на семантичните полета, В: Социо-културните кодове в съвременното развитие, Сборник с научни доклади от VI международна научно-практическа конференция, 2023, ISBN 978-954-383-145-6

32. Новите поколения в социално-икономическата система, В: Сборник с начни доклади от международна научно-практическа конференция, Ниш, 2024, под печат

Курсове от текущия семестър: