Електронен каталог

доц. д-р Георги Пеев

доц. д-р Георги Пеев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 11:00-13:00 207 II Корпус
Петък 9:00-11:00 207 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


1. Използването на чуждия опит при изграждането на данъчната система на Княжество България. (The use of Foreign Experience When Building the Taxation System of Principality of Bulgaria 1878-1894.) - Известия на държавните архиви, № 68, 1994 г., с. 27-42.

2. Организиране на финансовата система на Българското Княжество до 1894. Изборът на модели. (Organizing the Financial System of the Bulgarian Principality up to 1894. The Choice of Models.)- Исторически преглед, № 1, 1994-1995 г. с.109-136.

3. Емен Кейе и България.(Eumene Queille and Bulgaria) - Минало, № 2, 1995, с. 66-73

4. La police bulgare 1878-1912. - Bulgarian Historical Review, 1997, № 2-3, p.143-155.

5. Европейската икономическа мисъл и българският елит в първото десетилетие след Освобождението (The influence of the European economic thought over the political elite in Bulgaria after 1878)- Известия на държавните архиви, №70, 1996, с. 3-16

6. Затворническото дело в България в първите десетилетия след Освобождението (Prisons in Bulgaria during the First Decades after the Liberation)- Исторически преглед, № 3-4, 1998 г., с. 83-93

7. Изграждане на административно-териториалната структура на Княжество България (Administrative and Territorial Structure in Bulgaria) - Парламентарна демокрация, № 8, 1998, с. 71-80.

8. Българската поща след Освобождението. Спомени на френския съветник Албер Травер. (The Bulgarian Post Office after the Liberation. The French adviser Albert Travers) - Минало, № 1, 1998, с. 41-43.

9. Западноевропейските чиновници в България след Освобождението. (The Foreigns Functionaries in Bulgaria after 1878). - в: Сб. "От икономическа раздробеност и политическо противопоставяне - към икономическо, политическо и духовно единство". Пловдив, 1998, с. 36-46.

10. Perception et rayonnement du modele urbain en Bulgarie dans la 2-eme moitie du XIX siecle. Dans: Actes du colloque "La ville en Occident du Moyen age a nos jours", Bourges, 1996.

11. Тайната полиция в България след Освобождението. (The Secret Police in Bulgaria)- в Сб. "Държавността в историята”.София, 2001, с. 46-54

12. Die Anlehnung an das westliche Modell bei der Organisation des bulgarischen Verwaltungssystems nach der Befreiung - in "Die Bulgaren und Europa". Graz. (под печат).

13. Das europaische Vorbild im Verwaltungsaufbau Bulgariens ab 1878. - in Heppner; Preshlenova (Hg). "Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart". 1999. p. 95-113.

14. Личното досие на Пол Пишон - главнокомандващ Българския черноморски флот от 1897 до 1908 г. (The personal file of Paul Pichon – commander-in-chief of Bulgarian Black-sea navy from 1897 to 1908) - Архивен преглед. № 3-4 1998 с. 88-91

15. Сб. "120 години изпълнителна власт в България". (120 Years of the Executive in Bulgaria) - Член на редакционната колегия и автор на статията "Изпълнителната власт през последното десетилетие на 20 век". 1999 г. с. 313-322

16. Сб. "120 години Министерски съвет в България". (120 Years of the Council of Ministers in Bulgaria). Научен редактор и съавтор на хрониките. 1999 г.

17. L`Heritage ottoman en Bulgarie - actes du colloque "L`heritage ottoman dans la recomposition politique et identitaire des societes balkaniques". Istanbul. 2000 (под печат).

18. Пътешествието на френския журналист Едуард Марбо в България през 1879. (The Travelling of French Journalist Edouard Marbo in Bulgaria in 1879). – Известия на държавните архиви, № 71, 135-147

19. Достъпът до информация в някои европейски администрации в сб. Евроинтеграция и административна реформа – С. 2001

20. Le probleme de Bregovo dans les relations bulgaro-serbes, in Balkanologie, Paris, vol. VI No 1&2 dec. 2002, p.29-34

21. България през ІІ световна война във френските секретни архиви, в „Известия на държавните архиви” №94, 2007, стр. 24-33

22. Die politische Kultur in Bulgarien ab 1878 aus Blickwinkel des Auslandes. In Offentlichkeit ohne Tradition, Frankfurt am Main, 2003. p. 115-131.

23. Gueorgui Valkovitch (1833-1892): un medecin militaire ottoman au service de l’Etat bulgare, in Medecins et ingenieurs ottomans a l’age des nationalismes, Paris, 2003. p. 313-331.

24. Un discours historique entre fiction et convention : l’heritage ottoman en Bulgarie apres 1878, in Chronos, Revue d’Histoire de l’Universite de Balamand, Liban No.9, 2004, p.73-83

25. European Union Influence on the Evolution of the Bulgarian Civil Administrative Structure and Processes, in Europeanisation of South-Eastern Europe. Domestic Impacts of the Accession Process. TUNAECS, Istanbul, 2005 p. 193-208

26. The Europeanisation of the Bulgarian administration after the Liberation., in Годишник на ЦПА,НБУ, Том 1/2004, стр. 31-37

27. L’Etat bulgare moderne: l’heritage ottoman et modeles europeens, in Modernisation, Democratisation, Europeanisation. La Bulgarie et la Roumanie compares. NBU 2005, p.13-19

28. Емен Кейе – “В България и Румелия”, превод, встъпителна студия, бележки. С. изд. “Полис”, 2006

29. Българските традиции в отношението градска управа – представители на централната власт, в Европейският град. Политики за устойчиво развитие. НАОСБ, НБУ-ЦПА, 2007 с. 93-103

30. European Models in the Bulgarian Administration Building after the Liberation. In Osterreich Und Bulgarien 1878-2008. Geschichte Und Gegenwart. Miscellanea Bulgarica 19. Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein”, Wien 2008. p. 117-126

31.The Corporate Social Responsibility in Bulgaria, (co-auteur) In Revue Management&Avenir 2009 – 3 (No23) – Management Prospectives Editions, France p. 47-60

32. Документи за българската царска фамилия до Първата световна война съхранявани във френските секретни архиви, Етноси, Култури и политика в Югоизточна Европа. Сб. в чест на проф. Цветана Георгиева,НБУ, 2009 стр. 137-149

33. Българските следосвобожденски политици и политическите борби в очите на чужденците. В Българският политик. Щрихи към портрета. НБУ 2010 с.9-28

34. Нормативно уреждане на държавната служба в първите години след Освобождението. Минало, № 3, 2010, с. 64-73

35. Изграждане на българската държавна администрация в първите години след Освобождението” Годишник на ЦПА – НБУ 2010– 21 стр.

36 Гастарбайтерите и нова България. – Knowledge BBC C.–брой 19 -2011

37 – Франция и борбата й за влияние в българската армия в края на ХІХ и началото на ХХ в. - Минало, № 4, 2011, с. 46-53

38 „Le Monument du soldat inconnu Bulgare” in “Les Soldats inconnus de la grande guerre” – editions Soteca, Paris, 2012 p. 261-270

39 „Луи Наполеон Бонапарт и Втората Република във Франция 1848-1851” Годишник на ЦПА 2012 13 стр.

40 Демокрацията : Епизодична мистерия” от Проф. Мият Дамянович Годишник на ЦПА 2012 5 стр.

41 Изграждането на българското образование в началото на Третата българска държава – Годишник на ДПА Том 9 - 2014

42 Руските военнопленници в България 1915-1918 г. Годишник на деп. История – Том 5-6 – 2014

43 Les prisonniers de guerre francais en Bulgarie (1915-1918) – Guerres mondiales et conflits contemporains – avril- juin – No254 - 2014

44 Русские военнопленьІе в Болгарии во время Первой мировой войньІ – Первая мировая война и исторические судьбьІ народов России – Академия ВЕГУ – Уфа 2014

45 Емен Кейе «Началото на българската независимост и Княз Александър. Спомените на един французин.» - превод, встъпителна студия, бележки. С. изд. “Полис”, 2014

46 « La propagande francaise et les Bulgares sur le front d’Orient » Bulgarian Historical Review, 3-4, 2015, p. 122-135

47. « Les Bulgares face aux Francais sur le Front de Macedoine » in « Front d’Orient 1914-1919. Les soldats oublies » edition Gaussen, Marseille, 2016, p. 83-100

48. Българските военни маневри през 1905 г., видени през погледа

на френски наблюдател - НБУ Годишник на деп. История – Том 9-10 – 2014-2015

49. Използването на чужди административни модели в първите години на Третата българска държавa - Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове. Доклади от Първата международна конференция по публична администрация, София, СУ „Св. Климент Охридски”. С. 2018 с. 34-48

50.Une guerre (presque) oubliee. Memoires de guerre en Bulgarie au temps du Centenaire. - Paris -Sorbonne Panheon L'OBSERVATOIRE DU CENTENAIRE - https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IGPS/observatoire-du-centenaire/Peev2_-_Bulgarie.pdf

Курсове от текущия семестър: