Електронен каталог

гл. ас. д-р Владимир Маринов

гл. ас. д-р Владимир Маринов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
(02) 81 10 521
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 12:00-16:00 101 II Корпус
Вторник 10:30-14:30 101 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

бакалавър по философия, СУ "Св. Климент Охридски";

магистър по семиотика, НБУ;

доктор по антична философия, НБУ.

Изследователска област: класически езици и култура; антична наука и образование; антична и ранносредновековна философия

Изучавани езици: английски, френски, немски, руски, латински, старогръцки, старобългарски

Преподавателска дейност:

главен асистент по класически езици (старогръцки език), департамент ‘Средиземноморски и източни изследвания’, НБУ (София);

хоноруван асистент по антична философия, Философски факултет на СУ ‘Св. Климент Охридски’ (София) [2007–2010].

Автор на множество публикации (преводи, статии и студии, редакции, рецензии) в областта на античната философия и култура.


Публикации:


А) ПРЕВОДИ:

•Порфирий, Пещерата на нимфите [превод от старогръцки език и бележки] (София: ‘Библиотека 48’, 2000), 208 с.

•Фернанда Деклева Каици, “Портикът и Градината: образи от философския живот на ранния елинизъм” [превод от английски език], в: Кант (Юбилеен брой, посветен на проф. Богдан Богданов; издание на ‘Югоизточно-европейски център за семиотични изследвания’ към НБУ: София, 2000), 86–112

•“Скептици” (откъси от Секст Емпирик: ‘Основоположения на пиронизма’, І, 1–4; 7–10; 12; 16–17; 19–20; 22–24; 206; ‘Против етиците’, 111; 141–148; 159; 165; 249) [превод от старогръцки език], в: Иван Колев, Димка Гочева, Харалампи Паницидис (съст.), Философия: Хронологична антология от Талес до Дерида (София: ‘Анубис’, 2001), 87–90

•“Неоплатоници” (откъси от Порфирий: ‘Мисли върху умопостижимото’, 1–9; 43; ‘Животът на Плотин’, 1; 8–11) [превод от старогръцки език], в: Иван Колев, Димка Гочева, Харалампи Паницидис (съст.), Философия: Хронологична антология от Талес до Дерида (София: ‘Анубис’, 2001), 92–96

•“Порфирий, История на философията” (Фрагменти, Книга Четвърта) [превод от старогръцки език], в: Неоплатонизъм и християнство. Част І: Гръцката традиция ІІІ–VІ век. Сборник под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров (София: ‘ЛИК’, 2002), 177–178

•“Порфирий, Коментар към Парменид на Платон” [превод от старогръцки език], в: Неоплатонизъм и християнство. Част І: Гръцката традиция ІІІ–VІ век. Сборник под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров (София: ‘ЛИК’, 2002), 179–189

•“Захария от Газа, Амоний” (92–361; 369–513; 516–729) [превод от старогръцки език; съвместно с доц. д-р Иван Христов] в: Неоплатонизъм и християнство. Част І: Гръцката традиция ІІІ–VІ век. Сборник под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров (София: ‘ЛИК’, 2002), 203–214

•“Михаил Псел, Трактати за философията и нейните определения” [превод от византийски гръцки и бележки], в: Цочо Бояджиев, Георги Каприев, Андреас Шпеер (съст.), Архив за средновековна философия и култура. Свитък ІХ (София: ‘ЛИК’, 2003), 60–90

•“Михаил Псел, Обзорен преглед на халдейските учения” [превод от византийски гръцки и бележки], в: Християнство и неоплатонизъм. Част ІІ: Византийската традиция. Сборник под редакцията на Иван Христов (София: ‘ЛИК’, 2004), 193–198

•“Михаил Псел, Кратко и обзорно изложение на халдейските учения” (1152b4–1153b5) [превод от византийски гръцки и бележки], в: Християнство и неоплатонизъм. Част ІІ: Византийската традиция. Сборник под редакцията на Иван Христов (София: ‘ЛИК’, 2004), 199–201

•“Михаил Псел, Коментар към Халдейските оракули” (откъси) [превод от византийски гръцки и бележки], в: Християнство и неоплатонизъм. Част ІІ: Византийската традиция. Сборник под редакцията на Иван Христов (София: ‘ЛИК’, 2004), 202–214

•“Михаил Псел, Всестранно учение” (откъси) [превод от византийски гръцки и бележки], в: Християнство и неоплатонизъм. Част ІІ: Византийската традиция. Сборник под редакцията на Иван Христов (София: ‘ЛИК’, 2004), 215–220

•“Михаил Псел, Трактати за философията и нейните определения” (откъси) [превод от византийски гръцки и бележки], в: Християнство и неоплатонизъм. Част ІІ: Византийската традиция. Сборник под редакцията на Иван Христов (София: ‘ЛИК’, 2004), 221–224

•“Михаил Псел, Теологически трактати” (откъси) [превод от византийски гръцки и бележки], в: Християнство и неоплатонизъм. Част ІІ: Византийската традиция. Сборник под редакцията на Иван Христов (София: ‘ЛИК’, 2004), 225–232

•“Среден платонизъм” (откъси от средноплатонически автори) [превод от старо-гръцки и латински], http://www.masters-classics.dir.bg/MiddlePlatonism.htm (2005)

•“Неопитагорейство” (откъси от неопитагорейски автори) [превод от старогръцки], http://www.masters-classics.dir.bg/Neopythagoreanism.htm (2005)

•“Нумений, Фрагменти” (F 12–17, 19–21, 39, 52, 56 Des Places) [превод от старо-гръцки и латински], http://www.masters-classics.dir.bg/Numenius.htm (2005)

•“Халдейски оракули” (F 1–11 Des Places) [превод от старогръцки и латински], http://www.masters-classics.dir.bg/OrChald.htm (2005)

•Порфирий, За ‘Познай себе си’ [превод от старогръцки език, бележки и коментар], Научен електронен архив на НБУ, 2011, 59 с. [http://eprints.nbu.bg/862/1/Porph._ De_Nosce_teipsum_BG.pdf]

•Милад Дуеи, Големият дигитален обрат [превод от френски език] (София: ‘Нов Български Университет’, 2012), 275 с.

В) РЕДАКЦИИ:

•“Тесал от Тралес, Писмо до императора” [редакция и бележки; превод от старогръцки: Венцислав Стойков], http://www.masters-classics.dir.bg/Thessalos.htm (2004)

•“Александър Афродизийски, Коментар към Метафизика на Аристотел” (52.9–57.34 Hayduck) [редакция; превод от старогръцки: Зоя Христова], http://www.masters-classics.dir.bg (2005)

•“Салустий, За боговете и космоса” [редакция; превод от старогръцки: Иван Кирилов], http://www.aduce.org (2006)

•Аристотел, За небето. За възникването и загиването [редакция и редакторски бележки; превод от старогръцки: Димка Гочева и Димитър Илиев] (София, ‘СОНМ’, 2006), 320 с.

•Франсоа дьо Полиняк, Раждането на гръцкия град: Култове, пространство и общество [редакция (съвместно с Георги Гочев); превод от френски: Весела Атанасова] (София, ‘Нов Български Университет’, 2009), 294 с.

•Георги Михаилов, Класическа епиграфика [коректорски прочит] (София: ‘Нов Български Университет’, 2012), 338 с.

•Иван Саръилиев, Аристотел [научна редакция] (София: Издателски център ‘Боян Пенев’) (пред печат)

С) СТАТИИ И СТУДИИ:

•“Порфирий, философът платоник”, Порфирий: Пещерата на нимфите (София: ‘Библиотека 48’, 2000), 5–33

•“Скептическото зло и античното понятие за етика”, Философски алтернативи [Списание на Института за философски изследвания при БАН] 5–6 (2001), 122–139

•“Монизмът на Порфирий”, в: Християнство и неоплатонизъм. Част І: Гръцката традиция ІІІ–VІ в. Сборник под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров (София: ‘ЛИК’, 2002), 62–82

•“Халдейската тема във философските съчинения на Михаил Псел”, в: Християнство и неоплатонизъм. Част ІІ: Византийската традиция. Сборник под редакцията на Иван Христов (София: ‘ЛИК’, 2004), 109–141

•“Плотин и Порфирий: темата за неоплатоническия мистицизъм и религията”, в: Иван Христов (съст.), Философски четения Арбанаси 2003 (София: ‘ЛИК’, 2004), 7–19

•“Порфирий, Псел и Цец: наблюдения върху статута на диалектиката”, в: Н. Божилова (съст.), Ars и scientia през Средновековието: Сборник от научна конференция (София: ‘Одри’, 2006), 49–95

•“За суетата на науките: Джанфранческо Пико дела Мирандола и скептическото опровержение на учеността през ранния ХVІ век”, в: В. Бузов (съст.), Ранномодерна Европа: Университети, Наука, Хуманизъм (Велико Търново: ‘Абагар’, 2009), 159–174

•“Терсит и Сократ: портретът на грозния в Класическа Гърция”, Университетски дневник 3–4 (2010), 8–9

•“Скептицизъм и окултно знание в De vanitate на Агрипа”, в: В. Бузов (съст.), Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа (Велико Търново: ‘Абагар’, 2010), 140–156

•“Завистта на Сократ: херменевтика на приятелството в Платоновия Лизис”, Форум на професор Богдан Богданов, март 2011, 9 с. [http://www.bogdanbogdanov.net/forum_ arch_bg.php?page=discussion_show&discID=39]

•“Своеобразният Крит”, Университетски дневник, 5-6 (2011), 9 [публикувана в разширен вид във Форум на професор Богдан Богданов, юли 2011, 3 с.: http://www. bogdanbogdanov.net/forum_arch_bg.php?page=discussion_show&discID=45]

•“Философът и хилядолетната традиция: българският Аристотел на Иван Саръилиев”, в: Иван Саръилиев, Аристотел (София: Издателски център ‘Боян Пенев’)

•“Платоновата археология: мит, история и философия в Тимей и Критий”, Форум на професор Богдан Богданов, ноември 2012, 9 с. [http://www.bogdanbogdanov.net/ forum_bg.php?page=discussion_show&discID=68]

D) РЕЦЕНЗИИ:

•“L. Brisson (ed.), Porphyre, Sentences” [на английски език], Rhizai 4.1 (2007), 215–226

Курсове от текущия семестър: