Електронен каталог

ас. д-р Петя Петкова - Сталева

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Петък 13:00-16:00 201 II Корпус
Eлектронна поща: pkpetkova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

2016 г. Отчислена с право на защита като Докторант в програма “История и теория на литературата” в Департамент “Нова българистика” – НБУ: тема “Разказвачът в художествената действителност в сборници от новели ХІІІ-ХVІІ в. в италианската литература”

1988 г. Завършва висше образование в специалността италианска филология, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, с отличен успех и дипломна работа на тема “Разказвачът в “Римски разкази“ и “Нови римски разкази” на Алберто Моравиа” с квалификация специалист по италиански език и литература и преводаческа специализация, втора специалност – българска филология; образователна степен “Магистър”

1983 г. Завършва средно образование в ССХУ за из.изк. “Илия Петров” с отличен успех и квалификация художник-изпълнител и учител по изобразително изкуство в средното училище

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

1989 г. Едногодишна следдипломна специализация на тема “Бокачовата традиция в Ренесансовата новелистика”, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски“

1990 г. Летен курс за преподаватели по италиански език в чужбина в Италианския университет за чужденци гр. Перуджа, Италия

2011 г. Курс за компютърно подпомогнат превод с програмата „Традос” – НБУ

2011 г. Квалификационен курс за екзаминатор за сертификатите за владеене на италиански език на Университета в Перуджа, Италия от 2011 г.

МЕСТОРАБОТА И ПРОФЕСИОНАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ОПИТ:

1990/1994 г. Работи като хоноруван преподавател по италиански език в Катедра “Романски филологии” – специалност италианска филология, СУ “Св. Кл. Охридски”, като води часове по превод от италиански език, превод от български език и лексика.

1991/1999 г. Работи като асистент по италиански език на щатно място в ИЧС – ЦИЧЕ, катедра “Романски езици” и завежда секция “Италиански език” – преподавателска квалификация за работа в интензивни курсове по чужд език за възрастни

1993/99 г. Работи като хоноруван преподавател към Програма “Чужди езици” – НБУ.

1994/95 г. Провежда квалификационната програма на група учители в рамките на Програмата за чуждоезикова следдипломна квалификация за учители по различни дисциплини от средното училище, провеждана през този период съвместно от НБУ и ИЧС.

1999/2022 г. Работи като асистент по италиански език първо в Департамент “Приложна лингвистика” – НБУ, впоследствие Департамент „Чужди езици и литератури”, Департамент „Романистика и германистика“ и понастоящем департамент „Чужди езици и култури. Преподава съответно последователно в програма „Чуждоезиково обучение“, в бакалавърските програми „Романистика (френски/италиански език) и „Италианистика“, в майнър програмата „Приложен италиански език“, в магистърските програми „Писмен и устен превод“ и „Лингводидактика“. Води курсове по история на италианската литература, история и култура на Италия, лексикология и словообразуване, фразеология, курсове по писмен превод и редактиране включително на специализирана литература като правно-административни, юридически, технически, медицински текстове и други.

2001/2021 г. Участва в екипа на майсторския клас на Райна Кабаиванска като преподавател по италиански език (корективна фонетика).

2013/2019 г. Гост лектор в ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра Романистика и германистика, като води лекционни курсове по Италианска литература ХIII – XVI век и Съвременна италианска литература – ХХ век, Лексикология и словообразуване на италианския език и Стилистика на италианския език в програма „Български език и италиански език“

1999/2005 г. Отговорник за общообразователните курсове по италиански език.

2009/2012 г. Директор програма „Романистика (френски/италиански език)” и главен асистент в департамент „Романистика и Германистика”

2018/2020 г. Програмен консултант за програмите „Германистика“, „Испанистика“, „Италианистика“ и „Романистика“ към департамент „Чужди езици и култури“ и член на програмния съвет.

1989/2022 г. Работи като заклет преводач към различни преводачески агенции с подчертан интерес към превода на специализирана литература.

Научни интереси: италианска литература, по-конкретно ренесансова новелистика, теория и практика на превода,методика на преподаването на италиански език.


Публикации:


СТАТИИ И СТУДИИ:

1. Петя Петкова-Сталева. “Как слепият обущар, вместо да премести планината, получи обратно зрението си”. В: “Чуждоезиково обучение”, бр. 3, 2002, с.64-67

2. Петя Петкова-Сталева. “Лексикосемантична интерференция при усвояването на италиански език от българи”. В: Чуждоезиково обучение, бр. 2, 2003, с. 13-33.

3. Петя Петкова-Сталева. “Разказвачът в една непрекъсната художествена действителност (“Римски разкази” и “Нови римски разкази” на Алберто Моравиа)”. В: Сборник Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, Годишник на департамент “Приложна ливгвистика”, ІV част, 2003, с.145-156.

4. Петя Петкова-Сталева. Разказвам аз писателят: Франко Сакети и неговите „Триста новели”. В: Език, литература, култура. Юбилеен сборник – 10 години Департамент „Приложна лингвистика”, НБУ, София, 2004, с. 83-87.

5. Петя Петкова-Сталева. Kогато потокът от информация ни залива... Опит за анализ на понятието “информация” през призмата на когнитивната лингвистика. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 2004, с.12-20.

6. Петя Петкова-Сталева. Четенето като управляван процес при изучаване на чужд език: да се научим да четем и да четем, за да научим (четенето – цел и средство при изучаването на чужд език). В: Чуждоезиково обучение, бр.6, 2004, с. 48-56.

7. Петя Петкова-Сталева. Диалогичност на повествованието: новелите на Матео Бандело. В: Език, литература, култура. Сборник –Департамент „Чужди езици и литератури”, том 6, НБУ, София, 2005, с. 123-133.

8. Петя Петкова-Сталева, Павлина Стефанова, Мария Нейкова,. Елена Савова. Стратегии и техники за работа с текст. В: Език, литература, култура. Сборник –Департамент „Чужди езици и литератури”, НБУ, София, 2005.

9. Петя Петкова-Сталева, Мария Нейкова, Мария Ладовинска. Необходимите стратегии и техники, за да се превърне четенето в умение. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 2005, стр.42-50.

10. Петя Петкова-Сталева, Мария Ладовинска. Играта и игровите похвати като мотивационна техника при преподаването на чужд език на възрастни, В: Чуждоезиково обучение, бр. 1, 2007, с.37-49.

11. Петя Петкова-Сталева, Мария Ладовинска. Факторът култура при изучаването на италиански като чужд език, В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, 2007, с. 13-22.

12. Петя. Петкова-Сталева. Изгубеният колорит: турцизмите от „Бай Ганьо” на Алеко Константинов в превод на италиански език, В: Чуждоезиково обучение, бр.3, 2008, с.53-71.

13. Петя Петкова-Сталева. Повествователни пластове в „Декамерон” на Джовани Бокачо, В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 2007, с-69-79.

14. Петя Петкова-Сталева. Превъплъщенията на превода във времето или как Джиневра се превърна в Хубавинка Янка: Новела 9, ден ІІ, от „Декамерон” на Джовани Бокачо, В: Чуждоезиково обучение, бр.2, 2009, с.64-70.

15. Петя Петкова-Сталева. Сборникът с новели в италианската литература: опозицията устна/писмена реч като движещ фактор на повествование, Годишник на департамент „Чужди езици и литератури”, том 7 (електронно издание, ISSN 1313-7875), http://ebox.nbu.bg/cel/

16. Петя Петкова-Сталева. „Новелино”: в зората на италианската новела”, Годишник на департамент „Чужди езици и литератури”, том 8, ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/cel2/

17. Петя Петкова-Сталева, Мария Ладовинска. „Грешките, които помагат да научаваме (продуктивност на поправянето на грешки)”, сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 5.

18. Петя Петкова-Сталева. “I tempi verbali in proiezione del tempo artistico nella novellistica italiana rinascimentale”, доклад, Първа международна конференция по романско езикознание, 7-8 април 2009 г., НБУ.

19. Петя Петкова-Сталева. Авторът –разказвач в книгата на чудесата „Милионът” на Марко Поло, Годишник на департамент „Чужди езици и литератури” за 2010 г., ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/forlen11/lessons.php

20. Петя Петкова-Сталева, Мария Ладовинска. Телевизионната реклама в обучението по италиански като чужд език. Списание „Чуждоезиково обучение”, кн.4-5, 2010 г.

21. Петя Петкова-Сталева. „Ромео и Жулиета преди голямата сцена”. В: Годишник на департамент „Чужди езици и литератури” за 2011-2012 г., ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/for12/

22. Петя Петкова-Сталева. „Завръщане към литературата, или преосмисляне на литературния текст за целите на обучението по италиански език, под печат в юбилеен сборник „Чуждоезиковото обучение днес“ в чест на проф. П. Стефанова д.н., издателство НБУ, 2013, стр.146-155.

23. Петя Петкова-Сталева. Зараждане на италианската ренесансова новела и основни тенденции в развитието й през ХІІІ-ХІV век (част от докторска теза), Електронен архив на НБУ.

24. Петя Петкова-Сталева. „Новелино” на Мазучо Салернитано: по следите на Бокачо и встрани от тях”, Юбилеен сборник «Езикът: наука и практика» в чест на проф.Мария Грозева д.н., НБУ, 2014, стр. 473-487.

25. Петя Петкова-Сталева. Преливане на новелата в приказка в „Приятните нощи" на Джован Франческо Страпарола, Юбилеен сборник „В началото бе словото…“ в чест на проф.Мария Китова д.н., издателство НБУ, 2015, стр.457-471.

26. Петя Петкова-Сталева. "Приказката за архидявола Белфагор" на Николо Макиавели на границата между приказката и новелата, Юбилеен сборник „Знанието е сила“ в чест на доц.д-р Нели Раданова, издателство НБУ, 2015, стр. 236-246.

27. Петя Петкова-Сталева. Сборници с новели през епохата на Хуманизма в Италия. (част от докторска теза), Електронен архив на НБУ, 2016.

28. Петя Петкова-Сталева. Край извора на «Поретанските новели» на Джовани Сабадино Дели Ариенти, Годишник на департамент Романистика и германистика, том 1, юбилейно издание в чест на доц. д-р Ани Леви, издателство НБУ, 2016, стр. 373-386.

29. Петя Петкова-Сталева. Новаторство в новелите на Псевдо-Сермини (ХV век), Годишник на департамент Романистика и германистика, том 2, издателство НБУ, 2016.

30. Петя Петкова-Сталева. Новелистите от Северна Италия през периода на Зрелия Ренесанс (първата половина на ХVІ в.), (част от докторска теза), Електронен архив на НБУ, 2017.

31. Петя Петкова-Сталева. Разказвачът като обединяващ елемент на повествованието в сборниците с новели от периода на Италианския Ренесанс (теоретични бележки в полза на анализа), (част от докторска теза), Електронен архив на НБУ, 2018.

32. Петя Петкова-Сталева. От приказката към новелата и обратно, или раждането на италианската литературна приказка с „Приказка на приказките“ на Джамбатиста Базиле, в: Списание „Чуждоезиково обучение”,том 45, брой 5, 2018 г., стр.522-535.

33. Петя Петкова-Сталева. Новелата като алтернатива ва риболова в „Развлеченията“ на Джироламо Парабоско (ХVІ в.), Годишник на департамент Чужди езици и култури, том 2, издателство НБУ, 2020, стр. 132-145.

34. Петя Петкова-Сталева. Новелите на Джовани Серкамби: по следите и встрани от «Декамерон». Годишник на департамент Чужди езици и култури, том 3, издателство НБУ, под печат.

35. Петя Петкова-Сталева. Хедонистично настроение във Флоренция с «Вечерите» на Антонфранческо Грацини, наречен Ласка. Годишник на департамент Чужди езици и култури, том 3, издателство НБУ, под печат.

36. Петя Петкова-Сталева. Сборникът с новели «Хекатомити» на Джовани Батиста Джиралди Чинцио в културния климат на Контрареформацията. Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция «Бизнес комуникации, литература и култура, 2021 г., под печат.

37. Петя Петкова-Сталева. Поучителните «примери» от «Шестте дни» на Себастиано Ерицо. Сборник доклади от юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ «П. Хилендарски», 2021, под печат.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ:

Преводи:

1. “Животът на Джамбатиста Вико, описан от самия него”, Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, София, 1993.

2. „Републиканизъм” на Вироли, поредица „Либрария политика”, изд. Сиела, 2005..

Петя Петкова, Елена Чакърова. “Италианска кухня: Готварски рецепти на традиционни ястия и специалитети”. Издателска къща ”Мая”, София, 1992 г. – І-о изд., 1997 г. – ІІ-о изд.

ДОКЛАДИ И ЛЕКЦИИ:

• „Кой разказва в „Декамерон” на Джовани Бокачо” (лекция), ст. ас. Петя Петкова-Сталева, 01.12.2005 г.; НБУ, Заседателна зала на Библиотеката;

• Петя Петкова-Сталева I tempi verbali in proiezione del tempo artistico nella novellistica italiana rinascimentale” - доклад, Първа международна конференция по романско езикознание, 7-8 април 2009 г., НБУ

• Interferenze lessicali nell'apprendimento dell'italiano da bulgari. – лекция в рамките на квалификационен курс за преподаватели по италиански език в България „Проблеми на преподаването на италиански език и култура в България” в сътрудничество с Италианския културен институт, 19-20 октомври 2011 г., НБУ

• La pubblicità televisiva nell’insegnamento della lingua italiana - лекция в рамките на квалификационен курс за преподаватели по италиански език в България „Проблеми на преподаването на италиански език и култура в България” в сътрудничество с Италианския културен институт, ноември 2011 г., локален център Пловдив – НБУ

• Didattica ludica nell’insegnamento di una lingua straniera - лекция в рамките на квалификационен курс за преподаватели по италиански език в България „Проблеми на преподаването на италиански език и култура в България” в сътрудничество с Италианския културен институт, декември 2011 г., Бургас

• Петя Петкова-Сталева „Ромео и Жулиета преди голямата сцена”, доклад в рамките на семинар „Културни, езикови и литературни аспекти на романския свят”, организиран в рамките на текущия семинар „Език и култура”, организиран от департамент „Романистика и Германистика” в сътрудничество с Италианския културен институт в София, 29.05.2012 г., НБУ, зала 703, 2 корпус .

• Петя Петкова-Сталева „Новелата като алтернатива на риболова в „Развлеченията“ на Джироламо Парабоско (ХVІ в.), доклад в рамките на Паисиевите четения 2016, международна научна конференция Хуманитаристиката – традиции и перспективи, ПУ „П.Хилендарски“, 10-11 ноември 2016 г.

• Петя Петкова-Сталева «В търсене на обрамчващ разказ: сборниците с новели след «Декамерон», доклад в рамките на Паисиевите четения 2018 – 45 години филологии в Пловдивския университет, юбилейна научна конференция, ПУ „П.Хилендарски“, 8-10 ноември 2018 г.

• Петя Петкова-Сталева. Сборникът с новели «Хекатомити» на Джовани Батиста Джиралди Чинцио в културния климат на Контрареформацият, доклад врамките на Юбилейната научно-практическа конференция «Бизнес комуникации, литература и култура, 18-19 септември 2021 г.

• Петя Петкова-Сталева. Поучителните «примери» от «Шестте дни» на Себастиано Ерицо, доклад в рамките на Паисиевите четения 2021, юбилейната научна конференция, посветена на 60-годишнината на ПУ «П. Хилендарски», 11-12 ноември 2021, секция Романистика – Език, литература, междукултурно общуване.

ШКОЛИ ПО ПРЕВОД

• Първа лятна школа по превод TRAD NBU 2017 „Преводът като вид комуникация“, в групите за „Професионална симулация“ и „Превод на административни текстове“, 25-26 септември 2017 г., НБУ

• Втора лятна школа по превод TRAD NBU 2018 „Превод на специализирана литература“, ръководител на групата „Превод на административни текстове“, в групите за Устен превод“ и „Превод на икономически текстове“, 17-18 септември 2018 г., НБУ

• Трета школа по превод TRAD NBU 2020, работни групи „Юридически и правно-административен превод“ и „Превод на научно-популярен текст“, 7-8 февруари 2020, НБУ

• Четвърта школа по превод TRAD NBU 2022, 8-9 април 2022 г., НБУ, доклад „Предизвикателства при превода на технически език“.

СЕМИНАРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:

• „Стратегии на учене”, семинар, доц.д-р Павлина Стефанова, ст.ас. Петя Петкова-Сталева, , гл. ас. Мария Нейкова, гл. ас.Елена Савова, 16.12.2004 г., НБУ, Заседателна зала на Библиотеката.

• “Стратегии и мотивационни техники при преподаване на чужд език” – съвместен семинар -ст. ас. П. Петкова – Сталева, ас. М. Ладовинска; 03.02.2005 г., НБУ, Заседателна зала на Библиотеката.

• “Развиване на умения и стратегии за четене” – съвместна презентация - гл. ас. Мария Нейкова, ст. ас. П. Петкова – Сталева, ас. М. Ладовинска; в рамките на Първата Зимна школа на Департамент “Чуждоезиково обучение”, 17.02.2005 г.

• “Културният фактор при преподаването на чужд език” – съвместен семинар - ст. ас. П. Петкова – Сталева, ас. М. Ладовинска; 05.04.2007 г., НБУ, Заседателна зала на Библиотеката.

• Цикъл лекции и семинари в сътрудничество с ас. Мария Ладовинска в рамките на курс за повишаване на квалификацията на преподаватели по италиански език в България, 9-13 юли 2007 г., Пловдив, организиран от ПУ “Паисий Хилендарски”, със съдействието на Министерство на външните работи на Република Италия.

• „Грешките, които помагат да научаваме (продуктивност на поправянето на грешки)” – съвместен семинар - ст. ас. П. Петкова–Сталева, ас. М. Ладовинска и преп. Десислава Давидова; 22.05.2008 г., НБУ, Заседателна зала на Библиотеката

• „Телевизионната реклама в обучението по италиански като чужд език. - съвместен семинар - ст. ас. П. Петкова–Сталева, ас. М. Ладовинска, 19.04.2010 г., НБУ

• Квалификационен курс, състоящ се от цикъл от три семинара за работа с италианската версия на електронната платформа за обучение Мудъл, Петя Петкова-Сталева: 22.03.2014 г.; 29.03.2014 г.; 17.05.2014 г.; Място на провеждане: Италиански културен институт в София

• „Комедия дел Арте – театърът на маските“, Петя Петкова-Сталева, семинар в рамките на текущ семинар „Италия – позната и непозната“, 19 декември 2018, НБУ, зала „Аудитория Италия“.

• „Февруари – време за карнавал“, Петя Петкова-Сталева, семинар в рамките на текущ семинар „Италия – позната и непозната“, 20 февруари 2019, НБУ, зала „Аудитория Италия“.

• „Сицилианският театър на марионетките“, Петя Петкова-Сталева, семинар в рамките на текущ семинар „Италия – позната и непозната“, 22 май 2019, НБУ, зала „Аудитория Италия“.

Водеща на Клуб „Италианско кино“

Академична година 2018-2019: От произведението към филма

• „Декамерон” на Пиер Паоло Пазолини по едноименното произведение на Джовани Бокачо, 05 декември 2018

• „Името на розата” на Жан-Жак Ано по едноименния роман на Умберто Еко, 09 януари 2019

• „Гепардът” на Лукино Висконти по едноименния роман на Джузепе Томази ди Лампедуза, 06 февруари 2019

• „Хаос” на Паоло и Виторио Тавиани по четири новели от „Новели за една година” на Луиджи Пирандело, 06 март 2019

• „Градината на Финци-Контини” на Виторио Де Сика по едноименния роман на Джорджо Басани, 03 април 2019

• „Чочарка” на Виторио Де Сика по едноименния роман на Алберто Моравия, 08 май 2019

• „Не ме е страх” на Габриеле Салваторес едноименния роман на Николо Аманити, 05 юни 2019

Курсове от текущия семестър: