Електронен каталог

доц. д-р Мария Нейкова

доц. д-р Мария Нейкова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 309 II Корпус
Сряда 14:15-16:15 309 II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография:

Доц. д-р Мария Нейкова е редовен преподавател в Нов български университет, департамент „Антропология”, ИЦ „Kомпютърна и приложна лингвистика“. Завършва специалност Английска филология в Софийския университет през 1991 г. Докторската й дисертация, защитена през 2010 г., е на тема „Развиване на стратегии за четене на научен текст”. През 2020 г. е избрана за доцент. Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по английски език. Основните й научни публикации са посветени на въпроси, свързани с развиване на стратегии за четене на научен текст, развиване на стратегии за учене, работа с автентични текстове в обучението по чужд език на възрастни и електронно обучение по чужд език.

Административна ангажираност:

- от м. октомври 2019 г. до м. септември 2021 г. - директор на програмен съвет към Изследователски център "Компютърна и приложна лингвистика";

- от м. май 2018 г. до м. септември 2019 г. - програмен консултант към департамент "Антропология";

- от м. април 2016 г. до м. март 2018 г. - програмен консултант към департамент "Англицистика" и към департамент "Романистика и германистика";

- от м. декември 2001 г. до м. април 2004 г. - директор на базова програма „Приложна лингвистика” към департамент "Приложна лингвистика".

Членство в професионални и научни организации:

Българска асоциация на преподавателите по английски език

Съюз на учените в България


Публикации:


По-важни публикации:

Монография:

Нейкова, Мария. Дейностно-ориентиран подход към изучаването на чужд език в контекста на електронното обучение от смесен тип. София, Издателство Фараго. 2015. ISBN 978-619-206-020-6

Статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация:

Нейкова, Мария. Активно учене чрез прилагане на дейностно-ориентиран подход в университетското обучение по чужд език. София, сп. Педагогика, кн. 1. 2020. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print)

Нейкова, Мария. Обучението от смесен тип (Blended Learning) – предизвикателства и перспективи. София, сп. Стратегии на образователната и научната политика, кн. 5. 2019. ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online)

Нейкова, Мария. Обучение чрез казуси в специализираната подготовка на студенти по английски език. София, сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 2. 2019. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Нейкова, Мария. Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език. София, сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 2. 2017. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Нейкова, Мария. Драматургичните текстове в обучението по английски език. София, сп. Чуждоезиково обучение, кн.5. 2017. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Курсове от текущия семестър: