Електронен каталог

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 11:30-13:30 208 II Корпус
Петък 11:30-13:30 208 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева е щатен преподавател към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет. Притежава докторска степен по специалност „Бизнес администрация“. Дисертационният ѝ труд е на тема: „Адаптиране модела на Altman за оценка на риска от фирмена несъстоятелност за българските условия“. Директор на УППО на НБУ от 2021 г.

Научните ѝ интереси са свързани с моделирането на икономическите процеси, управлението на риска, оценка на кредитния риск и др. Като експерт е взима участие в редица проекти, свързани с оценката на активите в българския банков сектор, въвеждането на системи за управление на риска, конструиране на модели за оценка на кредитния риск. Има интереси в сферата на аграрната икономика.

Участва в следните активни проекти:

• Проект “Transforming Unsustainable management of soils in key agricultural systems in EU and China. Developing an integrated platform of alternatives to reverse soil degradation.” - TUdi, финансиран от Програма 2020 на Европейската комисия 2021- 2025

• Проект „Innovative business models for soil health“ - NOVASOIL, финансиран от Програма 2020 на Европейската комисия 2022- 2025

• Проект “Кооперативни модели за правене на бизнес в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, конкурс „Фундаментални научни изследвания-2022 г.“, Договор № КП-06-Н65/1

• Проект „Употреба на биостимуланти при биологично отглеждане на земеделските култури – оценка на приносите за биоикономиката“, 2020-2023 г., Договор № КП-06-Н 46/6 от 27.11.2020 г.

От юли 2021 г. е директор на Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) на НБУ, където ръководи организацията на публични лекции, краткосрочни обучения, професионални квалификации, уъркшопове, майсторски и професионални класове и други форми на обучения, различни от академичната дейност на НБУ.


Публикации:


Последни публикации:

1. Цветанова, Е., (2022) Анализ на ценовата еластичността на потреблението на електроенергия и течни горива /2000 – 2012/, Сборник с научни доклади от V Международна научно-практическа конференция "Икономическа интеграция и регионално развитие" - 21, 22, 23 май 2022 г. гр. Струмица, АСКОНИ-ИЗДАТ, София, стр. 432-439,ISBN987-954-383-145-6

2. Цветанова, Е. (2022) Прогнозиране на стойност в риск на базата на GARCH модели и Монте Карло симулация, Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 6, 2021 г., стр. 171-190 ISSN 2603-297X (ONLINE).

3. Nikolov, D., Boevsky, I., Kostenarov, K., Tzvetanova, E., Banov, M., Huliyan, M., Zhang, X., Zavattaro, L., Krasa, J., Dostal, T., Liebhard, G. L., Strauss, P., Bakacsi, Z., Hudek, C., Gómez, J., Liu, J. (2022). Methodological approach for farm typology construction in terms of soil health the EU case. Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, 67(4), 12-24.

4. Sarov, A. and Tzvetanova, E. (2022). Optimization model for assessing the economic effectiveness of biostimulants used in agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Volume 67, Issue 4, 2022, pp. 25-34

5. Sarov, A., Tzvetanova, E. (2022) Economic efficiency evaluation theoretical framework to biostimulants application on spring rape and oat. Proceedings of the Scientific Conference “Innovative development of agricultural business and rural areas” (29-30 September 2022, UNWE, Sofia, Bulgaria) Publishing complex – UNWE, Sofia, pp. 258-266

Курсове от текущия семестър: