Електронен каталог

доц. д-р Деница Топчийска

доц. д-р Деница Топчийска
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 15:00-17:15 412 I Корпус
Петък 11:15-13:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Доцент Деница Топчийска е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е защитила докторска дисертация на тема „Политика на Европейския съюз за защита на личните данни“. От 2009 г. е преподавател в Нов български университет. Нейните научни интереси са в областта на правната теория и философия и проблематиката, свързана с интернет и информационното общество. Работила е като правен експерт в Комисията за регулиране на съобщенията, а също като мениджър и консултант по проекти на ЕС. Специализирала е в Европа и САЩ.

Denitza Toptchiyska has been Associate Professor of Law at the New Bulgarian University since 2016, where she teaches courses on General Theory of Law and Information Society Law.

She obtained her degree in Law and completed her Doctoral degree at Sofia University, with a dissertation on EU Data Protection Policy. Following her studies, she worked as a legal expert at the Communications Regulation Commission. Toptchiyska is the author of the monograph “The Rule of Law: Theoretical Aspects” and has written numerous specialized publications on legal theory, data protection, and freedom of information.

In 2018, Toptchiyska was selected to participate in the Study of the U.S. Institute for Scholars Programme "American Politics and Political Thought," an intensive post-graduate level academic programme organized by the University of Massachusetts, Donahue Institute, USA.

In the academic year 2020-2021, she was a Fulbright visiting research scholar at the University of Notre Dame, USA, and a visiting scholar at the University Paris II Panthéon-Assas, France, working on her comparative research project “Law, Governance and New Technologies: US and EU Regulatory Approaches.” In February-March 2023, she was invited as a visiting professor at the University of Lyon 2, France. In 2022/2023 she was invited as a research fellow at the ISLC – Information Society Law Center of the University of Milan, Italy.


Публикации:


Основни публикации:

Монографии:

Топчийска, Д. (2016). Върховенство на правото. Теоретични аспекти. изд. Авнгард-Прима, София (ISBN 978-619-160-673-3)

Второ издание: Топчийска, Д. (2020). Върховенство на правото. Теоретични аспекти, изд. на НБУ (ISBN 978-619-233-114-6)

Публикации:

1. Топчийска, Д. (2022). Съвременната концепция за лична неприкосновеност в дигиталната среда в правните системи на ЕС и САЩ. Във Вучков, В., съст. "Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г.", НБУ. София: Нов български университет, 140–155.[online] https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/trideset-godini-bylgariq-v-syveta-na-evropa-vyrhovenstvo-na-pravoto-demokraciq-prava-na-choveka-sbornik-dokladi-ot-jubilejna-nauchna-konferenciq-30-april-2022-g-nbu

2. Топчийска, Д. (2022). Правните системи на ЕС и САЩ в глобалната технологична среда: регулаторни подходи за защита на личните данни. Списание "Общество и право", бр. 6/2022, 75-94

3. Топчийска, Д. (2021). Право, религия и социални медии. – В: Сборник с доклади от Научни четения „Право и религия“, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 159-172

4. Топчийска, Д. (2022). Правото на лична неприкосновеност на децата в дигиталната среда. – В: Сборник с доклади от международна научна конференция "30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето - предизвикателства и перспективи", София: Издаделство на НБУ, 436-454

5. Топчийска, Д. (2020). Защитата на личната неприкосновеност в условията на пандемията от COVID-19, Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 2, 63–74

6. Топчийска, Д. (2020). За философията на правото и правния позитивизъм в статиите на проф. Цеко торбов от периода 1926–1942 г. в Сборник доклади и статии от научна конференция по случай 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г., София: Нов български университет, 76-94

7. Топчийска, Д., Обработването на лични данни за журналистически цели, сп. Общество и право, бр. 2/2019, 22-42

8. Топчийска, Д. (2019).Уводна статия към сборника със статии на Цеко Торбов. "За правото, обществото и философията." Съставителство и научна редакция Екатерина Михайлова, Ясен Захариев, Деница Топчийска. София: Нов български университет, 2019. 390 стр., ISBN 978-619-233-084-2.

9. Топчийска, Д. (2019). Свободата на изразяване и медиите в контекста на новия Регламент на ЕС за защита на личните данни. – В: Сборник доклади и статии от международната научна конференция "Правата на гражданите и тяхната защита“, София: Нов български университет, 379-398

10. Toptchiyska, D. (2019). Processing of Personal Data for Journalistic Purposes. Тhe Case of Bulgaria, in International Journal for the Data Protection Officer, Privacy Officer and Privacy Counsel, Ireland: 2019/ Volume 3/ Issue 7, p. 13-16

11. Топчийска, Д. (2018). Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС.Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза - част 1, сп. Общество и право, кн. 5/2018, стр. 3-12

12. Топчийска, Д. (2018).Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС.Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза - част 2, сп. Общество и право, кн. 6/2018, стр. 3-20

13. Топчийска, Д. (2018). Балансът на права и легитимни интереси като основание за обработване на лични данни съгласно Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2017 г., НБУ (2018), ISSN 1314 - 8087, стр. 202-213

14. Топчийска, Д. (2017). Принципите като елемент на правната система. – В: Сборник от научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев , София, УИ „Св. Климент Охридски“ (2017) ISBN: 978-954-07-4260-1, 230-236

15. Toptchiyska, D. (2017). The Rule of Law and EU Data Protection Legislation. ORBIT Journal, 1(1) (2017), ISSN : 2515-8562, https://doi.org/10.29297/orbit.v1i1.16, 16 pages (Text in English)

16. Топчийска, Д. (2016). Правата и принципът за върховенство на правото. – В сборник в памет проф. Р. Ташев „Право и права”, София, УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN: 978-954-07-4173-4, стр. 122 – 135

17. Топчийска, Д. (2016). Социална справедливост и върховенство на правото. – В сборник „Законът на правото и правото на закона“, София, НБУ (2016), ISBN 978-954-535-951-4, 222 – 231

18. Топчийска, Д. (2016). Тенденции в развитието на концепцията за върховенството на правото. – В сборник „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“, София, издателство на НС, 35-41

19. Топчийска, Д. (2016). Понятие за справедливост в правото. Сп. Правна мисъл, книжка 3, ISSN 1310-7348, стр. 3-19

20. Топчийска, Д. (2016). Формални стандарти в концепцията за върховенство на правото. – В: Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2015 г. , НБУ, ISSN 1314 - 8087, стр. 243-257

21. Toptchiyska, D. Protecting privacy in social media in Rico, L. (ed.) Controversial Matters in Media Ethics, Spain, Dykinson S. L. (2016) ISBN: 978-84-9085-989-6, p. 113 - 126

22. Toptchiyska, D. Application of data protection concepts to cloud computing in Bottis, M. (ed.) Lifting the Barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics. Greece, The University of Macedonia Press ( 2015) ISBN : 978-618-5196-03-5, p. 157 - 174 (Text in English)

23. Топчийска, Д. (2016). Върховенство на правото и защита на личните данни в Интернет. – В сборник „Право и интернет“, Бургас, БСУ - Център по юридически науки, ISSN 1311-3771, стр. 177 – 184

24. Топчийска, Д. (2016). Правна регламентация на предоставянето на безвъзмездни средства в Европейския съюз. - В сборник доклади от международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата на Европейския съюз", София, УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN: 978-954-07-4203-8, стр. 119-130

25. Топчийска, Д. (2014). Правото да бъдеш забравен в решението на Съда на ЕС по казуса Google. Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 2 от 2014 г., ISSN (online) 1314–5797, стр. 94- 112

26. Топчийска, Д. (2014). Естественоправни теории – тенденции на развитие. Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 3 от 2014 г., ISSN (online) 1314–5797, 15 стр.

27. Матеева, С. и Топчийска, Д., Медии и право. Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2013 г. , НБУ (2014), ISSN 1314 - 8087, стр. 90-11

Курсове от текущия семестър: