Електронен каталог

доц. д-р Павел Павлович

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Дата и място на раждане: 03.12.1968 г., гр. Бургас

e-mail: pavlovitch@hotmail.com

Висше образование:

Специалност “История” в Историко-филологическия факултет на Багдадския университет, Ирак, 1992 г., успех: “мн. добър” 82%

Специалност “Арабистика” в Центъра по източни езици и култури, Факултет по класически и нови филологии, СУ “Св. Климент Охридски”, 1994 г., успех “отличен” 5,92.

Научни степени

Образователна и научна степен Доктор по история с решение на ВАК от 28.04.1998 г.; Диплома № 25 268 от 06.07.1998 г.

Тема на дисертацията: “Кораничният термин “Аллах” и преходът от езичество към ислям в Централна Арабия през VІ-VІІ в.”

Научни звания:

Научно звание Доцент. Шифър 05.03.03 (Стара и средновековна история, археология и етнография). Присъдено с решение на ВАК от 18.02.2003 г. Диплома № 21 840 от 27.04.2003 г.

Трудов стаж:

1. Лектор по История и Арабски език в 18 СОУ “У. Гладстон”, София, 1993-95 г.

2. Хоноруван асистент по История и Арабски език в Центъра по източни езици и култури от 1994 – 2005 г.

3. Хоноруван асистент по Арабски език във ВСУ “Черноризец Храбър” 1995-1998 г.

4. Редактор в редакция “Предавания на арабски език” в БНР 1994-1997 г.

5. Главен асистент по Средновековна обща история в Исторически факултет (впоследствие програма “История и европеистика”, учебно-научен комплекс Хуманитарни науки и изкуства) на ВСУ “Черноризец Храбър” април 1998 – февруари 2003.

6. Преподавател по Арабо-мюсюлманска цивилизация в Нов български университет – от 2000 г.

7. Научен секретар на Учебно-научен комплекс “Хуманитарни науки и изкуства”, ВСУ “Черноризец Храбър”, август – октомври 2000 г.

8. Хоноруван асистент по Средновековна история и История на религиите –ислям в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – 2000 – 2005 г.

9. Преподавател по История на религиите – ислям (впоследствие История на исляма) в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – от 2005 г.

10. Редовен доцент по Средновековна обща история (шифър 05.03.03) във Варненския свободен университет от февруари 2003 г. – септември 2006 г.

11. Лектор по арабски език в Нов български университет – от 2003 г.

12. Редовен доцент по Средновековна история на исляма (шифър 05.03.03) в Центъра по източни езици и култури, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“ от ноември 2005 г.

13. Ръководител на Катедрата по арабистика и семитология в СУ „Св. Климент Охридски“ от февруари 2012 г.

Редакторска работа

1 – Научен редактор на сборник Арабистика и ислямознание. Студии по случай 60 годишнината на проф. д. и. н. Йордан Пеев. София 2001.

2. – Редактор на сп. Ориенталия – от 2005 г.

3. – Редактор на 30 Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria (Sofia: Universitetsko Izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski,” 2008).

4 – Редактор на сп. Манас (www.manas.bg).

Участия в конгреси и конференции:

1. Юбилейна научна конференция по повод двадесет годишнината на специалност “арабистика” в СУ “Св. Климент Охридски”, 2-3 декември 1994 г.

2. Конференция “Храм и храмова култура” - София, 6-7 юни 1997 г.

3. ICANAS (International Congress for Asian and North African Studies) - Будапеща, 7-12 юли 1997 г.

4. ХІХ конгрес на Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Хале, август-септември 1998.

5. Понтийски четения, Варна, март 2000.

6. ХХ конгрес на Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Будапеща, септември 2000.

7. ІV Конференция “Исторические источники Евроазиатских и Североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы”, Москва 29 май-2 юни 2001 г.

8. Понтийски четения, Варна, 9-10 май, 2002 г.

9. Втора международна конференция "Култура, религия и традиции на народите", София, 25-28 септември, 2003.

10. Понтийски четения, Варна, 13-14 май, 2005 г.

11. Научна конференция "Ислямският суфизъм между миналото и настоящето". СУ "Св. Климент Охридски", 7 юни, 2005 г.

12. ХХІV конгрес на Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Лайпциг, септември 2008.

13. Семинар „Религия и култура“, ЦИЕК, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, октомври 2009 – януари 2010 г.

14. ХХV конгрес на Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Неапол, септември 2010.

15. Beyond Ḥadīth: Writing the Tradition of Early Islam. Conference of Memory of Gautier H.A. Juynboll, Лайден, 15-16 декември 2011 г.

16. ХХVІ конгрес на Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Базел, 12 – 15 септември 2012.

17. The Enochic Chronotope. Comprehending immaterial causes and physical space: An apocryphal discourse. Берлин, 17-19 декември 2013.

18. ХХVІI конгрес на Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Хелзинки, 02 – 05 юни 2014.

19. Научна конференция „Проблеми на преводите на ислямска литература на български език“, София, 22.11.2014 г.

Специализации:

1. Bookish Traditions: Authority and the Book in Scripturalist Religions, Централноевропейски университет, Будапеща, 1-15. 06. 2005.

2. Стипендия Andrew Mellon в Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y de Oriente Próximo, Madrid, март - юни, 2008 г.

3. Стипендия „Герда Хенкел“ за изявени учени, Свободен Университет Берлин, март 2013 – февруари 2015 г. Тема на проекта “Between scripture, tradition, and history: The qur’ānic term kalāla.”

Членство в научни и изследователски организации:

Член на Union Européenne des Arabisants et Islamisants, http://www.ueai.eu/.

Член на европейската мрежа Eurislam, http://misha1.u-strasbg.fr/flora/servlet/LoginServlet

Други академични дейности

Рецензии на реферирани научни публикации в:

1. Islamic Law and Society (http://www.brill.com/islamic-law-and-society)

2. Al-Qantara (http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara)

Член на редакционната колегия на:

1. Сп. Orientalia

2. Сп. Манас

Академични комисии:

1. Член на Комисията по изготвянето на концепция за създаване на специалност Хебраистика в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ на СУ.

2. Член на програмния съвет на специалност „Хебраистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Научни интереси: История на арабите през предислямската и ранноислямската епохи, възникване на исляма в земите на Арабия, отношението между исляма и другите монотеистични религии, история на исляма през средните векове, арабският език като средство за изучаване на древната и средновековна история на арабите.

Чужди езици: Английски, арабски, руски, иврит, персийски, полски.


Публикации:


Монографии:

1. История и култура на древна Арабия. София 2001 г.

● Евстатиев, С. "Културно-историческото значение на прехода от езичество към ислям". В: История, 3-4, 2003, с. 23–27. (Рецензия за книгата на П. Павлович "Общество и култура в древна Арабия")

2. История и култура на древна Арабия. Второ преработено и допълнено издание. София, 2004 г.

3. История и култура на древна Арабия. Трето преработено и допълнено издание. София, 2008 г.

Научни статии и студии:

4. Pavlovitch, P. “Qad kunna la na‘budu ’llaha wa-la na‘rifuhu. On the problem of the pre-Islamic Lord of the Ka‘ba”. In: Journal of Arabic and Islamic Studies, II, 1998-9, 49-74.

5. Павлович, П. “Концепцията за властта в исляма: формиране и доктринални аспекти”. В: Историческо Бъдеще, 2, 1998 г.

6. Павлович, П. “Война и конфликти в епохите на Джахилията и ранния ислям”. В: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, т. 1, 1999 г.

7. Pavlovitch, P. “Early origins of the term „sirk: about an equalitarian conception during the …G¢ahiliyya”. In: The Arabist. Budapest studies in Arabic 21-22, 1999.

8. Павлович, П. “Отношения между половете и сексуалност в епохите на джахилията и ранния ислям”. В: Българска Историческа Библиотека, 3, 2000.

9. Павлович, П. “Представата за чудото в ранния ислям (VІІ – VІІІ в.)”. В: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, т. VІ, 2000, 385-405.

10. Павлович, П. “Космогонични и есхатологични представи в епохата на Джахилията”. В: Арабистика и ислямознание. Студии по случай 60 годишнината на проф. д. и. н. Йордан Пеев. София 2001 г., с. 23-35.

11. Павлович, П. “Принципът за повеляване на одобряваното и възбраняване на порицаваното и конфликтите в исляма”. В: История, ІХ, 1, 2001, с. 49-64.

12. Павлович, П. “Ислямът”. В: Многообразие и идентичност на личността. Национален институт по образование, София, 2002 г.

13. Павлович, П. “Мухаммад ибн Джарир ат-Табари и възникването на ислямския летопис”. В: Научен алманах на ВСУ “Черноризец Храбър”, Серия История, култура, медиа, Кн. 1, 2001 г.

14. Павлович, П. “Предислямската представа за жената”. В: Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров, Studia Balcanica, 23, т. 1, София, 2001, с. 67-79. Също в: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, т. VІІ, Варна, 2001 г., с. 506-519.

15. Павлович, П. „Zin¢a и liw¢açt: към номенклатурата на сексуалните отклонения в ранния ислям“. В: Арабистика и ислямознание. Т. 2. Студии по случай 60 годишнината на доц. д. ф. н. Пенка Самсарева. София 2003 г., с. 386-405.

16. Павлович, П. „Храна, религия и политика в древна Арабия“ В: История, 5, 2003, с. 69-75.

17. Павлович, П. „Духовното и светското в политическите традиции на мюсюлманския Изток и християнския Запад“. В: Разум, 3, 2003, с. 90-105.

18. Pavlovitch, P. "The Concept of Dahr and its Historical Perspective in the Gahiliyya and Early Islam". In: The Arabist. Budapest Studies in Arabic. 26-27, 2003.

19. Павлович, П. „Фридрих ІІ Хохенщауфен и мюсюлманският илхад“ В: История, 1, 2004, с. 10-20.

20. Павлович, П. „Монета от епохата на абасидския халиф ал-Махди (775-785) в колекцията на Археологически музей – Варна“. В: Acta Musei Varnaensis II. Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на западното Черноморие. Варна 2004, с. 219-222.

21. Павлович, П. „Западът и Изтокът в навечерието на Expeditio Hierosolimitana. За началата на кръстоносното движение“. В: Научен алманах на ВСУ "Черноризец Храбър". Серия Хуманитарни науки и изкуства, кн. 3, 2004, с. 35-59.

22. Павлович, П. „Животът на Мухаммад преди пророчеството“. В: Годишник на ВСУ „Черноризец Храбър“, 10, 2004, с. 453-99.

23. Павлович, П. „’I­kra’ l-­kur’¢ana al¢a âab‘ati ’a­hrufin: по въпроса за предканоничните версии на Свещения Коран“. В: 50 години специалност Тюркология в Софийски Университет "Свети Климент Охридски. Юбилеен сборник". София, 2004, с.442-57.

24. Павлович, П. „Аспекти на формирането на половата нормативност в исляма (VІІ-ІХ в.) – опит за изворографска критика“. В: История, 6, 2004, с. 8-34.

25. Павлович, П. "Ранната биография на пророка Мухаммад като модел за политическа и общностна идентификация". В: Разум, 1, 2005, с. 61-103.

26. Павлович, П. „Мухаммад в Мека (610-622): В търсене на божия облик“. В: Orientalia, 1, 2005, c. 93-129.

27. Павлович, П. „Модели на толерантност в арабо-мюсюлманската култура“. В: Толерантност за всеки. Захариев, З., Бекчиева, Т. (ред.). София, 2005, с. 23-36.

28. Павлович, П. „Методологични подходи в хадисната критика на примера на преданията за ревността на ‘А’иша“. Ориенталия, 2, 2005, с. 95-118.

29. Павлович, П. „Бог, времето и лозницата. За съдбата в ранномюсюлманската традиция“. В: 20 години ЦИЕК. Български изтоковедски изследвания. София, 2006, с. 440-55.

30. Павлович, П. „Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица“, част 1. В: Ориенталия, 1, 2006, с. 99-122.

31. Павлович, П. „Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица“, част 2. В: Ориенталия, 2, 2006, с. 43-84.

32. Павлович, П. „Две ранни мюсюлмански представи за меканския храм в светлината на иснадната критика”. В: История, 4-5, 2006, с. 81-89.

33. Павлович, П. „Аспекти на демографската ситуация, обществената структура и управлението на Мека през V – VІ в.” В: Годишник на ВСУ „Черноризец Храбър”, т. ХІ, 2005 г., с. 319-55.

34. Павлович, П. „По въпроса за въвеждането на булото в исляма”. В: Ориенталия, 1, 2007, с. 117-44.

35. Павлович, П. „Ветхозаветни влияния върху формирането на ранните мюсюлмански предания за историята на храма в Мека”. В: Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова, София, 2007, с. 452-60.

36. Павлович, П. „Извори и методологични подходи за изучаване на историята на предислямската епоха и ранния ислям”. В. Ориенталия, 1, 2008, с. 33-102.

37. Павлович, П. „За пастирския период от живота на пророка Мухаммад”. В: Български фолклор, 3-4, 2008, с. 5-16.

38. Pavlovitch, P. “Trade, Love and Wine in Early Arabia. About the Circumstances of the Marriage between Muhammad and Khadīja.” In: 30 Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria, ed. Tzvetan Theophanov et al. (Sofia: University Press St. Kliment Ohridski, 2008), 256-82.

39. Павлович, П. „Първото откровение на пророка Мухаммад: зараждане и историческа динамика на наратива през периода VІІІ – Х век.” В: Orientalia, 1, 2009, cc. 60-122.

40. Pavlovitch, P. “The Stoning of a Pregnant Adulteress from Juhayna: The Early Evolution of a Muslim Tradition” In: Islamic Law and Society, 17:1 (2010), 1-62.

41. Pavlovitch, P. “Early Development of the Tradition of the Self-Confessed Adulterer in Islam. An Isnād and Matn Analysis,” Al-Qantara, 31:2 (2010), 371-410.

42. Pavlovitch, P. “The ‘Ubāda b. al-Ṣāmit Tradition at the Crossroads of Methodology,” JAIS, 11, 2011, 137-235.

43. Павлович, П. „Загадъчното първо ислямско столетие“. Mediaevalia, 3, 2011, 103-80.

44. Павлович, П. „Проблемът за наказанието на прелюбодейците и йерархията на каноничните текстове в исляма“. В: Християнство, ислям и източни религии. Нормативен текст и социокултурен контекст. (съставител и научен редактор С. Евстатиев), София, 2011, 81-94.

45. Pavlovitch, P. “Some Sunni Ḥadīth on the Qur’ānic Term Kalāla: An Attempt at Historical Reconstruction,” ILS, 19:1 (2012), 86-159.

46. Pavlovitch, P. “The Islamic Penalty for Adultery in the Third Century AH and al-Shāfi‘ī’s Risāla,” BSOAS, 75:3 (2012), 473-97.

47. Павлович, П. „Историкът и неговата епоха: Мухаммад ибн Шихāб аз-Зухрӣ“, в: Quod Deus Vult! Сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова (ред. Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров), 120-39.

48. Павлович, П. „“Мечовете са ключовете към рая“ и Doctrina Jacobi: Представата за джихада в мюсюлманските предания и един ранен християнски извор“, в: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, т. 105 (2013), 197-237.

49. Pavlovitch Pavel and David Powers, “A Bequest May Not Exceed One-Third”: An Isnād-cum-Matn Analysis and Beyond.” In Islamic Cultures, Islamic Contexts. Essays in Honor of Professor Patricia Crone, ed. Asad Q. Ahmed et al. (Leiden: Brill, 2014), 133–72.

Рецензии

Рецензии на научни публикации

1. Павлович, П. “Философията на кръстопътя между Изтока и Запада”. Рецензия за История на ислямската философия от Анри Корбен, превод Ал. Веселинов, в. Култура, 24. 11. 2000.

2. Павлович, П. “Кръстоносните походи през погледа на литературата на конфликта”. Рецензия за Кръстоносните походи през погледа на арабите от Амин Малуф, превод Любляна Гоцева. История, 1, 2002. Също съкратен вариант във в. Култура, 05.10.2001 г.

3. Павлович, П. „Симеон Евстатиев - Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото“, рецензия, в: Критика и Хуманизъм, 2013 http://www.hssfoundation.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=14&Itemid=55&lang=bg

Научно-популярни публикации

1. “Спорове между историците породиха проблема за началото на хилядолетието”. Във в-к Монитор, 13.01.2000 г.

2. “Възникване и разпространение на исляма”. В сп. Етно Репортер, бр. 1, 2002.

3. "Свалянето на Саддам е най-малкият проблем". Във в-к Сега, 14.02.2003.

4. "Англия вече е сърбала иракската попара". Във в-к Сега, 31.12.2003.

5. "Ирак след прехвърлянето на суверенитета". В сп. Обектив, бр. 111, юли 2004.

6. "Ще понесе ли Западът гледката на разбуления ислям?" В сп. Обектив, бр. 113, септември 2004.

7. "Войната в Ирак между идеологията и реалността или колко дълга ще бъде брадата на новия иракски повелител". Във в-к Свят и дипломация, бр. 3, януари 2005 г.

8. "Коранът по време на Биг Брадър". Във в-к Култура, бр. 38 (2432), 02.11.2006 г.

Курсове от текущия семестър: