Електронен каталог

ас. д-р Маргарита Павлова

ас. д-р Маргарита Павлова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 414 A I Корпус
Петък 10:30-12:30 414 A I Корпус

Професионална автобиография:


Маргарита Павлова е асистент в Департамент Когнитивна наука и психология, където е завършила бакалавърската програма по Психология и магистърската програма по Психология на развитието. Тя е получила докторска степен по Психология от Университета на Канзас през 2022 г. Нейните изследователски интереси са в областта на ролята на разсъжденията по аналогия в ученето при деца и възрастни, както и връзката между способността за аналогично мислене и други когнитивни процеси. Нейната изследователска програма се фокусира върху това как аналогичното сравнение и обяснението влияят върху ученето и пренасянето на знание. От лятото на 2020 Маргарита е ко-организатор и ко-водещ на Analogical Minds Seminar – международен онлайн семинар по аналогия.

Margarita Pavlova is an adjunct assistant professor at the Department of Cognitive Science and Psychology at New Bulgarian University, where she graduated with a BA in Psychology and a MA in Developmental Psychology. She received her Ph.D. in Psychology from the University of Kansas in 2022. Her research interests are in the role of analogical reasoning in learning and other cognitive processes in both in children and adults. Currently, her research program is invested in understanding more about how analogical comparison and self-explanation affect learning and transfer of knowledge. Since the summer of 2020, Margarita has been co-organizing and co-chairing the Analogical Minds Seminar – an international online seminar series on analogy.


Публикации:


Христова, П., Андонова, E., Павлова, M. (2019) “Защо съм в училище?”: Изследване на академичната мотивация. Българско списание по психология. София: Дружество на психолозите в България

Popov, V., Pavlova, M., & Hristova, P. (2018). Role vs relational similarity in analogical processing [Abstract]. In T. T. Rogers, M. Rau, X. Zhu, & Kalish (Eds.), Proceedings of the 40th Annual Conference of the Cognitive Science Society (p. 2272). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Pavlova, M. (2017). Replacing Language: Children Use Non-Linguistic Cues and Comparison in Category Formation. In G. Gunzelmann, A. Howes, T. Tenbrink, & E. Davelaar (Eds.), Proceedings of the 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society.

Popov, V., Pavlova, M., Hristova, P. (2017). Semantic Relations Vary in the Strength, Typicality and Accessibility of their Representations in Long-Term Memory. Abstract presented at the 4th Analogy Conference, Paris, France

Petkov, G. & Pavlova, M. (2016). The Role of Similarity in Constructive Memory: Evidence from Tasks with Children and Adults. In D. Grodner, D. Mirman, A. Papafragou, J. Trueswell, J. Novick, S. Arunachalam, S. Christie, & C. Norris (Eds.), Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society.

Pavlova, M. & Kokinov, B. (2014). Analogy Causes Distorted Memory by Blending Memory Episodes. In P. Bello, M. Guarini, M. McShane, & B. Scassellati (Eds.), Proceedings of the 36th Annual Conference of the Cognitive Science Society (2729-2734). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Курсове от текущия семестър: