Електронен каталог

гл. ас. д-р Светослав Савов

гл. ас. д-р Светослав Савов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
0898566710
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ

2016г.: доктор по психология към Департамент „Когнитивна наука и психология”, НБУ; тема на дисертацията: "Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти".

2009г.: магистър по „Клинична психология – психоаналитична перспектива”, Нов български университет

2005г.: бакалавър по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2017г.: психоаналитик, завършено обучение към Психоаналитичен институт за Източна Европа „Хан-Грьон Пракен” / Българско психоаналитично общество

2009г.-2015г.: участник в клинични семинари към Берлинския психоаналитичен институт „Карл Абрахам”

11-19 aвгуст, 2011г.: Обучителната изследователска програма на Международната психоаналитична асоциация и Лондонски университетски колеж

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2009г. - досега: психотерапевтична практика

Юли, 2012г. – април, 2015г.: клиничен психолог, психотерапевт във Фондация „Асоциация Анимус”, координатор на Център за професионално обучение

Септември, 2008г. – юни, 2012г.: клиничен психолог в Медицински център „Хоризонт”

Септември, 2006г. - декември, 2010г.: клиничен психолог в Медицински център „Доверие за здраве”

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2021г.: водещ на курс „Психоаналитични изследвания“ към обучителната програма на Българското психоаналитично общество

2017г. - главен асистент към департамент "Когнитивна наука и психология", Нов български университет

2015г. - асистент към департамент „Когнитивна наука и психология”, Нов български университет; води 30-часови лекционни курсове: "Увод в психоанализата", "Увод в психотерапията", "Психични и поведенчески разстройства", “Увод в клиничната психология”, “Психопатология”

2014г. - 2015г.: водещ на обучения към Център за професионално обучение към Фондация „Асоциация Анимус”

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Октомври, 2018г. - Септември, 2020г.: директор на Програмен съвет на Департамент "Когнитивна наука и психология"

Юни, 2018г. – Юли, 2020г.: секретар на Българско психоаналитично общество

Юни, 2012г. – октомври, 2013г.: член на Академичен съвет на НБУ, и Съвета на Магистърски факултет, НБУ

Март, 2011г. – февруари, 2012г.: директор на МП „Клинична психология – психоаналитична перспектива”

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

2015г. - 2016г.: Trauma, Trust and Memory: Съвместен изследователски проект на Берлинския психоаналитичен институт и Нов български университет

2014г. - 2015г.: MenCare: Национална кампания "Да бъдеш баща" в подкрепа на активното бащинство в България

2012г. - 2013г.: Основен изследовател: „Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти”. Meждународна психоаналитична асоциация

2010г. - 2011г.: AMMIE – европейски проект в областта на алкохолния маркетинг и влиянието му сред деца и юноши

2009г. - 2011г.: „Изследване на психиатрична коморбидност при пациенти със зависимост към психоактивни вещества”, съвместен изследователски проект на Националния център по наркомании (НЦН) и Фондация „Хоризонти 21”

УЧАСТИЕ В КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

22ми-25ти март, 2018г.: Годишна конференция на Европейската психоаналитична федерация, Варшава, Полша

6ти-9ти октомври, 2016г.: Втори Национален конгрес по клинична и консултативна психология, София

16ти-20ти март, 2016г.: Годишна конференция на Европейската психоаналитична федерация, Берлин, Германия

31ви октомври - 2ри ноември, 2014г. - VII Национален конгрес по психология, София

31ви юли – 3ти август, 2013г. – 48ми Конгрес на Международната психоаналитична асоциация, Прага, Чехия

29 юни - 1 юли, 2012г.: Първи Национелен конгрес по клинична и консултативна психология, София

26-28 септември, 2008г.: Третата Национална конференция по психотерапия, София

9 юни, 2008г.: сътрудник в организацията на Националната конференция „Европейски политики в областта на алкохола”, София

3-5 aприл, 2008г.: ‘Building Capacity Project’: политики в областта на алкохола, Барселона, Испания

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2021 г. - досега: Дружество на психолозите в България

2018 г. - досега: Международна психоаналитична асоциация

2011 г. – досега: Българско психоаналитично общество

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

Психоанализа, емпирични изследвания в психоанализата, личностови организации, ментализация


Публикации:


1. Савов, С. (2022). Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства. Клинични и изследователски перспективи. София: Издателство на Нов български университет

2. Игнатова, М., Савов, С. (2021). Алекситимия, чувствителност към тревожност и ментализация при лица, диагностицирани с диабет тип I или тип II. Психологични изследвания, 24 (1), 84-111.

3. Савов, С. (2021). „Някои бележки върху психоаналитичната работа в условия на пандемия от COVID-19.“ Българско списание по психология. Доклади от IX Международен конгрес по психология 2020 г., Секция 3: Клинична, здравна и консултативна психология, 180-188.

4. Кръстева, Т., Пседерска, Е., и Савов, С. (2020). „Ангажираност в образа на тялото, алекситимия и ментализация при жени с рак на млечната жлеза.“ Българско списание по психология, 1-4: 139-168

5. Савов, С. (2020). „Възможна ли е емпирична проверка на психоаналитичната теория, процес и техника: концептуални и методологични въпроси.“ Приложна психология и социална практика: Сборник с доклади от XIX международна научна конференция, 582-595. Варна: Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”.

6. Савов, С. (2020). „Ментализация и афективна преработка: Резултати от емпирични изследвания с количествени и качествени методи“. Ментализация и клинична практика: Сборник доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие, София, 2020 г., 414-425, София: Стено

7. Савов, С. (2019). „Мястото на психоанализата в ерата на основаната на доказателства терапия“. Психоанализа в България: тук и сега (Тодоров, О., ред.), 97-108, София: Колибри

8. Пасарева, Г., Атанасов, Н. и Савов, С. (2019). "Личностови особености на майки на деца от аутистичния спектър". Българско списание по психология, 1-4: 5-16.

9. Psederska, E., Savov, S., Atanassov, N. and Vassileva, J. (2019). Relationships Between Alexithymia and Psychopathy in Heroin Dependent Individuals. Front. Psychol. 10:2269. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02269

10. Савов, С. и Христова, И. (2018). „Ментализация, алекситимия и нива на тревожно-депресивна симптоматика при хора, редовно практикуващи йога“. сп. Клинична и консултативна психология, 3(37): 23-36

11. Atanassov, N. & Savov, S. (2018). Psychic trauma and addiction. In: Hamburger A. (ed.). Trauma, Trust and Memory: Social Trauma and Reconciliation in Psychoanalysis, Psychotherapy and Cultural Memory (pp.161-170). Abingdon, UK: Routledge.

12. Савов, С. (2017). “Основана на доказателства терапия ли е психоанализата: наука и идеологии”, Сборник по клинична психология: том 2. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, 37-45.

13. Atanassov, N. & Savov, S. (2016). ‘Mentalization and personality organization in heroin addicted patients: A Narrative Analysis’. Language and Psychoanalysis, 5(1): 14-30

14. Савов, С. (2014). „Приятелите на Зипи“: Програма за подпомагане на психичното здраве и подобрение на уменията за справяне при деца на 5-7-годишна възраст", Сборник с доклади от VII Национален конгрес по психология, 423-428.

15. Savov, S. & Atanassov, N. (2013). ‘Deficits of affect mentalization in patients with drug addiction: theoretical and clinical aspects’. ISRN Addiction, Article ID 250751, 6 pages, doi:10.1155/2013/250751, vol. 1.

16. Атанасов, Н., и Савов, С. (2012). „Изследвания на наративи в психоанализата”. Българско списание по психология, 3-4: 33-62.

17. Савов, С. (2012). „Съвременни психодинамични подходи към терапевтичната работа с хероинозависими пациенти”. Сборник научни доклади - Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология, 18-25.

18. Савов, С. (2010). „Представяне на психоаналитичния подход към наркозависимостите”. Клинична и консултативна психология, 4(6): 19-28.

Курсове от текущия семестър: